Kampanjayhtiö: PepsiCo

Pepsico on vakaa ja jatkuvasti kansainvälistyvä kuluttajatuoteyhtiö, jonka menestys rakentuu useiden eri tavaramerkkien ympärille. Yhtiön liikevaihto saavutti 65 miljardin dollarin rajan viime vuonna, mikä kertoo liiketoiminnan massiivisesta laajuudesta. Esittelen Pepsicon tässä merkinnässä yritysesittelyn tasolla. Yhtiön osake on merkinnän julkaisuhetkellä mukana Nordnetin ulkomaisten osakkeiden kaupankäyntikampanjassa.

Pepsicon operatiivinen kannattavuus on liikkunut arviolta 15 prosentin tasolla liikevaihdosta, joten kyseessä on keskimääräistä selvästi kannattavampi laatuyhtiö. Yhtiötä voidaan perustellusti verrata saman toimialan aavistuksen verran tunnetumpaan jättiläiseen, Warren Buffettin suosikkiin The Coca-Cola Companyyn.

Kokonaisuutta tarkastellen Pepsicon liiketoiminta on hajautettu hiilihapotettujen, sokeroitujen ja makeutettujen virvoitusjuomien sekä ruokatuotteiden kesken. Elintarvikedivisioona ja virvoitusjuomasegmentti muodostavat kumpikin varsin tarkasti puolet yhtiön liikevaihdosta. Tältä osin Pepsico eroaa merkittävällä tavalla The Coca-Cola Companystä, joka on fokusoitunut merkittävässä määrin juomatuotteisiin, sivuuttaen snacksit ja muut elintarvikkeet.

Tuloskehitys

Viimeisten 10 vuoden aikana Pepsicon osakekohtainen tulos on kasvanut keskimäärin yhdeksän prosentin vuosivauhtia. Yhtiön osingonjakosuhde on kohonnut samalla ajanjaksolla selvästi. Tämän voi havaita ennen kaikkea siitä, että yhtiön maksamat osakekohtaiset osingot ovat nousseet viimeisten 10 vuoden aikana vuosittain keskimäärin jopa 14 prosentin tahtia – selvästi nopeammin kuin osakekohtainen tulos. Kun voitonjako kohoaa nettotulosta nopeammin, kasvaa voitonjakosuhde. Pepsicon viimeisten 10 vuoden aikana saavuttama osingonjaon kasvuvauhti on merkinnyt yhtiön osakkeenomistajien saaman vuotuisen osinkosumman kaksinkertaistumista vain hieman yli viiden vuoden aikavälein.

Historiadatasta on mahdollista tiivistää, että Pepsico on kyennyt kaksinkertaistamaan osakekohtaisen osinkonsa keskimäärin noin 5 vuoden välein jo vuodesta 1965 lähtien. On kuitenkin huomattava, että yhtiön osinkosumman kasvu on hidastunut merkittävällä tavalla aivan viime vuosina. Tämä johtuu lähinnä globaalista finanssikriisistä ja sitä seuranneesta hitaasta taloudellisen toipumisen aikakaudesta. Viimeisten viiden vuoden aikana yhtiölle tärkeä markkina-alue Eurooppa on käynyt kaksi kertaa taantumassa.

Osinkotarkastelussa on myös olennaista havaita, että Pepsicon osakekohtaisen voitonjaon kasvu on perustunut lähihistoriassa paitsi osakekohtaisen tuloksen kohenemiseen, myös osingonjakosuhteen nousemiseen. Jälkimmäinen tarkoittaa sitä, että yhtiö on jakanut viime vuosina aiempaa suuremman osan ansaitsemastaan nettotuloksesta osinkoina osakkeenomistajille. Tämä trendi ei voi kohota ikuisesti.

