Siirry pääsisältöön

Mobiilisovellusta koskevat yleiset ehdot.


Ehdot.

Tämä Ehtojen versio on voimassa 26.9.2018 alkaen. Nordnet voi aika ajoin muuttaa Ehtoja esimerkiksi täyttääkseen laissa säädetyt velvollisuudet. Ehtojen uusimman version voi lukea, tallentaa ja tulostaa tältä verkkosivulta.

1. YLEISTÄ.

1.1 Nordnet Bank AB (jäljempänä ”Nordnet”) tarjoaa nykyisille asiakkailleen ja muille käyttäjille (jäljempänä ”Käyttäjä”) mahdollisuuden hankkia Nordnetin mobiililaitteille tarkoitetun sovelluksen (jäljempänä ”Mobiilisovellus”) näiden mobiilisovellusta koskevien yleisten ehtojen (jäljempänä ”Ehdot”) mukaisesti. Hyväksymällä nämä Ehdot Käyttäjä saa jäljempänä kohdassa 7.2 kuvatun lisenssin. Lisenssi koskee kaikkia Nordnetin tarjoamia Mobiilisovelluksen päivityksiä, jollei päivitykselle ole erillistä lisenssiä ja erillisiä lisenssiehtoja.

1.2 Mobiilisovelluksen kautta kulloinkin käytettävissä olevat tuotteet ja palvelut voivat vaihdella laajuudeltaan ja muodoltaan. Nordnet pidättää itselleen oikeuden myös kehittää, laajentaa, rajoittaa tai muulla tavoin muuttaa Mobiilisovelluksen ulkoasua, teknisiä tietoja, järjestelmiä ja muita toimintoja sekä niitä koskevia ehtoja.

1.3 Tehdessään Mobiilisovellusta koskevan sopimuksen, yleensä internetin ja asianomaisen sovellusten kauppapaikan kautta, Käyttäjän on siinä yhteydessä täytettävä pyydetyt tiedot ja vahvistettava, että hän haluaa tehdä sopimuksen käyttääkseen Mobiilisovellusta. Ennen kuin Käyttäjä voi alkaa käyttää Mobiilisovellusta, hänen on tutustuttava näihin Ehtoihin ja hyväksyttävä ne.

1.4 Hyväksymällä nämä Ehdot Käyttäjä sitoutuu noudattamaan niitä sekä Nordnetin kulloinkin mahdollisesti antamia käyttöohjeita.

2. SUHDE NORDNETIN MUIHIN EHTOIHIN.

2.1 Nämä Ehdot sääntelevät yksinomaan Käyttäjän oikeutta Mobiilisovellukseen ja Mobiilisovelluksen käyttöä. Ehdot eivät koske muita mahdollisia palveluja ja tuotteita, joita Käyttäjä hyödyntää Mobiilisovelluksen kautta. Kuhunkin sellaiseen palveluun tai tuotteeseen sovelletaan sen sijaan kyseistä tuotetta tai palvelua koskevia kulloinkin voimassa olevia ehtoja sekä niihin liittyviä muita asiakirjoja. Jos näissä Ehdoissa on määräyksiä, jotka ovat ristiriidassa erityisehtojen kanssa, erityisehdot ovat ensisijaisia.

3. MOBIILISOVELLUKSEN KAUPPAPAIKKOJA TARJOAVIEN YRITYSTEN EHDOT.

3.1 Mobiilisovellus on ladattavissa Nordnetin valitsemissa sovellusten kauppapaikoissa. Sopimuksissa, jotka Nordnet on tehnyt kyseisiä kauppapaikkoja tarjoavien yritysten kanssa, vaaditaan, että Käyttäjä täyttää näiden yritysten tietyt erityisehdot. Hyväksymällä nämä Ehdot Käyttäjä sitoutuu myös noudattamaan seuraavia erityisehtoja:

a) Käyttäjä hyväksyy, että nämä Ehdot ovat voimassa ainoastaan Käyttäjän ja Nordnetin välillä ja että ne eivät ole voimassa Käyttäjän ja Mobiilisovelluksen kauppapaikan tarjoavan yrityksen välillä.

