Hoppa till huvudinnehållet

Skattedeklaration.

Beskattning av investeringar.

I Finland levereras den förhandsifyllda skattedeklarationen till alla privatpersoner av skatteförvaltningen i mars-april.

I Nordnets tjänst kan du skriva ut de förhandsifyllda blanketter som gäller rapportering av värdepappershandel och visar alla affärer du gjort via Nordnet. I tjänsten hittar du följande elektroniska rapporter:

 • årsbesked
 • 9A-rapport
 • överlåtelser
 • lista över värdeandelar vid årets början och slut
 • dividendrapport
 • serviceavgifter

Du hittar alla rapporter då du är inloggad i tjänsten under Mina sidor > Årsbesked. Vi rekommenderar att använda huvudsakligen 9A-rapporten och dividendrapporten då du kontrollerar skatteuppgifterna.

Se även: Frågor och svar om beskattning.

Beskattning av investeringar i Finland.

Av den beskattningsbara kapitalinkomsten (försäljnings- d.v.s. överlåtelsevinst) betalas en skatt på 30 % för belopp upp till 30 000 euro. För den andel som överstiger 30 000 euro gäller en kapitalinkomstskatt på 34 %.

År 2020 är 85 % av ett börsbolags dividend beskattningsbar kapitalinkomst med en skatteprocent på 30 % eller 34 %. På hela dividenden betalas alltså 25,5 % eller 28,9 % skatt beroende på kapitalinkomsternas skatteprocent.

För dividender som betalas av ett bolag som inte är offentligt noterat gäller en förskottsinnehållning som är 7,5 % upp till 150 000 euro och 28 % för den överstigande delen. Av den utdelade dividenden är 25 % beskattningsbar kapitalinkomst och 75 % skattefri inkomst upp till 150 000 euro om dividenden utgör högst 8 % av aktiens matematiska värde.

Om du gjort förlust under skatteåret 2020 kan du avdra förlusterna från alla dina kapitalinkomster under det år de uppstått och de fem följande åren.

Rapportering av överlåtelsevinst och -förlust.

I 9A-rapporten ser du de överlåtelsevinster och -förluster som uppstått under skatteåret enligt värdepapper.

Då du fyller i skattedeklarationen kan du även utnyttja Överlåtelser-tjänsten.

Årsbesked som en rapport för beskattningen.

Årsbeskedet är ett sammandrag av ditt värdeandelskonto hos Nordnet och ditt bankkontos händelser under skatteåret.

I årsbeskedet framkommer

 • saldot på din portfölj / ditt konto (enligt valuta) enligt situationen den 31.12.2020
 • räntor och betald källskatt
 • värdepappersinnehavet marknadsvis enligt situationen den 31.12.2020
 • transaktioner värdepappersvis
 • dividender enligt valuta och deras förskottsinnehållning

Skatteårets årsbesked syns i din portfölj vid slutet av januari. Du kan skriva ut eller spara årsbeskedet som pdf-fil.

FIFO och den presumtiva anskaffningsutgiften.

Den beskattningsbara vinsten beräknas oftast enligt FIFO-principen (eng. "First In, First Out").

Då anses aktierna vara sålda i den ordningen de införskaffats.

Vid beräkningen av överlåtelsevinst eller -förlust kan du också använda dig av den presumtiva anskaffningsutgiften i stället för det egentliga anskaffningspriset.

Då du använder den presumtiva anskaffningsutgiften måste du beakta hur länge du ägt aktien.

Om värdepappren ägts i över 10 år kan du använda 40 % av aktiens försäljningspris som anskaffningsutgift eller om ägotiden är under 10 år kan du använda 20 % av värdepapprets försäljningspris som anskaffningsutgift.

Frågor och svar.

Nordnet rapporterar till skatteförvaltningen de överlåtelsevinster och -förluster som uppstått under året, dividender och dess förskottsinnehållningar, de inhemska aktier som ägts vid sluter av året och eventuella räntor för investeringslån. Du måste alltså bara kontrollera att informationen är rätt i skattedeklarationen och lägga till eventuella utländska innehav och vissa fondinnehav i slutet av året.

