Siirry pääsisältöön

Asiakassuoja arvopaperikaupassa.

Tammikuussa 2018 otettiin käyttöön EU:n arvopaperimarkkinoita koskevat uudet direktiivit ja lainsäädäntömuutokset, joiden tarkoituksena on lisätä läpinäkyvyyttä ja vahvistaa entisestään kuluttajien ja sijoittajien suojaa arvopaperikaupankäynnissä.

EU:n sisällä, eli niin Suomessa kuin muissa EU-maissa, on yhteiset säädökset arvopaperikaupankäyntiin. Taustalla on EU-direktiivi MiFID, Markets in Financial Instruments Directive, joka otettiin käyttöön vuonna 2007 ja joka on muun muassa helpottanut arvopaperikaupankäyntiä yli kansallisten rajojen.

Tammikuussa 2018 MiFID korvattiin kahdella uudella MiFID II- ja MiFIR-direktiivillä. Lainsäädäntömuutokset juontavat juurensa vuoden 2008 finanssikriisiin. MiFID II:n tarkoitus on parantaa kuluttajien ja sijoittajien suojaa ja lisätä kilpailua finanssialalla.

MiFID II vaikuttaa pääasiassa asiakkaiden kanssa jaettaviin tietoihin, tuotehallintavaatimuksiin, pankin vastaanottamiin korvauksiin, toimeksiantojen toteuttamiseen, läpinäkyvyyssääntöihin ennen toimeksiantoja ja niiden jälkeen, tapahtumien raportointiin, sekä arvopaperikaupankäyntiin liittyviin velvoitteisiin. MiFID II vaatii myös arvopaperikauppaa käyviltä yrityksiltä LEI-tunnuksen (Legal Entity identifier).

Tältä sivulta löydät yhteenvedon arvopaperikaupankäynnin asiakassuojasta.

Nordnet tekee kaiken tarvittavan, jotta toimeksiannot toteutuvat parhaalla mahdollisella tavalla. Tämä tarkoittaa muun muassa sitä, että asiakkaan toimeksianto on asetettava sille markkinapaikalle, jolta asiakas saa toimeksiannolleen parhaan hinnan.

Nordnetillä on toimintaperiaatteet, joiden mukaisesti asiakkaan tekemät toimeksiannot tulee toteuttaa, jotta toimeksianto toteutuu parhaalla mahdollisella tavalla asiakkaan edun näkökulmasta. Koska Nordnet on internetissä toimiva arvopaperivälittäjä, asiakkaanamme jätät itse toimeksiannon markkinalle. 

Tällaista toimeksiantoa on pidettävä asiakkaan antamana erityisenä ohjeena, jonka Nordnet toteuttaa sen mukaisesti. Näissä tapauksissa toimintaperiaatteita ei aina sovelleta kaikilta osin, koska Nordnet ei voi toteuttaa kaikkia toimintaperiaatteissa määriteltyjä toimenpiteitä.

MiFID II -direktiivin mukaisesti Nordnetin on vuosittain julkaistava tiedot koskien jokaista rahoitusinstrumenttiluokkaa viidestä markkinapaikasta, joita käytettiin eniten asiakkaiden toimeksiantojen toteuttamiseen kaupankäyntimäärään perustuen edellisenä vuonna. Nordnet julkaisee vuosittain kustakin rahoitusinstrumenttiluokasta tiedot eniten käytetyistä sijoituspalveluyrityksistä, joille Nordnet on välittänyt asiakkaiden toimeksiantoja edellisenä vuonna. Pankki julkaisee myös Pankin edellisestä vuodesta tekemästään toimeksiantojen toteuttamisen laadun seurannasta yhteenvedon ja johtopäätökset (englanniksi ja ruotsiksi).

Nordnetin vuosittainen selvitys toimeksiantojen toteuttamisesta

Vuosi 2020:
Summary of best execution policy (ENG)
Sammanfattning avseende kvaliteten på utförande av order (SV) Pdf, 174.4 kB, avautuu uuteen ikkunaan.
Tiedot toteutetuista toimeksiannoista (Excel .csv)

Kauppapaikat

Alta löydät luettelon kauppapaikoista, joita Nordnet käyttää toimeksiantojen toteutuksessa. Mikäli Nordnet ei osallistu kauppaan suoraan (esim. EU:n ulkopuoliset kauppapaikat), Nordnet edelleenvälittää toimeksiannot kolmannen osapuolen toteutettavaksi, jolla on suora yhteys näihin kauppapaikkoihin.

