Siirry pääsisältöön

Avgifter.


Information om hävstångsprodukternas avgifter.

Det finns avgifter kopplade till börsnoterade produkter som investeraren behöver vara medveten om. Avgifterna kan gälla till exempel ordrar, skillnaden mellan köp- och säljpriset, det vill säga spread-avgiften, eller ränteavgifter för finansieringsandelen som möjliggör hävstångseffekten. På den här sidan berättar vi om de avgifter som är kopplade till börsnoterade produkter.

Bull- och Bear-certifikat.

Courtage 0 €.

Med Nordnets Bull- och Bear-certifikat kan du handla utan courtage. Courtagefriheten gäller på Nordnets nätsidor och handel på de handelsapplikationer som Nordnet erbjuder (till exempel Infront) för affärssummor över 100 euro eller över 1000 SEK/DKK/NOK med Nordnet Markets-produkter. För ordrar under 100 euro eller under 1000 SEK/DKK/NOK debiteras antingen 3 EUR, 19 SEK, 29 NOK eller 29 DKK/förverkligad order beroende på i vilken valuta produkten är noterad. Då du handlar i en annan valuta än euro debiteras valutaväxlingsavgifter. Den automatiska valutaväxlingens avgift 0,25 % av affärssumman. För en växling som görs på egen hand via valutakontot debiteras 0,075 % av den växlade summan.

Spread.

Spread beskriver skillnaden mellan det bästa köp- och säljpriset. Spread uttrycks i procent (%) och för investeraren innebär den en avgift. Ju högre spread produkten har, desto längre ifrån produktens gängse värde (medeltalet av köp- och säljerbjudandena) handlas den. En produkt med större spread är med andra ord dyrare än en med liten spread. Emittenten Nordea Bank AB ansvarar för köp- och säljnivåerna samt spreaden för Nordnets Bull- och Bear-certifikat.

Ränta och förvaltningsavgift.

För att skapa den dagliga hävstångseffekten finns det en inbyggd finansieringsandel i Bull- och Bear-certifikat som investeraren betalar ränta för. Den årliga räntan debiteras från produktens slutnotering efter att börsen stängt.

Ju högre hävstång produkten har, desto högre är dess reella ränteavgift. Räntan debiteras som en värdesänkning i produkten som räknas med följande formel: (Hävstångsfaktor – 1) * Ränte-% / 360.

Exempel på ränteavgifter.

Hävstång
Årlig ränte-%
Över 5
3 %
5
1,5 %
Under 5
1,0 %

Vissa produkter har väldigt volatila underliggande tillgångar, vilket betyder att kurserna fluktuerar mer än andra. En hög volatilitet kan betyda att det är dyrare att skapa hävstångseffekten för den underliggande tillgången, vilket innebär en högre avgift för investeraren. I de slutliga villkoren för varje produkt beskrivs hur den ifrågavarande produktens hävstång är finansierad.

Exempeluträkning av ränteavgifter.

I tabellen nedan presenteras hur värdet för tre olika certifikatprodukter utvecklas beroende på finansieringsgraden, hävstångsfaktorn och ränteavgiften. En högre hävstångsfaktor innebär högre räntekostnader, vilket kan ses i tabellen.

Dag
BULL DAX X2 NORDNET
BULL DAX X5 NORDNET
BULL DAX X15 NORDNET
0
100
100
100
1
99,997
99,98
99,88
2
99,995
99,97
99,77
3
99,992
99,95
99,66
4
99,989
99,93
99,54
5
99,986
99,92
99,43

Bull- och Bear-certifikatens helhetskostnader.

Det är viktigt att komma ihåg vilka avgifter som gäller för börsnoterade produkter och vad de består av. Kostnaderna och avgifterna kan indelas i tre kategorier på följande sätt.

  • eventuellt courtage till banken eller mäklaren

  • spread

  • finansieringskostnad och förvaltningsavgift

De ovannämnda avgifterna beror på hurudana produkter man investerar i och hur länge man håller produkterna i sin portfölj. Om investeraren utför dagshandel, det vill säga köper och säljer inom samma dag, består avgifterna av eventuella courtage och spreaden i samband med köp- och säljordern. Om investeraren behåller produkterna i sin portfölj över natten debiteras även ränteavgiften. Produktens emittent debiterar också en årlig förvaltningsavgift som är ca 0,5 % i året. De produktspecifika ränte- och förvaltningsavgifterna beskrivs i faktabladet.

Exempel

Dag 1 investerar du 1 000 euro i Nordnets Bull-certifikat, vars hävstångsfaktor är 15 och spread 0,50 &. Dag 2 säljer du certifikatet. Då har du betalat 1,17 euro i ränta och 5 euro i spread-avgift, alltså sammanlagt 6,17 euro. Eftersom du handlade med en Nordnet Markets-produkt debiterades inget courtage.

Avgiftsexempel.

Dag 1 investerar du 1 000 euro i Nordnets Bull-certifikat, vars hävstångsfaktor är 15 och spread 0,50 %. Dag 2 säljer du certifikatet. Då har du betalat 1,17 euro i ränta och 5 euro i spread-avgift, alltså sammanlagt 6,17 euro. Eftersom du handlade med en Nordnet Markets-produkt debiterades inget courtage.

