Siirry pääsisältöön

Tasan sata vuotta sitten: Pankkitilinpäätöksiä (hyper-)inflaation aikana: Commerzbank 1918-1924

Tämä artikkeli on Nordnetin kumppanin tuottama ja sisältää mainoslinkkejä

Alla vähän inflaatio-, pankki- ja rahanpainamishistoriaa.

Kuva alla esittää saksalaisen Commerzbankin taseen loppusumman (kaikkien omaisuuserien kirjapitoarvojen summan) vuosilta 1918-1924. Kuvan yksikkö on miljardeja Saksan markkoja ja vuodet edustavat tunnetusti Weimartasavallan inflaatio- ja hyperinflaatiojaksoa.

(lähde: Vanhojen vuosikertomusten arkisto, Commerzbankin kotisivut)

Kuva 1 Taseen loppusumma, Commerzbank, 1918-1924, (lähde: yhtiön tilinpäätökset mainituilta vuosilta)

Otoksia Commerzbankin tilinpäätösten toimintakertomuksista vuosina 1918-1924

Alla joitakin (vapaasti käännettyjä) otteita pankin toimintakertomuksista kunkin vuoden tilinpäätöksistä:

1918:

“Vuoden jäkimmäisellä puoliskolla jouduimme lopullisesti hautaamaan toiveet onnellisesta sodan lopusta”.

1919:

“Pankin 50. juhlavuosi. Koko katsauskausi eteni ilman rauhansopimuksen vahvistamista. Saksalle ei kuitenkaan tule tarjoutumaan vaihtoehtoja. Taloudellista kehitystä leimasi epävarmuus tulevasta. Reichsmarkin vaihtokurssi heikkeni koko vuoden. Maan elintarvikkeiden kysyntään ei voida vastata laillisen liiketoiminnan keinoin. Vakaiden olojen ylläpitaminen maassa vaikeutuu sitä mukaan, kun Reichsbankin liikkeeseenlaskemien seteleiden määrä kasvaa.”

1920:

“Tilikauden tärkein tapahtuma oli Mitteldeutsche Privat-Bank AG:n hankinta. Vuoteen 1919 epäsuosiollisesti vaikuttaneet olosuhteet aiheuttavat edelleen huolia tulevaisuudesta. Reichsmarkin ulkoisen arvon jatkuva heikkeneminen on läheisimmällä mahdollisella tavalla kytköksissä Versaillen rauhansopimukseen, ja tämä on se, mikä aiheuttaa suurinta vahinkoa Saksan elinkeinoelämälle.

Alati heikkenevä Reichsmarkin kurssi on johtanut siihen, että on käynyt liki mahdottomaksi tuottaa luotettavia laskelmia ulkomaankaupan harjoittamisen tueksi. Myös elintärkeä raaka-aineiden tuonti on uhattuna.

Koska valtiontaloden tila ei ole kuluneen tilikauden aikana parantunut, Reichsbank on ollut pakotettu entisestään lisämään liikkeessä olevien seteleiden määrää. Arvopaperikaupan volyymi on hetkittäin saavuttanut sellaiset mittasuhteen, että arvopaperipörssi on välillä ollut pakotettu sulkemaan ovensa, jotta he voisivat käsitellä ja selvittää kasvaneita kauppamääriä.

Pankin arvopaperikaupan kate kasvoi voimakkaasti katsauskauden aikan, kuten myös taseen loppusummamme, korkonettomme, palkkiotulomme ja tuloksemme. Tilikauden suuri kustannusten kasvu johtuu osittain voimakkaasti kasvaneesta henkilöstön määrästä”.

1921

“Saksan elinkeinoelämän romahdus on jatkunut tilikauden aikana. Suurin yksittäinen syy tähän on Versaillen sopimus. Saksan valtiontalouden, maan talouden ja markan vaihtokurssin kiihtyvä romahdus on mahdoton korjata ilman, että sotasyyllisyysvastuut pienenevät. Ilman tätä, jokainen yritys hillitä rahan arvon heikkenemistä ja seteleiden painamista on turha. Uhka maan talouden ja yhteiskuntaolojen yllä kasvaa päivä päivältä vakavammaksi.

Reicsmarkin arvo ulkomailla kehittyi vuoden aikana seuraavasti:

New York: 73 markkaa yhdellä dollarilla vuoden 1920 lopussa, 184 markkaa vuonna 1921.
Lontoo: 258 markkaa alussa ja 771 markkaa vuoden lopussa yhdellä punnalla.

