Siirry pääsisältöön
Sijoitusvakuutuksen myöntää Nordnet Livsforsikring AS Suomen sivuliike. Nordnet Livsforsikring AS Suomen sivuliike myy sijoitusvakuutusta Nordnet Bank AB:n avulla.

Edunsaaja: tietoa sijoitusvakuutuksen edunsaajamääräyksestä.


Sijoitusvakuutukseen liittyvän kuolemanvaraturvan perusteella vakuutusyhtiö maksaa vakuutetun kuollessa vakuutusaikana kuolemantapaussumman vakuutuksenottajan määräämille edunsaajille.

Edunsaajamääräys on vakuutuksenottajan tekemä ilmoitus siitä, kenelle vakuutuskorvaukset maksetaan, jos vakuutuksenottaja kuolee vakuutussopimuskauden aikana. Tämä ilmoitus tehdään sijoitusvakuutuksen tapauksessa vakuutussäästämisen aloittamisen yhteydessä. Muutokset elämässä voivat herättää tarpeen päivittää sijoitusvakuutuksen edunsaaja, jolloin edunsaajamääräystä voi muuttaa erillisellä muutoslomakkeella.

Edunsaajamääräys ohittaa perintöoikeuden ja varmistaa, että vakuutuskorvaukset (henkivakuutus) menevät halutulle henkilölle tai henkilöille.

Edunsaajamääräys voi olla esimerkiksi vakuutuksenottajan puoliso, lapset tai muu henkilö. Tällä sivulla kerromme tarkemmin, mitä eri termit tarkoittavat edunsaajamääräyksessä.

210422_Nordnet_08_6284.jpg

Omaiset

Jos edunsaajaksi on määrätty omaiset, kuolemantapauskorvauksesta puolet maksetaan vakuutuksenottajan aviopuolisolle tai rekisteröityneen parisuhteen toiselle osapuolelle ja toinen puoli jaetaan tasan vakuutuksenottajan lasten kesken.

Lapset

Jos edunsaajaksi on määrätty lapset, kuolemantapauskorvaus jaetaan tasan vakuutuksenottajan lasten kesken. Jos lapsi on kuollut, tilalle tulevat hänen mahdolliset jälkeläisensä. Viralliset adoptiodokumentit omaava ottolapsi kuuluu samaan edunsaajakategoriaan kuin omaiset ja lapset. Kasvattilapsi sen sijaan on aina mainittava edunsaajamääräyksessä nimeltä, koska hän ei ole vakuutussopimuslain määritelmän mukainen lapsi.

Uusperheissä edunsaajiksi voidaan haluta nimetä myös puolison lapset. Tällöin puolison lapset tulee nimetä erikseen edunsaajamääräykseen. Jos vakuutuksenottajalla ei kuollessaan ole jälkeläisiä, mutta edunsaajaksi on merkitty lapset, kuolemantapaussumma maksetaan vakuutuksenottajan kuolinpesään.

Lapset ja lapsenlapset

Jos edunsaajamääräykseen kirjataan "Lapset ja lapsenlapset", kuolemantapauskorvaus jaetaan vakuutetun kuolinhetkellä elossa olevien lasten ja lastenlasten kesken pääluvun mukaisesti. Lapset ja lapsenlapset -edunsaajamääräyksellä korvaus ei siirry perintökaaren mukaisesti edesmenneen rintaperillisen lapsille.

Puoliso

Jos edunsaajaksi on määrätty puoliso, kuolemantapauskorvaus maksetaan henkilölle, jonka kanssa vakuutuksenottaja kuollessaan oli avioliitossa tai rekisteröidyssä parisuhteessa. Jos vakuutuksenottaja ei kuollessaan ole naimisissa tai puolisoiden avioero on vireillä, kuolemantapauskorvaus maksetaan vakuutuksenottajan kuolinpesään. Avopuoliso ei ole puoliso. Jos haluat avopuolisosi saavan kuolemantapauskorvauksen, hänet on määrättävä edunsaajaksi nimeltä mainiten.

Kuolinpesä

Jos edunsaajaksi on määrätty kuolinpesä tai edunsaajamääräys on rauennut edunsaajien puuttumisen vuoksi, kuolemantapauskorvaus maksetaan vakuutuksenottajan kuolinpesän tilille. Jos edunsaajamääräystä ei ole annettu, kuolemantapauskorvaus maksetaan vakuutetun kuolinpesään. Tällöin korvaus jaetaan osana vainajan muuta perintöä joko lakimääräisille perillisille tai testamentinsaajille.

Erikseen nimetyt henkilöt

Edunsaajasta tulee ilmoittaa ainakin henkilön koko nimi ja syntymäaika sekä henkilötunnus, jos se on tiedossa, jotta edunsaaja voidaan yksilöidä riittävällä varmuudella. Jos edunsaajia on määrätty useampia, kuolemantapauskorvaus jaetaan pääluvun mukaisesti, jos edunsaajamääräyksessä ei ole toisin mainittu. Jos edunsaajamääräyksessä on edunsaajalle määrätty tietty osuus korvauksesta ja edunsaaja kuolee ennen vakuutettua, korvaus maksetaan vakuutetun kuolinpesään.

