Siirry pääsisältöön

Miten lähteä liikkeelle osakkeen analyysissä?

Menestyvä sijoittaja pohtii osakesalkkunsa yhtiövalintoja. Tarkastelua on mahdollista suorittaa joko analysoimalla yksittäistä yhtiötä eri ajankohtina, tai vaihtoehtoisesti useita eri yhtiöitä samana ajankohtana. Sijoittaja voi toki valita molemmat lähestymistavat, jos hänellä on siihen ajallisia resursseja. Kuvaan tässä merkinnässä alkeistasolla ajatusmallin, jota kulkien sijoittaja voi perehtyä potentiaalisiin ostokohteisiin ”oikeaoppisesti”: tutustumalla ensin itse yhtiöön, ja vasta sitten sen osakkeen hinnoitteluun.

Osakeanalyysin perusteiden hallinta on olennaista, jotta sijoittaja voi muodostaa oman ja perustellun käsityksensä potentiaalisen ostokohteen laadusta. “Ymmärrä mihin sijoitat” on edelleen järkevä lähtökohta säästövarojen kohdistamiseen.

Sijoitus perustuu “todelliseen arvoon”

Nimenomaan itsenäisesti suoritettu analyysi on elintärkeä, koska sijoittajan omakohtainen arvio yhtiön ja sen osakekannan todellisesta arvosta tulee ”oikeaoppisessa tarkastelussa” lopulta suhteuttaa osakkeen markkina-arvoon eli vallitsevaan pörssikurssiin – kurssiin, joka kertoo pitkälti siitä, minkä arvoiseksi muut sijoittajat yhtiön näkevät ja kokevat.

Vasta arvioidun todellisen arvon vertailussa (osakekannan päivän markkina-arvoon) sijoittaja saa selville, tuleeko analyysin kohteena olevan yhtiön osaketta ostaa vai myydä tarkasteluhetkellä.

Osakeanalyysin yksinkertaisin polku on kaksivaiheinen:

1) Mikä on yhtiön ja sen osakekannan todellinen arvo eli kyky maksaa osinkoja osakkeenomistajille?
2) Miten yhtiön osake on hinnoiteltu osakemarkkinoilla tarkasteluhetkellä? Näkyykö laatu hinnassa?

Kaksi näkökulmaa: yhtiö ja osake

Sijoitusanalyysi jakautuu edeltävien kysymysten kautta kahtia. Ensin sijoittajan on ymmärrettävä, että tarkastelussa on huomioitava sekä yhtiö että sen osake. Vain toinen näkökulma ei riitä. Jo tässä vaiheessa eli lähtötilanteessa on olennaista, että sijoittaja hallitsee tunnuslukujen perusteet. Välttämätöntä on ainakin tietoisuus siitä, mikä tunnusluku kertoo osakkeesta, ja mikä puolestaan itse pörssiyhtiöstä. Vasta sitten on mahdollista siirtyä toiseen vaiheeseen eli tarkastelemaan tunnuslukuja, jotka yhdistelevät näitä kahta ulottuvuutta.

Käytännössä sijoittaja voi soveltaa samoja osakeanalyysin periaatteita kuin ammatikseen yhtiökatsauksia tekevä analyytikko. Tärkeää on ajallisen ulottuvuuden hahmottaminen: sijoittaja tarvitsee perustellun arvionsa pohjalle tietoa yhtiön menneisyydestä ja nykytilanteesta. Näiden tietojen pohjalta on mahdollista rakentaa ennustetta yhtiön tulevaisuudesta. Huomionarvoista on tässä vaiheessa ainakin se, ettei sijoittaja tarvitse lainkaan tietoa osakkeen historiallisesta kurssikehityksestä. Tärkeämpää on kiinnittää huomiota esimerkiksi yhtiön myynnin ja kannattavuuden kehityskaariin.

Menestyvä sijoittaja kerää yhtiökohtaisen tason tietoja sijoitusanalyysinsä tueksi mahdollisimman monipuolisesti. Jos sijoittaja alkaa valikoida informaatiota, muodostuu vaaraksi, että tarkastelussa ”suodattimen” läpäisevät vain sellaiset tiedot, jotka tukevat sijoittajan omaa ennakkokäsitystä yhtiöstä tai sen houkuttelevuudesta sijoituskohteena. ”Tämä on hyvä yhtiö, haluan ostaa sitä” on vaarallinen ajatus, jos sen antaa kantaa itseisarvoisesti analyysin alusta loppuun.

