Hoppa till huvudinnehållet

Kundskydd när du handlar med värdepapper.

I januari 2018 infördes nya regelverk och förordningar för värdepappersmarknaden i EU med syfte att öka transparensen och att ytterligare stärka skyddet för dig som handlar med värdepapper.

Inom EU finns gemensamma regler för värdepappershandeln i Finland och övriga EU-länder. Bakgrunden är EU-direktivet MiFID, Markets in Financial Instruments Directive, som infördes 2007 och som bland annat gjort det enklare att handla med värdepapper över nationsgränserna.

I januari 2018 ersattes MiFID av två nya regelverk, MiFID II och MiFIR. Lagförändringen har sitt ursprung utifrån den finansiella krisen 2008 och det underliggande syftet med MiFID II har varit att förbättra konsument- och investerarskyddet samt att skärpa konkurrensen inom det finansiella området.

MiFID II påverkar huvudsakligen information som delas med kunder, produktstyrningsregler, ersättningar banken tar emot, orderutförande, transparensregler före och efter en transaktion, transaktionsrapportering och skyldigheter i samband med värdepappershandel. MiFID II medför också att företag som handlar med värdepapper eller andra finansiella instrument behöver en så kallad LEI-kod (Legal Entity Identifier) för att kunna handla.

Nedan följer en sammanställning över de kundskydd som gäller när du handlar med värdepapper.

Vi kommer vidta alla åtgärder som behövs för att uppnå bästa möjliga resultat. Det innebär bland annat att när du som kund lägger en order ska den lämnas till den handelsplats som ger dig det bästa priset.

På Nordnet har vi riktlinjer för hur din order ska utföras för att uppnå bästa möjliga resultat för dig som kund. Eftersom Nordnet bedriver värdepappershandel över Internet lägger du som kund själv order direkt på de marknader som Nordnet erbjuder handel på.

En sådan order är att anse som en specifik instruktion lämnad av dig som kund och ska utföras av Nordnet i enlighet därmed. I dessa fall är riktlinjerna inte tillämpliga i alla delar, eftersom Nordnet då inte kan vidta alla de åtgärder som angivits i riktlinjerna.

Enligt MiFID II så ska Nordnet årligen, för varje klass av finansiella instrument, offentliggöra information om de fem handelsplatser som baserat på handelsvolym använts mest för utförande av kundorder under föregående år. Nordnet ska årligen, för varje klass av finansiella instrument, offentliggöra information om mest använda värdepappersföretagen dit Nordnet vidarebefordrat kundorder under föregående år. Banken ska även offentliggöra en sammanfattning av analysen och slutsatserna som Banken dragit av övervakningen av kvaliteten på utförandet under föregående år.

Nordnets årliga analys av orderutförande

För 2020:
Sammanfattning avseende kvaliteten på utförande av orderPDF
Information om utförda order (Excel .csv)

Handelsplatser

Här finner du en lista över de handelsplatser där Nordnet handlar direkt för din räkning. Om du vill handla på vissa utländska handelsplatser kommer vi att vidarebefordra din order till samarbetande mäklarföretag.

Handelsplatser Nordnet använder för utförande av orderlänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

Enligt lagen om värdepappersmarknaden måste vi som bank säkerställa att du har tillräcklig kunskap och erfarenhet för att handla med värdepapper. Det kallas passandebedömning och ska skydda dig som är aktiv på värdepappersmarknaden.

Om du vill handla med komplicerade värdepapper, exempelvis certifikat, warranter och derivat, måste du först svara på frågor i en passandebedömning enligt lagen om värdepappersmarknaden. Frågorna som ställs handlar om din kunskap och erfarenhet av värdepapperstypen du är intresserad av. Utifrån dina svar görs en bedömning av om produkten passar dig.

