Siirry pääsisältöön

Vuosikuluraportti.

MiFID II -lainsäädäntö parantaa sijoittajansuojaa lisäämällä läpinäkyvyyttä.

MiFID II- (Market in Financial Directive II) ja IDD (Insurance Distribution Directive) -EU-lainsäädännön voimaantulon jälkeen rahoituslaitoksilta edellytetään niiden kustannusten vuosittaista raportointia, jotka ovat aiheutuneet asiakkaan käytettyä yrityksen palveluita ja/tai sijoitettuaan rahoitusvälineisiin. Kuluraportin pääasiallinen tarkoitus on vahvistaa sijoittajansuojaa lisääntyneen läpinäkyvyyden kautta.

Lainsäädäntö määrittelee, mitä kuluraportin tulisi sisältää ja miltä sen tulisi näyttää – tavoitteena on, että eri yritysten julkaisemat kuluraportit ovat keskenään vertailukelpoisia. Alla on eritelty eri kustannuslajit, jotka raportilla on esitetty.

Löydät vuosikuluraportin sisäänkirjautuneena Nordnetin verkkopalvelusta, kohdasta
Sivuni > Vuositiliote > Vuosikuluraportti.

Edellisvuotta koskeva vuosikuluraportti ilmestyy verkkopalveluun arviolta maalis-huhtikuussa.

Palvelukustannukset.

Palvelukustannukset koostuvat niistä kuluista ja palkkioista, joiden veloitus liittyy siihen, että sinulla on tili Nordnetissä. Osa kustannuksista on suoria kustannuksia, jotka vaikuttavat tilisi saldoon. Tällaisia ovat mm. transaktiokustannukset, kuten välityspalkkiot ja maksut muista palveluista. Osa kustannuksista on välillisiä – esimerkiksi valuutanvaihtokustannukset, jotka syntyvät valuuttakurssien erotuksesta (spread-kulu).

Nordnet laskee vuotuiset palvelukustannukset vuoden aikana toteutuneiden toimeksiantojen ja veloitettujen palkkioiden perusteella. Eri kustannustyypit raportoidaan erikseen kustannuksen luonteen mukaan. Nordnet raportoi kustannukset myös alaryhmittäin, jotta asiakas voi ymmärtää tarkemmin, mihin kustannus liittyy. Alta voit lukea lisää siitä, mitä eri kustannustyypit pitävät sisällään.

Kertaluonteiset kustannukset
Mahdolliset kustannukset ja palkkiot, jotka veloitetaan samassa yhteydessä, kun avaat tai suljet tilin Nordnetissä.

Juoksevat kustannukset
Kustannukset ja maksut, joita Nordnet perii jatkuvasti, esimerkiksi hallinnointipalkkio Nordnetin suorittamasta salkunhoitopalvelusta. Jos olet Nordnetin lisäksi omaisuudenhoitajan asiakkaana, voi omaisuudenhoitaja veloittaa lisäksi tiettyjä maksuja, kuten alustamaksuja, jotka raportoidaan tässä osiossa. Jos palvelumaksuun liittyy arvonlisävero, se esitetään erikseen.

Transaktiokustannukset

Rahoitusvälineillä käytävään kauppaan liittyvät kulut ja palkkiot. Nämä kustannukset koostuvat yleensä Nordnetin perimistä välityspalkkioista ja valuutanvaihtokuluista, jotka syntyvät automaattisen valuutanvaihdon yhteydessä, kun asiakas käy kauppaa ulkomaisissa valuutoissa noteeratuilla rahoitusvälineillä. Huomioi, että jos sinulla on valuuttatilejä aktiivisena ja suoritat valuutanvaihdon, kulu näytetään kohdassa "Muut kustannukset". Tämä johtuu siitä, että itse suoritettua valuutanvaihtoa ei voida suoraan yhdistää tiettyyn kauppaan rahoitusvälineellä. Välityspalkkioiden lisäksi transaktiokustannuksiin sisältyvät mahdolliset selvitysmaksut, joita peritään kaupankäynnistä tietyillä johdannaisilla, sekä transaktioverot kaupankäynnistä tietyillä ulkomaisilla rahoitusvälineillä.

