Siirry pääsisältöön

Personuppgifter.


Hur Nordnet hanterar personuppgifter.

Vi vill vara den mest transparenta banken för dig som kund. Det är därför viktigt för oss att du förstår vad vi gör med dina personuppgifter samt att du känner ett förtroende i att vi behandlar personuppgifter om dig på ett tryggt och säkert sätt.

Som personuppgiftsansvarig arbetar Nordnet ständigt med att säkerställa att våra produkter och tjänster samt interna processer möter de krav som ställs vid behandling av personuppgifter.

Innan du nyttjar Nordnets produkter och tjänster är det av vikt att du läser igenom och förstår Nordnets dataskyddsriktlinjer. Dessa riktlinjer beskriver hur Nordnet behandlar dina personuppgifter samt vilka rättigheter du har som kund och hur du kan utöva dessa rättigheter. Om du har frågor angående Nordnets dataskyddsriktlinjer eller integritets- och dataskydd kan du kontakta oss genom att skicka ett e-postmeddelande till asiakaspalvelu@nordnet.fi.

OBS! Via e-post kan vi endast kommentera dataskyddsärenden på ett allmänt plan – vi kan alltså inte kommentera uppgifter om enskilda kunder på grund av banksekretessskäl. Om du vill ha mer detaljerad information om din kundrelation ber vi dig kontakta oss antingen genom att logga in via portföljens meddelandecentral eller genom att ringa 020 198 5898 (öppet vardagar kl. 9-18.30).

Kundförhållande.

Med kund avses den som har ingått eller avser ingå avtal med Nordnet. Även borgensmän eller pantsättare omfattas av detta begrepp. Dessutom omfattas även annan som Nordnet i förekommande fall behandlar personuppgifter om, som betalare, gode män, förvaltare, fullmaktshavare, företrädare, kontaktpersoner och verkliga huvudmän.

Vilka behandlingar vi utför med dina personuppgifter.

Dina personuppgifter används framförallt i syfte att uppfylla det avtal Nordnet har eller är på väg att ingå med dig som kund samt för att uppfylla de rättsliga förpliktelser vi har som bank. Dina personuppgifter som Nordnet behandlar används exempelvis för att kunna identifiera dig som kund och därmed kunna skydda dina konton och engagemang hos oss. Vidare används informationen för att främja säkerhet och trygghet när du som kund använder våra produkter och tjänster. Detta sker exempelvis genom att Nordnet undersöker misstänkta aktiviteter eller överträdelser som penningtvätt och finansiering av terrorism (AML).

Vi arbetar för att erbjuda dig som kund marknadens bästa produkter. Därför kan dina personuppgifter komma att användas inom ramen för affärsanalys och affärsutveckling i syfte att förbättra Nordnets produktutbud. Vidare behöver Nordnet ibland kommunicera information om produkter och tjänster med dig som kund. Kommunikation kan dessutom ske för att utföra kundundersökningar. Dina personuppgifter kan då komma att användas för att möjliggöra denna kommunikation. Vi kan även komma att behandla dina personuppgifter i marknads- och kundanalyser som utgör underlag för marknadsföring. Personuppgifterna kan komma att användas för att rikta erbjudanden till dig.

Personuppgifter om dig som kund som Nordnet behandlar.

Nordnet behandlar de personuppgifter som lämnats i samband med en intresseanmälan, ansökan och/eller ingående av ett avtal. Övrig information i samband med administrationen av ett avtal kan komma att behandlas. Nordnet kan komma att spara e-postkommunikation och telefonsamtal eller på annat sätt dokumentera interaktion och kommunikation som du haft med oss. Namn och adressuppgifter uppdateras löpande via det statliga personadressregistret (SPAR).

Beroende på vilka produkter eller tjänster du som kund använder samlar vi in olika typer av information från eller om dig. Tillhandahållandet av personuppgifter kan vara ett lagstadgat krav eller ett krav som grundar sig på ett avtal eller som är nödvändigt vid ingående av ett avtal. Nedan följer de kategorier av personuppgifter vi behandlar samt exempel på vilka personuppgifter som ingår i dessa kategorier.


Individuppgifter - Uppgifter som direkt kan användas för att identifiera dig, såsom namn, födelsedatum, personnummer, e-postadress och mobiltelefonnummer.

Kunduppgifter - Uppgifter som är kopplat till din kundprofil hos Nordnet, såsom kundnummer och kontonummer eller produkter och tjänster som du använder, samt annan historisk information kopplat till din kundprofil.

