Hoppa till huvudinnehållet

Hållbart sparande.

Hitta hållbara aktier, fonder och ETF:er.

Tidigare ansågs hållbar investering vara en kompromiss mellan värde och "värderingar". Nuförtiden har investeraren dock inte råd att inte beakta hållbarhetsfaktorer. Noggrannare data, mera utvecklade analyser och samhällets förändrade inställning har förändrat hållbart investerande totalt: det är inte längre frågan om några investeringar här och där, utan ett sätt att bygga portföljens kärna.

Hållbarhet delas ofta in i tre ESG-faktorer:

  1. Ekologisk hållbarhet (Environmental) förutsätter att människans aktiviteter faller inom ramarna för naturens bärkraft så, att naturens mångfald eller ekosystemens funktion inte utsätts för fara.
  2. Social hållbarhet (Social) innefattar bland annat att hålla fast vid människovärde, jämställdhet, rättvisa och förebyggande av marginalisering.
  3. Ekonomisk hållbarhet (Governance) innebär ekonomisk tillväxt som inte baserar sig på skuldsättning eller slöseri av mentala eller materiella resurser.

Hur kan jag främja hållbar utveckling genom att investera?

  • Du kan investera i fonder, aktier eller ETF:er som inte investerar i eller har att göra med till exempel vapen, fossila bränslen, tobak eller alkohol.
  • Du kan investera i fonder eller ETF:er som strävar efter att främja hållbar utveckling med sin affärsverksamhet (artikel 8 eller 9) och sina investeringsbeslut och som till exempel har ett bekräftat klimatmål (aktier).
  • Du kan sträva efter att påverka affärsverksamheten av det bolag du äger på bolagsstämman eller genom att tala direkt med bolagets ledning och aktieägare.

För oss aktörer inom finansbranschen innebär hållbarhet bland annat att vi gör det så enkelt som möjligt att hitta hållbara investeringsobjekt. Eftersom man via Nordnet kan investera i tusentals olika investeringsobjekt är det viktigt att man enkelt kan få fram de mest hållbara – och å andra sidan filtrera bort sådana som inte fyller de hållbarhetskriterier som användaren valt.

Hållbara aktier.

Du kan investera hållbart i aktier på många sätt. Du kan till exempel välja bolag som strävar efter att förbättra sin sociala hållbarhet och bolagsstyrning och göra samhället jämställt. Du kan också vända blicken mot klimatfrågor eller undvika att investera i bolag som fungerar till exempel inom vapen- och tobakindustrin.

De aktiealternativ som presenteras nedan baserar sig på Sciencebasedtargets.org:s initiativ som förverkligats genom ett samarbete mellan CDP, FN:s Global Impact, WRI (World Resource Institute) och WWF. Bolaget har ett godkänt klimatmål enligt ScienceBasedTargets.org-sidans kriterier.

Initiativet hjälper bolag att uppskatta sina utsläpp för att förhindra de mest katastrofala följderna av klimatförändringen.

Sciencebasedtargets.org understryker i sina uppskattningar mera miljö- och klimatfaktorer än samhälleliga och bolagsstyrningsspecifika saker (ESG).

Hållbara aktier.

Bolag


AMD

Köp

Autodesk

Köp

AstraZeneca

Köp

Elisa

Köp

General Mills

Köp

Husqvarna AB

Köp

Hewlett Packard Co. (HP)

Köp

Hållbara aktier.

Bolag


Host Hotels & Resorts

Köp

Kellogg

Köp

Kesko

Köp

Lundbeck A/S

Köp

PepsiCo

Köp

Nestlé

Köp

NRG Energy

Köp


Hållbara aktier.

Bolag


Nokia

Köp

Pfizer

Köp

Procter & Gamble

Köp

SAP

Köp

Stora Enso

Köp

Sony

Köp

Walmart Stores

Köp

Målsättningarna är godtagbara om de baserar sig på den vetenskapligt forskade utgångspunkten, att det krävs specifika åtgärder för att hindra klimatets uppvärmning. Målsättningen att minska utsläppen är definierad i den femte utvärderingsrapporten av Intergovernmental Panel on Climate Change (IPCC AR5), som baserar sig på klimatavtalet i Paris år 2015.

