Kuka johtaa salkkuasi?

Uskon siihen, että osakemarkkinoilla menestykseen tähtäävän pitää nähdä sijoitusmaailma kahta kautta. Tämä koskee niin yritysjohtoa kuin osakkeenomistajiakin. Tarkastelen tässä merkinnässä yhtiön pitkän aikavälin kehityksen hahmottamista niin arvosijoittajan kuin myös johdon palkitsemisen näkökulmista.

Ensimmäinen olennainen tarkastelunäkökulma on liiketoiminnan sisäinen arvo. Arvosijoittaja uskoo, että tämä arvo syntyy osakkeen taustalla olevassa liiketoiminnassa riippumatta kulloisestakin kurssitasosta. Näin arvo rakentuu siitä, mitä sijoituskohde itsessään omistajalleen liiketoimissaan tuottaa, ei siitä, mitä seuraava sijoittaja kohteesta olisi kenties kohta valmis maksamaan.

Kuvattu liiketoiminnan sisäinen arvo kasvaa tai laskee lähinnä yhtiön arjen kehityskaaren mukana. Käytännössä liiketoiminnan sisäisen arvon muutos liittyy pääsäännön mukaan joko yhtiön ansaintakyvyn vaihteluun tai investointitarpeiden muutoksiin. Nämä luovat sen todellisen jaettavan, joka omistajille voidaan kestävällä tavalla maksaa korvauksena riskinotosta. Siis korvauksena yhtiöltä omistajalle esimerkiksi osinkovirtana, ottamatta kantaa kurssikehitykseen.

Toinen perspektiivi on pörssihinnoittelu. Se seuraa pitkässä juoksussa liiketoiminnan sisäisen arvon kehitystä, mutta lyhyessä juoksussa se voi poukkoilla liiketoiminnan arkisen kehityskaaren, myös yhtiön ulkoisten tekijöiden, ympärillä ja niistä vaikutteita saaden.

Hyvä johtaja keskittyy ensin kuvattuun eli arvoon – markkinat seuraavat sitä ajan mittaan. Ymmärtämällä näkökulmaeron johtaja kykenee kestävän kasvun suunnitteluun ja toteutukseen. Esimerkiksi investointeja ei pitäisi koskaan perustella omistajille vain sillä, että ”markkinat odottivat meiltä kiihtyvää kasvua”. Kuvatun näkökulmaeron sisäistämällä tämä argumentti kuulostaakin itse asiassa täysin joutavanpäiväiseltä, oikeastaan jopa johtajan todelliset karvat paljastavalta. Silloinhan johtajan toiminta on hämärtynyt panostamaan osakekurssiin, ei niinkään kestävään arvonluontiin.

Näe maailma omistajan silmin

Myös pörssiyhtiön omistajan tulee nähdä sijoitusmaailma kahta kautta, edeltävällä jaolla.

Yhtäältä pääsäännön mukaan omistajan asema pörssiyhtiössä vastaa vähemmistöomistajan asemaa listaamattomassa yhtiössä. Tämän näkökulman mukaan hänen sijoitustuloksensa riippuu täydellisesti vain niistä voitoista, jotka yhtiö saa aikaan liiketoiminnassaan, johon on sijoitettu yhtiön taseessa olevat varat. Viime kädessä tämä voitollisuus kiteytyy osinkoihin. Mahdollisesti kertaluonteista hyvää voi realisoitua myös esimerkiksi taseen varojen arvonmuutoksesta.

Toisaalta omistajan asema pörssiyhtiössä vastaa arpalipukkeen omistajaa, eräänlaisen markkinakupongin haltijaa. Sellaisen kupongin, jonka omistaja voi myydä sekunnin murto-osassa seuraavalle sijoittajalle hinnalla, joka vaihtelee hetkestä toiseen. Tämä hinta on varsin usein tilapäisesti irrallaan edeltävän kohdan tase- ja tulosperusteisesta arvostuksesta, joka kuvastaa liiketoiminnan sisäisen arvon kehityskaarta. Kuten sanottua, pitkällä aikavälillä nämä toki kulkevat käsi kädessä. Erot arvon ja hinnan välillä hetkellisesti voivat johtua lähinnä markkinapsykologiasta.

Lyhyellä aikavälillä osakkeen markkinahinta on siis altis muutoksille sijoittajapsykologiassa ja markkinatunnelmissa. Siksi osakkeen hetkellinen hinta voi yksittäisellä tarkasteluhetkellä poiketa selvästikin yhtiön pitkän aikavälin osakekohtaisen ansainta-, tulos- ja osinkopotentiaalin mukaisesta liiketoiminnan sisäisestä arvosta. Itse kohdeyhtiö, jonka osakkeella kauppaa käydään, ei ole lähtökohtaisesti lainkaan pörssikaupan osapuolena. Siksi yksittäisillä yhtiön hintaan vaikuttavilla osakekaupoilla ei yleensä ole vaikutusta liiketoiminnan ansaintakykyyn ja sitä kautta sen arvoon.