Satunnaiset kustannukset

Kustannukset ja maksut, jotka voisivat aiheutua yhtäkkiä siitä, että sinulla on tili Nordnetissä – esimerkiksi jos palkkioita perittäisiin salkun kehityksen perusteella. Koska Nordnet ei peri tällaisia maksuja, tämä kohta on aina nolla.

Muut kustannukset

Maksut ja palkkiot, jotka liittyvät muihin Nordnetin tarjoamiin palveluihin ja joita ei raportoida muun kustannustyypin kohdalla. Tähän luokkaan kuuluvat esimerkiksi hallinnolliset kulut ja maksut reaaliaikaisista kursseista, kaupankäyntisovelluksista ja uutis- ja analyysipalveluista. Asiakkaan itse suorittamiin valuutanvaihtoihin liittyvät kustannukset näkyvät tämän kohdan alla. Mahdolliset arvonlisävero-osuudet palvelumaksuissa näytetään erikseen. Jos luku on negatiivinen, se voi tarkoittaa, että olet saanut takaisin sinulta aiemmin perityn maksun, mutta maksu on liittynyt raportointivuotta edeltävänä vuonna syntyneeseen kustannukseen. Vuoden aikana syntyneet, eri kulutyyppeihin kuuluvat kustannukset, mukaan lukien mahdolliset takaisinmaksut, lasketaan yhteen. Näet kaikki tilisi tapahtumat Nordnet.fi-palvelussa sisäänkirjautuneena, kohdassa Tapahtumat ja laskelmat.

Rahoitusvälinekustannukset.

Rahoitusvälinekustannukset veloitetaan rahoitusvälineen valmistajan toimesta. Näihin kustannuksiin sisältyvät ne maksut ja palkkiot, jotka liittyvät siihen, että olet asiakkaana käynyt kauppaa tietyllä rahoitusvälineellä ja/tai omistanut sitä vuoden aikana. Jotta Nordnet voi raportoida nämä kustannukset, valmistajien tulee toimittaa tiedot vuoden aikana syntyneistä kustannuksista ensin Nordnetille. Jos tuottajien toimittamissa tiedoissa on virheitä, tällöin myös Nordnetin palvelussa näkyvät rahoitusvälinekustannukset ovat virheellisiä. Jos tuottajat eivät toimita kustannustietoja tai tiedot ovat puutteellisia, tällöin Nordnet ei voi näyttää täydellisiä tietoja kustannuksista. Jos tiedoissa on puutteita tai niitä ei ole saatu valmistajalta, siitä on mainittu kohdassa "Rahoitusvälinekustannukset".

Nordnet laskee rahoitusvälinekustannukset rahoitusvälineen tuottajalta saatuun tietoon ja tilillä tehtyihin transaktioihin sekä tilillä vuoden aikana olleisiin omistuksiin perustuen. Rahoitusvälinekustannukset on luokiteltu samoihin kustannustyyppeihin kuin palvelukustannukset, mutta sillä erotuksella, että "Muut kustannukset"-tyyppi puuttuu.

Kertaluonteiset kustannukset

Maksut ja palkkiot, jotka rahoitusvälineen valmistaja veloittaa ja jotka syntyvät rahoitusvälineeseen kohdistuvan sijoituksen alku- tai loppuvaiheessa. Tällaisia kustannuksia ovat esimerkiksi rahastojen merkintä- ja lunastuspalkkiot sekä spread-kulut, jotka syntyvät kaupankäynnistä erilaisilla paketoiduilla sijoitustuotteilla, esimerkiksi pörssilistatuilla tuotteilla. Spread-kulu on epäsuora kustannus, joka tarkoittaa erotusta rahoitusvälineen arvioidun markkina-arvon ja sen hinnan välillä, jolla sinä asiakkaana voit ostaa/myydä rahoitusvälinettä kyseisenä kaupankäyntipäivänä. Jos spread-kulu on negatiivinen, se ei tarkoita, että olisit saanut takaisinmaksun/hyvityksen, vaan se johtuu siitä, että rahoitusvälineen arvioitu markkina-arvo ei kaupan toteutumisen yhteydessä vastannut osto- ja myyntikurssien keskiarvoa. Huomioi, että spread-kulu syntyy kaupankäynnissä myös sellaisilla rahoitusvälineillä, joiden osalta spread-kulua ei tänä päivänä raportoida erikseen. Tällaisia rahoitusvälineitä ovat mm. ETF:t ja vakioidut johdannaiset.

