Siirry pääsisältöön

Uraani sijoituskohteena – Global X ETF-tutkimus

Kirjoitus on suomenkielinen käännös artikkelista “Uranium, Explained”.

Ydinvoima on puhdas, tehokas ja välttämätön energianlähde, jonka avulla vastataan osaltaan maailman kasvaviin energiatarpeisiin. Ydinvoima voi tuottaa sähköä huomattavan suuressa mittakaavassa ja minimoida samalla kasvihuonekaasupäästöt. Tämä auttaa eri maita laajentamaan sähköverkkoaan ja sähkön käyttöään ja samalla rajoittamaan ilman saastumista. Noin 10,4 % maailman sähköstä tuotettiin ydinvoimalla vuonna 2020. Tämä vastaa noin kolmasosaa maailman vähähiilisestä sähköstä.¹ Asennetun nettokapasiteetin määrä kasvoi 0,5 GW(e) vuoden 2019 lopusta, ja ennusteet odottavat 17 %:n kasvua nykyisestä tasosta tasolle 456 GW(e) vuoteen 2035 mennessä ja 71,5 %:n kasvua tasolle 669 GW(e) vuoteen 2050 mennessä.²

Ydinvoiman tuotannon nykytilanne:

Lähteet: Global X perustuu tietoihin, jotka on saatu seuraavista: Power Reactor Information System. (19. huhtikuuta 2022). Unit capability factor. International Atomic Energy Association.; World Nuclear Association. (maaliskuu 2022). Uusia reaktoreita koskevat suunnitelmat maailmanlaajuisesti.

Uraanipolttoaineen avulla ydinvoimalat voivat tuottaa sähköä. Yksi uraanipelletti, joka on hieman lyijykynän pyyhekumia suurempi, sisältää energiamäärän, joka vastaa yhtä tonnia hiiltä, kolmea tynnyriä öljyä tai 480 kuutiometriä maakaasua.³ Maailmanlaajuisesti ydinvoiman tuotanto määrittää ensisijaisesti tämän hyödykkeen kysyntää. Ydinvoiman odotetusta kasvusta ja uraanin kysynnän vastaavasta kasvusta huolimatta tämän hyödykkeen hankkiminen on joskus vaikeaa. Uraanikauppaa käydään ohuella likviditeetillä futuuripörsseissä, ja sen käyttöön aseiden tuotannossa liittyy omistusrajoituksia.

Vastauksia keskeisiin uraania koskeviin kysymyksiin

 1. Mitä uraani on?
 2. Miten uraania louhitaan?
 3. Miten uraania käytetään sähkön tuottamiseen?
 4. Mitkä ovat uraanin edut muihin polttoainelähteisiin verrattuna?
 5. Millaisia odotuksia uraanin kysyntään kohdistuu?
 6. Mikä on uraanivarantojen tila?
 7. Odotetaanko uraanin hintojen palautuvan entiselleen?
 8. Miten uraaniin voi sijoittaa?

Uraani ja sen louhiminen

Uraani on raskas, tiheä ja radioaktiivinen metalli, mikä tekee siitä tehokkaan energianlähteen. Sitä esiintyy useimmissa kivissä 2–4 miljoonasosan pitoisuuksina maan kuoressa yhtä yleisesti kuin useita muita metalleja, kuten tinaa ja volframia.⁴ Uraanin louhintaan liittyy yleensä avolouhintaa, maanalaisia kaivoksia tai liotusmenetelmän (in-situ leach eli ISL) käyttöä.⁵

Avolouhinnassa ja maanalaisissa kaivoksissa louhitaan kiveä, joka sisältää erittäin pieniä määriä uraania. Jauhatus murskaa kivet hienoiksi palasiksi, ja lisätyn veden avulla luodaan puoliksi nestemäinen liete. Lietteeseen sekoitettu rikkihappo tai emäksinen liuos mahdollistaa uraanin 95–98 %:n talteenottoasteen. Tästä liuoksesta saostuu uraanioksidia eli uraanirikastetta. Uraanirikasteen on käytävä läpi vielä toinen rikastusprosessi, jotta se olisi käyttökelpoista ydinpolttoaineena.⁶

Liuotusmenetelmä on ensisijainen menetelmä uraanin erottamisessa, ja se on kustannustehokkaampi ja ympäristöystävällisempi menetelmä kuin avokaivos tai maanalainen kaivos.⁷ Siihen kuuluu liuotusaineen pumppaaminen maahan uraanin liuottamiseksi ja erottamiseksi muusta kiviaineksesta. Puhdistettu ja väkevöity uraaniuute otetaan talteen ja kuivataan uraanirikasteen tuottamiseksi.⁸

Uraaniuuttomenetelmien väliset erot:

Lähteet: Global X perustuu tietoihin, jotka on saatu seuraavista: Ulmer-Scholle, D. S. (22. helmikuuta 2022). Uranium – how is it mined? New Mexico Bureau of Geology & Mineral Resources, New Mexico Tech.