Goldwert: 7,02, vuoden alussa, 2,48 vuoden lopussa”

1922

“Vuosi 1922 jää Saksan historiaan erityisen onnettomana. Kaikki yritykset muuttaa sotakorvausvastuuta osoittautuivat tuloksettomiksi. Tämä johti valuutan nopeaan ja jatkuvaan heikkenemiseen. Keskikurssi dollariin nähden oli tammikuussa 192 ja nousi heinäkuussa 493, elokuu 1133 ja joulukuu 7590. Vahvimmillaan dollari oli marraskuun 8. päivänä, 9150. Markan romahdus johti valtavaan hintojen nousuun, palkkojen nousuun ja tästä seuranneeseen setelikannan kasvuun.

Vuoden 1921 lopussa liikkeessä oleva setelimäärä oli 113,64 miljardia Reichsmarkkaa ja vuoden 1922 lopussa 1280 miljardia Reichsmarkkaa. Diskonttokorko, joka oli 5 % vuoden 1914 lopussa, oli 6 % heinäkuussa 1922, 7 % elokuussa, 8 % syyskuussa ja 10 % marraskuussa 1922.

Reichsmarkin arvon vapaa pudotus aiheuttaa pankkitoiminnalle suuria vaikeuksia. Kun markan ostovoima on käytännössä hävinnyt, sitä ei voida enää käyttää merkityksellisenä arvon mittaajana. Yhä useampi on siksi joutunut turvautumaan korkeasti arvostettuihin ulkomaisiin valuuttoihin arvonlaskennassaan.

Kulut olivat 319 093 555 vuonna 1921 ja 6 554 047 246 vuonna 1922. ‘Vereinigung Deutscher Banken und Bankiers’ päättämä pankkimaksujen korotus ei auttanut tasapainottamaan kulujen nousua”.

1923

“Paperimarkka-valuutan murtuminen teki perinteisen ja rehellisen pankkitoiminnan harjoittamisen liki mahdottomaksi tilikauden aikana. Käsillä olevassa tilinpäätöksessä seuraavien omaisuuserin arvoja ei ole arvioitu ollenkaan: omat arvopaperit, osaomistetut yhtiöt, pitkäaikaiset osakeomistukset muissa pankeissa, pankkirakennukset ja inventaariot, muu kiinteistöomaisuus. Seurauksena tästä passiivierien osakepääoman ja rahastojen kirjanpitoarvolla ei ole todellista merkitystä.

Viimeaikainen valuuttakurssin vakautuminen on johtanut henkilöstömäärän laskuun pankissa”.

1924 –Avaava kultamarkkatase

“Avaavan kultamarkkataseen arvostus: Vuoden 1923 tilinpäätöksen erien [kassa, korkotodistukset, saamiset keskus- ja muilta pankeilta sekä velkakirjat] käännetään kultamarkoiksi seuraavalla periaatteella:

Yksi miljardi paperimarkkaa = yksi kultamarkka.”

Kuva 2 Kansisivu, Commerzbank, “avaava Kultamarkkatase”, 1924

Zenostock

Tutustu Zenostockin koko sisältöön | Bekanta dig med Zenostocks hela innehåll

Pelaa osakebiljardia | Spela aktiebiljard

Zenostock on verkossa toimiva osakkeiden ja osakesalkkujen etsintä- ja tutkimuspalvelu, joka tuottaa ideoita ja arvokasta tietoa itsetoimiselle osakesijoittajalle. Palvelu toimii kokeneiden salkunhoitajien työkaluna ja on sittemin avattu kaikille pörssinoteeratuista osakkeista kiinnostuneille sijoittajille. Palvelun tavoitteena on tunnistaa alhaisesti hinnoitellut osakkeet.

Tämä blogi sisältää Zenostock-palvelussa julkaistavia artikkeleita.

Zenostock är en nättjänst ämnad för att söka efter och forska i aktier och aktieportföljer. Tjänsten producerar idéer och värdefull information för den självständige aktieplaceraren. Zenostock fungerar som arbetsredskap för erfarna professionella portföljförvaltare och har sedermera gjorts tillgänglig för den aktieintresserade allmänheten. Zenostocks huvudsakliga syfte är att hitta underprisatta aktier.

Denna blog innehåller artiklar publicerade i Zenostock-tjänsten.


