Hoppa till huvudinnehållet

Hävstångsprodukter.

Hävstång för din portfölj.

I Nordnets tjänst hittar du ett brett utbud av hävstångsprodukter som erbjuder gränslösa investeringsmöjligheter. Med hävstångsprodukter kan du investera i bland annat aktier, index, råvaror och valutor. Du kan också välja vilken hävstångsfaktor du vill.

Bland annat banker och mäklare fungerar som emittenter för hävstångsprodukter. Emittenterna fungerar som produkternas marknadsgaranter som erbjuder en köp- och säljkurs för produkterna. På det sättet har du möjlighet att köpa och sälja hävstångsprodukter då marknaderna är öppna. Hävstångsprodukternas köp- och säljkurser baserar sig på prisförändringen i produktens underliggande tillgång.

→ Bull- & Bear-certifikat

→ Minifuturer

→ Unlimited turbos

→ Warranter

→ Turbowarranter

→ Optioner och derivat

Utnyttja din syn på marknaderna.

 • Gränslösa investeringsmöjligheter.
 • Välj den hävstångsprodukt du vill.
 • Skydda din portfölj.
 • Handla utan courtage* med Nordnet Markets-utbudets produkter. *Gäller affärer över 100 €.

För att handla med hävstångsprodukter måste du avklara en passandebedömning för att försäkra att produkterna är lämpliga för dig. Handel med börsnoterade produkter innebär en hög risk som inte passar alla. Det investerade kapitalet kan förloras till och med helt och hållet. Före du börjar handla måste du förstå handelns risker samt produktens villkor.

På de nordiska börserna finns ett säkerhetssystem, vars syfte är att minska kraftiga kursrörelser och eventuellt undvika onödiga avbrott i handeln. Ordrarnas prisfluktuationsgränser är normalt ca +/- 15 – 50 % av det senaste affärspriser och ordrar som skiljer sig mer än det avböjs. Om det inte går att sälja produktens till emittentens köppris och du vill sälja, ring vår handelstjänst på numret 020 198 5898 omedelbart.

Om du tror att tillgången kommer öka i värde, välj:

 • Bull-certifikat
 • Köpwarrant
 • Minifutur Long
 • Turbo-köpwarrant
 • Unlimited turbo Long


→ Läs mer och bekanta dig med vokabulären för hävstångsprodukter.

Om du tror att tillgången kommer sjunka i värde, välj:

 • Bear-certifikat
 • Säljwarrant
 • Minifutur Short
 • Turbo-säljwarrant
 • Unlimited turbo Short

Bull- och Bear-certifikat.

Utnyttja marknadernas fluktuationer.

Bull- och Bear-certifikat har en daglig hävstångseffekt. Hävstångseffekten är alltså fast under en dag (jämfört med den föregående dagens slutnotering), men inte under en längre period. Hävstångseffekten innebär att certifikatets värdeförändring kan vara större än för den underliggande tillgången.

Certifikatets värdeförändring baserar sig på dess hävstångsfaktor. Det finns certifikat med flera olika hävstångsfaktorer, de kan vara till exempel 1, 3, 5 eller till och med 20. Du ser hävstångsfaktorn i certifikatets namn.

Bland annat följande underliggande tillgångar finns för tillfället tillgängliga för certifikat:

 • aktier
 • valutor
 • råvaror
 • index.

Minifuturer.

Både kort- och långsiktiga investeringar i aktier, råvaror, index och valutor.

Minifuturer har mycket gemensamt med futurer. Minifuturer skiljer sig från futurer genom att de inte har något bestämt slutdatum eller enskilt säkerhetskrav. Enkelt sagt kan minifuturer delas i två delar: det kapital du investerar och den finansieringsandel som emittenten erbjuder.

Såsom turbowarranter har även minifuturer en Stop Loss-nivå som försäkrar att minifuturens värde inte blir negativt. Ofta aktiveras Stop Loss-nivån och handeln avbryts då endast minifuturens finansieringsandel kvarstår. Eftersom minifuturer inte har ett slutdatum kan emittenten dagligen avdra finansieringskostnaden från minifuturens värde. Som en följd uppdateras både finansieringsandelen och Stop Loss-nivån med tiden.

Investera i minifutur Long-produkter, om du tror att marknaderna kommer stiga och i minifutur Short-produkter, om du tror de kommer sjunka.

Då Stop Loss-nivån aktiveras avslutas handeln med minifuturer. Emittenten stänger den lånade andelen (finansieringsandelen) på marknaderna.

Beroende på marknadssituationen betalas minifuturens eventuella restvärde till dig efter minifuturens förfall. Restvärdet baserar sig på skillnaden mellan finansieringsandelen och Stop Loss-nivån.

Minifutur Long

I exemplet är den underliggande tillgångens pris 100 euro. Minifutur Long-produktens finansieringsandel är 80 euro och det investerade kapitalet är 20 euro, vilket även är minifuturens värde. Då den underliggande tillgångens pris stiger till 120 euro stiger Minifutur Long-produktens värde från 20 till 40 euro. Den underliggande tillgångens värde har därmed stigit med 20 % och minifutur Long-produktens värde har stigit med 100 %.

