Hoppa till huvudinnehållet

Portfölj­belåning.

Lån mot din portfölj.

Portfölj-
belåning.

Lån mot din portfölj.

Utnyttja möjligheten till tilläggsavkastning.

Portföljbelåning innebär lån för vilken du använder din portföljs innehav som säkerhet. Med hjälp av lånet kan du förbättra dina avkastningsmöjligheter och betala dina aktieköp först på affärens avstämningsdag (T+2) i stället för på handelsdagen utan ränteföljder. Du kan utnyttja lån även på aktiesparkontot.

Observera att användning av lån även kan leda till större förluster på grund av dess hävstångseffekt. Läs mer om riskerna kopplade till lån. Bekanta dig även med de standardiserade europeiska konsumentkredituppgifterna.

Nedan hittar du tilläggsinformation om Nordnets portföljbelåning. Läs mera om blankning här och intradagslimit här.

Så här fungerar Nordnets portföljbelåning:


Portföljbelåningens fördelar:

 • Inga öppnings- eller månadsavgifter. Du betalar ränta endast för den andel av lånet du använder – d.v.s. då din portföljs saldo är negativt – inte för hela det beviljade beloppet.
 • Du kan använda lånet hur du vill – till exempel för dina aktiesparkontoinvesteringar – och återbetala det alldeles enligt din egen tidtabell.
 • Goda belåningsgrader för aktier och fonder. Belåningsgraderna växer ytterligare om din portfölj är väl diversifierad.
 • Ränta till och med 0,99 %.*
 • 100 % avdragsgillt i beskattningen.

* Exempel – portföljbelåning med rabatten på Superlånets Guldnivå:
Lyft lånebelopp: 10 000 EUR. Återbetalningstid: 1 år. Reell årlig ränta: 0,995 %. Aktiverings- och årsavgifter: 0 EUR. Den totala summan som ska återbetalas med dessa antaganden: 10 099,50 EUR.

Räkna ut vilken ränta du kan få.

Sådan portfölj, sådan ränta.

Portföljbelåningens ränta hos Nordnet är i princip 4,85 %. Det är möjligt att aktivera en Superlånegenskap till portföljbelåningen, vars lägsta räntenivå (Guldnivån) är endast 0,99 %.

Då Superlånegenskapen är aktiverad, inverkar två faktorer på räntans storlek: hur väl din portfölj är diversifierad, samt hur stor del av portföljens belåningsvärde som redan är i användning.

Aktivera Superlånet.

Du kan aktivera Superlånegenskapen med ett enda klick. Vår tjänst kontrollerar dagligen din portföljs situation och räknar ut din låneränta enligt den. Om din portfölj uppfyller den lägre räntenivåns villkor, får du den förmånligare räntan till dit lån redan under samma dag.

Enkelt, inte sant?

Om Superlånets villkor inte uppfylls, är räntan 4,85 %. Märk väl, att du måste bekanta dig med Superlånets villkor innan du ansöker om kredit. För att få kredit på den lägsta räntenivån behöver du aktivera Superlånegenskapen. Aktivera egenskapen på kreditsidan genom att klicka på "Aktivera Superlånet" -knappen.

Om din portfölj uppfyller följande villkor, får du 0,99 % ränta på ditt lån:

 1. En enskild aktie eller ETF utgör högst 20 % av portföljens totala marknadsvärde.*
 2. En enskild fond utgör högst 60 % av portföljens totala marknadsvärde.
 3. Du använder högst 20 % av portföljens totala belåningsvärde.

*Märk väl, att endast Godkända finansiella instrument tas i beaktande då marknadsvärdet och diversifieringen räknas ut. Med Godkända finansiella instrument menas finansiella instrument, vars belåningsgrad är större än noll.

Om din portfölj uppfyller följande villkor, får du 2,49 % ränta på ditt lån:

 1. En enskild aktie eller ETF utgör högst 25 % av portföljens totala marknadsvärde.*
 2. En enskild fond utgör högst 75 % av portföljens totala marknadsvärde.
 3. Du använder högst 60 % av portföljens totala belåningsvärde.

*Märk väl, att endast Godkända finansiella instrument tas i beaktande då marknadsvärdet och diversifieringen räknas ut. Med Godkända finansiella instrument menas finansiella instrument, vars belåningsgrad är större än noll.