Tämän artikkelin sisältö ei ole sijoitustutkimusta, rahoitusanalyysiä eikä sijoitusneuvontaa, eikä artikkelin sisältöä saa tulkita minkään­laisena suosituksena ostaa tai myydä mitään osaketta tai sijoitus­kohdetta. Mitään takeita tämän artikkelin sisällön oikeel­lisuudesta ei voida antaa. Jos tämän artikkelin lukija haluaa muodostaa jostain osakkeesta tai sijoitus­kohteesta mielipiteen mahdollista sijoituspäätöstä varten, vastaa hän tästä vain ja ainoastaan itse. Tässä tapauksessa suosittelemme, että lukija joko itse tai mahdollisen sijoitus­neuvojansa kanssa hankkivat lisätietoa asiasta.

Zenito Oy julkaisee artikkeleita aiheista, jotka Zenito Oy syystä tai toisesta pitää mielenkiintoisina. Tämä ei tarkoita sitä, että asia objektiivisesti tarkasteltuna olisi mielenkiintoista tai relevanttia.

Innehållet i denna artikel är inte investerings- eller finansanalys och inte heller investerings­rådgivning. Artikelns innehåll får inte heller ses som någon form av rekommendation att köpa eller sälja någon aktie eller annat placeringsobjekt. Inga garantier angående innehållets riktighet i denna artikel kan ges. Ifall läsaren av denna artikel vill forma en åsikt beträffande någon aktie eller något placerings­objekt för ett eventuellt placeringsbeslut, ansvarar läsaren och enbart läsaren själv för detta. I detta fall rekommenderar vi att läsaren antingen själv eller tillsammans med sin eventuella investerings­rådgivare införskaffar tilläggsinformation angående saken.

Zenito Oy publicerar artiklar om ämnen, som Zenito Oy av en eller annan orsak anser vara intressanta. Detta betyder inte att ämnet, objektivt sett, skulle vara intressant eller relevant.

Tällä sivulla ja linkeistä avautuvan materiaalin on tuottanut ja toimittanut Zenostock. Nordnet Bank AB (Nordnet) ei ole osallistunut materiaalin laatimiseen eikä ole tarkistanut sen sisältöä tai tehnyt sisältöön muutoksia. Näin ollen Zenostock vastaa materiaalista ja siitä, että materiaali noudattaa sovellettavia lakeja ja säädöksiä, ei Nordnet.

Materiaali ei ole yksilöllistä sijoitusneuvontaa. On tärkeää, että sijoittajana teet sijoituspäätöksen harkitusti, esimerkiksi perustat sijoituspäätöksen omaan arvioosi eri lähteistä saaduista tiedoista. Nordnet ei vastaa mistään välittömästä tai välillisestä vahingosta tai menetyksestä, jotka johtuvat tämän sivun tietojen käytöstä. Aineistoa ei saa kopioida ilman Nordnetin nimenomaista suostumusta.

On mahdollista, että Nordnetillä voi olla omistuksia arvopapereissa, joita esitellään tässä materiaalissa. Tällaiset mahdolliset omistukset on hankittu ainoastaan hallinnollisista syistä, eli niillä ei tavoitella voittoa.

Nordnetin toimintaa valvoo Ruotsin valvontaviranomainen, Finansinspektionen. Lisäksi Nordnetin Suomen sivuliikkeen toimintaa valvoo menettelytapojen osalta Suomen Finanssivalvonta.

Sijoittamiseen osake- ja pääomamarkkinoilla liittyy aina riskejä. Historiallinen tuotto ja kehitys ei ole tae tulevasta tuotosta. Sijoitusten arvo ja tuotto voi nousta tai laskea, ja sijoittaja voi menettää sijoittamansa pääoman kokonaan.

Etkö ole vielä Nordnetin asiakas? Tule asiakkaaksi tästä.

Alla olevassa kommenttikentässä voit kommentoida tämän blogikirjoituksen sisältöä ja lukea muiden jättämiä kommentteja. Kommenttien sisältö ei edusta Nordnetin mielipidettä. Nordnet ei tarkista kommentteja ennen niiden julkaisemista, mutta poistamme epäasialliset kommentit, jos sellaisia esiintyy. Jos haluat tietää lisää siitä, miten Nordnet käsittelee henkilötietojasi, klikkaa tästä.

guest
0 Kommenttia
Inline-palaute
Näytä kaikki kommentit