Lähtökohtaisesti sijoittajan kannattaa pyrkiä ymmärtämään, mitä yhtiö tekee ansaitakseen tuloja. Millainen on siis yhtiön tyypillinen asiakas? Minkä hänen tarpeistaan yhtiö pyrkii tuotteillaan ja palveluillaan täyttämään? Ja miksi asiakas valitsee säännönmukaisesti yhteistyökumppanikseen juuri kyseisen pörssiyhtiön? Toisin sanoen, mikä on yhtiön kilpailuetu, ja kuinka vahva se on? Mitkä tekijät tai trendit uhkaavat yhtiön etulyöntiasemaa tulevaisuudessa?

Sijoittaja voi myös tehdä yksinkertaisen listauksen yhtiön heikkouksista ja vahvuuksista. Yleensä samaan listaan on järkevää sisällyttää myös yhtiön tulevaisuutta koskevat mahdollisuudet ja uhat. Tällä kaavalla toteutettuna tarkastelu alkaa muistuttaa liiketaloudellisessa johtamiskirjallisuudessa usein käyttökelpoiseksi markkinoitavaa niin sanottua SWOT-mallia.

”Nelikenttämallisen” tarkastelun viitekehyksessä sijoittaja pyrkii mahdollisuuksien mukaan sijoittamaan myös yhtiön kilpailijat ja heidän tuotteensa kartalle. Unohtamatta esimerkiksi teknologisia seikkoja, jos ne ovat toimialalla tärkeitä (missä ne eivät tänään muka olisi?).

Laadullinen tarkastelu ja numerot on yhdistettävä

Alkeellisen laadullisen analyysin jälkeen sijoittajan tulee siirtyä vähitellen numeroiden ja tunnuslukujen pariin. Tämä tarkoittaa käytännössä sitä, että sijoittaja selvittää yhtiön myynnin ja tuloksen suuruudet. Nämä voidaan selvittää joko absoluuttisina määrinä tai osakekohtaisina lukuina. Karkeimmillaan sijoittajan kannattaa ainakin selvittää, kuinka suuri osa myynnistä jää kustannusten ja verojen jälkeen nettotulosriville. Toisin sanoen analyysi tähtää tässä viitekehyksessä kartoittamaan yhtiön suhteellista kannattavuutta eli voiton osuutta myyntiin nähden. Lähtökohtana on, että mitä enempi, sitä parempi.

Pidemmälle etenevässä tarkastelussa sijoittaja voi myös hahmottaa, millaisen osuuden yhtiö joutuu korvausinvestoimaan olemassa olevaan laitekantaansa vain säilyttääkseen nykyisen markkina-asemansa. Toisin sanoen tällöin on tavoitteena selvittää, kuinka suuri osa yhtiön ansaitsemasta nettotuloksesta on todella voitonjakokelpoista varallisuutta osakkeenomistajille.

Yksinkertaistettuna yhtiön tulos on sitä arvokkaampi, mitä vähemmän siitä joudutaan kuluttamaan välttämättömiin investointeihin. Karkeasti ilmaistuna kaikki korvausinvestoinnit vähentävät yhtiön lopullista osingonmaksukykyä. Välttämättömien investointien määrä suhteessa nettotulokseen on osittain myös toimialasidonnainen kysymys, joten vertailua kannattaa tehdä lähtökohtaisesti sektoreittain.

Kaikkiaan sijoittajan onkin olennaista pyrkiä vertailemaan yhtiön kannattavuutta, myynnin suuruutta ja liiketoiminnan kasvuprosentteja toimialan keskimääräiseen tasoon. Tämä mahdollistuu käytännössä vain perehtymällä pörssiyhtiön kilpailijoiden tiedotteisiin, tuloskatsauksiin ja vuosikertomuksiin. Tarkastelussa on lisäksi mahdollista vertailla yhtiöiden välisiä oman pääoman tuottoja, joiden tulisi olla optimaalisessa tilanteessa mahdollisimman korkeita (olettaen, ettei niitä ole saatu aikaan massiivisella velkavivulla ja yltiöpäisellä riskinotolla). Oman pääoman tuotossa myös ennakoitavuus ja tasaisuus ovat hyveitä.