Pidemmän päälle yhtiö kuin yhtiö kykenee kasvattamaan voitonjakoaan kestävällä tavalla ainoastaan ansaitsemalla aiempaa enemmän nettotulosta. Vuonna 2003 Pepsicon osingonjakosuhde oli 30 prosenttia, vuonna 2014 se oli jo 52 prosenttia. Nyrkkisääntönä on mahdollista esittää, että mitä alhaisempi on yhtiön osingonjakosuhde, sitä turvallisemmalla pohjalla nykyosinko on arvaamattomien ja turbulenttien taloussuhdanteiden vuoristoradassa. Toisin sanoen alhaisen osingonjakosuhteen yhtiöllä on taantumassa enemmän turvamarginaalia voitonjakotasonsa säilyttämisen suhteen, vaikka nettotulos laskisikin.

pepsicoosingonjakosuhde

Pepsicon osingonjakosuhde 2003–2013 (%)

Jos osingonjakosuhde kipuaa lähelle sataa, ei yhtiön nettotuloksella ole juurikaan laskuvaraa vallitsevan osinkotason säilyttämisen näkökulmasta. Tuloksestahan on yleensä välttämätöntä jättää osa myös kasvuinvestointien rahoittamiseen, jotta tulevien vuosien osingoilla olisi kasvuedellytyksiä. Jatkossa Pepsicon osakekohtaisen voitonjaon kasvun tuleekin perustua ensisijaisesti liiketoiminnan ansaitseman tuloksen kasvuun, koska osingonjakosuhdetta ei ole mahdollista nostaa vuosi toisensa jälkeen.

Kahden globaalin virvoitusjuomajätin välillä on havaittavissa merkittävä ero maantieteellisen toiminta-alueen näkökulmasta: Pepsicolla kehittyvät taloudet – mukaan lukien BRIC-maat eli Brasilia, Venäjä, Intia ja Kiina – edustavat vain 35 prosenttia myynnistä. The Coca-Cola Companyllä Yhdysvaltain ulkopuolisen myynnin osuus on jo miltei 80 prosenttia, ja kehittyvien markkinoiden osuus kohoaa 63 prosenttiin.

Vuonna 2011 Pepsico laajentui mittavalla yrityskaupalla Venäjälle ostamalla Wimm-Bill-Dann -nimisen elintarvikejätin. Yhtiö on nyt markkinajohtaja yhdellä maailman pitkän aikavälin trendien mukaan nopeimmin kasvavista kuluttajatuotemarkkinoista. Kaiken kaikkiaan Pepsicon tapauksessa liiketoiminnan kasvu muodostuu paitsi maantieteellisestä laajentumisesta, myös strategisista yritysostoista. Erityisen huomionarvoista on, että yhtiö on suorittanut epäorgaanisia hankintoja perinteisten virvoitusjuomien ulkopuolelta, kuten terveyteen ja hyvinvointiin liittyvistä elintarvikkeista. Näiden tuotteiden kategoriassa myös osittaiset vertailuyhtiöt Danone ja Nestle ovat jo saavuttaneet vahvaa kasvua ja erinomaisia tuloksia.

Tavaramerkit

Pepsicon oman ilmoituksen mukaan yhtiö omistaa 22 kappaletta vähintään miljardin dollarin arvoista tavaramerkkiä. Näistä osa liittyy perinteiseen virvoitusjuomaliiketoimintaan, mutta yhtiön fokuksessa on kehittää portfoliotaan jatkossa myös ei-hiilihapollisten juomien kategoriassa. Unohtaa ei sovi myöskään hiilihapotettujen juomien markkinoiden sisällä vähäkalorisia, keinotekoisesti makeutettuja juomia. Juuri nyt Pepsico vyöryttää markkinoille tähän liittyen uutta Next-tuoteperhettään. Konsernitasolla Pepsicon tavaramerkkeihin lukeutuvat ydinbrändin ohella muun muassa Pepsi Max, Lays, Walkers, Mountain Dew, Tropicana ja Lipton. Vastaavasti The Coca-Cola Companyllä on tarjota lippulaivansa ohella muun muassa Sprite, Fanta, Minute Maid ja Powerade.

