Siirry pääsisältöön

Vakioidut johdannaiset: optiot ja termiinit.


Mitä ovat vakioidut johdannaiset?

Johdannainen on eräänlainen sopimus, jossa itse sopimuksella käydään kauppaa pääomamarkkinoilla. Johdannaisinstrumentti on sidottu kohde-etuuteen. Kohde-etuus voi olla esimerkiksi osake, indeksi tai hyödyke. Johdannaisinstrumentteja voidaan käyttää suojaamaan kohde-etuuden ei-toivotulta hintakehitykseltä. Niillä voidaan myös saavuttaa voittoa tai tuottoa pienemmällä pääomasijoituksella kuin mitä tarvitaan vastaavan kaupan tekemiseen suoraan kohde-etuudella. Johdannaisinstrumenttien käyttö perustuu tiettyyn odotukseen siitä, miten kohde-etuuden hinta kehittyy tietyn ajanjakson aikana.

Pörssissä kaupankäynnin kohteena olevat johdannaiset on standardoitu eli vakioitu kohde-etuuden, määrän, juoksuajan ja toteutushinnan suhteen. Vakiointi tarkoittaa, että sijoittajana tiedät aina, mitä oikeuksia ja velvollisuuksia johdannaissopimuksesta seuraa. Vakiointi helpottaa sopimuksen hinnoittelua ja kaupankäyntiä ja on siten edellytys toimiville ja likvideille johdannaismarkkinoille.

Ennen kaupankäynnin aloittamista johdannaisinstrumenteilla on tärkeää, että asiakkaana varmistat, että ymmärrät kyseisen johdannaisinstrumentin tarkoituksen ja minkälaista kohde-etuuden hintakehitystä odotat ja valitset tämän perusteella oikean johdannaisinstrumentin tai tällaisten välineiden yhdistelmän.

Optiot

Mikä on optio?

Optio on sopimus, joka tarkoittaa, että toinen osapuoli (asettaja) sitoutuu ostamaan tai myymään kohde-etuuden toiselta osapuolelta tai toiselle osapuolelle (haltija) ennalta määrättyyn hintaan, joka tunnetaan myös nimellä toteutushinta. Optioita on erilaisia. Osto-optiot (call-optiot) antavat haltijalleen oikeuden ostaa kohde-etuuden tietyn ajan kuluessa, esim. jo liikkeeseenlaskettuja osakkeita toteutushintaan. Myyntioptiot (put-optiot) puolestaan ​​antavat haltijalleen oikeuden myydä kohde-etuutta toteutushintaan tietyn ajan kuluessa. Jokainen hankittu optio vastaa asetettua optiota. Sopimus voidaan optiotyypistä riippuen joko käyttää milloin tahansa juoksuajan aikana (amerikkalainen optio) tai ainoastaan eräpäivänä (eurooppalainen optio).

Ostamalla tai myymällä osto- tai myyntioptioita voit saada tuottoa riippumatta siitä, nousevatko vai laskevatko markkinat, vai pysyvätkö ne paikallaan. Esimerkiksi:

  • Jos markkinanäkemys on positiivinen, voi olla tarkoituksenmukaista ostaa osto-optio. Jos kohde-etuuden arvo nousee – sinulla on tällöin oikeus ostaa se alemmalla toteutushinnalla. Jos kohde-etuuden arvo nousee, osto-option hinta nousee. Jos kohde-etuuden arvo päinvastoin laskee, osto-option hinta laskee.

  • Jos markkinanäkemys on negatiivinen, voit ostaa myyntioption. Jos kohde-etuuden arvo laskee – sinulla on tällöin oikeus myydä se korkeammalla toteutushinnalla. Jos kohde-etuuden arvo laskee, myyntioption hinta nousee. Jos kohde-etuuden arvo päinvastoin nousee, myyntioption hinta laskee.

Se, kuinka korkean tuoton optio voi antaa, riippuu muun muassa markkinoiden kehityksestä, markkinakoroista, osakkeista saatavista osingoista, jäljellä olevasta juoksuajasta ja odotettavissa olevista tulevista hintaliikkeistä eli ns. volatiliteetista.

Option hinta liikkuu usein enemmän kuin kohde-etuutena oleva osake tai osakeindeksi. Tätä kutsutaan vipuvaikutukseksi.