Exempel 1 – avkastning med hjälp av hävstång

Använd kredit 100 000 €

Låt oss anta, att kunden äger aktier i portföljen enligt följande (inom parentes anges den nuvarande belåningsgraden): Nokia 50 000 € (70 %), Sampo 50 000 € (80 %), IBM 50 000 € (80 %), Facebook 50 000 € (50 %).

Portföljens marknadsvärde är 200 000 € och belåningsvärdet är 140 000 €. Kunden har 50 % eget kapital och 50 % kredit, alltså 100 000 € eget kapital och 100 000 € kredit i användning. Kunden har beviljats en limit på 300 000 €, av vilken 100 000 € är i användning (1/3 av limiten).

Låt oss anta, att kundens låneränta är 3,5 % och lånetiden är 6 mån. Den använda andelen av limiten (100 000 €) används jämnt över hela lånetiden. Kunden betalar 1 750 € ränta för lånetiden (nominell ränta 3,5 % p.a.).

Om vi tänker oss att investeringarna avkastar 7 % p.a., alltså 3,5 % per 6 mån, avkastar hela portföljen 7 000 €. Portföljens egna kapital har vuxit med 5 250 euro på ett halvt år (avkastning minus betald ränta). Det egna kapitalets avkastning är således 5,25 % för en 6 månaders tid och över 10 % p.a.

För enkelhetens skull har vi inte beaktat ränta på ränta-effekten. Exempelräntans, här 3,5 %, årliga effektiva ränta skulle bli 3,56 %.

Exempel 2 – en hurudan portfölj kan man få med kredit?

Eget kapital 100 000 € och beviljad limit 350 000 €

Låt oss anta, att kunden vill bygga upp en portfölj, vars belåningsgrad i genomsnitt (beräknat enligt marknadsvärde för värdepappren) är 75 %. Kunden har ett eget kapital på 100 000 € och en beviljad limit på 350 000 €.

Med en hur stor portfölj kan kunden utföra handel?

Kunden kan handla med en portfölj, vars storlek är max.:

(eget kapital / 1-belåningsgrad) = 100 000 / (1–0,75 %) = 400 000 € => Kunden kan handla med en portfölj värd 400 000 €.

På motsvarande sätt, ifall portföljens värdepappers belåningsgrad i genomsnitt är 60 %, kan kunden handla med en portfölj värd 250 000 € (100 000/0,4= 250 000 €). Det lönar sig att ta i beaktande, att trots att kunden har limit över till en ännu större portfölj, är belåningsgraden en begränsande faktor (60 %), som ger möjligheten att bygga en portfölj värd högst 250 000 €.

OBS! I den här uträkningen beaktas inte belåningsgradernas dynamiska element – din portföljs belåningsgrad kan växa, om din portfölj är väl diversifierad. Du kan alltså utnyttja desto mera kredit, ju bättre din portfölj är diversifierad och ju högre belåningsgrad ditt innehav har.

Ju större diversifiering, desto bättre belåningsvärde.

Ju bättre din portföljs risker är diversifierade, desto bättre belåningsgrader kan du få för dina innehav. Med andra ord, ju lägre risk din portfölj har, desto mera lån du få. Belåningsgraden är maximalt 90 % och belåningen till och med 10 X det egna kapitalets värde. Med exempelvis ett eget kapital på 10 000 € kan du göra placeringar för 100 000 €.

Se hur belåningsgraderna räknas ut i tabellen under drop-down menyn nedan. Trots att du aktivt bestämmer dig för att inte utnyttja de förhöjda belåningsgraderna, drar du ändå nytta av dem. Ju större din portföljs belåningsgrad är, desto mindre är risken för att hamna i en överbelåningssituation, ifall värdet på ditt innehav sjunker. Säkerhetsmarginalen är helt enkelt större.

Fonder räknas som tre innehav

Om du har en eller flera fonder i din portfölj, växer din diversifiering betydligt, eftersom fonder är väl diversifierade. Därför räknas fonder som tre innehav då diversifieringen räknas ut..

Nordnet genomför en kreditbedömning och gör kreditbeslutet. Eftersom dina värdepapper fungerar som säkerhet för lånet, bestäms lånets belopp på basen av värdepapprens belåningsvärde.

Din portföljs diversifiering räknas ut genom att räkna förhållandet mellan ditt största innehav och alla innehav som har ett belåningsvärde över 0 % i din portfölj. Dina innehavs belåningsgrad kan växa, om inget enskilt innehav utgör över 50 % av portföljens totala marknadsvärde.

