Siirry pääsisältöön

Arvosijoittajan nykyhetken seurantalista Helsingin pörssistä

Yhtiön arvo on mahdollista nähdä kolmen tekijän – yhtiön nykyomaisuuden (B), yhtiön normalisoidun tuloksen (E) ja yhtiön tuloksen kannattavan kasvunäkymän (G) – summana. Tarkastelen tässä blogimerkinnässä Helsingin pörssin suuryhtiöitä perinteisen arvosijoittajan tunnusluvuilla. Niillä yhtiön edullisuuden tulee perustua pääosin tai jopa kokonaan nykyisyyteen, ei epävarmaan tulevaisuuteen. 

Arvosijoittamisen kiistattoman esi-isän Benjamin Grahamin mukaan yhtiön kolmen edeltävän vuoden keskiarvotuloksesta laskettu ns. tuloskerroin eli P/E-luku ei saisi ylittää tasoa 15. Toisaalta osake ei saisi myöskään olla hinnoiteltu yli 1,5:n kertoimella suhteessa sen oman pääoman tasearvoon (P/B).

Tarkastelen tässä blogimerkinnässä Helsingin pörssin suuryhtiöitä (OMXH25) näiden arvosijoittajan perinteisimpien tunnuslukujen kautta. Kiveen ei ole kuitenkaan kirjoitettu, että jokaisen sijoittajan tulisi valikoida sijoituskohteitaan juuri näiden tunnuslukujen avulla, puhumattakaan siitä, että juuri näiden tunnuslukujen käyttäminen sijoitusprosessissa takaisi tuottoja.

Aluksi onkin syytä korostaa, etteivät listaukset ole automaattisia osto- tai myyntilistoja. Niiden ainoa tarkoitus on herätellä sijoittajaa tarvittaessa aloittamaan kiinnostuksensa mukainen omatoiminen tarkempi analyysi huomiota herättävistä kohteista. Samalla on hyvä sisäistää, että lopulta sijoitustuotot ovat riippuvaisia tulevaisuudesta, minkä vuoksi staattiset ja mekaaniset listaukset nykyisyydestä tai historiasta eivät tarjoa oikotietä onneen. Jokaisen omaa näkemystä tarvitaan listausten voidessa auttaa sijoittajaa seulomaan tarkemman tutustumisensa listalle koko pörssilistaa rajatumman yhtiöjoukon.

OMXH25-yhtiöt tarkasteltuna P/E-luvulla

15. marraskuuta Helsingin pörssin 25 suuryhtiön keskuudesta löytyy seitsemän yhtiötä, jotka noteerataan korkeintaan kymmenen P/E-luvulla. Yksinkertaistettuna P/E-luku kertoo yhtiön ns. tuloskertoimen eli sen, kuinka monessa vuodessa yhtiö laskennallisesti ja teoreettisesti maksaisi tuloksensa kautta osakkeen nykyisen kurssitason ”takaisin”. Tämä sisältää esimerkiksi täysin epärealistisen olettaman siitä, että yhtiön tulos vakiintuisi tulevaisuudessa täsmälleen nykytasolleen. Jonkinlaista indikaatiota sijoittaja voi tunnusluvusta kuitenkin saada omien pohdintojensa virikkeeksi.

Seuraavassa taulukossa on järjestetty OMXH25-yhtiöt matalimman P/E-luvun mukaiseen järjestykseen käyttämällä Inderesin seurannassa olevia yhtiöitä ja Inderesin ennusteita yhtiöiden kuluvan koko vuoden tuloksiksi. Listaus on siis siinä mielessä täysin mekaaninen yhden tunnusluvun listaus, eikä se sellaisenaan sovellu missään nimessä kyseisten yhtiöiden riittävän kattavaksi analysoimiseksi tai niiden keskinäisen houkuttelevuuden tunnistamiseksi. Lisäksi on huomioitava, että epävarmuutta sisältyy myös Inderesin ennusteiden osumatarkkuuteen koskien laskelmissa olevia tuloksia.

YhtiöP/E 2023E/P 2023
Nordea7,213,9 %
Cargotec7,912,7 %
Fortum8,511,8 %
Tietoevry9,410,6 %
Nokia9,610,4 %
Konecranes10,010,0 %
Outokumpu10,010,0 %
Valmet10,29,8 %
Neste11,78,5 %
Metso12,58,0 %
Kesko13,47,5 %
Huhtamäki15,26,6 %
Sampo16,36,1 %
Elisa17,95,6 %
Telia18,95,3 %
Wärtsilä21,54,7 %
Kone21,64,6 %
UPM-Kymmene23,74,2 %
Metsä Board26,83,7 %
Nokian Renkaat26,93,7 %
Orion29,13,4 %
Qt Group37,22,7 %
Stora Enso52,31,9 %
Taulukko 1. OMXH25-yhtiöt P/E-luvulla tarkasteltuna, 15.11.2023 Inderesin ennusteet, pl. Kojamo ja SSAB

Edeltävässä taulukossa on laskettu suuryhtiöiden P/E-lukujen kanssa auki myös yhtiöiden ns. tulostuotto eli E/P. Yksinkertaistaen se kuvastaa sitä teoreettista tuottoa, jonka yhtiö kykenee ennustetulla kuluvan vuoden tuloksellaan tuottamaan omistajilleen laskennallisesti nykyisellä kurssitasolla. Tämä tuottoprosentti ei siis tarkoita esimerkiksi osakekurssin tulevaa tuotto-odotusta eikä osakkeen tulevaa kokonaistuotto-odotusta. Se on laskennallinen ja osin teoreettinen lähestymistapa, jolla sijoittaja pystyy yhden näkökulman kautta tarkastelemaan yhtiön liiketoiminnan tuloksentekokykyä suhteessa vallitsevaan arvostustasoon.

