Lait.

Uusi lainsäädäntö vahvistaa kuluttajan- ja sijoittajansuojaa.

Arvopaperimarkkinalainsäädäntö perustuu rahoitusvälineiden markkinoita koskevaan EU-direktiiviin, jonka lyhenne on MiFID (Markets in Financial Instruments Directive). Direktiivin myötä useimmilla Euroopan mailla on samanlaiset säädökset muun muassa arvopaperikaupankäyntiin. 3.1.2018 alkaen lainsäädäntöä vahvistettiin entisestään, kun MiFID II astui voimaan.

Lainsäädäntömuutokset juontavat juurensa vuoden 2008 finanssikriisiin. MiFID II:n tarkoitus on parantaa kuluttajien ja sijoittajien suojaa ehkäisemällä kaupankäyntiä arvopapereilla, joista sijoittaja ei ymmärrä riittävästi. Uuden lainsäädännön tavoitteena on myös lisätä kilpailua finanssialalla.

LEI-tunnus (yritysasiakkaat).

Uusi EU-lainsäädäntö vaatii arvopaperikauppaa käyviltä yrityksiltä kansainvälisen LEI-tunnuksen (Legal Entity identifier).

LEI-tunnuksella parannetaan rahoitusmarkkinoiden läpinäkyvyyttä, pienennetään markkinoiden väärinkäytöksiin liittyviä riskejä ja mahdollistetaan valvontaviranomaisille entistä tehokkaammat työkalut valvoa markkinoita.

Uusi lainsäädäntö astui voimaan 3.1.2018. Huomioi, että yritysasiakkaat eivät voi käydä kauppaa arvopapereilla tämän päivämäärän jälkeen ilman voimassa olevaa LEI-tunnusta.

Lue lisää yrityksen sijoitukset -sivulla.

Tietämystesti.

Kun käyt kauppaa monimutkaisella rahoitusinstrumentilla ensimmäistä kertaa, pankin on suoritettava ns. tietämystesti, eli arvioitava soveltuvuutesi kaupankäyntiin kyseisellä instrumentilla.

Lainsäädäntö velvoittaa Nordnetiä estämään asiakasta käymästä kauppaa tietyillä monimutkaisilla instrumenteilla, jos asiakas ei ole suorittanut hyväksytysti niin kutsuttua tietämystestiä ennen kaupankäynnin aloittamista. Vaatimus ei koske yksinkertaisia sijoitusinstrumentteja, kuten osakkeita ja rahastoja, mutta esimerkiksi viputuotteet, optiot ja termiinit lukeutuvat monimutkaisiin tuotteisiin.

Testi on osa lainsäädännön asettamia asiakkassuojavaatimuksia, jotka kertovat, ovatko tietosi riittävällä tasolla tietynlaisen instrumentin ostamiseksi.

Lue lisää tietämystestistä.

Läpinäkyvyys kustannuksissa.

Nordnet pyrkii toimimaan mahdollisimman läpinäkyvästi ja näyttää kaupan arvioidut kustannukset sijoituksen tekemisen yhteydessä tai sijoituspalveluun sitoutumisen yhteydessä. Näytämme, miten sijoituksiin ja sijoituspalveluihin liittyvät kustannukset vaikuttavat arvioituihin tuottoihisi. Tavoitteena on, että kustannuslaskelmien avulla voit tehdä hyvin perusteltuja sijoituspäätöksiä.

Nordnetin tuottamat kustannusarviot perustuvat hintatietoihin ja eräisiin tulevaisuuden kehityksestä tehtyihin oletuksiin. Tästä johtuen kustannusarviot voivat erota todellisista kustannuksista, mutta tavoite on, että laskelma auttaa ymmärtämään paremmin kustannuksia, joita tiettyihin sijoituksiin ja palveluihin sisältyy.

Kustannuslaskelmien lisäksi tuotekohtaisissa avaintietoesitteissä annetaan tietoa myös niin kutsuttuihin paketoituihin sijoitustuotteisiin, kuten warrantteihin ja sertifikaatteihin, liittyvistä kustannuksista.

Vuositiliotteesi yhteydessä tulet saamaan erillisen kustannuslaskelman, josta käyvät ilmi vuoden aikana toteutuneet kustannukset. Löydät raportin verkkopalvelusta, kohdasta Sivuni > Vuositiliote > Vuosikuluraportti.

Yksilöidyn kohdemarkkinan määrittely.

Nordnetin tulee rahoitusinstrumenttien tarjoajana määritellä yksilöity asiakkaiden kohdemarkkina. Lainsäädännön määrittelemän vaatimuksen tavoitteena on, että asiakkaille tarjottavat tuotteet olisivat asiakkaan tarpeiden, ominaisuuksien ja tavoitteiden mukaisia.