b) Käyttäjä hyväksyy, että Nordnet, ei Mobiilisovelluksen kauppapaikan tarjoava yritys, on yksin vastuussa Mobiilisovelluksesta ja sen sisällöstä.

c) Käyttäjä vahvistaa, että Mobiilisovelluksen kauppapaikan tarjoavalla yrityksellä ei ole Mobiilisovelluksen ylläpito- ja tukipalveluja koskevia velvollisuuksia.

d) Käyttäjä vahvistaa, että Nordnet on yksin vastuussa näiden Ehtojen mukaisesti kaikista mahdollisista vaatimuksista, menetyksistä, vahingonkorvausvaatimuksista, vahingoista, kuluista tai kustannuksista, jotka aiheutuvat mahdollisten takuiden noudattamatta jättämisestä, lukuun ottamatta Mobiilisovelluksen kauppapaikassa tarjoavan yrityksen mahdollisesti antamia takuita.

e) Käyttäjä vahvistaa, että Nordnet on yksin vastuussa näiden Ehtojen mukaisesti Käyttäjän tai kolmannen osapuolen kaikkiin sellaisiin vaatimuksiin vastaamisesta, jotka koskevat Mobiilisovellusta tai Käyttäjän Mobiilisovelluksen hallussapitoa ja/tai käyttöä.

f) Käyttäjä hyväksyy, että jos kolmas osapuoli väittää Mobiilisovelluksen loukkaavan hänen immateriaalioikeuksiaan, Nordnet, ei Mobiilisovelluksen kauppapaikan tarjoava yritys, on yksin vastuussa näiden Ehtojen mukaisesti kaikkien sellaisten immateriaalioikeudellisten vaatimusten tutkimisesta, puolustamisesta, sovittelusta ja poistamisesta.

g) Käyttäjä vakuuttaa, että (i) hän ei oleskele maassa, jonka Yhdysvallat on asettanut kauppasaartoon tai luokitellut ”terrorismia tukevaksi” maaksi, ja että (ii) häntä ei ole merkitty kielletyksi tai rajoitetuksi tahoksi missään Yhdysvaltojen viranomaisten luettelossa.

h) Käyttäjä sitoutuu täyttämään näiden Ehtojen lisäksi myös mahdolliset kolmannen osapuolen sovellettavissa olevat sopimusehdot.

4. HENKILÖTIETOJEN KÄSITTELY.

4.1 Henkilötietojen käsittelystä vastaavana rekisterinpitäjänä Nordnet käsittelee niitä henkilötietoja, jotka on toimitettu ja kerätty hakemuksen ja sopimuksen tekemisen yhteydessä, tai jotka on muulla tavoin rekisteröity nykyisten tuotteiden ja palveluiden hallinnoinnin yhteydessä. Käsittelyn tavoitteena on kerätä, kontrolloida ja rekisteröidä henkilötiedot ennen sopimuksen voimaan astumista sekä dokumentoida, hallinnoida ja toteuttaa voimassa olevia sopimuksia. Lisäksi tietoja voidaan käsitellä oikeudellisten velvoitteiden noudattamiseksi, markkina-, liiketoiminta- ja asiakasanalyysien tekemiseen (mukaan lukien profilointi), markkinointitoimenpiteisiin sekä tarjottavien palveluiden ja tuotteiden parantamiseen, kehittämiseen ja asiakaskohtaiseen räätälöimiseen. Henkilötietoja voidaan voimassa olevan lainsäädännön puitteissa käsitellä myös muiden kuin niiden tavoitteiden saavuttamiseksi, joiden vuoksi ne on kerätty. Jos suoramarkkinointikieltoa on pyydetty, tietoja ei käsitellä suoramarkkinointiin. Kattavat tiedot henkilötietojen käsittelystä ja rekisteröidyn oikeuksista on saatavilla verkkosivuilla www.nordnet.fi. Hyväksymällä tämän sopimuksen vahvistat, että olet rekisteröitynnä tutustunut näihin tietoihin.