Kauppapaikat, joita Nordnet pääasiassa käyttää toimeksiantojen toteutuksessa

Arvopaperimarkkinalaki velvoittaa meitä pankkina varmistamaan, että sinulla on riittävästi tietoa ja kokemusta käydäksesi kauppaa arvopapereilla. Tätä kutsutaan tietämystestiksi ja sen tarkoitus on suojata arvopaperimarkkinoilla aktiivisia sijoittajia.

Jos haluat käydä kauppaa monimutkaisilla arvopapereilla, esimerkiksi sertifikaateilla, warranteilla tai muilla viputuotteilla, sinun tulee arvopaperimarkkinalain mukaisesti ensin vastata tietämystestin kysymyksiin. Esitetyt kysymykset koskevat tietojasi ja kokemustasi tuotekategorioista, joilla haluat käydä kauppaa. Vastaustesi perusteella arvioidaan soveltuvatko tuotteet sinulle.

Laki erottelee yksinkertaiset ja monimutkaiset arvopaperit. Ostaessa tai myydessä yksinkertaisia arvopapereita, kuten osakkeita tai rahastoja, toimeksianto toteutetaan ilman, että Nordnet arvioi niiden soveltuvuutta sinulle. Sen sijaan ennen kuin sijoitat monimutkaisiin arvopapereihin, on meidän varmistettava, että sinulla on riittävät tiedot ja ymmärrät kaupan merkityksen. Tietämystesti antaa sinulle mahdollisuuden käydä kauppaa monimutkaisilla arvopapereilla testissä osoittamiesi tietojen ja ilmoittamasi kokemuksen perusteella. Eli voit käydä kauppaa monimutkaisilla arvopapereilla vain, jos sinulla on riittävät tiedot ja riittävästi kokemusta.

Yritykset ja muut yhteisöt, kuten rekisteröidyt yhdistykset ja säätiöt, tarvitsevat kansainvälisen yhteisötunnuksen voidakseen käydä kauppaa pörssinoteeratuilla arvopapereilla. Tätä tunnusta kutsutaan LEI-tunnukseksi (Legal Entity Identifier) ja se on 20-numeroinen koodi, jota käytetään kansainvälisesti yritysten tunnistamiseen. Vaatimus koskee myös niitä yrityksiä, jotka aikovat myydä nykyisiä omistuksiaan. Vaatimus ei koske kauppaa noteeraamattomilla, ns. perinteisillä rahastoilla.

LEI:n tarkoituksena on vahvistaa pörssinoteerattuihin arvopapereihin sijoittavien suojaa. Viranomaisten, riippumatta maasta, on pystyttävä tunnistamaan ja seuraamaan ostajia ja myyjiä ja sitä, kuka tekee päätökset kaupoissa. Osoitteesta GLEIF.org löydät luettelon hyväksytyistä toimijoista, joilta voit hakea LEI-tunnuksen. Rekisteröintimaksu ja vuosimaksu voivat vaihdella toimijoittain. LEI-tunnuksen hakemiseen menee noin 5–7 päivää.

Kaikkien pankkien tulee olla läpinäkyviä asiakkaan maksamista palkkioista. Tämä tarkoittaa, että näet etukäteen mitä toimeksianto maksaa ja mitä palkkiot ovat. Kustannuslaskelmien ja vuosikuluraporttien avulla eri kulujen vertailu pankkien välillä on myös helpompaa.

Asiakkaanamme löydät erittelyn ja laskelman kaikista verkkosivuilla tai mobiilisovelluksessa tekemiesi toimeksiantojen kuluista ja palkkioista (kustannusten jakauma). Jos haluat yksityiskohtaisemmat tiedot tietyn tuotteen kustannuksista, tiettyjen arvopapereiden kohdalla saat tarkemman erittelyn kaikista kustannuksista ja palkkioista sekä erilaisia laskuesimerkkejä, jotka näyttävät kuinka paljon kustannukset vaikuttavat sijoituksiisi (kohta "Katso yksityiskohtainen kustannuslaskelma").

Nordnetin tuottamat kustannusarviot perustuvat hintatietoihin ja eräisiin tulevaisuuden kehityksestä tehtyihin oletuksiin. Tästä johtuen kustannusarviot voivat erota todellisista kustannuksista, mutta tavoite on, että laskelma auttaa ymmärtämään paremmin kustannuksia, joita tiettyihin sijoituksiin ja palveluihin sisältyy.