Yksilöidyn kohdemarkkinan määrittely perustuu tietoihin, joita Nordnetillä on sinusta asiakkaana sekä tietoihin Nordnetin tarjonnassa olevista rahoitusinstrumenteista. Kohdemarkkinoiden määrittely perustuu seuraaviin kriteereihin:

  • Asiakkaan luokka – onko kyseessä esimerkiksi ei-ammattimainen vai ammattimainen asiakas?
  • Tietämyksen taso – minkä tasoinen tietämys asiakkaalta vaaditaan tiettyyn instrumenttiin sijoittamiseksi?
  • Riskinsietokyky – miten paljon riskiä asiakkaan tulee sietää tiettyyn instrumenttiin sijoittaessaan?
  • Kyky selvitä tappioista – miten paljon asiakkaan tulisi voida sietää tappioita sijoittaessaan tiettyyn instrumenttiin?
  • Tavoitteet ja tarpeet – millainen on asiakkaan sijoitushorisontti ja syyt sijoittamiselle?

Koska Nordnetillä ei ole kaikkia tietoja sinusta edellä mainituista kriteereistä, Nordnet ei pysty suorittamaan täydellistä yksilöidyn kohdemarkkinoiden arviointia. Nordnet kuitenkin ottaa huomioon ne kriteerit, joista sillä on riittävästi tietoa. Tämä tarkoittaa muun muassa sitä, että ammattimaisille asiakkaille tarkoitettuja instrumentteja ei tarjota ei-ammattimaisille asiakkaille. Tällaisten instrumenttien omistajana sinulla on kuitenkin aina oikeus myydä instrumenttisi riippumatta kohdemarkkinoiden määrittelystä. Nordnet varmistaa asiakkaan tietämyksen tason sillä, että asiakkaan tulee tehdä tietämystesti ennen kuin tämä voi käydä kauppaa monimutkaisilla tuotteilla.

Instrumentin arvonmuutos.

Tiettyjä arvopapereita, kuten esimerkiksi viputuotteita, pidetään normaalia riskipitoisempina, koska markkinoiden pienikin liike voi aikaansaada suuren arvonmuutokset kyseisissä arvopapereissa. Jos omistat tämän kaltaisia arvopapereita, tulee Nordnetin ilmoittaa sinulle sähköpostitse, jos tuotteen arvo on laskenut 10 % tai enemmän.

Arvonmuutos lasketaan hankintahinnasta ja viimeisimmästä toteutuneesta kurssista. Arvonmuutoksesta lähetetään ilmoitus sähköpostitse seuraavan arkipäivän aamuna. Jos siirrät arvopapereita, on tärkeää määrittää niille hankinta-arvo. On myös tärkeää, että olet rekisteröinyt järjestelmäämme voimassa olevan sähköpostiosoitteesi.

Jos Nordnet on ilmoittanut sinulle tietystä instrumentista, jonka arvo on laskenut 10 % tai enemmän, niin uutta ilmoitusta ei tule, ennen kuin instrumentin hankintahinta ja viimeinen toteutunut hinta eroavat toisistaan 20 % tai enemmän.

Arvonmuutoksille alttiita ja sähköposti-ilmoituksen kannalta olennaisia instrumentteja ovat pörssilistatut tuotteet, strukturoidut tuotteet ja vakioidut johdannaiset, kuten warrantit, sertifikaatit, optiot ja termiinit.

Jos sijoitat instrumentteihin, joihin sisältyy vipuvaikutus, suosittelemme, että kirjaudut säännöllisesti palveluumme ja seuraat kyseisten instrumenttien arvon kehitystä.

Toimeksiantojen huolellinen toteuttaminen (best execution).

Nordnet tekee kaiken tarvittavan, jotta toimeksiannot toteutuvat parhaalla mahdollisella tavalla. Tämä tarkoittaa muun muassa sitä, että asiakkaan toimeksianto on asetettava sille markkinapaikalle, jolta asiakas saa toimeksiannolleen parhaan hinnan.

Nordnetillä on toimintaperiaatteet, joiden mukaisesti asiakkaan tekemät toimeksiannot tulee toteuttaa, jotta toimeksianto toteutuu parhaalla mahdollisella tavalla asiakkaan edun näkökulmasta.

Koska Nordnet on internetissä toimiva arvopaperivälittäjä, asiakkaanamme jätät itse toimeksiannon markkinalle. Tällaista toimeksiantoa on pidettävä asiakkaan antamana erityisenä ohjeena, jonka Nordnet toteuttaa sen mukaisesti. Näissä tapauksissa toimintaperiaatteita ei aina sovelleta kaikilta osin, koska Nordnet ei voi toteuttaa kaikkia toimintaperiaatteissa määriteltyjä toimenpiteitä.

Lisätietoa.

Eturistiriidat.

Nordnetillä on tiukat toimintaperiaatteet eturistiriitojen käsittelemiseksi. Toimintaperiaatteisiin kuuluu, että Nordnetin on vältettävä mahdollisuuksien mukaan kaikenlaisia eturistiriitoja.