5. LAITTEISTO JA OHJELMISTO.

5.1 Käyttäjän on hankittava omalla kustannuksellaan kaikki Mobiilisovelluksen käyttöön tarvittavat laitteet ja ohjelmistot, kuten esimerkiksi matkapuhelin, älypuhelin, tablettitietokone tai muu mobiililaite, tietokone, sähköpostiosoite, internet-liittymä, mobiililiittymä ja tekstiviestitoiminto, sekä ylläpidettävä niitä.

5.2 Käyttäjän on noudatettava tavanomaista huolellisuutta ja suojattava laitteistonsa ja ohjelmistonsa asiattomalta käytöltä muun muassa käyttämällä vaadittavaa virustentorjuntaohjelmaa ja palomuuria.

6. TIETOTURVARATKAISU.

6.1 Tiettyjen palvelujen käyttäminen Mobiilisovelluksen kautta edellyttää Nordnetin kulloinkin määräämien tietoturvaratkaisujen käyttöä (sähköiset tunnistus- ja turvallisuusmenetelmät, kuten esimerkiksi henkilökohtainen käyttäjätunnus, pankkitunnukset tai muu sähköinen tunnistusmenetelmä, jonka avulla Käyttäjä voi todistaa henkilöllisyytensä Nordnetille). Tällaisen tietoturvaratkaisun käyttöä säännellään kolmannen osapuolen erillisissä käyttöohjeissa ja ehdoissa. Käyttäjä on vastuussa niihin perehtymisestä ja niiden noudattamisesta.

6.2 Käyttäjä hyväksyy, että kaikki Nordnetin saamat toimeksiannot ja ohjeet, jotka on annettu käyttämällä Käyttäjän käyttäjätunnusta ja salasanaa, sitovat Käyttäjää riippumatta toimeksiannon tai ohjeen antajasta. Käyttäjä sitoutuu seuraavaan:

a) Käyttäjä ryhtyy kaikkiin kohtuullisiin toimiin tietoturvaratkaisunsa suojaamiseksi ja käsittelemiseksi niin, että kukaan ei pääse siihen luvattomasti käsiksi. Tämä tarkoittaa muun muassa käyttäjätunnuksen ja salasanan salassa pitämistä sekä mobiililaitteen asianmukaisten tietoturvaominaisuuksien, esimerkiksi puhelimen lukituskoodin, käyttöä, kun tietoturvaratkaisua käytetään mobiililaitteella.

b) Käyttäjä ei merkitse muistiin tai säilytä käyttäjätunnusta ja salasanaa niin, että niiden yhteys Mobiilisovellukseen tai Nordnetin tarjoamiin muihin sähköisiin palveluihin käy ilmi.

c) Käyttäjä ottaa viipymättä yhteyttä Nordnetiin epäillessään, että joku käyttää, on käyttänyt tai tulee käyttämään Mobiilisovellusta ja/tai muita sähköisiä palveluja luvattomasti Käyttäjän käyttöoikeuksien avulla.

7. IMMATERIAALIOIKEUDET.

7.1 Kaikki Mobiilisovellukseen liittyvät immateriaalioikeudet ja tekniset ratkaisut kuuluvat Nordnetille tai mahdolliselle kolmannelle osapuolelle, jonka kanssa Nordnet tekee yhteistyötä. Kaikki Mobiilisovelluksen kautta tarjottaviin tietoihin sekä kaikkeen muuhun julkaistuun materiaaliin, logoihin, kuviin, videoihin, tietokantoihin ja vastaaviin liittyvät immateriaalioikeudet säilyvät Nordnetillä ja sen yhteistyökumppaneilla. Käyttäjä ei saa käyttää tässä kohdassa mainittua materiaalia ilman Nordnetin kirjallista lupaa, ellei sen käyttö ole välttämätöntä Mobiilisovelluksen käyttämiseksi näiden Ehtojen mukaisesti.