Uraania esiintyy monissa paikoissa eri puolilla maailmaa, ja jotkin esiintymät ovat melko rikkaita. Muun muassa Australia, Kazakstan ja Kanada ovat uraanin johtavia lähteitä, mutta uraania esiintyy monissa maissa maailmanlaajuisesti.

Prosentuaalinen osuus uraanin saatavuudesta maailmanlaajuisesti:

Lähteet: Global X perustuu tietoihin, jotka on saatu seuraavista: World Nuclear Association. (syyskuu 2021). Maailman uraanintuotanto.

Sähkön tuotanto uraanin avulla, ja sen edut muihin polttoainelähteisiin verrattuna

Ydinvoima on edelleen yksi harvoista sähköntuotannon muodoista, jossa yhdistyvät suuren mittakaavan teho ja alhaiset kasvihuonekaasupäästöt, ja sen kustannukset ovat verrattavissa perinteisiin fossiilisia polttoaineita käyttäviin voimalaitoksiin.⁹

Hiili- tai maakaasuvoimaloiden tapaan ydinreaktorit tuottavat sähköä kehittämällä valtavaa lämpötehoa. Tämä lämpö tuottaa höyryä, joka pyörittää generaattoriin kytkettyä turbiinia. Turbiinin pyöriessä generaattori tuottaa sähköä. Ydinvoimaloissa lämpö syntyy uraani-235-atomien halkaisusta ydinfissiossa, toisin kuin fossiilisten polttoaineiden polttamisessa.¹⁰

Ydinfissio tuottaa tuhansia kertoja enemmän energiaa kuin mitä vapautuu polttamalla vastaavia määriä fossiilisia polttoaineita, minkä ansiosta ydinvoima on erittäin tehokas tapa tuottaa suuria määriä energiaa. ¹¹ Lisäksi ydinvoimaloiden jatkuvat polttoainekustannukset pysyvät usein melko alhaisina, koska voimalassa tarvitaan vain vähän polttoainemateriaalia.

Yhdestä kilogrammasta tuotetun energian määrä polttoainetyypeittäin:

Lähteet: Global X perustuu tietoihin, jotka on saatu seuraavista: World Nuclear Association. (n.d.). Heat values of various fuels. Tieto haettu 19. huhtikuuta 2022.

Uraanin tehotiheysedun lisäksi ydinvoima on myös yksi puhtaimmista sähköntuotantomenetelmistä kasvihuonekaasupäästöjen perusteella mitattuna. Yhdysvaltain ympäristötuotantovirasto arvioi, että 35 % maailmanlaajuisista kasvihuonekaasupäästöistä on peräisin sähköntuotannosta ja lämmityksestä (25 %) sekä muista energianlähteistä (10 %).¹² Ydinvoimalla saadaan mahdollisuus vähentää maailmanlaajuisia päästöjä samalla kun lisätään tuuli-, aurinko- ja vesivoiman osuutta sähköntuotannossa.

Keskimääräinen elinkaari, CO₂-ekvivalentetit sähköntuotannon päästöt:

Lähteet: Global X perustuu tietoihin, jotka on saatu seuraavista: World Nuclear Association. (n.d.). How can nuclear combat climate change? Tieto haettu 19. huhtikuuta 2022.

Tasoitettujen kustannusten kannalta ydinvoima tarjoaa halvemman vaihtoehdon hiilelle ja biomassalle, ja se on silti huomattavasti kilpailukykyisempi kuin merituulivoima.¹³ Vaikka merituulivoima ja tuuli- ja aurinkoenergia vaativat huomattavasti vähemmän pääomia kuin ydinvoima, ne ovat kuitenkin vähemmän luotettavia energianlähteitä, ja niitä voidaan pitää vaihtelevan uusiutuvan energian lähteinä (variable renewable energies, VRE). Tämä tarkoittaa sitä, että merituulivoima ja tuuli- ja aurinkoenergia tuottavat energiaa ajoittain, eivätkä kysynnän perusteella, mikä luo vaihtelua käytettävyydessä, kun tuulta ei ole tai aurinko ei paista. Pienempi riippuvuus vaihtelevan uusiutuvan energian lähteistä korostuu verrattaessa ydinvoiman käyttökerrointa aurinko- ja tuulienergiaan.