Toimialakohtaisen analyysin perusteella sijoittaja saa ensi tuntuman siihen, millainen on yhtiön markkina-asema omalla toimialallaan. Onko yhtiö mahdollisesti oman alansa johtava toimija liiketoimintansa volyymin tai kannattavuuden osalta? Vai ideaalitilanteessa kenties molempien? Toisaalta toimialakohtainen analyysi voi tarjota viitteitä siitä, mihin suuntaan yhtiön tilanne on kehittymässä omassa viiteryhmässään. Lupaava pörssiyhtiö voi myös olla toimialallaan tarkasteluhetken pienin mutta nopeimmin kasvava toimija.

Johtolankoja yhdistämällä sijoittaja kykenee muodostamaan perustellun arvion siitä, mikä on yhtiön tulevaisuuden ansaintakyky valituilla oletuksilla. Yhtiön tulevaa kasvua voidaan ennustaa yksinkertaisimmillaan arvioimalla koko toimialan tuleva vuosikasvu ja arvioimalla sen jälkeen analyysin kohteena olevan pörssiyhtiön markkinaosuuden muutos tämän toimialan viitekehyksessä.

Lopulta osingot ratkaisevat

Analyysin näkökulmasta yhtiön tulonmuodostuspotentiaali tulee muokata muotoon, jossa sijoittajalla on käytettävissään ennuste tulevista osakekohtaisista tuloksista. Tuloskertymästä sijoittajan tulee vielä arvioida, kuinka suuren osan yhtiö voi jakaa osinkoina omistajilleen (kestävä voitonjakosuhde eli osingon suhde tulokseen). Asian kääntäen sijoittajan tulee arvioida, kuinka suuri on yhtiön keskimääräinen investointitarve liiketoimintaansa, mihin jo edellä viitattiin. Vain osingolla on lopulta merkitystä!

Korvausinvestointien ohella on myös mahdollista, että yhtiö joutuu pidättämään voittovaroistaan osan vakavaraisuutensa kohentamiseen. Tähän liittyen on olennaista, että osakeanalyysin viitekehyksessä ainoastaan jakokelpoiset voitot soveltuvat arvonmäärityksen perustaksi. Sijoittaja ei hyödy mitään konkreettista yksistään siitä, että yhtiö harjoittaa paljon liiketoimintaa.

Esimerkkilaskelma

Osakekohtaisen osingonjaon ja sen mahdollisen tulevan kasvutrendin arvioituaan sijoittaja voi tehdä oletuksen ”yhtiölle kuuluvasta arvostuksesta”. Esimerkiksi yhtiön osakekohtaisen tuloksen ollessa 2,00 euroa, voi sijoittaja arvioida yhtiön vakaaseen markkina-asemaan ja kohtuullisiin kasvunäkymiin perustuen ”todellisen arvon” olevan esimerkiksi 15 kertaa nettotulos (P/E-luku 15).

Tässä tapauksessa osakkeen todellinen arvo olisi 30,00 euroa (2,00 euroa * 15). Jos yhtiö jakaisi koko vuosituloksensa osinkona, olisi pitkäjänteisen sijoittajan vuosituotto 6,7 prosenttia (2,00 euroa / 30 euroa) ilman osinkojen tulevaisuuden kasvutekijää.

Arvonmäärityksessä sijoittaja voi perustella yhtiölle sitä korkeamman todellisen arvon, mitä nopeampia ovat sen tuloksen ja voitonjakopotentiaalin kasvu. Kasvuvauhti onkin analyysissä keskeinen: jos yhtiön kasvuvauhti on keskimääräistä alhaisempi, saattaa ”oikeutettu” todellinen arvo vastata esimerkiksi vain 8 vuoden nettotulosta (P/E 8). Tällöin todellinen arvo olisi 30,00 euron sijaan ”vain” 16,00 euroa (2,00 euroa * 8).

Toisaalta selvästi keskimääräistä vauhdikkaampi yhtiö voidaan hinnoitella jopa 20–25 kertaa vuosituloksensa verran, mikä merkitsee esimerkkiyhtiön näkökulmasta 40,00–50,00 euron todellista osakekohtaista arvoa (2,00 euroa * 20–25). Laskelmissa on huomioitava, että yhtiön todellinen arvo yleensä nousee, jos kerrottavana oleva osakekohtainen osinko kasvaa.