7.2 Käyttäjä saa näiden Ehtojen nojalla sopimuksen voimassaoloaikana ei-siirrettävän lisenssin Mobiilisovelluksen käyttöön Käyttäjän omistuksessa ja hallinnassa olevissa mobiililaitteissa, joissa on operatiivisena järjestelmänä iOS, Android tai Windows.

7.3 Käyttäjä ei saa (eikä saa yrittää) (1) takaisinmallintaa tai palauttaa Mobiilisovellusta lähdekoodiinsa tai purkaa sen koodia muutoin kuin siltä osin kuin se on sallittua pakottavien lainsäännösten mukaan, (2) kiertää Mobiilisovelluksen mahdollisia teknisiä rajoituksia, (3) tehdä Mobiilisovelluksesta useampia kopioita kuin mitä pakottavissa lainsäännöksissä sallitaan, (4) antaa muille mahdollisuutta kopioida Mobiilisovellusta, (5) jakaa, alilisensoida, vuokrata, liisata tai lainata Mobiilisovellusta tai (6) siirtää Mobiilisovellusta tai näitä Ehtoja kolmannelle osapuolelle.

8. PALVELUJEN KÄYTETTÄVYYS, KESKEYTTÄMINEN JA SULKEMINEN.

8.1 Nordnetin tavoitteena on Mobiilisovelluksen erinomainen käytettävyys ja tekninen häiriöttömyys. Nordnet ei kuitenkaan voi taata, että Mobiilisovellus on aina täysin käytettävissä. Nordnet voi ajoittain joutua rajoittamaan Mobiilisovelluksen käytettävyyttä tai keskeyttää sen tarjoamisen turvallisuussyistä, viranomaisen päätöksen vuoksi tai teknisistä tai ylläpidollisista syistä.

8.2 Nordnetillä on oikeus estää Mobiilisovelluksen käyttö kokonaan tai osittain ilmoittamatta siitä etukäteen Käyttäjälle,

a) jos Mobiilisovelluksessa käytetään virheellistä käyttäjätunnusta ja salasanaa tai jos siihen on tehty useita epäonnistuneita kirjautumisyrityksiä;

b) jos epäillään, että käyttäjätunnusta ja salasanaa on käytetty luvattomasti;

c) jos Käyttäjä ei noudata Nordnetin tai kolmannen osapuolen antamia, Mobiilisovellusta tai tietoturvaratkaisua koskevia ohjeita tai jos Nordnetillä on perusteltu syy olettaa, että Mobiilisovellusta voidaan käyttää näiden Ehtojen tai voimassa olevien lakien, asetusten tai viranomaismääräysten vastaisesti;

d) jos Käyttäjä Nordnetin Mobiilisovellusta käyttäessään toimii niin, että siitä voi aiheutua vahinkoa Nordnetille tai kolmannelle osapuolelle.

8.3 Nordnet ei vastaa välittömästä tai välillisestä vahingosta, joka Käyttäjälle tai jollekulle muulle aiheutuu edellä tässä kohdassa 8 kuvatun rajallisen käytettävyyden tai Mobiilisovelluksen käytön estämisen vuoksi.

9. VASTUU JA VASTUUNRAJOITUS.

9.1 Nordnetin vastuu Käyttäjälle rajoittuu siihen, mitä näissä Ehdoissa ja pakottavissa lainsäännöksissä määrätään.

9.2 Nordnet tai Nordnetin kanssa yhteistyötä tekevä kolmas osapuoli ei ole velvollinen korvaamaan Käyttäjälle vahinkoa, joka Käyttäjälle voi aiheutua siitä, että Mobiilisovellus ei vastaa hänen odotuksiaan, tai joka johtuu Käyttäjän Mobiilisovelluksen käytöstä. Nordnet tai Nordnetin kanssa yhteistyötä tekevä kolmas osapuoli ei korvaa koskaan elinkeinotoimintaan liittyviä vahinkoja tai välillisiä vahinkoja, kuten voiton menetystä ja muita seurannaisvahinkoja, paitsi jos kyse on tahallisuudesta tai törkeästä huolimattomuudesta, henkilövahingosta tai pakottavista lainsäännöksistä johtuvasta vastuusta.