Lagen gör en skillnad på komplicerade och okomplicerade värdepapper. Vid köp och försäljning av okomplicerade värdepapper, såsom aktier och fondandelar, genomförs affären utan att Nordnet prövar om värdepappret är passande för dig. Däremot måste vi säkerställa att du anses har tillräckliga kunskaper och förstår innebörden av transaktionen innan du investerar i mer komplicerade värdepapper. Bedömningen ger dig sedan möjlighet att handla i komplicerade värdepapper utifrån den kunskap du visat på och den erfarenhet du angivit till grund för bedömningen, vilket innebär att du endast kommer kunna handla med värdepapper där du har tillräcklig kunskap och erfarenhet.

Alla juridiska personer (ej enskilda firmor) behöver ha en global identifieringskod för att kunna handla med marknadsnoterade värdepapper i en aktie- och fonddepå. Den här koden kallas för LEI (Legal Entity Identifier) som är en 20-siffrig kod som används globalt för att identifiera företag. Det här kraven gäller även dig som bara tänkt sälja av ett befintligt innehav. Kravet gäller däremot inte för handel med vanliga fonder eller för den som gör sina värdepappersaffärer i en kapitalförsäkring då det är pensionsbolaget som är den formella ägaren av finansiella instrument som har placerats inom kapitalförsäkringen.

Syftet med LEI är att stärka skyddet för den som investerar i marknadsnoterade värdepapper. Behöriga myndigheter, oavsett land, ska kunna spåra och identifiera vilka som är köpare och säljare samt vilka som fattar beslut i en transaktion. Du hittar en fullständig lista på godkända utfärdare eller förmedlare som du kan ansöka om ett LEI-nummer hos på GLEIF.orglänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster. Tänk på att registreringsavgiften och den årliga underhållsavgiften kan variera mellan olika utfärdare. Det tar ca 5–7 dagar att skaffa ett LEI-nummer.

Alla banker behöver vara transparenta med vad du som kund betalar i avgifter. Det innebär att du kan se vad din affär kommer kosta och vad som avser avgifter. Det ska också vara lättare för dig att jämföra de olika avgifterna hos alla banker.

Som kund hos oss Nordnet specificerar vi alla kostnader och avgifter hänförliga till din investering där du normalt sett lägger din order via hemsidan eller mobilapplikationen genom en länk till kostnadsredovisningen. Om du önskar få mer detaljerad information om en viss produkts avgift kan du för vissa värdepapper kunna fälla ut en specifikation för alla kostnader och avgifter samt olika räkneexempel som visar hur mycket avgiften påverkar din investering.

Kostnadsredovisningen är en uppskattad sammanställning som bygger på prisinformation och vissa antaganden om framtiden. Därför kan kostnadsredovisningen komma att skilja sig från de faktiska kostnaderna som uppstår, men syftar till att du ska få förståelse för kostnadsbilden som specifika investeringar och tjänster medför.

Utöver kostnadsredovisningen kommer information om instrumentkostnader för så kallade paketerade instrument som exempelvis warranter och certifikat även finnas i faktabladen som även dessa tillgängliggjorts i anslutning till där du lägger din order.

I samband med årsbeskedet kommer du att få en separat kostnadsredovisning som avspeglar de faktiska kostnaderna som har uppstått under året.

Läs mer om den årliga kostnadsredovisningenlänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

Vissa instrument, som exempelvis hävstångsprodukter, anses vara mer riskfyllda då mindre rörelser i marknaden kan medföra att instrumentets värde förändras betydligt mer. Har du innehav i sådana instrument måste Nordnet enligt gällande regler notifiera dig som kund via e-mail på morgonen om värdet på din investering har fallit med 10 % eller mer.

Värdeförändringen beräknas på ditt anskaffningsvärde och den senast betalda kursen på handelsplatsen och genomförs efter det att marknaden stängt dagen före en eventuell notifiering. Om du flyttar in värdepapper är det därför viktigt att du anger anskaffningsvärde för att bli notifierad vid större värdeförändringar. Det är även viktigt att du har en registrerad och aktuell e-mailadress.

Om du har fått ett meddelande om att ditt innehav har minskat med 10 % under året så kommer du inte få fler meddelanden förrän om ditt innehav går ner till 20 %.