En del av bolagen har bundit sig till klimatmålen i sin verksamhet och andra har fått ett godkännande för klimatmålen av Science Based Targets.

I listan ovan finns bolag som fått ett godkännande och kan handlas via Nordnets tjänst. På Science Based Targets hemsida kan du följa med vilka bolag som fått godkännande för sina klimatmål och skridit till verket för att nå sina mål.

Science Based Targets är ett initiativ som förverkligats genom ett samarbete mellan CDP, FN:s Global Impact, WRI (World Resource Institute) och WWF. Det är ett av We Mean Business' koalitionssamarbetsprojekt. Initiativets syfte är att:

  • på sina sidor visa bolag som lyfter fram vetenskapligt grundade mål för att stävja klimatförändringen, visa exempelfall, ordna tillställningar och använda medier för att berätta om nya innovationer, förminskade risker inom bolagsstyrning, rapportera om förstärkt tillit bland investerare, förbättrad lönsamhet och konkurrensfördelar.
  • definiera och främja vetenskapligt grundade målsättningar för att stävja klimatförändringen med hjälp av Technical Advisory Group.
  • erbjuda resurser, workshops och rådgivning för att verkställa målen.
  • värdera och godkänna bolagens klimatmål som en oberoende part.

Initiativets primära mål är att standardisera vetenskapligt bevisade klimatmål som en del av bolagens praxis före år 2020. Det andra ambitiösa målet är att ha en viktig roll i att minska de globala växthusutsläppen. Vetenskapligt bevisade klimatmål är även ett utgångsläge för hållbara bolagsstyrningsmetoder, som i sin tur påverkar stävjandet av klimatförändringen.

Som det nämndes ovan betonar Sciencebasedtargets.org i sina utvärderingar mera miljö- och klimatfaktorer än samhälleliga och bolagsstyrningsspecifika saker (ESG). Bolagens avkastningspotential och framgång inom andra sammanhang påverkar inte våra listor. Därför är det viktigt att du gör dina egna analyser och slutsatser och använder våra listor endast som inspiration.

Det finns också många andra bra källor för att välja bolag, som till exempel fondbolaget RobecoSAM:s årliga The Sustainability Yearbook, som på ett allmänt plan går igenom hållbara investeringsobjekt globalt och Corporate Knights och As You Sow:s Carbon Clean 200-rapport, som listar de 200 största publika aktiebolagen som utövar en grön ekonomi.

S-Ray är ett nytt verktyg som hjälper dig att värdera hållbarheten i över 4 000 av världens största bolag. På listan hittar du även nordiska bolag. För tillfället finns verktyget endast på engelska, men det är ett viktigt steg framåt i värderingen av bolagens hållbarhet och miljöaspekter. Bekanta dig med tjänsten här.

Inspiration för hållbara aktier.

Tasa-arvo sijoitusstrategiana

Jämställdhet som investeringsstrategi och en lista på jämställda börsbolag

Man kan investera hållbart på många olika sätt. Ett sätt är att investera i bolag där jämställdhet mellan könen förverkligas och som främjar det. Se listan på jämställda börsbolag och påverka med dina investeringar.

→ Se listan på jämställda börsbolag

Näin valitset osakkeita vastuullisuus huomioiden

Så väljer du aktier och beaktar hållbarhet

Otso Takala, privatplacerare, pappa och onnellinenmies.fi-bloggare, berättar i Nordnet Bloggen hur han hittar hållbara investeringsobjekt för sitt barn. Samma metod kan användas även för den egna portföljen. 1. Hitta potentiella investeringsobjekt. 2. Passa in potentiella investeringsobjekt i portföljen. 3. Göra investeringsbeslut.