9.3 Mobiilisovelluksella näytettävät taloustiedot näytetään ainoastaan yleisessä tiedotustarkoituksessa, eikä niitä ole tarkoitettu taloudelliseksi neuvonannoksi.

9.4 Mobiilisovellus tarjotaan sellaisena kuin se on saatavilla. Käyttäjä on itse vastuussa Mobiilisovelluksen ja sen käyttöä varten tarvittavan laitteiston, ohjelmiston ynnä muun varustuksen käytöstä. Nordnet tai kolmas osapuoli, joka tarjoaa yhteistyössä Nordnetin kanssa Käyttäjälle Mobiilisovelluksen, ei vastaa vahingosta, joka on syntynyt Käyttäjän laiminlyötyä näiden Ehtojen tai Nordnetin ohjeiden noudattamisen. Tämä pätee myös, jos Käyttäjä ei ole noudattanut sen mobiilisovellusten kauppapaikan erityisehtoja, josta Mobiilisovelluksen voi hankkia.

9.5 Nordnet ei anna mitään takuita, ja Nordnet vapauttaa itsensä kaikista nimenomaisista, implisiittisistä tai lakisääteisistä takuista, mukaan lukien takuut, jotka koskevat laatua, omistusoikeutta, kolmannen osapuolen oikeuksien loukkaamattomuutta, yleistä sopivuutta tai tiettyyn tarkoitukseen sopivuutta.

9.6 Nordnet ei vastaa vahingosta, joka johtuu Suomen tai jonkin muun maan lain määräyksestä, Suomen tai jonkin muun maan viranomaisen toimenpiteestä, sotatapahtumasta, lakosta, saarrosta, boikotista, työsulusta tai muusta vastaavasta seikasta. Lakkoa, saartoa, boikottia ja työsulkua koskeva rajoitus pätee myös, jos Nordnet on tällaisen työtaistelutoimenpiteen kohteena tai ryhtyy tällaiseen toimenpiteeseen. Nordnet vapautuu seuraamuksista myös, kun Nordnet tai Nordnetin käyttämä alihankkija on laiminlyönyt velvollisuutensa täyttämisen, jos laiminlyönnin syynä on esimerkiksi sähköiseen tietojenkäsittelyyn ja tiedonsiirtoon liittyvä seikka tai järjestelmätekninen ongelma, joka estää velvollisuuden täyttämisen ajoissa tai vaikeuttaa sitä merkittävästi ja joka ei ole osapuolen kohtuullisesti hallittavissa. Nordnet irtisanoutuu kaikesta vastuusta, joka koskee tietojen mahdollista poistamista tai edelleenlähetyksen epäonnistumista.

9.7 Nordnet ei korvaa muissa kuin edellä kuvatuissa tilanteissa syntynyttä vahinkoa, jos Nordnet on noudattanut tavanomaista huolellisuutta.

9.8 Sekä Käyttäjän että Nordnetin velvollisuutena on ryhtyä kohtuullisiin toimiin aiheuttamansa vahingon rajoittamiseksi. Jos jompikumpi osapuoli laiminlyö velvollisuutensa, korvausta voidaan pienentää vastaavasti.

9.9 Käyttäjä on velvollinen korvaamaan Nordnetille Nordnetin kärsimän vahingon, joka aiheutuu Käyttäjän tavasta käyttää Mobiilisovellusta, esimerkiksi kun käyttö aiheuttaa toimintahäiriöitä, toiminnan keskeytymisen tai vahingon. Käyttäjä on vastuussa Nordnetille, kolmannelle osapuolelle tai Käyttäjälle itselleen aiheutuneesta vahingosta tai menetyksestä, joka on syntynyt Käyttäjän laiminlyötyä edellä määritetyt velvollisuutensa. Jos kaksi tai useampi henkilö on tehnyt yhdessä sopimuksen Mobiilisovelluksen käytöstä, he vastaavat yhteisvastuullisesti tässä tarkoitetusta vahingosta tai menetyksestä. Jos Käyttäjä on oikeushenkilö, Käyttäjä vastaa siitä, että Mobiilisovelluksen käyttäjätunnus ja salasana ovat ainoastaan Käyttäjän asianmukaisesti toimivaltaisten henkilöiden tiedossa ja käytettävissä.