Eturistiriita voi syntyä tilanteessa, jossa Nordnetillä on taloudellinen intressi, joka on ristiriidassa asiakkaan edun kanssa. Esimerkki tästä voi olla tilanne, jossa Nordnet tuottaa palvelua eri asiakkaille, joilla on keskenään ristiriitaiset intressit. Nordnetillä on velvollisuus tunnistaa potentiaaliset eturistiriidat ja suojata asiakkaiden intressejä eturistiriitojen vaikutuksilta. Tästä syystä Nordnet on ottanut käyttöön menettelyjä eturistiriitojen välttämiseksi.

Uusi lainsäädäntö sisältää säädöksiä, jotka rajoittavat Nordnetin oikeutta ottaa vastaan tiettyjä palkkioita tiettyjen palveluiden tarjoamisen yhteydessä. Syynä tälle on eturistiriitojen välttäminen Nordnetin ja Nordnetin asiakkaiden välillä.

Asiakasluokka – ei-ammattimaiset asiakkaat.

Lainsäädäntö velvoittaa Nordnetin luokittelemaan asiakkaansa erilaisiin luokkiin, joita kutakin koskee eritasoinen asiakassuoja. Ei-ammattimaiset asiakkaat ovat asiakkaita, jotka koostuvat kuluttajista ja tietyistä yrityksistä. Ei-ammattimaisia asiakkaita eli yksityisasiakkaita koskee korkein mahdollinen asiakassuoja, minkä vuoksi Nordnetin tulee tarjota erityisen tarkat tiedot mm. palveluidensa kustannuksista ja ottaa huomioon asiakkaan edut toiminnassaan.

Execution only.

Execution only tarkoittaa, että Nordnet ainoastaan toteuttaa toimeksiannon, tai että Nordnet ainoastaan vastaanottaa ja välittää toimeksiannon, jonka kolmas osapuoli toteuttaa markkinapaikalla. Tämä vastaa sitä normaalia tilannetta, jossa asiakas käy kauppaa Nordnetin alustalla, erotuksena tilanteelle, jossa Nordnet suorittaa toimeksiannon esimerkiksi osana salkunhoito- tai sijoitusneuvontapalvelua.

Yksinkertaiset instrumentit.

Termillä viitataan rahoitusinstrumentteihin, jotka instrumentin rakenteen ja riskiprofiilin ym. vuoksi luokitellaan yksinkertaisiksi (tai ei-monimutkaisiksi). Tällaisisilla instrumenteilla on mahdollista tietyissä olosuhteissa käydä kauppaa ("execution only", katso termin selitys alta), ilman, että asiakkaan tulee todistaa tietämystään kyseisistä instrumenteista. Pörssinoteeratut osakkeet, obligaatiot ja sijoitusrahasto-osuudet ovat esimerkkejä rahoitusinstrumenteista, joita pidetään pääsääntöisesti yksinkertaisina instrumentteina. Puhtaita johdannaisinstrumentteja, esimerkiksi osto-optioita, ei voida koskaan pitää yksinkertaisina instrumentteina.

Monimutkaiset instrumentit.

Termillä viitataan rahoitusinstrumentteihin, jotka instrumentin rakenteen ja riskiprofiilin ym. vuoksi luokitellaan monimutkaisiksi. Johdannaisinstrumentit, kuten optiot, termiinit ja warrantit ovat esimerkkejä rahoitusinstrumenteista, joita pääsääntöisesti pidetään monimutkaisina.

Soveltuvuusarviointi.

Jos haluat käydä arvopaperikauppaa tai hyödyntää salkunhoito- ja sijoitusneuvontapalveluita, niin Nordnetin tulee lain velvoittamana testata tietämyksesi taso ja selvittää, millaiset arvopaperit ja/tai palvelut sopivat sinulle. Tietämystason arviointi perustuu asiakkaan tietämykseen ja osaamiseen, taloudelliseen tilanteeseen ja sijoittamisen tarkoitukseen. Soveltuvuusarviointi vastaa pitkälti arviointia, jota on sovellettu myös ennen MiFID II -lainsäädännön voimaantuloa. Erona on, että uuden lainsäädännön myötä arviointi koskee myös asiakkaita, jotka eivät ole kuluttajia, eli ei-ammattimaisia asiakkaita, jotka ovat yrityksiä.

Usein kysyttyä.

Voit lukea lisää lainsäädännöstä ja muista usein kysytyistä aiheista asiakaspalvelusivultamme. Siirry sivulle tästä.

Lisätietoa MiFID II -direktiivistä.

Lisätietoa MiFID II -direktiivistä löydät Finanssivalvonnan sivuilta. Siirry Fivan sivuille tästälinkki toiselle sivustolle, avautuu uuteen ikkunaan.