Edunsaajamääräyksessä voi määrätä, että edunsaajan aviopuolisoilla ei ole avio-oikeutta edunsaajalle maksettavaan kuolemantapauskorvaukseen, sen tuottoon eikä vakuutuskorvauksella mahdollisesti hankittuun omaisuuteen.

Jos edunsaajamääräyksessä on mainittu edunsaaja nimeltä ja edunsaaja on kuollut ennen vakuutettua, ei edunsaajan rintaperillisillä ole sijaantulo-oikeutta. Kuolemantapauskorvaus jaetaan vakuutuksenottajan kuollessa elossa olevien nimettyjen edunsaajien kesken. Vakuutuksenottaja voi edunsaajamääräyksessä erikseen määrätä sijaantulosta haluamallaan tavalla.

Edunsaajamääräyksen liitteet.

Nordnet edellyttää henkivakuutuskorvauksen maksamista varten seuraavien liitteiden lisäämistä edunsaajamääräykseen, riippuen kenet määräät edunsaajaksi.

 • Omaiset:
  Kopio sukuselvityksestä tai maistraatin vahvistama kuolinpesän osakasluettelo. Sukuselvityksellä tarkoitetaan vakuutetun katkeamatonta virkatodistusketjua 15-vuotiaasta lähtien (sama kuin perunkirjoitukseen). Edunsaajamääräyksellä "Omaiset" vakuutuskorvaus jaetaan aviopuolison ja perintökaaressa tarkoitettujen perillisten kesken puoliksi. Jos rintaperillisiä ei ole, puoliso saa yksin vakuutuskorvauksen. Jos puolisoa ei ole, perilliset saavat vakuutuskorvauksen.

 • Lapset:
  Katkeamaton virkatodistusketju vakuutetusta ja mahdollisesta edesmenneestä lapsesta 15-vuotiaasta lähtien (sama kuin perunkirjoitukseen). Edunsaajamääräyksellä "Lapset" vakuutuskorvaus jaetaan tasan rintaperillisten kesken. Edesmenneen lapsen sijaan tulevat hänen lapsensa.

 • Lapset ja lapsenlapset:
  Katkeamaton virkatodistusketju vakuutetusta ja hänen lapsistaan 15-vuotiaasta lähtien. Virkatodistusketju tarvitaan kaikista vakuutetun lapsista, vaikka heillä ei olisikaan lapsia. Virkatodistukset tilataan jokaisesta seurakunnasta tai väestörekisteristä, joissa henkilö on ollut kirjoilla 15-vuotiaasta lähtien. Virkatodistuksiin pitää tilata lapsi- ja muuttotiedot. Pyydä tarvittaessa lisätietoa seurakunnasta tai maistraatista. Edunsaajamääräyksellä "Lapset ja lapsenlapset" vakuutuskorvaus jaetaan vakuutetun kuolinhetkellä elossa olevien lasten ja lastenlasten kesken pääluvun mukaisesti. Lapset ja lapsenlapset -edunsaajamääräyksellä korvaus ei siirry perintökaaren mukaisesti edesmenneen rintaperillisen lapsille, ellei sitä ole erikseen edunsaajamääräyksessä mainittu.


 • Puoliso:
  Virkatodistus, josta ilmenee avioliittotiedot.

 • Kuolinpesä:
  Selvitys korvaushakemuksen allekirjoittajan osakasasemasta ja selvitys siitä, että korvausta haetaan kuolinpesän tilille (esim. kopio tiliotteesta). Jos korvaus haetaan Nordean kuolinpesän tilille, tiliotetta ei tarvitse toimittaa. Kuolinpesä-edunsaajamääräyksellä vakuutuskorvausta ei jaeta suoraan perillisille, vaan se maksetaan vain kuolinpesän omistuksessa olevalle tilille. Edunsaajamääräyksellä "Kuolinpesä" vakuutuskorvaus maksetaan kuolinpesälle ja jaetaan sieltä samoin perustein kuin muukin perintö. Hakemuksen voi allekirjoittaa yksi pesän osakkaista.

 • Erikseen nimetyt edunsaajat:
  Virkatodistukset, joista ilmenee vakuutetun ja edunsaajan välinen sukulaisuussuhde. Jos edunsaaja ei ole verotuksellinen lähiomainen, virkatodistuksia ei tarvitse toimittaa ja korvaushakemukseen rastitaan asiaa koskeva tieto. Erikseen nimetyt edunsaajat, joille ei ole merkitty osuuksia, maksetaan tasaosuuksin nimetyille henkilöille. Jos joku näistä on kuollut, maksetaan korvaus elossa oleville nimetyille henkilöille. Jos edunsaajamääräyksessä on tietyt jako-osuudet tai summat, maksetaan korvaus niiden mukaan. Jos joku nimetyistä jako-osuuden saajista on kuollut, maksetaan hänen osuutensa vakuutetun kuolinpesän tilille.