10. HINNAT.

10.1 Nordnet ei peri Käyttäjältä maksua Mobiilisovelluksen käytöstä. Käyttäjä on kuitenkin tietoinen siitä, että Nordnetin tuotteiden ja palvelujen mahdolliseen käyttöön Mobiilisovelluksen kautta sovelletaan ehtoja ja maksuja, jotka koskevat kyseistä tuotetta tai palvelua Käyttäjän ja Nordnetin välisen erillisen sopimuksen mukaisesti. Käyttäjä vastaa itse tietoliikenne- ja liittymämaksuista sekä tarvittavien laitteiden ja ohjelmien mahdollisista muista kustannuksista. 

11. REKLAMAATIO.

11.1 Jos Mobiilisovelluksen käytössä ilmenee ongelmia tai jos Käyttäjä on jollain tavoin tyytymätön Mobiilisovellukseen, hän voi ilmoittaa siitä Nordnetille Mobiilisovelluksessa ja Nordnetin verkkosivuilla kulloinkin olevista tiedoista ilmenevällä tavalla. Jos Mobiilisovellus on Käyttäjän mielestä viallinen, on kuitenkin tärkeää, että hän ilmoittaa siitä Nordnetille mahdollisimman pian vian havaittuaan (reklamaatio). Jos reklamaatiota ei tehdä mahdollisimman pian, Käyttäjä menettää oikeuden pyytää korvausta tai vaatia muita toimenpiteitä Nordnetiltä.

11.2 Nordnet yrittää etsiä Käyttäjälle ratkaisun kulloinkin kyseessä olevaan ongelmaan. Jos Käyttäjä on jostain syystä tyytymätön siihen, miten Nordnet on käsitellyt Käyttäjän reklamaatiota, hänellä on mahdollisuus tutkituttaa asia (maksutta) Suomen Vakuutus- ja rahoitusneuvonnassa (FINE) tai kuluttajan ollessa kyseessä Kuluttajariitalautakunnassa.

11.3 Reklamaatio, joka koskee Käyttäjän muualta kuin Nordnetiltä ostamaa tai muulla tavoin saamaa palvelua tai muuta vastaavaa, on osoitettava kyseiselle toimittajalle. Kolmannen osapuolen virheistä tai saamatta jääneistä tiedoista on ilmoitettava sille taholle, joka on lähettänyt tai jonka olisi pitänyt lähettää tiedot. Nordnet haluaa tässä yhteydessä korostaa, että Nordnet ei lähetä edelleen minkäänlaisia kysymyksiä tai reklamaatioita. Kaikki mahdolliset kysymykset ja reklamaatiot on osoitettava suoraan kyseiselle toimittajalle.

12. PERUUTTAMISOIKEUS.

12.1 Hyväksymällä nämä Ehdot Käyttäjä suostuu siihen, että tähän sopimukseen ei liity minkäänlaista peruuttamisoikeutta, ellei pakottavasta lainsäädännöstä muuta johdu.

13. SOPIMUSAIKA JA IRTISANOMINEN.

13.1 Nordnetin ja Käyttäjän välinen näiden Ehtojen mukainen sopimus on voimassa siitä lähtien, kun sopimus on tehty edellä olevan kohdan 1.3 mukaisesti. Sopimus on voimassa toistaiseksi niin kauan kuin Käyttäjä käyttää Mobiilisovellusta. Käyttäjällä on oikeus milloin tahansa irtisanoa sopimus päättymään heti. Käyttäjä irtisanoo sopimuksen lopettamalla Mobiilisovelluksen kaiken käytön ja poistamalla Mobiilisovelluksen kaikki täydelliset tai osittaiset kopiot. Jos Käyttäjä aloittaa uudelleen Mobiilisovelluksen käytön, näitä Ehtoja sovelletaan uudelleen Nordnetin ja Käyttäjän välillä ja ne ovat voimassa toistaiseksi.