Pepsicon markkina-asema valitsemissaan houkuttelevissa kuluttajatuoteryhmissä on vahva maailmanlaajuisesti. Esimerkiksi suolaisissa snackseissä ja urheilujuomissa yhtiö on globaali markkinajohtaja. Mehuissa ja virvoitusjuomissa yhtiö on globaali markkinakakkonen, jääden molemmissa hienoisesti The Coca-Cola Companyn varjoon. Koko liiketoiminnan mittakaavassa Pepsico on markkinajohtaja useilla avainmarkkinoilla, kuten Yhdysvalloissa, Venäjällä, Intiassa, Egyptissä ja Saudi-Arabiassa. Iso-Britanniassa ja Meksikossa yhtiö on kaikki tuotekategoriat yhteenlaskettuna markkinakakkonen.

Tulevaisuus

Pepsicon pitkän tähtäimen näkymä on valoisa. Yhtiö tavoittelee keskimäärin 5 prosentin vuotuista liikevaihdon kasvua, josta suurin osa on suunnitelman mukaan orgaanista eli ilman yrityskauppoja tapahtuvaa. Kasvun on tarkoitus keskittyä enimmäkseen kehittyville markkinoille, mikä onnistuessaan nostaisi kasvumarkkinoiden suhteellista osuutta Pepsicon myynnistä edelleen. Myös osakkeen arvostustaso saattaa nousta hieman, jos yhtiö kykenee kasvattamaan läsnäoloaan kehittyvillä markkinoilla kannattavasti.

Omien osakkeiden takaisinostojen ja liikevoittomarginaalin asteittaisen nostamisen kautta Pepsicon tavoitteena on kasvattaa osakekohtaista tulosta hieman liikevaihtoa nopeammin. Toisin sanoen tuloksen kasvutavoitteena on korkea yksinumeroinen vuotuinen prosenttiluku, mikä toteutuessaan kaksinkertaistaisi yhtiön osakekohtaisen tuloksen jatkossa keskimäärin noin 8 vuoden välein. Pepsico vaikuttaa yhtiökohtaisten kasvun ja kannattavuuden lukujen valossa konservatiivisen laatuyhtiösijoittajan ostokohteelta, kunhan sisäänmenohinta muodostuu järkeväksi esimerkiksi suhdannetekijöiden johdosta.

Osakkeen hinnoittelu ja osingot

Tällä hetkellä analyytikot odottavat Pepsicon ansaitsevan osaketta kohden kuluvalla tilikaudella 4,50 dollaria ja ensi vuonna 4,90 dollaria. Viime vuonna yhtiö teki osakekohtaista tulosta 4,37 dollaria. Vuonna 2014 raportoitua tuloskasvua rajoittaa valuuttakurssiturbulenssi. Yhtiön osakkeella käydään kauppaa New Yorkin pörssissä hintatasoon 85,50 dollaria, joten P/E-luku asettuu kuluvalle tilikaudelle tasoon 19, ja ensi vuodelle tasoon 17,5. Viime vuoden toteutuneesta tuloksesta laskettuna P/E-luku on 19,5.

Pepsicon osakekohtaisen tuloksen kasvua tukee omien osakkeiden takaisinosto-ohjelma, jonka kautta yhtiö on kyennyt mitätöimään osakekannastaan viime vuosina keskimäärin 1,1 prosenttia tilikausittain. Osaltaan tavoitteeseen yltämistä tukee myös yhtiön tavoite kohottaa operatiivista kannattavuuttaan 0,30–0,50 prosenttiyksikköä vuodessa, nostaen samanaikaisesti sijoitetun pääoman tuottoa yli 0,50 prosenttiyksikköä per tilikausi. Tavoitteet ovat mahdollisia mutta haastavia saavuttaa.

Pepsico on jakanut osinkoa perinteisesti neljä kertaa vuodessa. Huomionarvoista on, että yhtiö on korottanut osakekohtaista voitonjakoaan vuosi toisensa jälkeen yhtäjaksoisesti jo 42 tilikauden ajan. Pepsicon maksaman viimeisimmän vuosiosingon yhteismäärä on 2,27 dollaria, mikä merkitsee osakkeen nykyhintaan nähden 2,7 prosentin efektiivistä osinkotuottoa. Lukema on samalla pallokentällä The Coca-Cola Companyn vastaavan tuoton kanssa.