OMXH25-yhtiöt tarkasteltuna P/B-luvulla

P/B-luku viestii sijoittajalle osakkeen hinnoittelusta suhteessa yhtiön taseen omaan pääomaan. Jos P/B-luku on tasan yksi, sijoittaja saa ostaa osakemarkkinoilta yhtiön taseen omaa pääomaa sen ”kirjanpitoarvolla”. Tällöin osakesijoittajan tuotto-odotus vastaa staattisessa tarkastelussa jotakuinkin samaa tuotto-odotusta, jonka yhtiö saa liiketoimintansa kautta taseensa omalle pääomalle.

Edellä kuvatut yhtiöt on järjestetty seuraavassa taulukossa mekaanisesti P/B-luvun mukaiseen arvostusjärjestykseen. Kuten edellä, myöskään tässä kohdin ei yksittäisellä tunnusluvulla tarkasteleminen tuota sijoittajalle riittävää analyysiä päätöksentekoa varten suuntaan eikä toiseen. Osakkeen P/B-luku kuitenkin valottaa yhtiön markkinahinnoittelua suhteessa sen taseen kirjanpidolliseen nykyomaisuuteen. Tämä on yksi näkökulma osakkeiden seurantalistan rakentamiseksi, mutta pitkällä aikajänteellä on usein vieläkin merkityksellisempää arvioida omatoimisesti sitä, millaisen tuoton yhtiö kykenee liiketoiminnallaan saavuttamaan taseensa omalle pääomalle. Jos liiketoiminta ei tuota, ei sijoittaja useinkaan hyödy siitä, että hän ostaa tuottamatonta taseomaisuutta lähellä sen kirjanpidollista arvoa.

Edeltävän taulukon tavoin seuraavissa laskentakaavoissa on P/B-luvun osalta sovellettu Inderesin seurannassa olevien OMXH25-yhtiöiden taseennusteita kuluvalle tilikaudelle 2023.

YhtiöP/B 2023
Outokumpu0,4
Nokia0,8
Nokian Renkaat0,8
Stora Enso0,9
Nordea1,2
Fortum1,2
Metsä Board1,3
Tietoevry1,5
UPM-Kymmene1,5
Cargotec1,6
Telia1,6
Konecranes1,7
Valmet1,8
Huhtamäki1,8
Kesko2,4
Sampo2,6
Metso2,8
Neste3,0
Wärtsilä3,1
Elisa5,3
Orion6,1
Kone7,6
Qt Group13,3
Taulukko 2. OMXH25-yhtiöt P/B-luvulla tarkasteltuna, 15.11.2023 Inderesin ennusteet, pl. Kojamo ja SSAB

Huomionarvoista on, että suuressa kuvassa P/B-luvun taso näyttää korreloivan – täysin rahoitusteorian mukaisesti – varsin hyvin yhtiön kannattavuuden ja tulevaisuuden (kannattavien) kasvunäkymien kanssa. Toisin sanoen tunnusluvun arvo on keskimäärin sitä korkeampi, mitä paremmat edellä mainitut osatekijät sijoittajien kollektiivin mielestä ovat.

OMXH25-yhtiöt tarkasteltuna P/E x P/B -luvulla

Tapauskohtaisesti harkittavissa olevaa joustamista yksittäisen tunnusluvun (P/E tai P/B) maksimiarvosta arvosijoittamisen esi-isä Benjamin Graham voisi omien sanojensa mukaan harkita, jos P/E- ja P/B-lukujen tulo eli kertolaskun vastaus – ns. Grahamin luku – saisi korkeintaan arvon 22,5.

Graham käytti lukunsa laskentakaavassa P/E-luvun osalta kolmen vuoden keskiarvotulosta. Seuraavassa taulukossa on havainnollistavassa tarkoituksessa yksinkertaistettu laskentakaavaa käyttämällä tuloksena kolmen vuoden keskiarvon sijaan pelkistetysti Inderesin kuluvan vuoden tulosennusteita sen seurannassa olevista OMXH25-yhtiöistä. Ja kuten aiempien taulukoiden kanssa: myöskään Grahamin luvun mukainen staattinen ja mekaaninen listaus ei toimi suorana listauksena ostoihin eikä myynteihin.

