Siirry pääsisältöön

Eurokeskuspankkitaseet 01-2023 (ja onko Eurosysteemillä enää lainkaan omaa pääomaa jäljellä?)

Tämä artikkeli on Nordnetin kumppanin tuottama ja sisältää mainoslinkkejä

Eurosysteemin viikkotaseen per 14.2 mukaan keskuspankkijärjestelmän pankkisektorille myönnettyjen pitkäaikaisten lainojen saldo oli 1 257 miljardia euroa. Tämä oli 64 miljardia vähemmän kuin Zenostockin edellisen kuukauden eurokeskuspankkiraportissa. Tämän jälkeen pankkisektorin likviditeetin kiristys käsittää näiden luottojen osalta 859 miljardia euroa laskettuna lokakuun lopun 2 116 miljardin euron saldosta, josta projekti aloitettiin. Kehitys näkyy selvästi tämän raportin kuvassa 1 alla, tasepalkin vihreän osan pienentymisenä.

Samasta kuvasta näkyy yhtä selvästi miten palkin sininen ja suurempi osa on edelleen pysynyt muuttumattomana. Eurosysteemi ei ole vielä koskaan pienentänyt omistamaansa, tarkoitusta varten painetulla uudella rahalla hankittua, tällä hetkellä 5 000 miljardin euron kokoista (‘QE-) velkakirjasalkkua. Ensi kuussa tämä historiallinen yritys on määrä alkaa.

Eurosysteemi (=euro-valuutan arvon takuumies) on itse tällä hetkellä tappiollinen ja käytännössä ilman omaa pääomaa

Yllämainitun Eurosysteemin viikkotaseen mukaan Eurosysteemin omat varat (= oma pääoma + varaukset + arvonmuutostili) olivat 705 miljardia euroa per 14.2. Eurosysteemin ‘virallinen vakavaraisuus’ on siten tätä kirjoitettaessa 8,9 % (omat varat 705 jaettuna taseen loppusumma 7 872).

Todellisuudessa tätä Eurosysteemin 705 miljardin euron puskuria ei ehkä kuitenkaan ole olemassa. Muistutuksena nimittäin euro-alueen keskuspankkien kirjanpitokäytäntö, joka mukaan se sallii itselleen velkakirjasalkun (yli-) arvostamisen hankintahintaan.

Kysymys: Minkä korkotason kohdalla nollakorkotuotolla hankitun 5 000 miljardin ja sanotaan vaikka 6 vuoden keskipituisen velkakirjasalkun arvonlasku saavuttaa 705 miljardin euron? Vastaus:2,57 %.

Tämä korkotaso on jo ohitettu, ja vaikka emme tiedä minkä pituinen eurosysteemin omistaman QE-salkun keskijuoksuaika on, emmekä sen tarkkaa keskimääräistä “hankintatuottoa”, uskallamme veikata, että Eurosysteemillä ei olisi tällä hetkellä mainittavia omia varoja jäljellä enää ollenkaan, jos monsterivelkakirjasalkku arvostettaisiin sentodelliseen nykymarkkina-arvoonsa.

Kansallisissa eurokeskuspankeissa (mukaan lukien Suomen Pankki) vakavaraisuustilanne on pääsäännön mukaan huonompi kuin koko Eurosysteemin tasolla. Tämä, koskakansallisissa keskuspankeissa suuret Target 2-saldot (jotka netottuvat nollaan Eurosysteemin tasolla) paisuttavat taseiden loppusummia ja heikentävät vakavaraisuutta entisestään.

Vakavaraisuusongelmaa ei auta se, että Eurosysteemi tekee tällä hetkellä myös juoksevaa tappiota. Nollakorkotuotolla hankitun bondisalkun tulot eivät kata korkomenoja. Tästä asiasta saatte oletettavasti pian lukea lisää vähän joka julkaisusta ja lehdestä, kun euro-alueen keskuspankkien viime vuoden tilinpäätökset alkavat valmistumaan.

=========================================================================

Tilanne edellisen kuukauden lopulla – kuva 1:

1. Eurosysteemin taseen loppusumman kehitys päättyen artikkelikuukauden edeltävään kuukauteen. Kymmenen vuotta vuositasolla ja kuluva vuosi kuukausittain. Samaan kuvaan on piiretty Saksan kymmenvuotisen valtionobligaation korkokehitys samalla havaintovälillä. Kuvassa esiintyvä pitkän obligaatiokoron ja keskuspankkien taseiden loppusumman käänteinen yhteys on tämän tarinan pääjuoni.