Laadukkaimmat virvoitusjuomayhtiöt eivät ole lyhyellä aikavälillä erityisen halpoja, vaan sijoituskohteina niiden houkuttelevuus perustuu siihen, että yhtiöiden kasvattaessa todennäköisesti tulevinakin vuosina osakekohtaisia osinkojaan, kohoaa sijoittajan omaan hankintahintaan saatava osinkotuotto vuosi toisensa jälkeen. Toki osingonjaon kasvuodotusta hinnoittelee lähtökohtaisesti aina myös laatuyhtiön osakekurssi, ja sijoittajan näkökulmasta hyvä tuottovaatimus toteutuu ainoastaan voitonjaon kasvaessa. Olennaisena lisänä osinkopohjaiseen sijoitustuottoon tulee kuitenkin osakekurssin liikehdintä, jonka pääsuunta seuraa yleensä yhtiön osingonjaon trendiä ennemmin tai myöhemmin.

**

Lähestyvät jalkapallon maailmanmestaruuskilpailut tuovat piristystä ja uuden kasvuvaihteen Brasilian talouteen. Sponsoreille kisat takaavat globaalin näkyvyyden. 5.–30.5.2014 voit sijoittaa valittuihin osakkeisiin ja ETF:iin alennetuin kuluin.

>> Siirry tästä Nordnetin kampanjasivuille

Kirjoittajan sijoituskirjoja Hyvästä yhtiöstä hyvään sijoitukseen (2012, 233 s.) ja Hajauta tai hajoa (2013, 311 s.) voi tilata signeerattuna ja/tai omistuskirjoituksella.

https://www.nordnet.fi/palvelut-ja-tuotteet/sijoittamisen-tukena/sijoituskirja.html

Kirjoittaja lähipiireineen ei omista kampanjan kohteena olevia yhtiöitä kirjoitushetkellä. Blogi sisältää markkinointiviestin, mutta se ei sisällä sijoitussuosituksia, eikä kirjoituksen tarkoituksena ole laatia tekstissä mainituista yhtiöistä tai edes niiden osista sijoitusanalyysiä, taikka antaa osakkeesta suositusta tai tavoitehintaa. Kirjoittajaa voi seurata myös Twitterissä (@JukkaOksaharju).

Etkö ole vielä Nordnetin asiakas? Tule asiakkaaksi tästä.

Alla olevassa kommenttikentässä voit kommentoida tämän blogikirjoituksen sisältöä ja lukea muiden jättämiä kommentteja. Kommenttien sisältö ei edusta Nordnetin mielipidettä. Nordnet ei tarkista kommentteja ennen niiden julkaisemista, mutta poistamme epäasialliset kommentit, jos sellaisia esiintyy.
Jos haluat tietää lisää siitä, miten Nordnet käsittelee henkilötietojasi, klikkaa tästä.

guest
2 Kommentti
vanhin
uusin tykätyin
Inline-palaute
Näytä kaikki kommentit
Nimetön
Nimetön
07.05.2014 11:01

Eikö Lipton ole Unileverin omistama tuotemerkki? Unilever ja Pepsico ovat mielestäni toimineet yhteistyössä pullotettujen Lipton-juomien valmistuksessa.

http://www.unilever.fi/our-brands/detail/Lipton/362127/

Nimetön
Nimetön
07.05.2014 11:58

Esko: Olet oikeassa. Lipton on mukana Pepsicon tärkeimpien tavaramerkkien luettelossa siksi, että yhtiö itse listaa sen sijoittajamateriaalissaan keskeiseksi lähteeksi tuloksentekokyvyssä. Pepsicon Liptonin kanssa harjoittama valmistus- ja jakeluyhteistyö on kantanut hedelmää, sillä teemerkki on maailman myydyin omassa kategoriassaan.