Vi rapporterar också till skatteförvaltningen de låneräntor som uppkommit under året om kunden har en kreditlimit i användning. Lånets användningssyfte redovisas som skuld för införskaffning av inkomst från investeringsverksamheten. Om användningssyftet för lånet har förändrats sedan kreditansökan gjordes, meddela det förändade användningssyftet direkt till skatteförvaltningen. Vi rekommenderar ändå att kontrollera att räntorna är rätt rapporterade direkt i skattedeklarationen.

Innehavet vid årets slut kan kontrolleras på sidan Mina sidor > Rapporter > Årsbesked.

Förskottsinnehållningarna för de utbetalda dividenderna kan du kontrollera på sidan Mina sidor > Transaktioner och notor genom att välja 'Utdelningar' som transaktionstyp.

Överlåtelsevinsterna kan du kontrollera på sidan Mina sidor > Rapporter.

Överlåtelsepriset är den inkomst du får från försäljning av värdepapper. Anskaffningspriset visar det sålda värdepapprets inköpspris.

I både överlåtelsepriset och anskaffningspriset beaktas de avgifter som uppstått i samband med affärerna, såsom courtage.

Du hittar kursinformationen för värdepappren du köpt i din portfölj på sidan Transaktioner och notor (om värdepappret är köpt via Nordnet).

Tyvärr kan vi inte hjälpa dig att räkna ut den genomsnittliga anskaffningsutgiften, d.v.s. GAV-kursen för dina innehav, om det ingår anskaffningspartier som är köpta via en annan förmedlare än Nordnet eller din portfölj tillfälligt flyttats till en annan tjänsteleverantör.

Du kan ta reda på anskaffningsvärdet för de flyttade värdepappren via den överlåtande banken och rapportera anskaffningspriserna direkt till Nordnet via den interna meddelandetjänsten. Vi debiterar en avgift på 10 euro per värdepappersslag för uppdatering av partispecifika anskaffningsutgifter.

För utländska värdepappers avkastning debiteras huvudsakligen en källskatt hos inkomstkällan av den lokala underförvaltaren. Källskattesatsen beräknas baserat på skattelagstiftningen i emittentens hemland för värdepappret som inkomsten gäller samt det eventuella skatteavtalet mellan detta land och investerarens hemland.

Källskatteprocenterna i skatteavtalen kan dock inte alltid tillämpas i praktiken p.g.a. långa underförvaltarkedjor.

Källskattesatserna enligt skatteavtal är dock långt ifrån att alltid vara tillämpliga i praktiken på grund av långa underförvaringskedjor, marknadsbaserade gemensamma kontoinnehav och begränsade skattetjänster från lokala värdepapperscentraler. I detta fall är källskatten i enlighet med lagstiftningen i emittentens hemland, vars belopp i allmänhet är högre än det källskattbelopp som överenskommits i skatteavtalet. På kundens begäran kan Nordnet tillhandahålla bevis på utdelning och källskatt från utlandet på engelska. För beredningen och / eller utsändningen av rapporten debiteras min. 10 euro.

Källskatten är automatiskt avdragen för de dividender och övrig utdelning från värdepapper som Nordnet betalar in på kundernas konton. I den utsträckning som skatten som har tagits ut överstiger den skattesats som anges i skatteavtalet, måste kunden själv kräva tillbaka den överstigande andelen från emittentens hemland, annars förblir skattebeloppet en förlust för kunden.

Kunden får endast dra av den källskatt som tas ut i finsk beskattning för skattebeloppet i enlighet med skatteavtalet.

Ränta på inkomstgenererande skuld är avdragsgilla räntekostnader enligt inkomstskattelagen.

För information om avdrag för icke-inkomstrelaterade utgifter, kontakta skatteförvaltningen.