Lämplighetsbedömning - Uppgifter som uppgavs av dig som kund under lämplighetsbedömningen, såsom syftet med ditt sparande eller din planerade sparhorisont.

Passandebedömning - Uppgifter som uppgavs av dig som kund under passandebedömningen, såsom frågor kopplat din kunskap om finansiella instrument.

Kredituppgifter - Uppgifter som är knutna till en kundkredit, såsom de uppgifter som uppges under kreditbedömningen och annan finansiell information.

Skattskyldighet - Uppgifter för skattskyldighet i annat land, såsom medborgarskap och land för skattskyldighet.

Penningtvätt och terroristfinansiering - Uppgifter som behövs för att Nordnet skall kunna hantera risken för penningtvätt och finansiering av terrorism, såsom uppgifter om din huvudsakliga sysselsättning, vad ditt syfte med engagemanget hos Nordnet är samt varifrån de pengar och/eller värdepapper som du sätter in på Nordnet kommer ifrån.

Shareville - Uppgifter som är knutna till kundprofiler på Shareville, såsom Shareville-alias.

Information om hur du interagerar med Nordnet - Detta är uppgifter om hur du använder våra tjänster, inklusive hur du har kommit in på och interagerat med Nordnets olika plattformar samt eventuella nedladdningsfel och svarstider på våra sidor.

Enhetsinformation - Detta är uppgifter om vilken enhet som har använts under dina inloggningar på ditt Nordnet-konto och dess webläsarinställningar exempelvis IP-adress, språkinställningar, webbläsarinställningar, tidszon, operativsystem, plattform och skärmupplösning.

Ändamål vid behandling av personuppgifter.

Nedan följer en beskrivning av ändamål vi har vid behandling av dina personuppgifter, vad det aktuella ändamålet syftar till samt rättslig grund för varje enskilt ändamål.

Ändamål med behandling
Syfte med ändamål
Rättslig grund för behandlingen
Öppna och administrera kundprofil hos Nordnet.
Att öppna och administrera kundprofil hos Nordnet samt för att kunna erbjuda en trygg, säker och laglig tjänst.
Fullgörande av avtal och rättsliga förpliktelser.
Dokumentera och rapportera order i finansiella instrument.
Att kunna utföra transaktioner i finansiella instrument, samt för att kunna erbjuda en trygg, säker och laglig tjänst
Fullgörande av avtal och rättsliga förpliktelser.
Hantera risken för penningtvätt och finansiering av terrorism.
Att fullgöra de rättsliga förpliktelser som åligger Nordnet att hantera risker kopplat till penningtvätt och finansiering av terrorism.
Fullgörande av rättsliga förpliktelser.
Uppfyllande av uppgiftsskyldighet gentemot myndigheter.
Att fullgöra de rättsliga förpliktelser om uppgiftsskyldighet gentemot myndigheter som åligger Nordnet.
Fullgörande av rättsliga förpliktelser.
Analys och sammanställning av personuppgifter för affärsanalys.
Att få en bättre förståelse för hur våra produkter och tjänster används för att kunna förbättra kvalitén på dessa för dig som kund.
Berättigat intresse.
Analys och sammanställning av personuppgifter för intern rapportering.
Att möjliggöra styrning och uppföljning för vår verksamhet.
Berättigat intresse.
Möjliggöra kommunikation med kund.
Att säkerställa att du som kund skall kunna få en effektiv och säker kommunikation med Nordnet.
Fullgörande av avtal.
Analys i marknadsföringssyfte.
Att genom analys få en bättre förståelse för dina behov som kund och baserat på detta möjliggöra en kundanpassad marknadsföring, exempelvis nyhetsbrev och kampanjer.
Berättigat intresse.
Öppna och administrera Investeringsparkonto, Aktie- och Fonddepå, Sparkonto, Kapitalförsäkring, Privatpension och Tjänstepension.
Att kunna öppna och administrera Investeringsparkonto, Aktie- och Fonddepå, Sparkonto, Kapitalförsäkring, samt för att kunna erbjuda en trygg, säker och laglig tjänst.
Fullgörande av avtal och rättsliga förpliktelser.
Passandebedömning av dina förutsättningar att handla i komplexa instrument.
Att kunna bedöma om du har tillräcklig kunskap och förutsättningar för att handla i komplexa instrument.
Fullgörande av rättsliga förpliktelser.
Lämplighetsbedömning av typ av rådgivning och/eller diskretionär förvaltning
Att kunna ge dig relevant rådgivning och/ eller utföra diskretionär förvaltning av dina tillgångar, samt för att kunna erbjuda en trygg, säker och laglig tjänst.
Fullgörande av rättsliga förpliktelser.
Pröva, lämna och administrera krediter.
Att kunna lämna och administrera krediter, samt för att kunna erbjuda en trygg, säker och laglig tjänst.
Fullgörande av avtal och rättsliga förpliktelser.
Utväxla uppgifter om krediter, betalningsförsummelser och kreditmissbruk.
Att utväxla uppgifter om krediter, betalningsförsummelser och kreditmissbruk för kreditupplysningsändamål inom relevant krets.
Fullgörande av rättsliga förpliktelser.
Öppna och administrera tjänsten Tink.
Att kunna öppna och administrera tjänsten Tink, samt för att kunna erbjuda en trygg och säker tjänst.
Fullgörande av avtal.
Möjliggöra kommunikation med kunder via Nordnets mobilappar
Att få en bättre förståelse för hur våra produkter och tjänster används för att kunna förbättra kvalitén på dessa samt att kunna hålla dig som kund uppdaterad genom att skicka meddelanden med hjälp av Push-funktionalitet. Detta görs med hjälp av Googles fyra Firebase-tjänster Google Analytics, Cloud Messaging, Remote Config och Crashlytics.
Berättigat intresse.

Behandling av personuppgifter kan inom ramen för gällande regler om banksekretess ske av bolag i Nordnet-koncernen och av företag som Nordnet-koncernen samarbetar med för att utföra våra tjänster, exempelvis Upplysningscentralen (UC), Bankgirocentralen (BGC), Finansiell ID-teknik (Mobilt bank-ID) samt Google. Vid överföring eller delning av personuppgifter vidtar vi lämpliga och relevanta legala, tekniska och organisatoriska åtgärder för att säkerställa att personuppgifterna hanteras på ett säkert sätt. För mer information om hur vi hanterar cookies och delning av denna data med Google, läs här. Hur Google behandlar uppgifter som delas med dem går att läsa mer om här (på engelska), under rubriken ”How Google uses data when you use our partners’ sites or apps”.

Utlämning av personuppgifter.

Som en del av Nordnets personuppgiftsbehandling kan dina personuppgifter lämnas ut (inbegripet genom användning av tredjepartsteknologi) till olika mottagare, exempelvis andra bolag i Nordnet-koncernen, myndigheter samt andra företag och leverantörer vi samarbetar med för att utföra våra tjänster. Nordnet lämnar inte ut mer uppgifter än vad som är nödvändigt sett till ändamålet med behandlingen och vi tar lämpliga och relevanta legala, tekniska och organisatoriska åtgärder för att säkerställa att personuppgifterna hanteras på ett säkert och korrekt sätt. Innan Nordnet delar dina personuppgifter säkerställer vi alltid att vi följer de sekretessförpliktelser som gäller inom finanssektorn.

Tidsperiod för lagring av dina personuppgifter.

Nordnet sparar dina personuppgifter så länge du är kund hos oss eller använder en viss produkt eller tjänst som Nordnet tillhandahåller, alternativt så länge det är nödvändigt för att uppfylla våra åtaganden gentemot dig som kund. Dina personuppgifter sparas även så länge det krävs enligt lag för att kunna fullgöra de rättsliga förpliktelser som åligger Nordnet. Utöver detta kan Nordnet komma att spara personuppgifter under ytterligare tid på grund av potentiella juridiska anspråk.

Profilering.

Med profilering avses automatisk behandling av personuppgifter som används för att bedöma vissa personliga egenskaper hos en fysisk person, i synnerhet för att analysera eller förutsäga exempelvis dennes ekonomiska situation, personliga preferenser och intressen.Profilering används av Nordnet för exempelvis marknads- och kundanalyser, förbättring av Nordnets produkter och tjänster, marknadsföring och vid transaktionsmonitorering för att motverka bedrägerier. Den rättsliga grunden för profilering är Nordnets berättigade intresse, rättslig förpliktelse eller fullgörande av avtal. Samtlig profilering hos Nordnet sker för att förbättra din användarupplevelse samt för att skapa en trygg, säker och pålitlig tjänst.

Dataskyddsombud.