Kustannuslaskelmien lisäksi tuotekohtaisissa avaintietoesitteissä annetaan tietoa myös niin kutsuttuihin paketoituihin sijoitustuotteisiin, kuten warrantteihin ja sertifikaatteihin, liittyvistä kustannuksista.

Vuositiliotteesi yhteydessä saat erillisen vuosikuluraportin, josta käy ilmi vuoden aikana toteutuneet kustannukset.

Lue lisää vuosikuluraportista Linkki toiselle sivustolle, avautuu uuteen ikkunaan.

Tiettyjä arvopapereita, kuten esimerkiksi viputuotteita, pidetään normaalia riskipitoisempina, koska markkinoiden pienikin liike voi aikaansaada suuren arvonmuutoksen kyseisissä arvopapereissa. Jos omistat tämän kaltaisia arvopapereita, tulee Nordnetin ilmoittaa sinulle sähköpostitse, jos tuotteen arvo on laskenut 10 % tai enemmän.

Arvonmuutos lasketaan hankintahinnasta ja viimeisimmästä toteutuneesta kurssista. Arvonmuutoksesta lähetetään ilmoitus sähköpostitse seuraavan arkipäivän aamuna. Jos siirrät arvopapereita, on tärkeää määrittää niille hankinta-arvo. On myös tärkeää, että olet rekisteröinyt järjestelmäämme voimassa olevan sähköpostiosoitteesi.

Jos Nordnet on ilmoittanut sinulle tietystä instrumentista, jonka arvo on laskenut 10 % tai enemmän, niin uutta ilmoitusta ei tule, ennen kuin instrumentin hankintahinta ja viimeinen toteutunut hinta eroavat toisistaan 20 % tai enemmän.

Arvonmuutoksille alttiita ja sähköposti-ilmoituksen kannalta olennaisia instrumentteja ovat pörssilistatut tuotteet, strukturoidut tuotteet ja vakioidut johdannaiset, kuten warrantit, sertifikaatit, optiot ja termiinit.

Jos sijoitat instrumentteihin, joihin sisältyy vipuvaikutus, suosittelemme, että kirjaudut säännöllisesti palveluumme ja seuraat kyseisten instrumenttien arvon kehitystä.

Nordnetin tulee rahoitusinstrumenttien tarjoajana määritellä yksilöity asiakkaiden kohdemarkkina. Lainsäädännön määrittelemän vaatimuksen tavoitteena on, että asiakkaille tarjottavat tuotteet olisivat asiakkaan tarpeiden, ominaisuuksien ja tavoitteiden mukaisia.

Yksilöidyn kohdemarkkinan määrittely perustuu tietoihin, joita Nordnetillä on sinusta asiakkaana sekä tietoihin Nordnetin tarjonnassa olevista rahoitusinstrumenteista. Kohdemarkkinoiden määrittely perustuu seuraaviin kriteereihin:

  • Asiakkaan luokka – onko kyseessä esimerkiksi ei-ammattimainen vai ammattimainen asiakas?
  • Tietämyksen taso – minkä tasoinen tietämys asiakkaalta vaaditaan tiettyyn instrumenttiin sijoittamiseksi?
  • Riskinsietokyky – miten paljon riskiä asiakkaan tulee sietää tiettyyn instrumenttiin sijoittaessaan?
  • Kyky selvitä tappioista – miten paljon asiakkaan tulisi voida sietää tappioita sijoittaessaan tiettyyn instrumenttiin?
  • Tavoitteet ja tarpeet – millainen on asiakkaan sijoitushorisontti ja syyt sijoittamiselle?

Koska Nordnetillä ei ole kaikkia tietoja sinusta edellä mainituista kriteereistä, Nordnet ei pysty suorittamaan täydellistä yksilöidyn kohdemarkkinoiden arviointia. Nordnet kuitenkin ottaa huomioon ne kriteerit, joista sillä on riittävästi tietoa. Tämä tarkoittaa muun muassa sitä, että ammattimaisille asiakkaille tarkoitettuja instrumentteja ei tarjota ei-ammattimaisille asiakkaille. Tällaisten instrumenttien omistajana sinulla on kuitenkin aina oikeus myydä instrumenttisi riippumatta kohdemarkkinoiden määrittelystä. Nordnet varmistaa asiakkaan tietämyksen tason sillä, että asiakkaan tulee tehdä tietämystesti ennen kuin hän voi käydä kauppaa monimutkaisilla tuotteilla.