Tämä perustelee osaltaan sitä, miksi sijoittajan tulee perustaa arvionsa osakkeen todellisesta arvosta ensisijaisesti nimenomaan yhtiökohtaisiin tekijöihin, ei osakkeen viimeisten viiden vuoden kurssikäyrään. Tietysti laskelmassa tulee myös huomioida, että todellisen arvon tuleekin pitkässä juoksussa nousta, jotta osakkeen tuottovaatimus toteutuisi (mitään ylituottoa tämä ei siis varsinaisesti ole suhteessa riskiin).

Kun alkeistason analyysi on suoritettu, on sijoittajalla mahdollisuus soveltaa saamiaan tietoja esimerkiksi yritysjohdon laadun analyysiin. Onko yhtiön kannattavuus kohentunut nykyjohdon aikana? Entä miten yhtiön markkina-asema on muuttunut viime vuosina? Onko yritysjohto antanut sijoittajille matkan varrella konservatiivisia, varovaisia vai ylioptimistisia odotuksia johtamastaan liiketoiminnasta?

Pörssikurssin analyysi viimeisenä

Vasta analyysin loppusuoralla sijoittajan tulee suunnata katseensa pörssiin ja yhtiön osakekurssiin. Mitä kaikkea markkina-arvoon on tarkasteluhetkellä hinnoiteltu? Miten sijoittajan oma arvio yhtiön todellisesta arvosta poikkeaa vallitsevan pörssikurssin kanssa? Tuleeko ostot aloittaa välittömästi, vai onko yhtiön arvostustaso eri planeetalta oman analyysin lopputuloksen kanssa?

Analyysin johtopäätöstilanteessa sijoittajalla tulee olla riittävästi kurinalaisuutta ja uskoa oman analyysinsä johdonmukaisuuteen. On vaarallista, jos sijoittaja alkaa muokata omia ennusteitaan ainoana tavoitteenaan saada yhtiön todellinen arvo ylittämään osakkeen vallitsevan pörssihinnoittelun, jotta osakeostot voitaisiin aloittaa. Kärsivällisen metsästäjän suurin kilpailuetu ei ole matemaattinen lahjakkuus, vaan kurinalaisuus.

Paperilla yksinkertaista, käytännössä haastavaa

Todellisuudessa sijoittajan on vaikea tehdä yhtiökohtaista arvonmääritystä tyhjiössä ilman tunteiden harhaanjohtavaa vaikutusta. Siihen kannattaa kuitenkin pyrkiä, koska muutoin osakekurssi vaikuttaa alitajuisesti sijoittajan arvioihin ja oletuksiin yhtiöanalyysin eri vaiheissa. Pahimmillaan sijoittaja pyrkii muokkaamaan esimerkiksi yhtiön kannattavuutta ja tulevaa kasvuvauhtia koskevat ennusteensa sellaisiksi, että osakkeen nykyinen arvostustaso olisi perusteltu osakkeiden ostohankkeita silmällä pitäen. Tämän voin kertoa omakohtaisella kokemuksella.

Ostohankkeissa hätiköiminen ei kuitenkaan tee pörssiyhtiöstä yhtään huonompaa, mutta sijoittajan saamasta yksilöllisestä tuotto-odotuksesta matalamman. Kaikkiaan on tärkeää ymmärtää, että tuottovaatimus on paitsi erittäin olennainen, myös niin kattava ja monitahoinen asiakokonaisuus, että siihen ei tarjoudu mahdollisuutta pureutua tämän syvemmin alkeistason tarkastelussa.

Yhteenvetona kärsivällinen sijoittaja odottaa, että markkinahinnoittelu tarjoaa ainutlaatuisen tilaisuuden ostaa laatuyhtiötä alle sen todellisen arvon. Kokemukseni mukaan sijoittaja joutuu analysoimaan vähintään yhdeksän laatuyhtiötä, jotta hän löytää kymmenennen, jonka osake on välittömästi houkuttelevalle tasolle hinnoiteltu. Saatan antaa tällä arviolla jopa hieman liian ruusuisen kuvan todellisuudesta.

Lopulta ostojen ja myyntien ajoittaminen onnistuvat varsin suurella todennäköisyydellä silloin, kun sijoittaja ostaa osakkeita alle todellisen arvon, ja puolestaan myy selvästi yli todellisen arvon. Tämä on täysin eri asia kuin ostaa osaketta kurssikäyrän pohjalukemassa ja myydä korkeimmassa huipussa. Näkökulmaeron ymmärtämällä sijoittaja onnistuu välttämään osakemarkkinoiden psykologisia karikoita.