770-460-NNM-piecharts-2

Minifuturer och Unlimited turbos.

Courtage 0 €.

Courtagefriheten gäller de ordrar med Nordnet Markets-produkter som gjorts på Nordnets webbsidor och de handelsplattformar som Nordnet erbjuder (till exempel Infront Web Trader) och vars affärssumma överstiger 100 euro eller 1000 SEK/DKK/NOK. För de ordrar som görs per telefon och/eller är värda 0–100 euro eller 0–1000 SEK/DKK/NOK debiteras ett courtage enligt Nordnets normala prislista. Då du handlar med Nordnet Markets-produkter som är noterade i en annan valuta än euro, debiteras valutaväxlingsavgifter. Avgiften för den automatiska valutaväxlingen är 0,25 % av affärssumman. Avgiften för de valutaväxlingar som görs via valutakonton är 0,075 % av den växlade summan.

Spread.

Spread beskriver skillnaden mellan det bästa köp- och säljpriset. Spread uttrycks i procent (%) och för investeraren innebär den en avgift. Ju högre spread produkten har, desto längre ifrån produktens gängse värde (medeltalet av köp- och säljerbjudandena) handlas den. En produkt med större spread är med andra ord dyrare än en med liten spread. Emittenten Nordea Bank AB ansvarar för köp- och säljnivåerna samt spreaden för Nordnets Unlimited turbos.

Ränta.

För att skapa hävstångseffekten finns det en inbyggd finansieringsandel i Unlimited turbos, för vilken investeraren betalar ränta i form av en finansieringsavgift. Finansieringsavgiften består en en rörlig och fast del.

Finansieringsavgiftens rörliga del består av referensräntan som bestäms baserat på den valuta den underliggande tillgången är noterad i. Den rörliga delen består av en månads EURIBOR-referensränta för de tillgångar som är noterade i euro. För de tillgångar som noteras i svenska kronor är referensräntan STIBOR. Om referensräntan är under noll, justeras den till noll.

Finansieringskostnadens fasta del är 3 % för alla Unlimited turbos. Den här fasta delen kallas "basräntemarginal" i de slutliga villkoren för varje produkt. Finansieringskostnaderna har en direkt påverkan på finansieringsnivån och Stop Loss-nivån som förändras dagligen med den motsvarande räntan.

Exempeluträkning av ränteavgifter.

I tabellen nedan presenteras hur värdet på tre olika produkter utvecklas beroende på finansieringsnivån, hävstångsfaktorn och ränteavgifterna. I exemplet antas att den underliggande tillgångens värde förblir oförändrat. En högre hävstångsfaktor innebär högre räntekostnader, vilket kan ses i exemplet.

Dag
LONG DAX NORDNET 99*
LONG DAX NORDNET 102**
LONG DAX NORDNET 86***
0
100
100
100
1
99,88
99,97
99,99
2
99,77
99,93
99,98
3
99,65
99,90
99,98
4
99,53
99,87
99,97
5
99,42
99,83
99,96

* Hävstångsfaktor 15
** Hävstångsfaktor 5
*** Hävstångsfaktor 2

Helhetsavgifter.

Det är viktigt att komma ihåg vilka avgifter som gäller för börsnoterade produkter och vad de består av. Kostnaderna och avgifterna kan indelas i tre kategorier på följande sätt.

  • eventuellt courtage till banken eller mäklaren

  • spread

  • finansieringskostnad och förvaltningsavgift

De ovannämnda avgifterna beror på hurudana produkter man investerar i och hur länge man håller produkterna i sin portfölj. Om investeraren utför dagshandel, det vill säga köper och säljer inom samma dag, består avgifterna av eventuella courtage och spreaden i samband med köp- och säljordern. Om investeraren behåller produkterna i sin portfölj över natten debiteras även ränteavgiften. Produktens emittent debiterar också en årlig förvaltningsavgift som är ca 0,5 % i året. De produktspecifika ränte- och förvaltningsavgifterna beskrivs i faktabladet.

Exempel

Dag 1 investerar du 1 000 euro i Nordnets Unlimited turbo-produkt, vars hävstångsfaktor är 15 och spread 0,50 &. Dag 2 säljer du certifikatet. Då har du betalat 1,17 euro i ränta och 5 euro i spread-avgift, alltså sammanlagt 6,17 euro. Eftersom du handlade med en Nordnet Markets-produkt debiterades inget courtage.

Avgiftsexempel.

Dag 1 investerar du 1 000 euro i en minifutur, vars underliggande tillgång är OMX-indexet, hävstångsfaktor är 15 och spread 0,50 %. Dag 2 säljer du certifikatet. Då har du betalat 0,863 euro i ränta och 5,0 euro i spread-avgift, alltså sammanlagt 5,863 euro. Eftersom du handlade med en Nordnet Markets-produkt debiterades inget courtage.

770x460-NNM-piecharts-1

Information om Nordnets avgifter.

Nordnets kunder kan handla med Nordnet Markets-produkter utan courtage*. Produkternas emittent och motpart är Nordea Bank Abp som tar emot avgifter från kunden som delvis delas med Nordnet.

Den avgift som Nordnet tar emot är 67–83 % av räntan som löper över natten. Av produktens spread tar Nordnet emot 50 %. Spreaden varierar enligt produkt och kan ses i orderboken.