→ Läs Otso Takalas text

Vastuullisen sijoittamisen tärkeys ei vielä näy naisten sijoituksissa

Vikten av hållbar investering syns inte ännu i kvinnornas investeringar

61 % av finländarna anser att miljö- och samhällsfrågor är aningen eller mycket viktiga i samband med investeringsbeslut. Endast var tredje har ändå investerat i ett bolag eller en investeringsfond specifikt för att den är ett hållbart val. 34 % tror att företag som främjar hållbar utveckling de facto avkastar bättre på lång sikt.

→ Läs mer i Nordnet-bloggen

Hållbara fonder.

Oönskade innehav.

Med hjälp av filter kan du också välja hurudana innehav du inte vill ha i dina fondinvesteringar (alkohol, vapen, djurförsök, GMO, termiskt kol, palmolja, handeldvapen, pornografi, försvarsindustri, bekämpningsmedel, tobak, spel och kasino och kärnkraft).

Hållbarhetsdata för enskilda fonder.

I Nordnets tjänst kan du se hållbarhetsdata för fonder, bland annat gällande koldioxidutsläpp och miljöfrågor (E), socialt ansvar (S) och bolagsstyrning (G). Varje fond får ett hållbarhetsvitsord baserat på sina egna egenskaper och i förhållande till andra fonder inom samma kategori. Informationen kommer från Morningstar, som fungerar som dataleverantör på Nordnets webbsidor. Du kan nå fondernas hållbarhetsdata via enskilda fonders egna instrumentsidor då du går till "Detaljer"-fliken.

Inspiration för hållbara fonder.

Joutsen

Svanmärket – ett tecken på fondens hållbarhet.

Då marknaderna för hållbar investering växer i snabb takt finns det även ett växande behov för information som berättar om investeringsfondernas miljövänlighet. Svanmärket lanserade därför år 2017 kriterier för investeringsfonder. En svanmärkt fond måste fylla 25 obligatoriska kriterier för hållbarhet. Läs mer och se listan på Svanmärkta fonder.

→ Läs mer i Nordnet-bloggen

SPP Fonder

Investera hållbart i SPP Fonders indexorienterade fonder.

SPP Fonder är Sveriges femte största fondbolag och en föregångare inom hållbara investeringar. Alla SPP Fonders 28 fonder är fossilfria och följer stränga kriterier inom hållbar investering. SPP Fonders fossilfria aktiefonder är ett självklart val för den miljömedvetna investerarens portfölj. De erbjuder ett enkelt, förmånligt och hållbart sätt att investera diversifierat runtom i världen.

→ Bekanta dig med SPP Fonders hållbara fonder

Aktian vastuulliset rahastot

Hos Aktias fonder är hållbarhet en del av investerings-verksamheten.

Investeringsverksamhetens hållbarhet är ett ämne vars vikt understryks mer och mer varje dag runtom i världen. Att bättre beakta miljöfrågor och effekterna från trender som uppstår tack vare samhälleliga förändringar skapar möjligheter som bolag med hållbar verksamhet kan erbjuda lösningar för. På motsvarande sätt är det även viktigt för bolag och investerare att vara medvetna om de risker som är kopplade till bolagens bristande verksamhet inom hållbarhet.

→ Bekanta dig med Aktias hållbara fonder

Nyhet! Nu är fyra av våra fonder hållbara.

Fyra av våra indexfonder är nu hållbarhetsklassificerade. De uppfyller förutsättningarna som ställs upp i EU:s regelverk för att främja hållbara investeringar. ESG står för Environmental, Social och Governance.

Våra hållbara indexfonder för USA, Europa, Tillväxtmarknader och Global följer varsitt ESG-index. Indexen som de följer väljer ut bolag med ett högt ESG-betyg jämfört med liknande bolag i samma sektor.

Strukturen i fonderna går i linje med disclosure-förordningens artikel 8. Det innebär att fonderna ska främja miljörelaterade eller sociala egenskaper. Det är den näst högsta klassificeringen och beskrivs ofta som ljusgrön.