SIJOITA KUIN GURU -KIRJAN ENNAKKOMYYNTI ON ALKANUT! KIRJAN ESITTELYSIVULLE NORDNETISSÄ PÄÄSET TÄSTÄ LINKISTÄ.

 

Blogi ei sisällä sijoitussuosituksia, eikä kirjoituksen tarkoituksena ole laatia tekstissä mainituista yhtiöistä tai edes niiden osista sijoitusanalyysiä, taikka antaa osakkeesta suositusta tai tavoitehintaa. Kirjoittajaa voi seurata myös Twitterissä (@JukkaOksaharju).

Photo credit: Thomas Leuthard / Foter / CC BY

Etkö ole vielä Nordnetin asiakas? Tule asiakkaaksi tästä.

Alla olevassa kommenttikentässä voit kommentoida tämän blogikirjoituksen sisältöä ja lukea muiden jättämiä kommentteja. Kommenttien sisältö ei edusta Nordnetin mielipidettä. Nordnet ei tarkista kommentteja ennen niiden julkaisemista, mutta poistamme epäasialliset kommentit, jos sellaisia esiintyy. Jos haluat tietää lisää siitä, miten Nordnet käsittelee henkilötietojasi, klikkaa tästä.

Subscribe
Lähetä minulle ilmoituksia:
guest
5 Kommenttia
uusin
vanhin tykätyin
Inline-palaute
Näytä kaikki kommentit
Nimetön
Nimetön
26.04.2015 11:41

Tähän ei varmaan suoraa ja aina toimivaa vastausta löydy, mutta miten määritellä yhtiön kilpailijat ja näiden markkinaosuudet?

Nimetön
Nimetön
22.04.2015 18:46

Amatöörin analyysiä ei helpota Nordnetin avainlukujen puutteellisuus. Ulkomaisista osakkeista näkee harvoin taseita ja jos ne on niin yhtiön velat puuttuu? Kaikki tiedot joutuu kaivamaan ulkomaisilta saitelta. Siinä olisi paljon parantamisen varaa!

Nimetön
Nimetön
16.04.2015 11:02

Ehkä tyhmä kysymys, mutta löytyykö nuo investoinnit vuosikertomuksesta yhdestâ kohdasta vai pitääkö ne kerätä jostain?

Nimetön
Nimetön
Vastaa  Nimetön
16.04.2015 18:29

Investoinnit löytyvät tilinpäätöksestä mm. kassavirtalaskelmasta investointien alta. Löytyy joskus esim. nimellä käyttöomaisuusinvestoinnit tms. Näitä kun katsoo tarpeeksi monelta vuodelta saa jonkinlaisen kuvan niistä investoinneista, mitä yrityksen pitää tehdä vuosittain säilyttääkseen tuloskuntonsa. Pitää muistaa että yritysostoja ei lasketa tähän.

Esim Kone tilinpäätös sivu 15:
http://hugin.info/3057/R/1890336/669277.pdf

Nimetön
Nimetön
16.04.2015 10:52

Toimarin track-record mukaan ja sen antamalla tuloksella kertoo kasvun/kannattavuuden-arvion, niin voidaan vähentää tunteiden vaikutusta. Itse en käytä yhtäkään tunneperäistä lukua/arviota omissa laskelmissani. Jos 5v ajalta toimarin ennusteet ovat toteutuneet, vaikka puoliväliin ennustetta, voi arvioidun kasvun sijoittaa puoleen väliin ennustetta. Jos toteunut on alemmalla kolmaksella pääsääntöisesti, niin samaa voi käyttää myöskin. Keskiarvoilla kun pelaa ja “virheen kerroin” on sitä suurempi mitä kauempana se on ennusteesta. Jos kasvua on ennustettu 4-6% ja toteutunut onkin 2%, voi virheen kertoa vaikka 1.2:lla (ennaltamäärätty luku taulukosta, pidetään tunteet erossa), jos toteutunut onkin 1%, niin virheen voi kertoa 1.5:lla. Jos sama toistuu kahtena vuonna, niin virheen… Lue lisää >>

© 2024 Nordnet Bank AB.
Nordnet | Yliopistonkatu 5, 3. krs | FI-00100 Helsinki