De instrument som är aktuella för denna notifiering är börshandlade produkter, strukturerade produkter samt standardiserade derivat. Exempel på dessa kan vara warranter, certifikat, mini-futures, optioner och terminer.

Om du investerar i instrument som har hävstång, så rekommenderar vi att du frekvent loggar in och bevakar värdeutvecklingen.

I enlighet med reglerna för produktstyrning ska Nordnet som distributör av värdepapper fastställa en målmarknad för våra kunder. Syftet med reglerna är att du som kund ska erbjudas värdepapper som är förenliga med dina behov, egenskaper och mål.

Målmarknadsbedömning görs baserat på information som Nordnet har om dig som kund tillsammans med information om de värdepapper som erbjuds. Information angående nedan kriterier är det som målmarknadsbedömningen baseras på:

  • Kundtyp, exempelvis om det är en icke-professionell eller professionell kund
  • Kunskapsnivå, vilken kunskap en kund bör ha för att investera i ett specifikt instrument
  • Risktolerans, vilken risknivå en kund bör ha för att investera i ett specifikt instrument
  • Förmåga att bära förluster, vilka förluster en kund bör kunna bära för att investera i ett specifikt instrument
  • Mål och behov, såsom en kunds placeringshorisont och specifika syften med en investering

Eftersom Nordnet inte har all information om dig som kund med avseende på ovan nämnda kriterier genomför inte Nordnet en fullständig målmarknadsbedömning. De kriterier som Nordnet har kännedom om kommer dock att beaktas. Bland annat medför det att instrument som är avsedda för professionella kunder inte kommer att erbjudas till icke-professionella kunder, du som innehavare kan dock alltid sälja instrument oaktad målmarknadsbedömning. Kunskapsnivån kommer Nordnet att säkerställa genom att du som kund gör kunskapstesten på Nordnets hemsida.

Ersättningar regleras i lagen om värdepappersmarknaden och Finansinspektionens regler för hur ersättningar får betalas ut och tas emot. Kortfattat innebär reglerna att ersättningar som ges eller tas emot måste höja kvaliteten på de berörda tjänsterna som erbjuds till dig som kund. Ersättningar får inte heller hindra Nordnet från att agera i ditt bästa intresse som kund. Du som kund har rätt att få information om de ersättningar som Nordnet får av, respektive betalar till, tredje part i samband med att Nordnet tillhandahåller investeringstjänster till dig.

Läs mer om information om ersättningarlänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

Enligt lagen om värdepappersmarknaden ska alla kunder som handlar med värdepapper delas in i olika kundkategorier. Syftet med indelningen är att ge dig som kund det skydd som du enligt lagen har rätt till utifrån dina förutsättningar. Kunderna indelas i icke-professionella kunder, professionella kunder eller jämbördiga motparter. Högst skyddsnivå har de icke-professionella kunderna och lägst skyddsnivå har kunderna som är jämbördiga motparter. Om Nordnet inte meddelar annat kategoriserar vi dig som icke-professionell med högsta skyddsnivå.

Icke-professionell kund
Som icke-professionell kund klassificeras normalt alla privatpersoner, icke-finansiella företag och mindre företag. Icke-professionella kunder har det högsta kundskyddet enligt lagen om värdepappersmarknaden. Detta innebär ökade krav på att Nordnet ska tillhandahålla information och ta kundens intressen i beaktande.

Den största andelen av Nordnets kunder tillhör kategorin icke-professionella kunder. Det innebär bl.a. att Nordnet utför passandebedömning vid handel med komplexa värdepapper, lämnar information om värdepapper och dess risker samt redovisar de kostnader och andra avgifter som är förknippade med att investera.

När Nordnet tillhandahåller portföljförvaltning eller investeringsrådgivning kommer vi att bedöma om en tjänst eller ett värdepapper är lämplig för dig som kund innan vi tillhandahåller tjänsten eller rekommenderar ett värdepapper. Bedömningen görs mot bakgrund av dina investeringsmål, finansiella ställning samt erfarenhet av och kunskap om tjänsten eller värdepappret. Läs mer om lämplighetsprövning under Övrig information.