13.2 Nordnetillä on oikeus irtisanoa sopimus päättymään aikaisintaan kuukauden kuluttua irtisanomisesta. Nordnetillä on kuitenkin oikeus irtisanoa sopimus päättymään heti edellä olevan kohdan 8.2 mukaisesti sekä seuraavissa tapauksissa:

a) Käyttäjä käyttää Mobiilisovellusta voimassa olevien lakien, asetusten tai sitovien viranomaismääräysten vastaisesti; tai

b) On oletettavissa, että Käyttäjä ei täytä näiden Ehtojen mukaisia sitoumuksiaan tai muuta Nordnetiin tai Nordnet-konserniin kuuluvaan yhtiöön liittyvää sitoumusta. Tällaisessa tapauksessa Nordnetillä on oikeus lukita viipymättä henkilökohtainen salasana tai vastaava tietoturvaratkaisu, kertakäyttötunnus, kortti ja varmenne. Kun sopimus on päättynyt, kirjautumiseen käytettävän henkilökohtaisen salasanan tai vastaavan tietoturvaratkaisun, kertakäyttötunnuksen, varmenteen tai kortin käyttö on kielletty.

13.3 Nordnet irtisanoo sopimuksen käyttämällä Nordnetin rekisteröimiä Käyttäjän yhteystietoja.

14. EHTOJEN JA TIETOJEN SAANTI.

14.1 Nordnetin kaikki ehdot sekä Nordnetin kaikkia tuotteita ja palveluja koskevat tiedot ovat aina Käyttäjän saatavilla Nordnetin verkkosivuilla tai vaihtoehtoisesti Nordnetin asiakaspalvelun kautta puhelimitse 020 198 5898. Tiedot voivat joissain tapauksissa perustua muiden kuin Nordnetin tietoihin tai olla saatavissa suoraan muualta kuin Nordnetiltä. Nordnet ei vastaa tällaisten tietojen oikeellisuudesta tai Käyttäjälle mahdollisesti aiheutuvasta vahingosta tai haitasta, joka johtuu tietojen mahdollisista puutteista tai virheistä.

15. MUUTOKSET.

15.1 Nordnet pidättää itselleen oikeuden muuttaa näitä Ehtoja milloin tahansa. Jos Käyttäjä ei hyväksy Nordnetin Ehtoihin tekemiä muutoksia, hänellä on oikeus irtisanoa sopimus maksutta päättymään heti.

16. SOVELLETTAVA LAKI JA ERIMIELISYYKSIEN RATKAISU.

16.1 Näiden Ehtojen mukaisiin sopimuksiin sovelletaan Suomen lakia.

16.2 Näiden Ehtojen tulkintaa ja soveltamista koskevat erimielisyydet ratkaistaan suomalaisessa tuomioistuimessa Suomen lain mukaisesti.

16.3 Myös Suomen Vakuutus- ja rahoitusneuvonta (FINE) tai Kuluttajariitalautakunta voi tutkia erimielisyyksiä. FINEn ja Kuluttajariitalautakunnan päätökset ovat suosituksia osapuolille erimielisyyksien ratkaisemisesta. Lisätietoa FINEstä on osoitteessa www.fine.fi ja Kuluttajariitalautakunnasta osoitteessa www.kuluttajariita.fi.

Nordnet Bank AB Suomen sivuliike, Yliopistonkatu 5, 3. Krs, FI-00100 HELSINKI

Puh. 020 198 5898, Y-tunnus: 2329589-2, sähköposti: asiakaspalvelu@nordnet.fi

www.nordnet.fi