Palkkioita säädellään arvopaperimarkkinalaissa ja Finanssivalvonnan säännöissä siitä, kuinka palkkioita voi maksaa tai vastaanottaa. Tiivistettynä säännöt tarkoittavat sitä, että maksettavien tai vastaanotettavien palkkioiden tulee parantaa sinulle asiakkaana tarjottavien palvelujen laatua. Palkkiot eivät saa myöskään estää Nordnetiä toimimasta asiakkaan edun mukaisesti. Asiakkaana sinulla on oikeus saada tietoja Nordnetin saamista tai maksamista palkkioista niille kolmansille osapuolille, joiden kanssa yhteistyössä Nordnet tarjoaa sinulle sijoituspalveluja.

Lue lisää palkkioista Linkki toiselle sivustolle, avautuu uuteen ikkunaan.

Arvopaperimarkkinalaki velvoittaa luokittelemaan arvopapereilla kauppaa käyvät asiakkaat eri asiakasluokkiin. Luokittelun tarkoituksena on tarjota asiakkaille oikeuksiin perustuen lain mukainen suoja. Asiakkaat luokitellaan ei-ammattimaisiin asiakkaisiin, ammattimaisiin asiakkaisiin ja hyväksyttäviksi vastapuoliksi. Ei-ammattimaisilla asiakkailla on korkein mahdollinen asiakassuoja ja hyväksyttävillä vastapuolilla matalin. Mikäli Nordnet ei toisin ilmoita, luokittelemme asiakkaamme ei-ammattimaisiksi asiakkaiksi korkeimmalla asiakassuojalla.

Ei-ammattimaiset asiakkaat
Ei-ammattimaisiin asiakkaisiin luokitellaan normaalisti kaikki yksityishenkilöt, pienemmät yritykset ja tietyt muut kuin sijoituspalveluyritykset. Ei-ammattimaisilla asiakkailla on arvopaperimarkkinalain mukaan korkein mahdollinen asiakassuoja. Tämän vuoksi Nordnetin tulee tarjota erityiset tarkat tiedot ja ottaa huomioon asiakkaan edut toiminnassaan.

Suurin osa Nordnetin asiakkaista kuuluu luokkaan ei-ammattimaiset asiakkaat. Tämä tarkoittaa, että Nordnetin tulee arvioida asiakkaiden soveltuvuus monimutkaisten arvopapereiden kaupankäyntiin, antaa tietoja arvopapereista ja niiden riskeistä sekä raportoida sijoittamiseen liittyvät kustannukset ja palkkiot.

Kun Nordnet tarjoaa salkunhoito- tai sijoitusneuvontapalveluita, arvioimme soveltuuko palvelu tai arvopaperi sinulle asiakkaana ennen kuin tarjoamme palvelua tai suosittelemme arvopaperia. Arviointi perustuu sijoitustavoitteisiisi, taloudelliseen tilanteeseesi sekä tietämykseesi ja kokemukseesi palvelusta tai arvopaperista. Lue lisää soveltuvuusarvioinnista kohdasta Muita lisätietoja.

Nordnetillä on myös velvollisuus suorittaa kaikki toimenpiteet, jotta sinulla asiakkaana on mahdollisuus saavuttaa paras mahdollinen lopputulos toimeksiantojen toteutuksessa.

Ammattimaiset asiakkaat
Ammattimaisten asiakkaiden oletetaan pystyvän tekemään omat sijoituspäätöksensä ja ymmärtämään sijoitustensa riskit. Heidän edellytetään omaavan sellaiset valmiudet, jotta he voivat itse päättää, mitä tietoja he tarvitsevat sijoituspäätöstensä tekemiseen. Tämä tarkoittaa, että ammattimaisen asiakkaan tulee itse pyytää ne tiedot, joita hän kokee tarvitsevansa.

Hyväksyttävät vastapuolet
Hyväksyttävät vastapuolet ovat pankkeja, sijoituspalveluyrityksiä ja muita rahoitusyhtiöitä. Hyväksyttävillä vastapuolilla odotetaan olevan samat tiedot rahoituspalveluista ja arvopapereista kuin meillä pankkina. Arvopaperimarkkinalain asiakassuojaa ei sovelleta hyväksyttyihin vastapuoliin.