Kun verrataan käyttökertoimiltaan erilaisia energianlähteitä, energiantuotannon kokonaiskustannuslaskelmaan on sisällytettävä varastointikustannukset, koska kysyntäpiikit ja alhaisen energiantuotannon jaksot edellyttävät varastointikapasiteettia, jotta voidaan vähentää käyttökertoimiltaan alhaisempien energianlähteiden aiheuttamia katkoksia. Akkuvaraston keskimääräiset tasoitetut kustannukset ovat 72,7 % kalliimmat kuin ydinvoimalla. Tämä on erityisen huomattavaa, koska ydinvoimaloiden käytettävyys on lähes kolme kertaa parempi kuin tuuli- ja aurinkovoimaloiden.¹⁴ Toisin kuin yleisesti ajatellaan, eri polttoainelähteiden kapasiteetti ja sähköntuotantokyky eivät aina kohtaa toisiaan. Esimerkiksi Yhdysvaltain ydinvoiman tuotantokapasiteetti ylitti 98 gigawattia vuonna 2019, ja sen osuus maan kokonaistuotantokapasiteetista oli 9 %, mutta se tuotti yli 20 % sähköstä kyseisenä vuonna, mikä osoittaa energialähteen käyttökertoimen tärkeyttä.¹⁵ Tästä syystä näemme ydinvoiman pikemminkin toimivan yhdessä tuuli-, vesi- ja aurinkovoiman kanssa kuin kilpailevan niiden kanssa vakaan energiansaannin turvaamisessa.

Keskimääräiset tasoitetut kustannukset verrattuna käyttökertoimeen polttoainelähteen mukaan:

Lähteet: Global X perustuu tietoihin, jotka on saatu seuraavista: Potash, D., & Cha, J. (2021). Legacy asset redeployment: How to lower costs, avoid stranded assets, and accelerate the clean energy transition. Deloitte Consulting LLP. Yhdysvaltain puhdasta ilmaa koskevan lain kohdan 111(b) mukaan perinteisiin hiilivoimaloihin on rakennettava laitteet hiilidioksidin talteenottoa ja eristämistä (carbon capture and sequestration, CCS) varten, jotta ne täyttävät tietyt CO2-päästöstandardit. Hiili, jonka CCS-arvo on 30 %, täyttää uuden lähteen suorituskykystandardin (New Source Performance Standard, NSPS).

Uraanin kysynnän näkymät

Ydinvoimalla tuotetaan noin 10,4 % maailman energiasta, ja se on tärkeä energianlähde kehittyneillä markkinoilla, kuten Euroopan unionissa (25 %) ja Yhdysvalloissa (19 %).¹⁶,¹⁷,¹⁸ Maailmanlaajuisesti nyt rakenteilla olevat 55 reaktoria muodostavat 12,5 % ydinvoimakapasiteetin kasvusta, ja suunnitteluvaiheessa on vielä 54 reaktoria.¹⁹ Suunnitteluvaiheessa olevat reaktorit ovat suunnittelun toisessa vaiheessa, ja rakennuksen valmistuttua hanke on täysin valmis. Varhaisen vaiheen kehitysaskeleet korostavat ydinvoiman kasvavaa kysyntää viime vuosina. Suunnitteluvaiheessa olevat hankkeet edustavat 30 %:n mahdollista kasvua nykyiseen ydinvoimakapasiteettiin pääasiassa nousevissa talouksissa, kuten Kiinassa, Etelä-Koreassa ja Intiassa.²⁰ Kysynnän lisääntyminen johtuu pääasiassa maista, joissa asuu paljon ihmisiä ja jotka kohtaavat merkittäviä sähkösaantiin liittyviä vaatimuksia ja pahenevia ilmansaasteisiin liittyviä ongelmia, kuten Intia ja Kiina. Intia edustaa maailman suurinta uraanimarkkinaa, ja Kiina aikoo kasvattaa ydinvoimakapasiteettiaan merkittävästi. Kiinalla oli helmikuussa 2022 toiminnassa 53 reaktoria, jotka tuottivat arviolta 51 gigawattia sähköä. Rakenteilla oli 19 reaktoria ja suunnitteilla 34 reaktoria.²¹

Kiinan hallitus aikoo sijoittaa 440 miljardia dollaria ydinvoimaan seuraavien 15 vuoden aikana, tavoitteena 200 gigawatin ydinenergian tuotanto vuoteen 2035 mennessä.²² Monumentaaliseen kokonaishankkeeseen kuuluu yli 150 reaktorin rakentaminen Manner-Kiinaan. Hanke on osa presidentti Xi Jinpingin hiilineutraaliustavoitetta vuoteen 2060 mennessä ja huippupäästötavoitetta vuoteen 2030 mennessä.²³ Kiinan suunnitelmien tavoitteena on vähentää hiilidioksidipäästöjä 1,5 miljardia tonnia, mikä on enemmän kuin mitä Isossa-Britanniassa, Espanjassa, Ranskassa ja Saksassa tuotetaan yhteensä päästöjä tällä hetkellä. Kansainvälinen energiajärjestö ennustaa, että Kiina kolminkertaistaa ydinenergiakapasiteettinsa seuraavien 20 vuoden aikana, mikä tekisi Kiinasta Euroopan unionia ja Yhdysvaltoja suuremman ydinvoiman tuottajan jo vuoteen 2030 mennessä.²⁴

Suuremmat kehittyvät maat kuten Kiina ja Intia jatkavat laajoja ydinvoiman laajennussuunnitelmiaan, ja Etelä-Korean, Bangladeshin ja Turkin kaltaiset näitä pienemmät valtiot hankkivat edelleen valtion tukea uusille reaktoreille; uusia reaktoreita suunnitellaan aktiivisesti kussakin maassa.²⁵ Kehittyneistä maista Ranska ilmoitti helmikuussa 2022 suunnitelmastaan rakentaa kuusi uutta ydinreaktoria, ja kahdeksaa muuta reaktoria harkitaan.²⁶ Ydinvoimahanke on osa presidentti Macronin suunnitelmaa vähentää maan energiankulutusta ja lisätä samalla sen hiiletöntä tuotantokapasiteettia. Ranska viivästytti myös aiempaa tavoitettaan vähentää ydinvoiman osuutta sähköntuotannosta, mikä mahdollistaa joidenkin reaktorien alkuperäisen 40 vuoden käyttöiän pidentämisen, kuten Yhdysvalloissakin on tehty pidentämällä reaktoreiden käyttöikää.²⁷ Eurooppa yleensä heijastelee Ranskan asennemuutosta ydinvoimaa kohtaan. Helmikuussa 2022 Euroopan komissio päätti pitää ydinvoimaa kestävänä energialähteenä. Ilmoituksen tarkoituksena oli auttaa yksityisen pääoman hankkimisessa EU:n ilmastonmuutostavoitteiden saavuttamiseksi.²⁸

Nämä maailmanlaajuiset aloitteet määrittävät ydinenergian elintärkeää roolia hiilenvähennystoimissa. Kaikkialla tapahtuva siirtyminen pois kiinteistä fossiilisista polttoaineista osoittaa sen, että nettonollatavoitteen saavuttamiseksi tarvitaan puhdasta energialähdettä. Ydinvoima on keskeinen energianlähde energiasiirtymään liittyvässä energiantuotannon puutteisiin vastaamisessa. Esimerkiksi Yhdysvalloissa näkyy ydinvoiman ylisuuri käytettävyys suhteessa muihin energianlähteisiin.

Energianlähteiden käyttökertoimet Yhdysvalloissa 2019

Lähteet: Global X perustuu tietoihin, jotka on saatu seuraavista: Office of Nuclear Energy. (19. toukokuuta 2020). Capacity factor by energy source – 2019 [Infographic]. U.S. Department of Energy.

Pienen rakentaminen suuressa mittakaavassa

Pienten modulaaristen reaktoreiden (small modular reactors, SMR) konsepti kasvattaa suosiotaan. Siinä hyödynnetään teknologiaa, joka mahdollistaa energiantuotannon pientä kaupunkia tai kaivostoimintaa varten. SMR-reaktorit ovat pieniä ja joustavia, niiden tehokapasiteetti on jopa 300 MW(e) (kun keskimääräisen perinteisen reaktorin tehokapasiteetti on 1000 MW(e)), ja niiden tuottotehoja voidaan säätää tarpeen mukaan. Argentiinassa, Kanadassa, Kiinassa, Venäjällä, Etelä-Koreassa ja Yhdysvalloissa on rakenteilla olevia tai lisensoitavia SMR-reaktoreita, ja maailmanlaajuisesti noin 70 SMR-reaktoria on eri kehitysvaiheissa.²⁹ Vaikka SMR-reaktorit ovat yleisesti ottaen Venäjällä vielä käyttöönoton alkuvaiheessa, Venäjä kehitti ensimmäisen kaupallisesti toimivan SMR-reaktorin Akademik Lomonosov -alukselle.³⁰ SMR-reaktoreiden mahdollisia käyttökohteita ovat vaikeakulkuiset alueet ja vientihankkeet, mikä osoittaa SMR-reaktoreiden erityiset edut maantieteellisesti syrjäisemmille yhteisöille. Esivalmistus alentaa SMR-laitteiden valmistusajan 2–3 vuoteen, mikä on vähän verrattuna perinteisen reaktorin vaatimaan 7–9 vuoden valmistumisaikaan.³¹

Tulevat ydinreaktorit ja uraanin tarve

Lähteet: Global X. perustuu tietoihin, jotka on saatu seuraavista: World Nuclear Association. (maaliskuu 2022). Maailman ydinenergiareaktorit ja uraanin tarve.

Uraanimarkkinoiden tilanne: toimitusvaje jatkuu

Uraanin tarjonta koostuu uudesta tuotannosta kaivostoiminnan ja olemassa olevien varastojen kautta, pääasiassa käytöstä poistettujen ydinaseiden varastoista. Vuodesta 1980 lähtien ydinaseista saatua uraania on Yhdysvalloissa ja entisessä Neuvostoliitossa sekoitettu reaktoripolttoaineeksi osana ydinaseiden purkamista koskevia sopimuksia. Tämä vakaa toimitusvirta piti uraanin hinnat ja kaivostuotannon määrän keinotekoisen alhaisina.

Kaivostuotanto vastasi noin 67 prosentista vuoden 2021 uraaninkysynnästä, ja loput täytettiin kaupallisista varastoista, ydinasevarastoista, kierrätetystä plutoniumista, käytetyn polttoaineen uudelleenprosessoinnista saadusta uraanista ja osittain köyhdytetyn uraanin uudelleenrikastuksesta.³² Näiden toissijaisten lähteiden hyödyntämiseen liittyy uraanin määrän ennustettu pudotus 16 miljoonaan kilogrammaan eli 19 prosenttiin U3O8:n kokonaistarjonnasta vuoteen 2025 mennessä, ja määrä vähenee edelleen vain 11 prosenttiin kokonaistarjonnasta vuonna 2030.³³ Vaikka tämä tarjonta auttaa vastaamaan uraanin kysyntään lähitulevaisuudessa, uraanimarkkinoilla arvioidaan olevan 3,6 miljoonan kilogramman vaje vuonna 2023. Keskipitkällä aikavälillä (2024–2027) toimitusvajausten pitäisi tasaantua 1,3–6,3 miljoonan kilogrammaan vuodessa, ja toimitusvajeen arvioidaan kiristyvän vuoden 2027 jälkeen, kun kalliimmat kaivokset ja uudet projektit ovat käytössä.³⁴

Yhtälön kysyntäpuoli näyttää myös hyvin lupaavalta. Yksi maailman johtavista uraania koskevien tietojen lähteistä UxC ennustaa, että tämän hyödykkeen kysyntä kasvaa 21,7 % yli 96 miljoonaan kilogrammaan U3O8:ta vuoteen 2035 mennessä. Vuonna 2021 määrä oli 80 miljoonaa kilogrammaan U3O8:ta.³⁵

Kanada: Uraanituotanto elpyy

Kanada oli maailman suurin uraanintuottaja yli vuosikymmenen ajan, ja sen osuus maailman tuotannosta oli 22 %, mutta Kazakstan ohitti sen vuonna 2009.³⁶ Keskiaasialaisten tuottajien geopoliittisten jännitteiden vuoksi Kanada voi täyttää tyhjän tilan ja mahdollisesti tulla suurimmaksi uraanin tuottajaksi. Kanadassa on paljon uraania, ja sillä on pitkä historia ydinvoiman tutkimisessa ja tuottamisessa sekä uraanin louhinnassa. Johtavia uraanintuottajia ovat Cameco ja Orano Canada, joka tunnettiin aiemmin nimellä Areva Resources Canada. Nämä kaksi yhtiötä tuottavat yli 15 % kaikesta uraanista, ja Camecon tämänhetkiset suunnitelmat mahdollisesti kasvattavat tätä kokonaismäärää lähitulevaisuudessa.³⁷

Globaalien yritysten uraanintuotanto (prosenttiosuus kokonaistuotannosta):

Lähteet: Global X. Perustuu tietoihin, jotka on saatu seuraavista: World Nuclear Association. (syyskuu 2021). Maailman uraanintuotanto.

Cameco johtavassa asemassa

Vuonna 2017 yksi suurimmista pörssinoteeratuista uraaniyhtiöistä Cameco vastasi 15 prosentista maailman uraanintuotannosta ennen laajamittaisia tuotannonsupistuksia vuoden 2018 puolivälissä.³⁸ Tämä kanadalainen kaivosyhtiö julkisti äskettäin suunnitelmat McArthur-joen kaivoksensa ja Key Laken laitoksen uudelleenkäynnistämisestä Saskatchewanissa myöhemmin tänä vuonna. Kyseiset kaivokset suljettiin aiemmin yli kolmen ja puolen vuoden ajaksi. Vuoteen 2024 mennessä yhtiön tavoitteena on saavuttaa 60 prosentin kapasiteetti, joka vastaa 7 miljoonan kilogramman uraanintuotantoa vuosittain. Vuonna 2020 yrityksen osuus kokonaistuotannosta oli 16 %.³⁹ Viimeisimmän uraanibuumin aikana vuonna 2007 pelkästään McArthur-joen kaivos tuotti 17,5 prosenttia maailmanlaajuisesta tuotannosta, mutta sen toiminta keskeytyi heinäkuussa 2018 alhaisten hintojen vuoksi.⁴⁰

Vertailun vuoksi Cameco toimii tällä hetkellä 25 prosentin kapasiteetilla, mikä antaa yhtiölle runsaasti mahdollisuuksia kasvattaa tuotantoaan.⁴¹ Koska uraanin hinnat pysyvät vuosikymmenen korkeimmalla tasolla, Cameco ilmoitti myös 50 prosenttia suuremmasta osakekohtaisesta osingosta, mikä heijastaa uraanimarkkinoiden myönteistä kehitystä, ja yhtiö solmi lisäksi 32 miljoonan kilogramman tuotantoa koskevat pitkän aikavälin sopimukset vuoden 2021 alusta lähtien.⁴²