Nordnet har även en skyldighet att vidta alla åtgärder för att uppnå bästa möjliga resultat för dig som kund vid orderutförande.

Professionell kund
Professionella kunder antas vara i stånd att fatta sina egna investeringsbeslut och förstå riskerna med sina investeringar. De förväntas normalt ha sådana kunskaper att de själva kan avgöra vilken information de behöver för att kunna göra ett investeringsbeslut. Det innebär att den som är professionell kund själv måste begära den information som hon eller han anser sig behöva.

Jämbördiga motparter
Jämbördiga motparter är t.ex. banker, värdepappersföretag och andra finansiella företag. Jämbördiga motparter förväntas ha samma kunskap om finansiella tjänster och värdepapper som vi som bank har. För jämbördiga motparter gäller inte kundskyddsreglerna i lagen om värdepappersmarknaden.

Byte av kundkategori
En icke-professionell kund har möjlighet att begära att få bli behandlad som en professionell kund, antingen för en viss tjänst eller typ av produkt. Som kund mister man det högre kundskyddet som icke-professionella kunder har. För att kunna bli kategoriserad som professionell kund gäller speciella förutsättningar.

Intressekonflikter
Nordnet har en strikt intern policy om hantering av intressekonflikter där det framgår att Nordnet är skyldigt att så långt som möjligt undvika intressekonflikter.

En intressekonflikt kan uppstå när Nordnet vid utförande av en tjänst har ett ekonomiskt intresse som strider mot kundens intresse. Ett exempel kan vara om Nordnet utför tjänster till olika kunder och dessa har motstridiga intressen. Nordnet är skyldig att identifiera eventuella intressekonflikter samt förhindra att kundernas intressen påverkas negativt av intressekonflikter. Nordnet har därför infört rutiner för att identifiera och undvika potentiella intressekonflikter.

Det finns därutöver regler som begränsar Nordnet från att ta emot och behålla vissa ersättningar vid tillhandahållandet av vissa tjänster, i syfte att undvika intressekonflikter mellan Nordnet och dess kunder.

Icke-komplexa värdepapper
Begreppet avser finansiella värdepapper som, med hänsyn till dess konstruktion och risk med mera, ska klassas som okomplicerade. Sådana värdepapper kan under vissa förutsättningar handlas utan krav om passandebedömning s.k. Execution Only. Börsnoterade aktier, obligationer och andelar i värdepappersfonder är exempel på värdepapper som i regel anses vara okomplicerade. Rena derivatinstrument, till exempel köpoptioner, kan aldrig klassas som okomplicerade värdepapper.

Komplexa värdepapper
Begreppet avser finansiella värdepapper som med hänsyn till instrumentets konstruktion och risk med mera, ska klassas som komplicerade. Derivatinstrument så som optioner, terminer eller börshandlade produkter så som warranter och certifikat är några exempel på värdepapper som i regel anses vara komplicerade.

Lämplighetsprövning
När du vill använda tjänster kring portföljförvaltning och investeringsrådgivning så behöver Nordnet enligt lag göra en lämplighetsbedömning för att säkerställa att du får en förvaltning respektive ett investeringsråd om placering i finansiella instrument som är lämplig för dig. I lämplighetsbedömningen tar Nordnet hänsyn till kundens kunskap och erfarenhet, ekonomiska situation och syfte med investeringen.

Vad är MiFID II?
MiFID II är ett EU-direktiv som började gälla den 3 januari 2018 och omfattar samtliga finansiella instrument och placeringar förutom sparkonton. MiFID II står för Markets in Financial Instruments Directive 2.

Vad är syftet med MiFD II?
Syftet är att öka transparensen på värdepappersmarknaden och att ytterligare stärka skyddet för dig som handlar med värdepapper.

När började MiFID II gälla?
Den 3 januari 2018 började direktivet att gälla inom hela EU och EES.

Vart finner jag mer information om MiFID II?
På Finansinspektionens webbplats finns ytterligare information.

Finansinspektionenlänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster