Hoppa till huvudinnehållet

Ansvarsfriskrivning.


All information samt alla tjänster och erbjudanden som finns i webbtjänsten eller i andra applikationer och programvaror riktar sig inte till någon person eller något företag med hemvist i USA, Kanada, Japan, Australien eller i något annat land där publiceringen eller tillgängliggörandet av materialet är förbjudet eller tillåtligheten därav på något sätt är begränsad. Om erbjudanden från Nordnet, av vilket slag det än må vara, ändå antas av någon sådan person eller något sådant företag, bör detta lämnas obeaktat.

Samtliga besökare och/eller användare av Nordnets webbtjänst och/eller övriga applikationer, såväl privatpersoner som företag, antas ha läst igenom och godkänt följande villkor:

Ansvarsbegränsning.

Nordnet och dess innehållsleverantörer ansvarar inte för om något av det innehåll som presenteras på Nordnets webbplats eller i Nordnets applikationstjänster direkt eller indirekt kan leda till skada eller förlust för användaren eller någon annan person som tagit del av webb- och/eller applikationstjänstens innehåll. Nordnet och dess innehållsleverantörer ansvarar inte i förhållande till användaren eller mot tredje part för direkta eller indirekta skador, utebliven vinst eller inkomster eller för annan skada orsakade av att innehållet på något sätt skulle vara felaktigt, visas eller presenteras fel eller rentav helt utebli beroende på fel som ligger hos Nordnet eller någon av dess leverantörer eller av helt andra skäl. Detta inbegriper alla fall där information kan bli fördröjd, visas felaktigt, med felaktiga värden eller helt utebli och fall där problem kan leda till störningar eller rentav till att hela webb- och/eller applikationstjänsterna går ned eller upphör att fungera oavsett om det beror på tekniska eller andra skäl.

Nordnet har inget ansvar för leverantörer eller deras material, produkter eller tjänster som presenteras på Nordnets webb eller i Nordnets applikationer. Nordnet har heller inget som helst ansvar för de uppgifter som härrör från sina leverantörer, eventuella fel i deras produkter eller dröjsmål från deras sida.

Varken Nordnet eller webb-/applikationstjänsternas innehållsleverantörer ansvarar för hur användaren väljer att använda den information som presenteras i webb- eller applikationstjänsterna. Användarens tillgång till och användning av tjänsten sker helt på användarens eget bevåg. Nordnet påminner om att handel med värdepapper är förenat såväl med stora möjligheter som med stora risker. Nordnet friskriver sig helt från ansvar för det resultat som följer av att användaren på olika sätt nyttjar information som presenteras i webb- eller applikationstjänsterna i sin egen handel. Den som väljer att följa i webb- eller applikationstjänsterna angivna rekommendationer bär själv hela risken för sina handlingar. Nordnet bär inte heller i övrigt något ansvar för hur information som tillhandahålls genom Nordnet används eller tolkas.

Användare.

Användaren äger rätten att för personligt bruk använda webb- och applikationstjänsterna samt deras innehåll enligt de villkor som Nordnet anger. Användare äger inte rätten att publicera eller vidaredistribuera innehåll såvida inte annat överenskommits med Nordnet. Det är heller inte tillåtet att - maskinellt eller på annat vis, via program eller annorledes - inhämta eller bearbeta material, på andra sätt än vad som uttryckligen medges av Nordnet. Såsom kund hos Nordnet kan speciella avtal som reglerar vad som gäller för sådant användande ha ingåtts.

Användaren äger inte rätten att använda innehållet i samband med utställande av, handel med, marknadsföring av eller promotion för investeringsprodukter (t.ex. derivat, strukturerade produkter, investeringsfonder, värdepappersportföljer etc. där priset, avkastningen och/eller utfallet av investeringsprodukten baseras på eller relaterar till innehållet) utan ett skriftligt godkännande från Nordnet, dess innehållsleverantör eller tredje part som äger rätten till innehållet.

Innehållet som presenteras i Nordnets webbtjänst eller i Nordnets applikationer tillhör Nordnet eller dess innehållsleverantörer och är immaterialrättsligt skyddat.

Force Majeure.

Nordnet är befriat från skadeståndsskyldighet för skada som användaren kan lida på grund av händelser som beror på omständigheter utom Nordnets kontroll, såsom t.ex. explosion, eldsvåda, översvämning eller annan olyckshändelse, sabotage, krigshändelse, strejk eller annan arbetskonflikt och förändringar i lagar och bestämmelser eller annat agerande av myndighet. Förbehållet i fråga om strejk eller annan arbetskonflikt gäller även om Nordnet själv vidtar eller är föremål för sådana konfliktåtgärder. Utöver vad som normalt förstås med händelser utanför Nordnets kontroll skall vidare anses en händelse som gör tillhandahållande av webbtjänsten eller i Nordnets applikationer mer kostsamt eller betungande för Nordnet jämfört med de ursprungliga förutsättningarna. Nordnet är inte heller skyldigt att i andra fall ersätta användaren för skada om Nordnet uppvisat normal aktsamhet.

Innehållsleverantörer.

​Det åligger Nordnets leverantörer att tillämpa gällande lagstiftning gentemot användare av tjänsten. Leverantörerna upprättar, underhåller och ansvarar för det material som publiceras i webbtjänsten och i Nordnets applikationer de produkter eller tjänster som erbjuds i Nordnets webb- och applikationstjänster.

© 2024 Nordnet Bank AB.
Nordnet | Universitetsgatan 5, vån. 3 | 00100 Helsingfors