Hur mycket borde portföljen diversifieras, för att kunna utnyttja tilläggsbelåningsgraderna fullt ut? Detta beror på dina innehavs ursprungliga belåningsgrader. Om du t.ex. endast äger sådana aktier, vars ursprungliga belåningsgrad är 70 %, kan du höja alla dina innehavs belåningsgrad till 85 %, men då får inget av innehavens andel av portföljens marknadsvärde överstiga 10 %. I teorin räcker 10 aktier, men i praktiken behöver du minst 11 aktier, så att 10 % nivån inte överstigs vid kursfluktuationer.

Ett exempel på hur tilläggsbelåningsgraden räknas ut:

Det största innehavets andel av portföljens totala marknadsvärde

Om du vill använda maximal hävstång i din portfölj (10 X eget kapital), så behöver...

 • din portföljs alla innehav ha minst 85 % belåningsgrad och
 • ett enda innehav får inte utgöra över 20 % av din portföljs marknadsvärde.

I detta fall stiger dina innehavs belåningsgrad till 90 % och en 10 X hävstång är möjlig i teorin. I praktiken behöver du ändå mera diversifiering i din portfölj, eftersom även små förändringar i innehavens marknadsvärde leder till att belåningsgraderna återgår till den lägre nivån, alltså 85 %.

Frågor och svar om lån.

 1. Här ser du alla dina innehav, vars belåningsgrad är över 0 %. I Nordnets belåningsmodell räknas endast de instrument som har en belåningsgrad då portföljens belåningsgrad och Superlånets ränterabatt uträknas.
 2. Innehav-kolumnen visar instrumentets andel av det totala värdet av alla innehav i din portfölj som har ett belåningsvärde. Ju mer diversifierad din portfölj är, desto större belåningsgrad är det möjligt att få för dina innehav. Du får den bästa möjliga belåningsgraden, då inget av dina innehav överstiger 10 %.
 3. Den här kolumnen visar instrumentets ursprungliga belåningsgrad, som inte inkluderar ett eventuellt ökat belåningsvärde. Den ökade belåningsgraden kan aktiveras, ifall portföljen är tillräckligt diversifierad.
 4. Den här kolumnen visar instrumentets nuvarande belåningsgrad. Det är alltså inte nödvändigtvis instrumentets maximala belåningsgrad. Belåningsgraderna för alla aktier hittar du via den här länken och för fonder här.
 5. Ursprungligt belåningsvärde = Det totala ursprungliga belåningsvärdet för alla din portföljs instrument. Ökat belåningsvärde = Om din portfölj är tillräckligt diversifierad, får du tilläggsbelåningsvärde, vars värde syns här. Diversifieringspotential = Berättar hur mycket mera belåningsvärde du kan få med ytterligare diversifiering för de nuvarande innehaven, vars belåningsvärde inte redan är de maximala möjliga baserat på portföljens nuvarande diversifiering. Det högsta möjliga belåningsvärdet = Summan av det ursprungliga belåningsvärdet, ökade belåningsvärdet och det diversifieringspotentialen.
 6. Tillgängligt = Kreditlimiten utan värdet på den kredit som redan är i användning. Saldo = Portföljens saldo (såsom i depåöversikten). Belåningsvärde = Visar det totala belåningsvärdet för portföljen (ursprungligt belåningsvärde + ökat belåningsvärde), men kan inte överstiga kreditlimitens värde.
 7. Grafen visar portföljens största innehav i procent och visar vilken räntenivå du är berättigad till. Superlåneräntan: 0,99 % > räntegränsen. Visar för upp till vilken summa räntan gäller. I exempelportföljen finns det lån på 43 160 EUR, alltså blir portföljens ränta 0,99 %. Normal ränta = normal ränta enligt prislistan som inte inkluderar t.ex. Superlånets ränterabatter.

Var ser jag det belåningsvärde som är i användning, alltså det värde som påverkar uträkningen av Superlånets ränterabatter?

I Räntor-rutan ser du hur mycket av ditt belåningsvärde du använder och till vilken gräns du ännu kan använda det, för att ränterabatten i fråga ska bevaras. I exempelfallet finns ännu ett par tusen euros marginal till räntenivåns gräns. Om du vill veta den procentuella andelen av det belåningsvärde som är i användning, kan det räknas ut genom att räkna ihop "Ursprungligt belåningsvärde" och "Ökat belåningsvärde". Då du räknar andelen av den använda krediten jämfört med denna summa, får du procentandelen. I bildens exempelfall är det använda belåningsvärdet 43 160 / (212 180 + 17 947) = 18,75 %.

