Hoppa till huvudinnehållet

Beskattning av aktier.


Beskattning av aktier och andra investeringar.

I Nordnets tjänst kan du skriva ut de förhandsifyllda blanketter som gäller rapportering av värdepappershandel och visar alla affärer du gjort via Nordnet.

I tjänsten hittar du följande elektroniska rapporter:

 • Portföljrapport – I portföljrapporten kan du se portföljens värde, utveckling och dina innehav under den valda tidsperioden (Mina sidor -> Portföljrapport)

 • 9A-rapport – I 9A-rapporten kan du se överlåtelsevinster/-förluster under den valda tidsperioden (Mina sidor -> 9A-rapport)

 • Utdelningsrapport – I utdelningsrapporten kan du se utdelningar och de innehållningar som gjorts under den valda tidsperioden (Mina sidor -> Utdelningsrapport och genom att välja 'Utdelningar')

 • Rapport över transaktioner – I denna rapport ser du alla händelser, såsom köpta, sålda och utdelningar, även kvarblivet saldo under den valda tidsperioden (Mina sidor -> Rapport över transaktioner)

 • Årsbesked – I årsbeskedet ser du aktiviteter som skett hos Nordnet på ditt värdeandelskonto och bankkonto under skatteåret (Mina sidor -> Årsbesked)

 • Kostnadsredovisning – En gång om året skapas denna rapport för alla våra kunder så att du kan granska dina kostnader och hur de påverkar dina investeringars avkasting. (Mina sidor -> Årsbesked -> Kostnadsredovisning)

Du kan använda dig av 9A-rapporten och utdelningsrapporten för att kontrollera dina skatteuppgifter.
Se även: Frågor och svar om beskattning.

Beskattning av investeringar i Finland.

Av den beskattningsbara kapitalinkomsten (försäljnings- d.v.s. överlåtelsevinst) betalas en skatt på 30 % för belopp upp till 30 000 euro. För den andel som överstiger 30 000 euro gäller en kapitalinkomstskatt på 34 %.

År 2020 är 85 % av ett börsbolags dividend beskattningsbar kapitalinkomst med en skatteprocent på 30 % eller 34 %. På hela dividenden betalas alltså 25,5 % eller 28,9 % skatt beroende på kapitalinkomsternas skatteprocent.

För dividender som betalas av ett bolag som inte är offentligt noterat gäller en förskottsinnehållning som är 7,5 % upp till 150 000 euro och 28 % för den överstigande delen. Av den utdelade dividenden är 25 % beskattningsbar kapitalinkomst och 75 % skattefri inkomst upp till 150 000 euro om dividenden utgör högst 8 % av aktiens matematiska värde.

Om du gjort förlust under skatteåret 2020 kan du avdra förlusterna från alla dina kapitalinkomster under det år de uppstått och de fem följande åren.

Observera att allt som beskrivs ovan gäller innehav på värdeandelskontot (AOT). På ett aktiesparkonto (OST) tas skatterna ut först när pengar överförs från kontot och eventuella avdrag från förluster kan göras först när aktiesparkontot stängs. Läs mer om hur beskattningen fungerar med värdeandelskontot.

Woman working on laptop.jpg

Beskattning i Finland för investeringar.

Av den beskattningsbara kapitalinkomsten (försäljnings- eller överlåtelsevinsten) betalas en skatt på 30 % upp till 30 000 euro. För den del som överstiger 30 000 euro tas 34 % ut i kapitalinkomstskatt. 85% av utdelningen från ett börsbolag är skattepliktig kapitalinkomst, för vilken man betalar 30 % eller 34 % i skatt. På hela utdelningen betalas alltså en skatt på 25,5 % eller 28,9 % beroende på skattesatsen för kapitalinkomster.

På utdelningar som betalas av ett icke-offentligt noterat bolag tas en förskottsinnehållning ut på 7,5 % upp till gränsen 150 000 euro och 28 % på den del som överskrider gränsen. 25 % av den utdelade dividenden är skattepliktig kapitalinkomst och 75 % skattefri inkomst upp till 150 000 euro, om den utdelade dividenden är högst 8 % av aktiens matematiska värde.

Om du har gjort förluster under skatteåret kan du dra av förlusterna från alla dina kapitalinkomster under det år då de uppstod samt under de fem följande åren.

Observera att allt som beskrivs ovan gäller innehav på värdeandelskontot (AOT). På ett aktiesparkonto (OST) tas skatterna ut först när pengar överförs från kontot och eventuella avdrag från förluster kan göras först när aktiesparkontot stängs. Läs mer om logiken i beskattningen av aktiesparkontot.

Rapportering av överlåtelsevinster och -förluster.

I 9A-rapporten ser du överlåtelsevinster eller överlåtelseförluster som uppkommit under skatteåret per värdepapper.

Årsredovisning som rapport till beskattningen.

Årsutdraget är en sammanfattning av transaktioner på ditt värdeandelskonto och bankkonto på Nordnet under skatteåret.

På årsutdraget kan du se:

 • Din portföljs/kontots saldo (valutor) per situation 31.12.

 • räntor och betalda källskatter

 • värdepappersinnehav marknadsvis per situation 31.12.

 • händelser hos värdepappren

 • utdelningar efter valuta och förskottsinnehållningar på utdelningar

Årsutdraget för skatteåret syns alltid i din portfölj före utgången av januari. Du kan skriva ut eller spara årskontoutdraget som pdf-fil.

FIFO och presumtiv anskaffningsutgift.

Den beskattningsbara vinsten beräknas oftast med hjälp av den s.k. FIFO-principen (First In, First Out). Aktierna anses då ha sålts i den ordning de har förvärvats.

För att fastställa överlåtelsevinsten/-förlusten kan du om du vill använda den s.k. presumtiva anskaffningsutgiften i stället för det egentliga anskaffningspriset. När du använder den presumtiva anskaffningsutgiften ska du beakta ägartiden för aktierna. Om värdepappren ägts i över 10 år kan du använda 40 % av försäljningspriset på värdepapperet som anskaffningspris, eller om ägartiden är mindre än 10 år kan man som anskaffningspris använda 20 % av försäljningspriset på värdepapperet. Den presumtiva anskaffningsutgiften är endast tillgänglig på värdeandelskontot (AOT).

Frågor och svar.

© 2024 Nordnet Bank AB.
Nordnet | Universitetsgatan 5, vån. 3 | 00100 Helsingfors