Mihin yritysjohtoa kannustetaan?

Ottamatta kantaa yhteenkään yhtiöön optiot toimivat parhaimmillaan sekä omistajien että yritysjohdon yhteisenä etuna, mutta vauhtisokeudessa on mahdollista, että paitsi kasvun tavoittelun työkalupakki myös yhtiön markkina-arvo ajautuu keinotekoiseen moodiin.

Yleisen elämänkokemuksen mukaan moni johtaja toivoo, että hänen johtamansa yhtiön osake noteerattaisiin jatkuvasti mahdollisimman korkeaan kurssitasoon. Tämä on vaarallinen ajatus.

Toisin kuin edellä kuvatut liikkeenjohtajat, hyvä johtaja haluaa johtamansa yhtiön osakkeella käytävän kauppaa jatkuvasti mahdollisimman lähellä liiketoiminnan sisäistä arvoa. Siksi hän viestii sekä plussista että miinuksista avoimesti omistajille – samojen periaatteiden varassa kuin hän toivoisi toimittavan, mikäli roolit olisivat käänteiset. Tämä ajatus on lainattu suoraan Warren Buffettilta. Hyvä johtaja pyrkii siis siihen, ettei yhtiön osakekurssin käyrä koskaan poikkeaisi merkittävästi liiketoiminnan todellisesta kehitysurasta.

Miksi? Siksi, että mikäli osakekurssi kulkee lyhyessäkin juoksussa tandemissa liiketoiminnan sisäisen arvon kehityksen kanssa, muodostuu jokaisen – siis jokaisen – uuden ja vanhan omistajan sijoitustuotto täsmälleen yhtiön liiketoiminnan kehityskaaren mukaisesti.

Mikäli osakekurssi kuitenkin hetkellisesti poikkeaa – kuten tapana on – joko markkinakohtaisista tai vaikkapa optio-ohjelman innoittamista syistä liiketoiminnan todellisesta arvosta, eroaa osalla yhtiön omistajista tuotto selvästi liiketoiminnan operatiivisesta kehityksestä. Näin on siksi, että osakkeen arvostuskertoimien – kuten p/e-luvun – muutos tulee vaikuttamaan omistajan kokonaistuottoon. Tämä tuotto muodostuu osingoista, liiketoiminnan tulosmuutoksesta ja p/e-luvun muutoksesta.

Spekulatiivista kurssielementtiä eli tässä tapauksessa p/e-luvun muutosta eliminoimalla johto ei välttämättä maksimoi palkitsemistaan, mutta se maksimoi omistajiensa tyytyväisyyttä. Ehkäpä palkitsemisjärjestelmien laatimisessakin kannattaisi pohtia sitä, onko kurssin maksimoiminen sittenkään aina yhteinen etu?

Kestävällä johtamisen ja viestimisen filosofialla yhtiö saisi houkuteltua lisää pitkäjänteisiä ja liiketoimintaorientoituneita omistajia lyhytjänteisten ja markkinaorientoituneiden sijaan. Tällaisella vakaudella olisi paitsi yhtiön pitkän aikavälin arvoon sijoittaneille omistajille myös johtajalle ilmeinen lisäarvo.

Mitä sijoitushistorian menestyneimmät gurut ostaisivat tänään Helsingin pörssistä? Laatuguru-uutuuskirja esittelee laatuyhtiöstrategian kantavat periaatteet ja tuo ne nykyhetkeen.

TILAA LAATUGURU TÄSTÄ LINKISTÄ

-> SIIRRY KIRJAN ESITTELYSIVUILLE

Laatuguru-kirjaa on saatavilla Nordnetissä myös osana neljän sijoituskirjan pakettia, joka sisältää signeerauksen tai omistuskirjoituksen.

Jos haluat signeerauksen tai omistuskirjoituksen, mainitsethan siitä tilauslomakkeen viestikentässä.

Blogi ei sisällä sijoitussuosituksia, eikä kirjoituksen tarkoituksena ole laatia tekstissä mainituista yhtiöistä tai edes niiden osista sijoitusanalyysiä, taikka antaa osakkeesta suositusta tai tavoitehintaa. Sijoitustoiminta sisältää riskin menettää pääoma kokonaan, ja jokainen vastaa sijoituksistaan itse. Kirjoittajaa voi seurata myös Twitterissä (@JukkaOksaharju).

Photo credit: Saltatempo via Foter.com / CC BY-NC

Etkö ole vielä Nordnetin asiakas? Tule asiakkaaksi tästä.

Alla olevassa kommenttikentässä voit kommentoida tämän blogikirjoituksen sisältöä ja lukea muiden jättämiä kommentteja. Kommenttien sisältö ei edusta Nordnetin mielipidettä. Nordnet ei tarkista kommentteja ennen niiden julkaisemista, mutta poistamme epäasialliset kommentit, jos sellaisia esiintyy.
Jos haluat tietää lisää siitä, miten Nordnet käsittelee henkilötietojasi, klikkaa tästä.