Sprott: Uusi toimintatapa uraanimarkkinoilla

Sprott Physical Uranium Trust, maailman suurin fyysinen uraanirahasto, pyrkii ensisijaisesti ostamaan fyysistä uraania likvidillä ja kätevällä tavalla. Toisin kuin muilla yleisesti tunnetuilla hyödykkeillä, kuten kullalla, kuparilla, raakaöljyllä jne., uraanin futuurimarkkinat ovat erittäin ohuet. Sprottin heinäkuussa 2021 käynnistetty fyysinen rahasto tarjoaa sijoittajille sujuvan tavan investoida uraanimarkkinoihin sekä hintalöytöjä uraanin spot-hinnoille. Sprottin koko ja volyymi ovat kasvaneet sen perustamisesta lähtien. Syyskuun 14. päivänä 2021 rahasto ilmoitti kasvattavansa käytettävissä olevan summan 300 miljoonasta dollarista 1,3 miljardiin dollariin eli 20 prosenttiin vuosittaisesta kokonaistuotannosta. Sprottin ensimmäisen ison oston jälkeen sen koko on lähes kolminkertaistunut. Sen varat ovat yli 3,5 miljardia dollaria, ja se omistaa 54 667 000 paunaa uraania 11. huhtikuuta 2022 tilanteen mukaan.⁴³, ⁴⁴

Uraaniteollisuuden näkymät

Uraanin hinnat romahtivat Fukushiman vuoden 2011 ydinvoimalakatastrofin jälkeen. Onnettomuus johti Japanin kaikkien ydinvoimaloiden sulkemiseen moneksi vuodeksi. Viimeisten kahdeksan vuoden aikana maailman ydinvoima-alan tuotanto on toipunut Fukushimaa edeltävälle tasolle. Erityisesti Japani on panostanut ydinvoimavalmiuksiensa palauttamiseen, ja tällä hetkellä maassa toimii yhteensä 33 ydinreaktoria.⁴⁵

Tuotannon lasku vuoden 2019 alkupuolella tuki uraanin hintoja, mutta investoinnit ovat tuottaneet vielä myönteisempiä tuloksia kysyntäpuolella pandemiaa edeltävästä ajasta lähtien. Erilaiset hankkeet, mukaan lukien äskettäinen 6 miljardin dollarin siviilipuolen ydinvoimalainaohjelma, joka on kuvattu Yhdysvaltain infrastruktuurilain ydinenergiaohjelmassa, ja Euroopan komission tekemä ydinenergian luokittelu kestäväksi energialähteeksi auttavat tekemään ydinvoimasta keskeisen ratkaisun siirryttäessä pois fossiilisista polttoaineista, ja siten ne vaikuttavat uraanin kysyntään.⁴⁶ Päättäjien viimeaikaiset toimet, joilla pyritään vahvistamaan ydinenergian asemaa, osoittavat, että uraanin hintoja tuetaan, ja toimien odotetaan herättävän lisää kiinnostusta sijoittajien parissa. Uskomme, että periaatteelliset muutokset ja uutta kysyntää aiheuttava supistuva tarjonta tukevat uraanimarkkinoiden vahvoja kasvuodotuksia.

Hallitukset eri puolilla maailmaa omaksuvat rohkeita näkemyksiä, jotka edistävät myös uraaniteollisuutta laajemmin. Suuret uraanin tuottajat, kuten Cameco ja Kazatomprom, sekä pienet yritykset, kuten Denison Mines, hyötyvät siirtymisestä uraaniin. Tähän mennessä vuonna 2022 suurin osa uraanintuotantoyrityksistä menestyy hyvin, mutta suurin osa niistä käy yhä kauppaa alennetuin hinnoin verrattuna Fukushimaa edeltävään aikaan.⁴⁷ Keskittyminen käyttökatteen pitämiseen korkealla ja kustannusten pitämiseen matalalla todennäköisesti vähentää suuria toimituspiikkejä, sillä kaivosyritykset kasvattavat tuotantoa hitaasti sopimuksen mukaisen kysynnän perusteella.

Uraanin spot-hinta:

Lähteet: Global X perustuu tietoihin, jotka on saatu seuraavista: Cameco. (2022). Uraanin hinta. Tieto haettu 1. maaliskuuta 2022.

Uraaniin sijoittaminen

Uraanin sijoittamiseen liittyy enemmän monimutkaistavia tekijöitä kuin muihin yleisiin raaka-aineisiin, kuten öljyyn tai kultaan. Yleisiä sijoitusratkaisuja ovat uraaninlouhintaan keskittyviin yrityksiin sijoittaminen ja pörssinoteeratut rahastot, (exchange traded funds, ETF), jotka sijoittavat uraanisektorilla toimiviin yrityksiin. Toinen ratkaisu ovat uraanifutuurit, joilla käydään kauppaa suhteellisen kevyellä likviditeetillä. Yksittäisiin uraaniyrityksiin liittyy kuitenkin mahdollisesti suuria kaivoskohtaisia riskejä, joten alalle sijoittaminen maailmanlaajuisesti hajautetun uraanikaivos-ETF:n kautta voi auttaa pienentämään osaa näistä riskeistä.

Yksittäiset osakkeet saattavat myös tarjota jonkin verran hyötyä suhteessa suoraan uraanisijoitukseen, kun otetaan huomioon kaivosteollisuuteen liittyvät korkeat kiinteät kustannukset. Uraaniosakkeisiin liittyy suhteellisen suuri ei-systeeminen riski alan esoteerisen luonteen vuoksi. Tästä syystä uskomme, että uraaniin sijoittaminen Global X Uranium UCITS ETF (URNU) -ETF:n kautta voi tarjota toimivan ja kustannustehokkaan tavan sijoittaa toimialaan maailmanlaajuisesti hajauttaen.

ETF-rahastoihin tehdyn sijoituksen arvo voi laskea tai nousta. Saatat menettää alkusijoituksesi kokonaisuudessaan.

Rohan Reddy
Rohan Reddy

Director of Research, Global X

Lähteet:

 1. Gospodarczyk, M. M. (24. kesäkuuta 2021). Nuclear power proves its vital role as an adaptable, reliable supplier of electricity during COVID-19. Kansainvälinen atomienergiajärjestö.
 2. Ibid.
 3. GE Hitachi Nuclear Energy. (n.d.) Nuclear power basics. General Electric. Tieto haettu 19. huhtikuuta 2022.
 4. World Nuclear Association. (helmikuu 2022). What is uranium? How does it work?
 5. Ulmer-Scholle, D. S. (22. helmikuuta 2022). Uranium – how is it mined? New Mexico Bureau of Geology & Mineral Resources, New Mexico Tech.
 6. Ibid.
 7. Ibid.
 8. United States Nuclear Regulatory Commission. (14. toukokuuta 2021). In situ recovery facilities.
 9. World Nuclear Association. (syyskuu 2021). Economics of nuclear power.
 10. World Nuclear Association. (helmikuu 2022). What is uranium? How does it work?
 11. World Nuclear Association. (syyskuu 2021). Economics of nuclear power.
 12. United States Environmental Protection Agency. (25. helmikuuta 2022). Global greenhouse gas emissions data.
 13. Tasoitettu sähkön hinta mittaa eri laitostyyppien kokonaiskattavuutta. Se edustaa laitoksen rakentamisen ja toiminnan todellisia kustannuksia kilowattituntia kohden oletetulla taloudellisella käyttöiällä ja -jaksolla.
  U.S. Energy Information Administration. (maaliskuu 2022). Levelized costs of new generation resources in the Annual Energy Outlook 2022.
 14. Potash, D., & Cha, J. (2021). Legacy asset redeployment: How to lower costs, avoid stranded assets, and accelerate the clean energy transition. Deloitte Consulting LLP.
 15. Office of Nuclear Energy. (1. toukokuuta 2020). What is generation capacity? U.S. Department of Energy.
 16. Krikorian, S. (1. tammikuuta 2020). Preliminary nuclear power facts and figures for 2019. Kansainvälinen atomienergiajärjestö.
 17. World Nuclear Association. (maaliskuu 2022). Nuclear power in the European Union.
 18. Kansainvälinen atomienergiajärjestö. (2021). Nuclear power reactors in the world: 2021 edition. Reference Data Series No, 2, Vienna.
 19. World Nuclear Association. (maaliskuu 2022). Plans for new reactors worldwide.
 20. World Nuclear Association. (maaliskuu 2022). World nuclear power reactors & uranium requirements.
 21. World Nuclear Association. (helmikuu 2022). Nuclear power in China.
 22. Murtaugh, D., & Chia, K. (2. marraskuuta 2021). Kiinan ilmastotavoitteet riippuvat siitä, että ydinvoimaa rakennetaan 440 miljardin dollarin arvosta. Bloomberg.
 23. Ibid.
 24. World Nuclear Association. (maaliskuu 2022). Plans for new reactors worldwide.
 25. Statista Research Department. (6. syyskuuta 2021). Planned global nuclear power plant additions, 2021, by country. Statista.
 26. World Nuclear News. (11. helmikuuta 2022). Macron sets out plan for French nuclear resistance.
 27. World Nuclear Association. (maaliskuu 2022). Nuclear power in France.
 28. Abnet, K. (2. helmikuuta 2022). EU ehdottaa sääntöjä, joilla jotkin kaasu- ja ydinvoimainvestoinnit kirjataan vihreiksi hankkeiksi. Reuters.
 29. Liou, J. (4. marraskuuta 2021). What are small modular reactors (SMRs)? Kansainvälinen atomienergiajärjestö.
 30. Ibid.
 31. Ibid.
 32. Denison Mines. (maaliskuu 2021). Clean energy: Uranium industry.
 33. World Nuclear Association. (syyskuu 2021). Supply of uranium.
 34. UxC. (elokuu 2021). Uranium production cost study. UxC Special Report.
 35. Ibid.
 36. World Nuclear Association. (tammikuu 2021). Uranium in Canada.
 37. Ibid.
 38. Canadian Mining Journal Staff. (9. helmikuuta 2022). Cameco suunnittelee McArthur -joen kaivoksen ja Key Laken laitoksen uudelleenkäynnistämistä tänä vuonna. Mining.com.
 39. Basov, V. (16. syyskuuta 2021). Maailman suurimmat uraania tuottavat maat vuonna 2020 – raportti. Kitco News.
 40. Canadian Mining Journal Staff. (9. helmikuuta 2022). Cameco suunnittelee McArthur -joen kaivoksen ja Key Laken laitoksen uudelleenkäynnistämistä tänä vuonna. Mining.com.
 41. Ibid.
 42. Ibid.
 43. Dulaney, W. (15. syyskuuta 2021). Uranium spot price reaches nine-year high as Sprott resumes purchases. S&P Global Commodity Insights.
 44. Sprott. (2022). Sprott physical uranium trust. Tieto haettu 20. huhtikuuta 2022.
 45. World Nuclear Association. (huhtikuu 2022). Nuclear power in Japan.
 46. Roma, A. & Fishman, S. (15. marraskuuta 2021). Summary of nuclear energy provisions in the infrastructure bill. Hogan Lovells.
 47. Bloomberg L.P. (n.d.) Tietojoukko noudettu 15. huhtikuuta 2022.