Asiakasluokan muuttaminen
Ei-ammattimaisella asiakkaalla on mahdollisuus hakea asiakasluokittelun muuttamista ammattimaiseksi asiakkaaksi tietyn palvelun tai tuotetyypin osalta. Asiakkaana menetät korkeimman mahdollisen asiakassuojan, joka ei-ammattimaisilla asiakkailla on. Tullakseen luokitelluksi ammattimaiseksi asiakkaaksi sovelletaan erityisiä ehtoja.

Eturistiriidat
Nordnetillä on tiukat toimintaperiaatteet eturistiriitojen käsittelemiseksi. Toimintaperiaatteisiin kuuluu, että Nordnetin on vältettävä mahdollisuuksien mukaan kaikenlaisia eturistiriitoja.

Eturistiriita voi syntyä tilanteessa, jossa Nordnetillä on taloudellinen intressi, joka on ristiriidassa asiakkaan edun kanssa. Esimerkki tästä voi olla tilanne, jossa Nordnet tuottaa palvelua eri asiakkaille, joilla on keskenään ristiriitaiset intressit. Nordnetillä on velvollisuus tunnistaa potentiaaliset eturistiriidat ja suojata asiakkaiden intressejä eturistiriitojen vaikutuksilta. Tästä syystä Nordnet on ottanut käyttöön menettelyjä eturistiriitojen välttämiseksi.

Lainsäädäntö sisältää säädöksiä, jotka rajoittavat Nordnetin oikeutta ottaa vastaan tiettyjä palkkioita tiettyjen palveluiden tarjoamisen yhteydessä. Syynä tälle on eturistiriitojen välttäminen Nordnetin ja Nordnetin asiakkaiden välillä.

Yksinkertaiset instrumentit.
Termillä viitataan rahoitusinstrumentteihin, jotka instrumentin rakenteen ja riskiprofiilin ym. vuoksi luokitellaan yksinkertaisiksi (tai ei-monimutkaisiksi). Tällaisilla instrumenteilla on mahdollista tietyissä olosuhteissa käydä kauppaa ("execution only", katso termin selitys alta), ilman, että asiakkaan tulee todistaa tietämystään kyseisistä instrumenteista. Pörssinoteeratut osakkeet, obligaatiot ja sijoitusrahasto-osuudet ovat esimerkkejä rahoitusinstrumenteista, joita pidetään pääsääntöisesti yksinkertaisina instrumentteina. Puhtaita johdannaisinstrumentteja, esimerkiksi osto-optioita, ei voida koskaan pitää yksinkertaisina instrumentteina.

Monimutkaiset instrumentit.
Termillä viitataan rahoitusinstrumentteihin, jotka instrumentin rakenteen ja riskiprofiilin ym. vuoksi luokitellaan monimutkaisiksi. Johdannaisinstrumentit, kuten optiot, termiinit ja warrantit ovat esimerkkejä rahoitusinstrumenteista, joita pääsääntöisesti pidetään monimutkaisina.

Soveltuvuusarviointi.
Jos haluat käydä arvopaperikauppaa tai hyödyntää salkunhoito- ja sijoitusneuvontapalveluita, niin Nordnetin tulee lain velvoittamana testata tietämyksesi taso ja selvittää, millaiset arvopaperit ja/tai palvelut sopivat sinulle. Tietämystason arviointi perustuu asiakkaan tietämykseen ja osaamiseen, taloudelliseen tilanteeseen ja sijoittamisen tarkoitukseen.

Mikä on MiFID II?
MiFID II on EU-direktiivi, joka tuli voimaan 3.1.2018, ja kattaa kaikki rahoitusinstrumentit ja sijoitukset talletustiliä lukuun ottamatta. MiFID II tulee sanoista Markets in Financial Instruments Directive 2.

Mikä on MiFD II -direktiivin tarkoitus?
Direktiivin tarkoitus on lisätä läpinäkyvyyttä arvopaperimarkkinoilla ja vahvistaa entisestään sijoittajien suojaa arvopaperikaupankäynnissä.

Milloin MiFID II tuli voimaan?
Direktiivi tuli voimaan 3.1.2018 koko EU:ssa ja ETA:ssa.

Mistä löydän lisätietoja MiFID II -direktiivistä?
Lisätietoa MiFID II -direktiivistä löydät Finanssivalvonnan sivuilta.

Finanssivalvonta Linkki toiselle sivustolle, avautuu uuteen ikkunaan.