Hos Nordnet kan du beviljas kredit emot aktier, fonder och andra värdepapper. Krediten fungerar flexibelt som ett limitlån, där lånets garanti utgörs av dina värdepapper som har ett belåningsvärde.

Den beviljade kreditens maximala summa är vanligtvis tre gånger portföljens värde utan lån. Du kan själv välja summan för lånet du ansöker om, minimisumman är 10 000 €. Du väljer själv hur mycket lån du lyfter.

Om du vill ta krediten i bruk, behöver du fylla i kreditavtalet och förfogandeavtalet som privatperson (för en fysisk persons portfölj) eller för ett företag (för en juridisk persons portfölj).

Då vi tagit emot din ansökan och eventuella bilagor, genomför vi en normal kreditbedömning och gör kreditbeslutet. Vi meddelar om beslutet via meddelandetjänsten.

Eftersom kreditens garanti utgörs av dina värdepapper, fastställs lånets summa enligt värdepapprens belåningsvärden. Belåningsgraden för aktier och fonder varierar från 0–85 %. Nordnet kan sänka belåningsgraden för värdepapper när som helst, då det anses nödvändigt.

Observera att ditt kreditsaldo inte får vara högre än det sammanlagda belåningsvärdet för dina innehav, annars resulterar det i en överbelåningssituation.

Du kan utnyttja kredit för dina placeringar även på aktiesparkontot, men krediten måste ursprungligen lyftas från aktie- och fonddepån, alltså i samband med kreditavtalet kopplat till värdeandelskontot. Detta betyder att innehav på aktiesparkontot inte kan användas som garanti för lånet, utan att värdeandelskontots innehav som är kopplat till kreditavtalet fungerar som garanti. I detta fall debiteras även räntorna från värdeandelskontot, inte aktiesparkontot. Handelskreditens begränsningar beror på lagstiftning gällande aktiesparkontot.

Trots begränsningarna kan utnyttjandet av handelskredit vara ett effektivt sätt att börja sparandet på aktiesparkontot om du vill utnyttja dina innehav på värdeandelskontot men ändå inte realisera dem och betala skatt för eventuella vinster.

→ Läs mer om aktiesparkontot

Superlånet kräver alltid ett ikraftvarande kreditavtal och aktivering av Superlånet. Om du har ett ikraftvarande kreditavtal, kan du aktivera Superlånet på Kreditsidan i din portfölj.

Om du inte har ett kreditavtal, kan du skicka en kreditansökan till oss. Din portfölj behöver även uppfylla villkoren för Superlånets räntenivå.

Superlånets villkor

Dina värdepappersinnehav fungerar som lånets garanti. Garantins värde fastställs enligt din portföljs sammanlagda belåningsvärde. Omistamasi arvopaperit muodostavat vakuuden luotollesi. Se belåningsvärdena för aktier och fonder.

Här ser du Superlånets villkor

Du kan använda pengarna som du själv vill

Du bestämmer själv till vilket ändamål du använder det beviljade lånet. Observera dock att om du lyfter pengar från ett konto som har ett negativt saldo, växer ditt lånesaldo utan att ditt belåningsvärde växer. Därmed förändras lånesaldots värde i jämförelse med din portföljs belåningsvärde, vilket i sin tur kan påverka din ränta, ifall du har aktiverat Superlånet.

Du behöver alltså själv se till att din portfölj uppfyller villkoren för Superlånets räntenivå, ifall du strävar efter att stanna på Guld- eller Silvernivåns räntenivå. Genom att lyfta pengar från ett Nordnet-konto med ett negativt saldo ökar även risken för en överbelåningssituation. Se även "När är portföljen överbelånad?".

Personkunder:

 • Som privatperson kan du ansöka om höjning av kreditlimiten genom att fylla i den här blanketten och kryssa i "Jag ansöker om justering av min nuvarande kreditlimit".

Företagskunder

 • Som företagskund kan du ansöka om höjning av kreditlimiten genom att fylla i den här blanketten och kryssa i "Företagets ansökan gäller: Justering av den nuvarande kreditlimiten".