Fondernas avgifter påverkas inte av ändringen.

Hållbara ETF:er.

Oönskade innehav.

Med hjälp av filter kan du också välja hurudana innehav du inte vill ha i dina ETF-investeringar (alkohol, vapen, djurförsök, GMO, termiskt kol, palmolja, handeldvapen, pornografi, försvarsindustri, bekämpningsmedel, tobak, spel och kasino och kärnkraft).

Hållbarhetsdata för enskilda ETF:er.

I Nordnets tjänst kan du se hållbarhetsdata för ETF:er, bland annat gällande koldioxidutsläpp och miljöfrågor (E), socialt ansvar (S) och bolagsstyrning (G). Varje ETF får ett hållbarhetsvitsord baserat på sina egna egenskaper och i förhållande till andra ETF:er inom samma kategori. Informationen kommer från Morningstar, som fungerar som dataleverantör på Nordnets webbsidor. Du kan nå ETF:ernas hållbarhetsdata via enskilda ETF:ens egna instrumentsidor då du går till "Detaljer"-fliken.

Inspiration för hållbara ETF:er.

Lehti

Det är nu enklare än någonsin att hitta hållbara ETF:er

Nordnet har publicerat nya ETF-instrumentsidor. Nu kan du se hållbarhetsdata för över 800 ETF:er bland annat gällande koldioxidutsläpp och miljöfrågor (E), socialt ansvar (S) och bolagsstyrning (G). Det är alltså enklare än någonsin att hitta hållbara ETF:er.

→ Läs mer om de nya ETF-instrumentsidorna

iSharesin vastuulliset ETF:t

Hållbarhet är investerandets framtid

Tills alldeles nyligen innebar investering enligt miljövärderingar och hållbarhetsmätare även också sämre avkastning. Färsk forskning visar ändå att detta inte längre stämmer. Enligt BlackRocks forskning har ESG-indexen klarat sig lika bra eller till och med bättre än de traditionella indexen, då volatiliteten hålls oförändrad.

→ Läs mer i Nordnet-bloggen

Invescon vastuulliset ETF:t

ESG ETF-fondernas växande betydelse

ESG-faktorerna ansågs tidigare vara marginella segment som endast gällde en liten grupp av "etiskt tänkande" investerare. Nuförtiden anses det ändå vara en central strategi för en växande investerarpublik.

→ Läs mer i Nordnet-bloggen

Inspiration för hållbar investering.

Nordnetin maajohtaja Suvi Tuppurainen Rahamedian Instagram-livessä

Suvi Tuppurainen som gäst i Rahamedias livesändning om hållbar investering.

Nordnet Finlands marknadschef Suvi Tuppurainen besökte Rahamedias Live och berättade om hållbar investering. Suvi Tuppurainen berättar bland annat om vad hållbar investering är, hur hållbarhet påverkar investering som en megatrend, hurudana hållbarhetsmätare det finns och hur pålitliga de är samt hurudana verktyg det finns för att hitta hållbara investeringsobjekt.

→ Se en inspelning av Rahamedias livesändning

Nordnetin talousasiantuntija Martin Paasi

#rahapodi-avsnitt om hållbar investering.

Miikka och Martin har pratat om hållbar investering i #rahapodi.

→ Lyssna avsnitt 83 – Kolmannen kauden aloitus
(etisk investering fr.o.m. 39:50)

→ Lyssna avsnitt 42 – Naiset, lapset ja sijoittaminen

Kestävä sijoittaminen

Hållbar investering engagerar på investerarnas sociala medier.

Hållbar investering engagerar nuförtiden både på diskussionsforum och i medier. Även i Shareville har det uppstått en diskussionsgrupp med över 300 medlemmar, där man söker efter etiskt hållbara investeringsobjekt. Shareville-användaren Ka-ching är gruppens administratör. Vi frågade Ka-ching om hens egen bakgrund och investeringshobby.

→ Läs Ka-chings intervju

Börja investera hållbart via Nordnet.