Esimerkkejä erilaisista optiotyypeistä ovat osakeoptiot ja osakeindeksioptiot.

Mikä on preemio?

Option haltija maksaa korvauksen (preemion) asettajalle ja saa oikeuden toteuttaa sopimuksen, mutta hänellä ei ole siihen velvollisuutta. Asettaja taas on velvollinen toteuttamaan sopimuksen, jos haltija sitä pyytää (eli lunastaa option). Option arvonkehityksen kannalta ratkaisevaa on yleensä kohde-etuuden arvonkehitys. Esimerkiksi sijoittajat, jotka uskovat kurssilaskuun markkinalla, voivat ostaa myyntioptioita, joiden arvo nousee, jos markkinat putoavat. Vähentääkseen tai välttääkseen kurssilaskun riskiä ostaja maksaa preemion. Preemion hinta voidaan jakaa kahteen arvoon; reaaliarvo ja aika-arvo. Reaaliarvo on kohde-etuuden hinnan ja option toteutushinnan välinen erotus. Preemion jäljelle jäävä arvo on aika-arvo, ts. preemion ja reaaliarvon välinen ero. Aika-arvo kuvastaa toimijoiden näkemystä kurssimuutoksista. Mitä pidempi aika eräpäivään on, sitä suurempi on positiivisen lopputuloksen mahdollisuus ja sitä suurempi on myös aika-arvo. Aika-arvo pienenee asteittain, nopeammin viimeisinä viikkoina, ja on aina eräpäivänä nolla.

Huomioi tämä ennen kuin sijoitat optioihin

Option ostajan riskinä on, että option arvo laskee tai optio muuttuu arvottomaksi eräpäivänä, ellei riskejä rajoittaviin toimenpiteisiin ryhdytä. Jos optio raukeaa arvottomana, optiosta hankintahetkellä maksettu preemio on menetetty kokonaisuudessaan. Option asettajalla on riski, joka voi joissain tapauksissa olla rajoittamaton, ellei riskejä rajoittaviin toimenpiteisiin ryhdytä. Kohde-etuutena olevan osakkeen tai indeksin kurssi vaikuttaa optioiden hintaan samaan tai vastakkaiseen suuntaan, mutta yleensä suuremmilla kurssivaihteluilla ja -vaikutuksilla.

Osapuoli, joka antaa sitoumuksen asettamalla option, on alusta alkaen velvollinen asettamaan vakuuden sitoumukselleen. Kun kohde-etuuden hinta liikkuu ylös- tai alaspäin ja siten johdannaisinstrumentin arvo nousee tai laskee, myös vakuusvaatimus muuttuu. Tästä syystä voidaan vaatia lisävakuuksia. Vipuvaikutus koskee siis myös vakuusvaatimusta, joka voi muuttua nopeasti ja voimakkaasti. Jos et asiakkaana anna riittäviä vakuuksia, vastapuoli tai sijoituspalveluyritys on saattanut pidättää itsellään oikeuden lopettaa sijoituksesi (sulkea positiosi) vahinkojen minimoimiseksi ilman tarvetta ottaa sinuun asiakkaana yhteyttä. Asiakkaana sinun tulee siksi seurata tarkasti hintakehitystä myös vakuusvaatimuksen näkökulmasta, jotta vältyt tilanteilta, jossa positiosi suljetaan vastoin tahtoasi.

Kun ostaja ja myyjä ovat tehneet kaupan pörssissä, optiokauppa selvitetään ns. selvitysyhteisön (clearing house) kautta. Se, että optiokaupan selvitys tapahtuu Nasdaqin kaltaisessa selvitysyhteisössä, tarkoittaa, että Nasdaq Clearing AB takaa kaupan toteutumisen toimimalla sekä ostajan että myyjän vastapuolena, niin sanottuna keskusvastapuoliselvittäjänä. Nasdaq Clearing AB ottaa siten vastapuoliriskin ja takaa kunkin option toteutuksen. Keskusvastapuoliselvitys edistää siten tehokkaampien markkinoiden luomista, koska kaikki toimijat voivat toimia ilman tarvetta arvioida alkuperäistä vastapuoliriskiä.

Termiinit

Mikä on termiini?