Tilanne sitä edellisen kuukauden lopulla – kuvat 2-4:

2. Eurosysteemin taseen loppusumman kehitys jäsenvaltiotasolla päättyen artikkelikuukaudesta laskettuna kaksi kuukautta taaksepäin. Kymmenen vuotta vuositasolla ja kuluva vuosi kuukausittain. Tässä on pantava merkille, että eri euromaiden keskuspankkien taseiden loppusummia yhteenlaskettaessa päädytään suurempaan lukemaan kuin Eurosysteemin taseen loppusumman osalta johtuen ns. Target 2 -saamisten ja -velkojen kumotessa toisensa Eurosysteemi-tasolla.

3. Eurosysteemin QE-obligaatiokannan maakohtainen kehitys päättyen artikkelikuukaudesta laskettuna kaksi kuukautta taaksepäin. Kymmenen vuotta vuositasolla ja kuluva vuosi kuukausittain. (’QE’ = ’quantitative easing’ = uudella tarkoitusta varten painetulla rahalla ostetut valtion- ja muut obligaatiot)

4. Eurosysteemin eri euromaiden keskuspankkien välisten Target 2-saldojen kehitys päättyen artikkelikuukaudesta laskettuna kaksi kuukautta taaksepäin. Kymmenen vuotta vuositasolla ja kuluva vuosi kuukausittain.

Kun tämä kuukausittainen keskuspankkiartikkeli julkaistaan, olemme myös päivittäneet Zenostockin keskuspankkiraportin tietokannan kunkin maan tuoreimmalla datalla.

Lähteet: European Central Bank, Statistical Data Warehouse ja eri euromaiden keskuspankkien kotisivut

KESKUSPANKKITASEET TAMMIKUU 2023

Kuva 1 Euroopan keskuspankin julkaisema kuukausittainen Eurosysteemin taseen loppusumma päättyen edellisen kuukauden loppuun. Pylväissä kaksi osaa, ‘QE’-arvopaperit sinisellä ja kaikki muu keskuspankkitaseen aktiivapuoli vihreällä. Yksikkö on miljardeja euroja. Kuvaajassa näkyvä pitkän koron ja Keskuspankkitaseen käänteinen yhteys on tämän homman pääjuju.

Kuva 2 Euromaiden keskuspankkien taseiden loppusummien yhteenlaskettu määrä kunkin maan Target 2-saldo huomioiden päättyen kaksi kuukautta taaksepäin.

Kuva 3 Eurosysteemin QE-obligaatiokannan maakohtainen kehityspäättyen kaksi kuukautta taaksepäin

Kuva 4 Valittujen euromaiden Target 2-saldojen kehitys päättyen kaksi kuukautta taaksepäin

Tutki lisää Zenostockin keskuspankkisivuilta.

Zenostock

Tutustu Zenostockin koko sisältöön | Bekanta dig med Zenostocks hela innehåll

Pelaa osakebiljardia | Spela aktiebiljard

Zenostock on verkossa toimiva osakkeiden ja osakesalkkujen etsintä- ja tutkimuspalvelu, joka tuottaa ideoita ja arvokasta tietoa itsetoimiselle osakesijoittajalle. Palvelu toimii kokeneiden salkunhoitajien työkaluna ja on sittemin avattu kaikille pörssinoteeratuista osakkeista kiinnostuneille sijoittajille. Palvelun tavoitteena on tunnistaa alhaisesti hinnoitellut osakkeet.

Tämä blogi sisältää Zenostock-palvelussa julkaistavia artikkeleita.

Zenostock är en nättjänst ämnad för att söka efter och forska i aktier och aktieportföljer. Tjänsten producerar idéer och värdefull information för den självständige aktieplaceraren. Zenostock fungerar som arbetsredskap för erfarna professionella portföljförvaltare och har sedermera gjorts tillgänglig för den aktieintresserade allmänheten. Zenostocks huvudsakliga syfte är att hitta underprisatta aktier.

Denna blog innehåller artiklar publicerade i Zenostock-tjänsten.


