Uutisia, analyysejä ja markkinakalenteri

Spotlight

Veteranpoolen B15 min viivästetty

Muutos-3.25% Viimeisin23,80 SEK
Osto Myynti Lue lisää
		

Veteranpoolen AB: Kallelse till årsstämma i Veteranpoolen AB

13:15 Veteranpoolen AB håller årsstämma torsdagen den 23 maj 2019 kl. 13.00 i bolagets lokaler på Hantverksgatan 30 i Kungsbacka. RÄTT ATT DELTA OCH ANMÄLAN Den som önskar delta i stämman ska dels vara införd som aktieägare i den av Euroclear Sweden AB förda aktieboken fredagen den 17 maj 2019, dels anmäla sin avsikt att delta i stämman till bolaget senast fredagen den 17 maj 2019. Anmälan om deltagande kan ske skriftligen till bolaget på adress Veteranpoolen AB att. Richard Lindström, Hantverksgatan 30, 434 42 Kungsbacka eller per e-post: delagare@veteranpoolen.se. Vid anmälan vänligen uppge namn, personnummer/organisationsnummer, adress och telefonnummer. För anmälan av biträden (högst två) gäller anmälningsförfarande enligt ovan. FÖRVALTARREGISTRERADE AKTIER Den som låtit förvaltarregistrera sina aktier måste, för att ha rätt att delta i stämman, genom förvaltares försorg låta registrera aktierna i eget namn, så att vederbörande är registrerad i den av Euroclear Sweden AB förda aktieboken fredagen den 17 maj 2019. Sådan registrering kan vara tillfällig. OMBUD OCH FULLMAKTSFORMULÄR Den som inte är personligen närvarande vid stämman får utöva sin rätt vid stämman genom ombud med skriftlig, undertecknad och daterad fullmakt. Ett fullmaktsformulär finns tillgängligt på bolagets webbplats, www.veteranpoolen.se. Fullmaktsformuläret kan också erhållas hos bolaget eller beställas på samma sätt som anmälan kan göras enligt ovan. Om fullmakt utfärdats av juridisk person ska kopia av registreringsbevis eller motsvarande behörighetshandling för den juridiska personen bifogas. Fullmakt får inte vara äldre än ett år om det inte anges längre giltighetstid i fullmakten, dock längst fem år. För att underlätta inpasseringen vid stämman bör fullmakter, registreringsbevis och andra behörighetshandlingar vara bolaget tillhanda i god tid före stämman. Förslag till dagordning 1. Stämmans öppnande 2. Val av ordförande vid stämman 3. Upprättande och godkännande av röstlängd 4. Godkännande av dagordning 5. Val av en eller två justeringsmän 6. Prövning av om stämman blivit behörigen sammankallad 7. Framläggande av årsredovisningen och revisionsberättelsen för 2018 8. Beslut om: a) fastställande av resultaträkningen och balansräkningen för 2018 b) dispositioner beträffande bolagets resultat enligt den fastställda balansräkningen c) ansvarsfrihet gentemot bolaget för styrelseledamöterna och verkställande direktören för förvaltningen under 2018 9. Beslut om antalet styrelseledamöter 10. Beslut om arvode till styrelseledamöterna 11. Val av styrelseledamöter 12. Beslut om antalet revisorer och revisorssuppleanter 13. Beslut om arvode till revisorn 14. Val av revisor och eventuella revisorssuppleanter 15. Stämmans avslutande Förslag till beslut Beslut om dispositioner beträffande bolagets resultat enligt den fastställda balansräkningen (punkt 8b) Till årsstämmans förfogande står balanserat resultat 5 300 261 kronor, överkursfond 408 710 kronor och årets vinst 24 611 900 kronor, totalt 30 320 871 kronor. Styrelsen föreslår att till aktieägarna utdelas 20 065 621 konor och att i ny räkning överföres 10 255 250 kronor. Styrelsen föreslår att utdelning lämnas med 20 065 621,40 kronor vilket motsvarar 1,10 kronor per aktie. Som avstämningsdag för utdelningen föreslås den 27 maj 2019. Om stämman beslutar i enlighet med förslaget beräknas utdelning betalas ut genom Euroclear Sweden AB:s försorg den 31 maj 2019. Beslut om antalet styrelseledamöter, beslut om arvode till styrelseledamöterna, val av styrelseledamöter, beslut om antalet revisorer och revisorssuppleanter, beslut om arvode till revisorn, samt val av revisor och eventuella revisorssuppleanter (punkterna 9-14) Nomineringskommittén har lämnat följande förslag inför årsstämman. Punkt 9: Styrelsen ska oförändrat bestå av fyra ordinarie ledamöter utan suppleanter. Punkt 10: Styrelsearvode ska utgå med tre prisbasbelopp (dvs. 139 500 kronor) till var och en av de ledamöter som inte är anställda i bolaget. Punkt 11: Till ordinarie styrelseledamöter föreslås för tiden intill slutet av nästa årsstämma omval av Patrik Torkelson, Fredrik Grevelius, Sabine Söndergaard och Andreas Gindin. Punkt 12: Bolaget ska ha en revisor utan revisorssuppleant. Punkt 13: Till revisor föreslås arvode utgå enligt godkänd räkning. Punkt 14: Till revisor föreslås omval av revisionsbolaget Öhrlings PricewaterhouseCoopers AB. Öhrlings PricewaterhouseCoopers AB har låtit meddela att, för det fall förslaget också blir bolagsstämmans val, det avser att utse auktoriserade revisorn Magnus Lagerberg som huvudansvarig för revisionen. AKTIEÄGARES FRÅGERÄTT Aktieägarna erinras om sin rätt att vid stämman begära upplysningar från styrelsen och verkställande direktören enligt 7 kap. 32 § aktiebolagslagen. HANDLINGAR Redovisningshandlingar och revisionsberättelse tillsammans med annan dokumentation kommer att finnas tillgängliga hos bolaget samt på bolagets webbplats www.veteranpoolen.se senast från och med tre veckor före stämman. Kopior av samtliga handlingar kommer genast och utan kostnad skickas till de aktieägare som begär det och uppger sin postadress. BEHANDLING AV PERSONUPPGIFTER För information om hur dina personuppgifter behandlas, vänligen se https://www.euroclear.com/dam/ESw/Legal/Integritetspolicy-bolagsstammor-svenska.pdf. Kungsbacka i april 2019 Veteranpoolen AB (publ) Styrelsen ----------------------------------------------------------- https://news.cision.com/se/veteranpoolen-ab/r/kallelse-till-arsstamma-i-veteranpoolen-ab,c2792287 https://mb.cision.com/Main/16740/2792287/1028497.pdf © ATORG
Nordnetissä voit säästää ja sijoittaa osakkeisiin, rahastoihin, ETF:iin ja muihin tuotteisiin. Ilman kiinteitä kustannuksia ja edulliseen hintaan.

Rahoitusvälineiden arvo voi nousta tai laskea. On olemassa riski, ettet saa sijoittamiasi varoja takaisin. Historiallinen kehitys ei ole tae tulevasta tuotosta. Sinun tulee perehtyä rahastoesitteeseen ja avaintietoesitteeseen ennen kuin sijoitat rahastoihin. Rahastoesitteen saat rahastoyhtiöltä ja avaintietoesitteen löydät nordnet.fi-sivustolta rahaston yleiskatsaus -sivulta sekä toimeksiantosivulta.