Nordnet följer aktuell dataskyddslagstiftning och har därför ett dataskyddsombud. Den övergripande uppgiften för dataskyddsombudet är att övervaka att Nordnet följer gällande dataskyddslagstiftning. I dataskyddsombudets arbetsuppgifter ingår att samla information om hur Nordnet behandlar dina personuppgifter samt ge råd inom företaget för att upprätthålla en hög nivå av dataskydd. Utöver detta är dataskyddsombudet kontaktperson både för dig som kund hos Nordnet och gentemot Datainspektionen.Dataskyddsombudet har inget personligt ansvar för Nordnets behandling av personuppgifter. Det är Nordnet som företag som ansvarar för att svensk dataskyddslagstiftning följs. Om du har frågor eller funderingar kring dataskydd kan du alltid kontakta Nordnets kundservice.

Nordnets kundservice
020 198 5898
asiaskapalvelu@nordnet.fi
Nordnets dataskyddsombud
dataprotection@nordnet.se

Om du har frågor eller klagomål som rör Nordnets personuppgiftsbehandling kan du vända dig till Datainspektionen.

Kakor (cookies).

Information om hur Nordnet använder kakor (cookies) finns här: Om kakor (cookies).

Tredjelandsöverföring.

I sällsynta fall kan dina personuppgifter komma att överföras till och behandlas i land utanför EU/EES-området (sk tredjeland) av Nordnets samarbetspartners. Sådan överföring sker endast under förutsättning att lämpliga skyddsåtgärder vidtagits och görs i enlighet med bland annat Privacy Shield och standardavtalsklausuler som EU-kommissionen har godkänt.

Dina rättigheter som kund.

Du som kund har rätt att få information om vilka personuppgifter om dig som behandlas av Nordnet och därmed har du rätt att:

 • få registerutdrag,

 • begära rättelse av felaktiga eller ofullständiga uppgifter

 • begära radering eller begränsning av behandlingen av personuppgifter; Nordnet kan dock i vissa fall ha rätt att neka radering, antingen för att uppgifterna behöver sparas på grund av kundförhållandet eller på grund av lagstiftning.

 • invända mot behandlingen av personuppgifter,

 • under vissa förutsättningar få ut de personuppgifter från Nordnet som du själv har tillhandahållit Nordnet samt rätt att få dessa överförda direkt till annan personuppgiftsansvarig om det är tekniskt möjligt (dataportabilitet).

Din begäran och/eller invändning enligt ovan avseende punkterna b)-e) prövas av Nordnet i det enskilda fallet.

För att utöva dina rättigheter enligt ovan kan du:

 1. skicka ett meddelande till oss i inloggat läge via ditt Nordnet-konto; välj rubriken

  ”Utlämning av data och personuppgifter”

  i rullistan, eller

 2. skicka ett e-postmeddelande till

  dataprotection@nordnet.se

  med specificering av din begäran.

För dig som har ett samägt konto gäller endast alternativ 2).

Vi är måna om din datasäkerhet så vi ber dig exkludera känsliga och integritetskänsliga personuppgifter (t.ex. hälsouppgifter, personnummer och kontouppgifter) när du skickar e-postmeddelande till oss.

Du kan alltid vända dig till Nordnets kundservice för att begära spärr mot direktmarknadsföring eller om du inte vara mottagare av viss kommunikation från Nordnet.

Personuppgiftsansvarig.

Om du har ingått avtal med Nordnet BankAB är det Nordnet Bank AB som är personuppgiftsansvarig för behandlingen av dina personuppgifter enligt ovan. Nordnet Bank AB följer svensk dataskyddslagstiftning.

Nordnet Bank AB är registrerat hos Bolagsverket med organisationsnummer 516406-0021 och har sitt säte på Alströmergatan 39, 104 25, Stockholm.

Om du har ingått avtal med Nordnet PensionsförsäkringAB är det Nordnet Pensionsförsäkring AB som är personuppgiftsansvarig för behandlingen av dina personuppgifter enligt ovan. Nordnet Pensionsförsäkring AB följer svensk dataskyddslagstiftning.

Nordnet Pensionsförsäkring AB är registrerat hos Bolagsverket med organisationsnummer 516406-0286 och har sitt säte på Alströmergatan 39, 104 25, Stockholm.

Om du har ingått avtal med Nordnet Livsforsikring AS är det Nordnet Livsforsikring AS som är personuppgiftsansvarig för behandlingen av dina personuppgifter enligt ovan. Nordnet Livsforsikring AS följer norsk dataskyddslagstiftning.

Nordnet Livsforsikring AS är registrerat hos Brønnøysundregisteret med organisationsnummer 914 350 956 och har sitt säte på Akersgata 45, 0158 Oslo.

Besök www.nordnet.fi för mer information om Nordnet.