Minifutur Short

I exemplet är den underliggande tillgångens pris 100 euro. Minifutur Short-produktens finansieringsandel är 80 euro och det investerade kapitalet är 20 euro, vilket även är minifuturens värde. Då den underliggande tillgångens pris sjunker till 80 euro stiger Minifutur Short-produktens värde från 20 till 40 euro. Den underliggande tillgångens värde har därmed sjunkit med 20 % och minifutur Short-produktens värde har stigit med 100 %.

Unlimited turbos.

Möjligheter:

 • Unlimited turbos har en högre hävstångseffekt än minifuturer.
 • Fungerar väl för både kort- och långsiktiga investeringar och kan jämföras med portföljbelåning.
 • Du kan investera i aktier, råvaror, index och valutor.

Att observera:

 • Du kan förlora hela det investerade kapitalet.
 • Unlimited turbos har en Stop Loss-nivå.
 • Då du köper Unlimited turbos betalar du ränta för finansieringsavgiften (se emittentens villkor).

Warranter.

Warranter både för att utnyttja marknadsrörelser och skydda portföljen.

Warranter är hävstångsprodukter som ger dig rätten att köpa eller sälja den underliggande tillgången till ett förutbestämt pris vid en förutbestämd tidpunkt (slutdatum).

Om warranten har ett reellt värde vid slutdatumet, får du en ersättning som motsvarar värdet som kunde fås för köp eller försäljning av den underliggande tillgången.

Det finns flera emittenter för warranter på marknaderna. De warrantspecfika villkoren och namngivningsprinciper varierar enligt emittent.

Före du gör investeringsbeslut bör du bekanta dig med emittentens produktvillkor.

Möjligheter:

 • Warranter har en hög hävstångseffekt.
 • Den underliggande tillgångens kommande köp-/säljpris är säkerställt.
 • Fungerar både för att utnyttja marknadsförelser och skydda portföljen.

Att observera:

 • Du kan förlora hela det investerade kapitalet.
 • Warrantens pris påverkar bland annat av tidsvärde och volatilitet.
 • Produktvillkoren varierar enligt emittent.

Det reella värdet är warrantens egentliga värde om dess slutdatum vore idag.

Som exempel tar vi en warrant, vars förhållande till den underliggande tillgången är 1:1. Om warranten kan utövas till ett pris på 10 euro och marknadspriset är 11 euro, är warrantens reella värde 1 euro på slutdatumet.

Volatiliteten berättar hur mycket den underliggande tillgångens pris fluktuerar. Om den underliggande tillgångens pris stiger och sjunker mycket har den en hög volatilitet. Volatilitet kan indelas i historisk och implicit volatilitet. Historisk volatilitet berättar hur den underliggande tillgångens pris har fluktuerat tidigare, medan den implicita volatiliteten är en uppskattning av den underliggande tillgångens kommande volatilitet.

Turbowarranter.

Fart i dina kortsiktiga investeringar.

Turbowarranter har ett förutbestämt slutdatum och -pris som restvärdet baserar sig på.

Skillnaden mellan turbowarranter och vanliga warranter är turbowarranternas Knock Out-nivå. Om turbowarranten uppnår Knock Out-nivån, förfaller den omedelbart och handeln avbryts. I samband med en Knock Out kan turbowarranten förlora sitt värde helt.

Volatiliteten och tidsvärdet påverkar inte turbowarranten på samma sätt som en vanlig warrant. Således följer turbowarranten den underliggande tillgångens pris noggrannare än en vanlig warrant. Turbowarranterna namnges på samma sätt som vanliga warranter. Du känner igen turbowarranter på T-bokstaven i början av handelssymbolen.

Möjligheter:

 • Turbowarranternas pris rör sig på nästan samma sätt som den underliggande tillgången.
 • Fungerar för väldigt kortsiktiga investeringar då även en liten förändring i den underliggande tillgångens pris påverkar turbowarrantens värde.
 • Knock Out-nivån fungerar som Stop Loss-ordrar för aktier.

Att observera:

 • Du kan förlora hela det investerade kapitalet.
 • Turbowarranter kan förfalla (Knock Out) innan slutdatumet.
 • Produktvillkoren varierar enligt emittent.

Portföljbelåning.

Få lån mot din portfölj – utnyttja möjligheten till tilläggsavkastning.

Med portföljbelåning kan du förbättra dina avkastningsmöjligheter och betala dina aktieinköp först på avstämningsdagen (T+2) i stället för handelsdagen, utan ränteföljder. Belåningen fungerar även som en reservkassa för aktieinköp eller andra ändamål. Du kan även lyfta ut lånet från ditt Nordnet-konto om du vill.

Viktig information om risker.

Produkterna som beskrivs på den här sidan lämpar sig inte för alla investerare. De ifrågavarande produkterna är invecklade och kräver en klar förståelse för de underliggande marknaderna och produktspecifika villkor och egenskaper. För att handla med börsnoterade produkter måste du avklara en passandebedömning eller på annat sätt uppvisa en tillräcklig kunskapsnivå för att försäkra att produkterna är ändamålsenliga för dig.

Det finns alltid risker kopplade till investering och finansiella instrument. Investeringarnas värde kan förändras och det investerade kapitalet kan förloras till och med helt och hållet. Det finns alltid en stor risk att förlora hela det investerade kapitalet kopplad till investering med hävstång.