Tämä asiakirja ei ole tarkoitettu olemaan Britannian rahoitusalan sääntelyviranomaisen (Financial Conduct Authority, FCA) määrittelyn mukainen sijoitustutkimus eikä edusta sitä.

ETF-rahastojen arvo voi joko laskea tai nousta, eikä aiempi tuotto ole luotettava ennuste tulevasta tuotosta.

ETF-sijoituksilla tehtävä kauppa ei välttämättä sovellu kaikenlaisille sijoittajille, sillä niihin liittyy korkea riskitaso. Saatat menettää alkusijoituksesi kokonaisuudessaan. Keinottele vain rahalla, joka sinulla on varaa menettää. Vaihtokurssien muutokset saattavat myös johtaa sijoituksesi arvon nousuun tai laskuun. Verokohtelu riippuu kunkin asiakkaan yksilöllisistä olosuhteista, ja se saattaa muuttua tulevaisuudessa. Varmista, että ymmärrät täysin asiaan liittyvät riskit. Jos olet vähänkään epävarma, ota yhteyttä itsenäiseen talousneuvonantajaan. Sijoittajien tulee perehtyä asianomaisen tarjousesitteen Riskitekijät-osiossa esitettyihin kyseisiin ja muihin riskeihin, jotka liittyvät liikkeellelaskijan tarjoamiin arvopapereihin sijoittamiseen.
Resolution Compliance Limited, jonka on valtuuttanut ja jota säätelee Financial Conduct Authority (FRN: 574048), on hyväksynyt tämän aineiston käytettäväksi rahoitusmarkkinointina Financial Services Market Act 2000 (FSMA) -lain 21 pykälän mukaiseen tarkoitukseen.

Näiden ETF-rahastojen tarjousesitteet ja avaintietoasiakirjat (Key Investor Information Documents, KIID) ovat saatavilla englanniksi osoitteessa www.globalxetfs.eu.

YhteistyökumppaniKumppani
Yhteistyökumppaniemme kirjoituksia

Etkö ole vielä Nordnetin asiakas? Tule asiakkaaksi tästä.

Alla olevassa kommenttikentässä voit kommentoida tämän blogikirjoituksen sisältöä ja lukea muiden jättämiä kommentteja. Kommenttien sisältö ei edusta Nordnetin mielipidettä. Nordnet ei tarkista kommentteja ennen niiden julkaisemista, mutta poistamme epäasialliset kommentit, jos sellaisia esiintyy. Jos haluat tietää lisää siitä, miten Nordnet käsittelee henkilötietojasi, klikkaa tästä.

Subscribe
Lähetä minulle ilmoituksia:
guest
1 Kommentti
uusin
vanhin tykätyin
Inline-palaute
Näytä kaikki kommentit
Nimetön
Nimetön
28.06.2022 09:46

https://sprott.com/investment-strategies/physical-commodity-funds/uranium/

Jutussa on mennyt paunat ja tonnit ikävästi sekaisin.

© 2024 Nordnet Bank AB.
Nordnet | Yliopistonkatu 5, 3. krs | FI-00100 Helsinki