YhtiöP/E x P/B 2023
Outokumpu4,0
Nokia7,7
Nordea8,6
Fortum10,2
Cargotec12,6
Tietoevry14,1
Konecranes17,0
Valmet18,4
Nokian Renkaat21,5
Huhtamäki27,4
Telia30,2
Kesko32,2
Metsä Board34,8
Metso35,0
Neste35,1
UPM-Kymmene35,6
Sampo42,4
Stora Enso47,1
Wärtsilä66,7
Elisa94,9
Kone164,2
Orion177,5
Qt Group494,8
Taulukko 2. OMXH25-yhtiöt P/E x P/B -luvulla tarkasteltuna, 15.11.2023 Inderesin ennusteet, pl. Kojamo ja SSAB

Perinteisen arvosijoittajan silmin marraskuun 2023 puolivälin arvostustasot ovat yleisesti ottaen lähtökohdiltaan 2020-luvun alkuvuosia suotuisammat potentiaalisiin sijoituskohteisiin tutustumiseksi. Silti on tiedostettava se, ettei yksistään sijoitus mahdollisesti jollain mittarilla aliarvostettuun yhtiöön ole automaattisesti hyvä sijoitus. Käytännössä jokaisen yhtiön pitää tulevaisuudessa(kin) menestyä liiketoiminnoissaan riittävällä tavalla suhteessa odotuksiin ja myös muiden sijoittajien on jossain vaiheessa ”uudelleenarvioitava” yhtiö sijoituskohteena arvostuskertoimineen – jotka osakkeita aiemmin ostaneen näkökulmasta tuolloin toivottavasti kohoaisivat. Sijoittajakollektiivin saaminen arvioimaan jokin yhtiö fundamentaalisesti uudelleen edellyttää usein merkittäviä yhtiö- tai toimialakohtaisia uutisia. Siksi yksistään arvostuskertoimien tarkastelun pohjalta tapahtuva sijoitustoiminta ei ole järkevää, vaan mukaan tarvitaan myös näkemystä yhtiön tulevaisuudesta ja katalyytistä, joka saisi sijoittajan itsensä lisäksi myös muut sijoittajat näkemään yhtiön uudessa, paremmassa valossa.

Joulun pakettitarjouskampanja on nyt alkanut! Yli 100 000 kappaletta myyneiden seitsemän sijoituskirjan paketin saa alehinnalla Nordnetistä vuoden loppuun asti!

Nordnetin kautta tilattavissa sijoituskirjoissa on tarkasteltu sijoitusstrategioita Helsingin pörssin arvo-, kasvu-, laatu- ja pienyhtiöiden näkökulmista. Seitsemän teoksen sijoituskirjapaketti on nyt tilattavissa Nordnetistä tarjoushintaan. Kirjat sisältävät pyynnöstä myös signeerauksen. Lue lisää ja tilaa omasi.

Kirjoittajan lähipiiri omistaa tekstissä mainituista yhtiöistä Nordean osakkeita kirjoitushetkellä. Kirjoittaja ei sitoudu päivittämään mahdollisia omistusmuutoksia tähän blogitekstiin tekstin julkaisun jälkeen. Teksti ei ota kantaa ajoitukseen eikä yksittäisiin sijoituskohteisiin, sijoitusstrategioiden paremmuuteen tai yksittäisiin yhtiöihin. Teksti ei myöskään ota kantaa tulevaan kehitykseen. Blogi ei sisällä sijoitussuosituksia, eikä kirjoituksen tarkoituksena ole laatia tekstissä mainituista yhtiöistä, indekseistä, strategioista tai edes niiden osista sijoitusanalyysiä, taikka antaa osakkeesta, indeksistä tai strategiasta suositusta taikka tavoitehintaa. Tässä blogissa esitetyt ajatukset eivät ole sijoitusneuvoja, -suosituksia tai -kehotuksia, eikä sijoitustoiminnassa historia ole tae tulevista tuotoista. Kukaan ei voi antaa oikeita neuvoja tuntematta sijoittajan taloudellista tilannetta, sijoitushorisonttia, riskinsietokykyä tai muita hänen sijoitussuunnitelmansa yksityiskohtia. Pelkästään blogin välityksellä ei ole myöskään mahdollista käsitellä sijoituskohteita sillä tarkkuudella kuin jokaisen sijoittajan tulisi tehdä ennen sijoituspäätöksen tekoa. Sijoitustoiminta sisältää riskin menettää pääoma kokonaan, ja jokainen vastaa sijoituksistaan itse. Kirjoittajaa voi seurata myös Twitterissä (@JukkaOksaharju). Blogi sisältää Nordnetin markkinointilinkin.

Etkö ole vielä Nordnetin asiakas? Tule asiakkaaksi tästä.

Alla olevassa kommenttikentässä voit kommentoida tämän blogikirjoituksen sisältöä ja lukea muiden jättämiä kommentteja. Kommenttien sisältö ei edusta Nordnetin mielipidettä. Nordnet ei tarkista kommentteja ennen niiden julkaisemista, mutta poistamme epäasialliset kommentit, jos sellaisia esiintyy. Jos haluat tietää lisää siitä, miten Nordnet käsittelee henkilötietojasi, klikkaa tästä.

Subscribe
Lähetä minulle ilmoituksia:
guest
0 Kommenttia
Inline-palaute
Näytä kaikki kommentit