Tämän artikkelin sisältö ei ole sijoitustutkimusta, rahoitusanalyysiä eikä sijoitusneuvontaa, eikä artikkelin sisältöä saa tulkita minkään­laisena suosituksena ostaa tai myydä mitään osaketta tai sijoitus­kohdetta. Mitään takeita tämän artikkelin sisällön oikeel­lisuudesta ei voida antaa. Jos tämän artikkelin lukija haluaa muodostaa jostain osakkeesta tai sijoitus­kohteesta mielipiteen mahdollista sijoituspäätöstä varten, vastaa hän tästä vain ja ainoastaan itse. Tässä tapauksessa suosittelemme, että lukija joko itse tai mahdollisen sijoitus­neuvojansa kanssa hankkivat lisätietoa asiasta.

Zenito Oy julkaisee artikkeleita aiheista, jotka Zenito Oy syystä tai toisesta pitää mielenkiintoisina. Tämä ei tarkoita sitä, että asia objektiivisesti tarkasteltuna olisi mielenkiintoista tai relevanttia.

Innehållet i denna artikel är inte investerings- eller finansanalys och inte heller investerings­rådgivning. Artikelns innehåll får inte heller ses som någon form av rekommendation att köpa eller sälja någon aktie eller annat placeringsobjekt. Inga garantier angående innehållets riktighet i denna artikel kan ges. Ifall läsaren av denna artikel vill forma en åsikt beträffande någon aktie eller något placerings­objekt för ett eventuellt placeringsbeslut, ansvarar läsaren och enbart läsaren själv för detta. I detta fall rekommenderar vi att läsaren antingen själv eller tillsammans med sin eventuella investerings­rådgivare införskaffar tilläggsinformation angående saken.

Zenito Oy publicerar artiklar om ämnen, som Zenito Oy av en eller annan orsak anser vara intressanta. Detta betyder inte att ämnet, objektivt sett, skulle vara intressant eller relevant.

Tällä sivulla ja linkeistä avautuvan materiaalin on tuottanut ja toimittanut Zenostock. Nordnet Bank AB (Nordnet) ei ole osallistunut materiaalin laatimiseen eikä ole tarkistanut sen sisältöä tai tehnyt sisältöön muutoksia. Näin ollen Zenostock vastaa materiaalista ja siitä, että materiaali noudattaa sovellettavia lakeja ja säädöksiä, ei Nordnet.

Materiaali ei ole yksilöllistä sijoitusneuvontaa. On tärkeää, että sijoittajana teet sijoituspäätöksen harkitusti, esimerkiksi perustat sijoituspäätöksen omaan arvioosi eri lähteistä saaduista tiedoista. Nordnet ei vastaa mistään välittömästä tai välillisestä vahingosta tai menetyksestä, jotka johtuvat tämän sivun tietojen käytöstä. Aineistoa ei saa kopioida ilman Nordnetin nimenomaista suostumusta.

On mahdollista, että Nordnetillä voi olla omistuksia arvopapereissa, joita esitellään tässä materiaalissa. Tällaiset mahdolliset omistukset on hankittu ainoastaan hallinnollisista syistä, eli niillä ei tavoitella voittoa.

Nordnetin toimintaa valvoo Ruotsin valvontaviranomainen, Finansinspektionen. Lisäksi Nordnetin Suomen sivuliikkeen toimintaa valvoo menettelytapojen osalta Suomen Finanssivalvonta.

Sijoittamiseen osake- ja pääomamarkkinoilla liittyy aina riskejä. Historiallinen tuotto ja kehitys ei ole tae tulevasta tuotosta. Sijoitusten arvo ja tuotto voi nousta tai laskea, ja sijoittaja voi menettää sijoittamansa pääoman kokonaan.

Etkö ole vielä Nordnetin asiakas? Tule asiakkaaksi tästä.

Alla olevassa kommenttikentässä voit kommentoida tämän blogikirjoituksen sisältöä ja lukea muiden jättämiä kommentteja. Kommenttien sisältö ei edusta Nordnetin mielipidettä. Nordnet ei tarkista kommentteja ennen niiden julkaisemista, mutta poistamme epäasialliset kommentit, jos sellaisia esiintyy. Jos haluat tietää lisää siitä, miten Nordnet käsittelee henkilötietojasi, klikkaa tästä.

Subscribe
Lähetä minulle ilmoituksia:
guest
0 Kommenttia
Inline-palaute
Näytä kaikki kommentit

© 2024 Nordnet Bank AB.
Nordnet | Yliopistonkatu 5, 3. krs | FI-00100 Helsinki