Juoksevat kustannukset

Maksut ja palkkiot, jotka syntyvät omistaessasi rahoitusvälinettä ja jotka rahoitusvälineen valmistaja veloittaa juoksevasti. Esimerkkejä tällaisista kustannuksista ovat rahastojen vuotuiset hallinnointipalkkiot sekä paketoituihin sijoitustuotteisiin, kuten pörsslistattuihin tuotteisiin liittyvät hallinnointipalkkiot.

Transaktiokustannukset

Maksut ja palkkiot, jotka rahoitusvälineen valmistaja veloittaa ja jotka liittyvät transaktioihin, joita suoritetaan rahoitusvälineen sisällä. Tällaisia kustannuksia syntyy esimerkiksi silloin, kun rahastoyhtiö käy kauppaa rahaston omistuksilla. Tänä päivänä transaktiokustannusten laskemiseen ei ole määritelty vakiomuotoista menetelmää. Rahastoyhtiöiden erilaiset laskentamenetelmät aiheuttavat transaktiokustannusten määrittelemiseen epävarmuutta – esitetyt kustannukset vaihtelevat todellisten kustannusten vaihtelun lisäksi myös valitun laskentamenetelmän mukaisesti.

Satunnaiset kustannukset

Maksut ja palkkiot, jotka rahoitusvälineen valmistaja veloittaa ja jotka liittyvät yhtäkkisiin tapahtumiin. Tällaisia tapahtumia voivat olla esimerkiksi se, kun aiemmin määritelty tavoitetulos saavutetaan (esimerkiksi rahaston tulosperusteinen palkkio). Koska rahastoyhtiöt eivät yleensä toimita päiväkohtaisia tietoja vuoden aikana veloitetuista kustannuksista, vaan kustannukset on laskettu keskiarvona koko vuodelle tai osalle vuotta, niin näihin kustannuksiin sisältyy usein epätarkkuutta.

Kustannusten vaikutus tuottoon.

Kustannusten vaikutus tuottoosi lasketaan siten, että tuotosta, jonka olisit teoriassa saanut, jos kustannuksia ei olisi syntynyt vähennetään se todellinen tuotto, jonka sait vuoden aikana. Tarkoituksena on, että asiakkaanamme ymmärrät, miten miten maksut ja palkkiot vaikuttavat saamaasi tuottoon.

Vuoden aikana syntyneet kokonaiskustannukset saadaan laskemalla yhteen kaikki transaktioihin ja/tai omistuksiin liittyvät kustannukset (palvelukustannukset + rahoitusvälinekustannukset).

Todellinen tuotto, jota kutsutaan vuosikuluraportilla kustannukset huomioivaksi tuotoksi, lasketaan aikapainotettuna tuottona, jossa ei huomioida talletuksia ja nostoja. Mahdolliset virheet tuottolaskelmassa voivat johtua esimerkiksi siitä, että Nordnetillä ei ole ollut käytettävissään tilillä olleiden rahoitusvälineiden oikeaa arvoa.

Teoreettinen tuotto, jota kutsutaan vuosikuluraportilla tuotoksi ilman kustannuksia, saadaan laskemalla yhteen vuoden aikana veloitetut kokonaiskustannukset ja vuoden aikana saamasi tuotto. Kustannukset huomioiva tuotto ja tuotto ilman kustannuksia esitetään sekä lukuina että prosentuaalisena kehityksenä vuoden ajalta. Näiden kahden erotus vastaa kustannusten vaikutusta saamaasi tuottoon. Laskelmassa ei ole huomioitu perittyjen kustannusten vaihtoehtoiskustannuksia, eli sitä, jos veloitettuja kustannuksia vastaava summa olisi myös sijoitettu ja kyseinen summa olisi tuonut lisää tuottoa tai tappiota. Huomioi, että Nordnet on riippuvainen siitä, että rahoitusvälineiden valmistajat toimittavat Nordnetille täydelliset kustannustiedot, jotta kokonaiskustannuslaskelma voidaan suorittaa. Kohdassa "Rahoitusvälinekohtaiset kustannukset" on kerrottu, jos valmistaja ei ole toimittanut kaikkia kustannustietoja Nordnetille.

