Osakkeiden verotus.

Sijoituksien verotus.

Suomessa kaikille yksityishenkilöille toimitetaan verottajan toimesta esitäytetty veroilmoitus maalis–huhtikuussa.

Nordnetin palvelusta voit tulostaa arvopaperikauppojen raportointiin tarkoitetut esitäytetyt lomakkeet, joista näet kaikki Nordnetin kautta tekemät kauppasi. Palvelusta löydät seuraavat sähköiset raportit:

 • vuositiliote
 • 9A-raportti
 • luovutukset
 • luettelo arvo-osuuksista vuoden alussa ja lopussa
 • osinkoraportti
 • palvelumaksut

Kaikki raportit löydät palveluun sisäänkirjautuneena kohdasta Sivuni > Vuositiliote. Verotietojen tarkistamisessa suosittelemme käyttämään pääsääntöisesti 9A-raporttia ja osinkoraporttia.

Katso myös: Usein kysyttyjä kysymyksiä verotuksesta

Sijoituksien verotus Suomessa.

Verotettavasta pääomatulosta (myynti- eli luovutusvoitoista) maksetaan 30 %:n vero 30 000 euroon saakka. 30 000 euroa ylittävältä osalta peritään pääomatuloveroa 34 %.

Vuonna 2020 pörssiyhtiön osingosta 85 % on verotettavaa pääomatuloa, josta maksetaan 30 % tai 34 % veroa. Koko osingosta maksetaan siis 25,5 % tai 28,9 % vero pääomatulojen veroprosentista riippuen.

Muun kuin julkisesti noteeratun yhtiön maksamista osingoista peritään ennakonpidätys, joka on 7,5 % 150 000 euron rajaan asti, ja 28 % rajan ylittävästä osasta. Jaetusta osingosta 25 % on veronalaista pääomatuloa ja 75 % verotonta tuloa 150 000 euroon saakka, jos jaettu osinko on enintään 8 % osakkeen matemaattisesta arvosta.

Jos olet tehnyt verovuoden 2020 aikana tappioita, voit vähentää tappiot kaikista pääomatuloistasi niiden syntyvuonna sekä viitenä seuraavana vuotena.

Luovutusvoittojen ja -tappioiden raportointi.

9A-raportilta näet verovuoden aikana syntyneet luovutusvoitot tai -tappiot arvopapereittain.

Veroilmoitusta täyttäessäsi voit hyödyntää myös Luovutukset-palvelua.

Vuositiliote raporttina verotukseen.

Vuositiliote on yhteenveto Nordnetissä olevan arvo-osuustilisi ja pankkitilisi tapahtumista verovuoden aikana.

Vuositiliotteesta käy ilmi

 • salkkusi/tilisi saldo (valuutoittain) 31.12.2020 tilanteen mukaan
 • korot ja maksetut lähdeverot
 • arvopaperiomistus markkinoittain 31.12.2020 tilanteen mukaan
 • tapahtumat arvopapereittain
 • osingot valuutoittain ja ja ennakonpidätykset osingoista

Verovuoden vuositiliote näkyy salkussasi aina tammikuun loppuun mennessä. Voit tulostaa tai tallentaa vuositiliotteen pdf-tiedostona.

FIFO ja hankintameno-olettama.

Verotettava voitto lasketaan yleensä käyttämällä ns. FIFO-periaatetta (First In, First Out).

Tällöin osakkeet katsotaan myydyiksi siinä järjestyksessä kuin ne on hankittu.

Luovutusvoiton/-tappion määrittämiseen voit halutessasi käyttää varsinaisen hankintahinnan sijasta ns. hankintameno-olettamaa.

Käyttäessäsi hankintameno-olettamaa sinun tulee huomioida osakkeiden omistusaika.

Jos arvopaperit on omistettu yli 10 vuotta, voit käyttää hankintahintana 40 % arvopaperin myyntihinnasta tai jos omistusaika on alle 10 vuotta, hankintahintana voi käyttää 20 % arvopaperin myyntihinnasta.

Usein kysytyt kysymykset.

Nordnet ilmoittaa verottajalle vuoden aikana syntyneet luovutusvoitot sekä – tappiot, maksetut osingot ja ennakkopidätykset, vuoden lopussa olleet kotimaiset omistukset sekä mahdolliset sijoituslainan korot. Sinun tulee siis vain tarkistaa, että ilmoitetut tiedot ovat oikein veroilmoituksessa ja täydentää mahdolliset ulkomaalaiset omistukset sekä tietyt rahasto-omistukset vuoden lopussa.