Vid belåningsgradens fastställande beaktas bland annat följande faktorer:

 • värdepapprets likviditet och förändringar i likviditeten
 • volatilitet
 • bransch och branschens konkurrenssituation
 • externa och interna bolags- och branschspecifika risker

Räntan debiteras på den sista bankdagen varje månad. Du betalar ränta endast för de dagar, då belåningen varit i användning, det vill säga kontots saldo varit negativt.

Belåning innebär en högre risk

Då du handlar med belåning stiger marknadsrisken. Om dina placeringar lyckas, får du en större avkastning på dina pengar. På motsvarande sätt kan förlusterna bli större om dina placeringar inte lyckas som förväntat. Du kan till och med förlora ditt kapital helt och hållet.

Om det uppstår en överbelåningssituation i din portfölj måste du korrigera läget omedelbart. Annars finns risken bland annat att dina finansiella instrument utsätts för tvångsförsäljning. Tvångsförsäljning kan leda till förluster vars storlek kan överskrida värdet på det ursprungliga lånet.

Läs mer om riskerna.

Förändringar i räntenivån

Det är bra att komma ihåg att Superlåneegenskapens räntenivå kan förändras med din portföljs situation. Om din portfölj inte längre uppfyller villkoren för Superlånets räntenivåer, tillämpas låneräntan enligt prislistan.

Förändringar i din portfölj kan alltså påverka din räntenivå. Faktorer som är oberoende av dig, som till exempel förändringar i värdepapprens belåningsgrad och marknadsvärde kan också förändra din portföljs situation och därmed påverka din räntenivå.

Användning av belåning kan ha en betydande inverkan på din portföljs helhetsutveckling. Om marknadsvärdet sjunker för de värdepapper som fungerar som säkring för lånet, sjunker även deras belåningsvärde. Om du använder portföljbelåning är det oerhört viktigt att du aktivt följer med utvecklingen för säkerheterna i din portfölj och vid behov reagerar i tid för att undvika för stora förluster. Om belåningsvärdet är lägre än lånesaldot som är i användning anses ditt konto överbelånat och Nordnet har rätt att realisera den egendom som står som säkerhet för att korrigera överbelåningssituationen.

I en överbelåningssituation måste lånesaldot förminskas antingen genom att göra en insättning på kontot eller sälja aktier som fungerar som säkerhet. Situationen kan även korrigeras genom att flytta flera belåningskvalificerade aktier till ditt belånade värdeandelskonto som tilläggssäkerhet. Kontoinnehavarens skyldighet är att häva överbelåningssituationen på egen hand på ett av de sätt som beskrivits ovan. Vid en överbelåningssituation rekommenderas det att kontakta Nordnets kundtjänst.

I en överbelåningssituation debiteras den normala låneräntan enligt prislistan för den överstigande andelen plus 7 % (p.a.).

Den kreditlimit Nordnet beviljat dig är beviljad mot säkerhet, alltså beror dess storlek helt och hållet på din Nordnet-portföljs storlek. På grund av säkerhetskravet är inte nödvändigtvis hela kreditlimiten tillgänglig för dig. Du ser storleken för din kreditlimit då du är inloggad på sidan Mina sidor > Krediter.

Det är mycket viktigt för låneanvändaren att observera att Nordnet när som helst har rätt att förändra värdepapprens belåningsgrad (0–85 %).

Läs mer om överbelåningssituationer och se ett exempelfall.

Vår kundtjänst hjälper dig (tfn. 020 198 5898) må–fre kl. 9.45–18.30, om du har frågor.

Du kan också ta kontakt per e-post asiakaspalvelu@nordnet.fi. Du hittar även svar på vanliga frågor på Nordnets kundtjänstsidor.

Viktig information om risker.

Då du handlar med belåning stiger marknadsrisken. Om dina placeringar lyckas, får du en större avkastning på dina pengar. På motsvarande sätt kan förlusterna bli större om dina placeringar inte lyckas som förväntat. Du kan till och med förlora ditt kapital helt och hållet.

Om det uppstår en överbelåningssituation i din portfölj måste du korrigera läget omedelbart. Annars finns risken bland annat att dina finansiella instrument utsätts för tvångsförsäljning. Tvångsförsäljning kan leda till förluster vars storlek kan överskrida värdet på det ursprungliga lånet.

Ta ditt sparande till nästa nivå.