Suhteelliset kustannukset.

Osa maksuista ja palkkioista liittyy kaupankäyntiisi rahoitusvälineellä ja osa siihen, että omistat rahoitusvälineitä ja/tai käytät tiettyjä palveluita. Jotta saisit paremman käsityksen kustannusten suuruudesta suhteessa kauppaan/omistukseesi, nämä kustannukset näytetään suhteutettuna kokonaisvaihtoosi tai omistustesi keskimääräiseen markkina-arvoon vuoden aikana.

Maksut ja palkkiot, jotka liittyvät vuotuiseen kokonaisvaihtoosi ja syntyvät suoraan kaupankäynnistä rahoitusvälineillä. Tällaisia kustannuksia ovat palvelukustannusten alla luetellut transaktiokustannukset ja kertaluonteiset kustannukset rahoitusvälinekustannusten alla. Kokonaisvaihtosi on saatu laskemalla yhteen kaikki vuoden aikana tehdyt ostot ja myynnit. Kokonaisvaihtoasi ei näytetä raportilla, mutta se voidaan laskea jakamalla jokin kokonaisvaihtoosi liittyvä kustannus sitä vastaavalla prosenttiluvulla.

Maksut ja palkkiot, jotka liittyvät keskimääräisiin omistuksiisi vuoden aikana, syntyvät siitä, kun omistat rahoitusvälinettä tai käyt sillä kauppaa ja/tai käytät sijoituspalvelua ja/tai sellaisia palveluja, jotka ovat suoraan yhteydessä siihen, että sinulla on tili Nordnetissä. Nämä ovat palvelukustannuksiin luokiteltavia juoksevia kustannuksia sekä rahoitusvälinekustannuksiin luokiteltavia transaktio-, satunnais- ja juoksevia kustannuksia. Keskimääräinen omistuksesi on saatu laskemalla yhteen omistustesi markkina-arvo vuoden jokaisena päivänä ja sitten jakamalla summa vuoteen sisältyvien päivien määrällä. Keskimääräistä markkina-arvoasi ei näytetä raportilla, mutta se voidaan laskea jakamalla jokin keskimääräiseen omistukseesi liittyvä kustannus sitä vastaavalla prosenttiluvulla. Huomioi, että keskimääräiseen markkina-arvoosi liittyvät suhteelliset kustannukset ilmaistaan vuotuisina lukuina, eli prosentteina ilmaistut kustannukset viittavat koko vuoden kustannuksiin.

Rahoitusvälinekohtaiset kustannukset.

Kohdassa Rahoitusvälinekohtaiset kustannukset näytetään ne maksut ja palkkiot, jotka liittyvät suoraan kaupankäyntiin ja/tai tietyn rahoitusvälineen omistukseen. Jos Nordnet ei ole saanut täydellisiä tietoja kustannuksia rahoitusvälineen valmistajalta, tieto siitä näytetään tässä kohdasa. Tietoa eri kustannustyypeistä löydät kohdista Palvelukustannukset ja Rahoitusvälinekustannukset.

Jos Nordnet ei ole saanut valmistajalta täydellisiä kustannustietoja rahoitusvälineelle, se tarkoittaa, että raportilla esitetyt rahoitusvälineen kustannukset eivät ole täydellisiä. Jos tiedot ovat epätäydellisiä, se on merkitty sanoilla "Tiedot epätäydellisiä" rahoitusvälineen nimen alla ja taulukossa on kyseisen kustannuksen kohdalla merkki *. Jos taulukossa on *-merkillä merkitty kustannusluku, tämä tarkoittaa, että Nordnet on saanut kustannustietoja tiettyjen päivien osalta ja laskenut kustannukset niiden perusteella, mutta kustannustietoja puuttuu muilta päiviltä, kun olet omistanut rahoitusvälinettä ja/tai käynyt sillä kauppaa. Rahoitusvälinekohtaiset kustannukset on merkitty nollaksi sellaisten rahoitusvälineiden osalta, joihin ei liity kyseisiä kustannuksia (esim. osakkeet). Huomioi, että vain sellaiset kustannukset, jotka voidaan liittää suoraan tiettyyn rahoitusvälineeseen, on ilmoitettu, ja että Nordnet ei voi taata, että valmistajien toimittamat kustannustiedot ovat oikeita.