Ilmoitamme verottajalle myös verovuonna asiakkaalle kertyneet luottokorot, mikäli asiakkaalla on ollut luottolimiittiä käytössä. Lainan käyttötarkoitus ilmoitetaan sijoitustoiminnan tulonhankkimisvelkana. Mikäli luottohakemuksessa ilmoitettu lainan käyttötarkoitus on muuttunut, ilmoita muuttunut käyttötarkoitus suoraan verottajalle. Suosittelemme tästä huolimatta vielä tarkastamaan veroehdotuksesta itse, että luottokorot on ilmoitettu oikein.

Omistukset vuoden lopussa voit tarkistaa kohdasta Sivuni > Raportit > Vuositiliote.

Maksetut osingot ja tehdyt ennakkopidätykset voit tarkistaa kohdasta Sivuni > Yleisnäkymä > Tapahtumat ja laskelmat valitsemalla haluamasi aikavälin ja tapahtumatyypiksi ’Osingot’.

Luovutusvoitot voit tarkistaa kohdasta Sivuni > Raportit.

Luovutushinta on arvopaperin myynnistä saamasi tulo. Hankintahinta näyttää luovutetun arvopaperin ostohinnan.

Sekä luovutushinnassa että hankintahinnassa on huomioitu välittömästi niihin liittyvät kustannukset, kuten välityspalkkiot.

Löydät arvopaperista maksamasi kurssitiedot salkustasi kohdasta Tapahtumat ja laskelmat (mikäli arvopaperi on ostettu Nordnetin palvelun kautta).

Emme valitettavasti voi auttaa sinua laskemaan omistuksiesi keskimääräistä hankintamenoa, eli keskikurssia, mikäli omistuksiisi sisältyy hankintaeriä, jotka on ostettu muun välittäjän kuin Nordnetin kautta tai salkkusi on ollut välillä siirrettynä muun tilinhoitajayhteisön kuin Nordnetin hoidettavaksi.

Voit selvittää siirrettyjen arvopapereiden hankinta-arvon luovuttavasta pankista ja ilmoittaa hankintatiedot Nordnetille viestikeskuksemme kautta. Hankintaeräkohtaisten tietojen päivittämisestä laskutetaan 10 euroa per arvopaperilaji tai maksimissaan 50 euroa.

Ulkomaisten arvopapereiden tuotoista peritään lähdevero tulon lähteellä pääsääntöisesti paikallisen alisäilyttäjän toimesta. Lähdeveroprosentti määräytyy tuoton lähteenä olevan arvopaperin liikkeeseenlaskijan kotivaltion verolainsäädännön sekä mahdollisen sijoittajan kotivaltion ja liikkeeseenlaskijan kotivaltion välisen verosopimuksen mukaan.

Verosopimusten mukaisia lähdeveroprosentteja ei kuitenkaan läheskään aina voida käytännössä soveltaa johtuen pitkistä alisäilytysketjuista, markkinakäytännön mukaisesta yhteistilisäilytyksestä ja paikallisten arvopaperikeskusten rajoitetuista veropalveluista. Tällöin lähdeverona pidätetään liikkeeseenlaskijan kotivaltion lainsäädännön mukainen lähdevero, jonka määrä on pääsääntöisesti verosopimuksessa sovittua lähdeveron määrää suurempi. Nordnet voi asiakkaan pyynnöstä toimittaa englanninkielisen todistuksen ulkomailta saaduista osingoista ja lähdeverojen pidätyksistä. Raportin laatimisesta ja/tai postittamisesta laskutetaan min. 10 euroa.

Nordnet tilittää asiakkaalle osingon tai arvopaperin muun tuoton perityn lähdeveron määrällä vähennettynä. Siltä osin kuin veroa on peritty verosopimuksen mukaisen veroprosentin ylittävä määrä, asiakkaan tulee itse hakea mahdollisesti liikaa maksettua veroa takaisin liikkeeseenlaskijan kotivaltiolta, muussa tapauksessa veromäärä jää asiakkaan tappioksi.

Asiakas voi vähentää perityn lähdeveron Suomen verotuksessa ainoastaan verosopimuksen mukaisen veron määrän osalta.

Tulonhankkimisvelan korot ovat vähennyskelpoisia korkomenoja tuloverolain mukaan.

Muiden kuin tulonhankkimismenojen vähennyskelpoisuudesta saat tietoa veroviranomaisilta.

Opi lisää sijoittajan verotuksesta.

Mitä sijoittamiseen liittyviä kuluja voin vähentää verotuksessa? Mitä tietoja Nordnet raportoi veroviranomaisille? Miten voin hyödyntää pienten luovutusvoittojen verovapautta? Opi lisää sijoittajan verotuksesta Nordnet-koulussa!

Nordnetin asiakaspalvelu auttaa