Termiinisopimus on kahden osapuolen välinen sopimus ostaa tai myydä jotakin kiinteään hintaan sovittuna ajankohtana. Termiini on siis option tapaan instrumentti riskien jakamiseen. Termiinikauppa eroaa kuitenkin optiokaupasta siinä, että molemmat osapuolet ovat velvollisia toteuttamaan sopimuksen. Sinulla on kuitenkin aina mahdollisuus neutralisoida termiinipositiosi myymällä samanlainen termiini, jonka olet ostanut aiemmin, tai päinvastoin. Tätä kutsutaan position "netotukseksi".

Termiinejä on kahta päätyyppiä: futuurit ja termiinit (engl. forwards). Futuurin ja termiinin ero muodostuu siitä, miten selvitys tapahtuu, eli milloin sinä sopimusosapuolena saat maksun tai joudut maksamaan riippuen siitä, onko positio tuottanut voittoa vai tappiota. Futuureissa päivittäinen selvitys tapahtuu ostajan ja myyjän välisinä jatkuvina maksuina, jotka perustuvat kohde-etuuden päivittäiseen arvonmuutokseen. Termiinien osalta selvitys tapahtuu vasta instrumentin eräpäivän yhteydessä.

Esimerkkejä erilaisista termiinityypeistä ovat osaketermiinit ja osakeindeksitermiinit.

Miten termiinin hinta määräytyy?

Optioihin verrattuna termiineissä on se etu, että termiinin teoreettinen arvo on helpompi määrittää. Se lasketaan kertomalla kohde-etuuden arvo, esimerkiksi osakkeen hinta tai indeksin arvo termiinin juoksuajan riskittömällä korolla.* Tämä arvo lisätään sitten osakkeen hintaan tai indeksin arvoon. Jos esimerkiksi indeksin arvo on 700 ja 30 päivän valtion velkakirjan korko on viisi prosenttia, yhden kuukauden juoksuajan omaavan indeksitermiinin teoreettinen arvo on noin 700 (700 x 0,05 x 1/12) ≈ 703 (olettaen, että osinkoja ei jaeta termiinin jäljellä olevana juoksuaikana).

* Riskitön korko on yleensä sellaisen valtion velkakirjan korko, jolla on sama jäljellä oleva juoksuaika kuin termiinilla.

Huomioi tämä ennen termiineihin sijoittamista

Koska termiinisopimus on kahden osapuolen välinen sopimus, on olemassa riski, että vastapuoli ei täytä velvoitteitaan. Tätä kutsutaan vastapuoliriskiksi, ja sen säätelemiseksi termiini- ja optiokaupankäyntiin liittyy vakuusvaatimus. Termiinisopimuksen solmija on siis alusta alkaen velvollinen antamaan vakuussitoumuksen. Kun kohde-etuuden hinta liikkuu ylös tai alas ja siten johdannaisinstrumentin arvo nousee tai laskee, myös vakuusvaatimus muuttuu. Tästä syystä voidaan vaatia lisävakuuksia. Vipuvaikutus koskee siis myös vakuusvaatimusta, joka voi muuttua nopeasti ja voimakkaasti. Jos et asiakkaana anna riittäviä vakuuksia, vastapuoli tai sijoituspalveluyritys on saattanut pidättää itsellään oikeuden lopettaa sijoituksesi (sulkea positiosi) vahinkojen minimoimiseksi ilman tarvetta ottaa sinuun asiakkaana yhteyttä. Asiakkaana sinun tulee siksi seurata tarkasti hintakehitystä myös vakuusvaatimuksen näkökulmasta, jotta vältyt tilanteilta, jossa positiosi suljetaan vastoin tahtoasi.

Kun ostaja ja myyjä ovat tehneet kaupan pörssissä, termiinikauppa selvitetään ns. selvitysyhteisön (clearing house) kautta. Se, että termiinikaupan selvitys tapahtuu Nasdaqin kaltaisessa selvitysyhteisössä, tarkoittaa, että Nasdaq Clearing AB takaa kaupan toteutumisen toimimalla sekä ostajan että myyjän vastapuolena, niin sanottuna keskusvastapuoliselvittäjänä. Nasdaq Clearing AB ottaa siten vastapuoliriskin ja takaa kunkin termiinin toteutuksen. Keskusvastapuoliselvitys edistää siten tehokkaampien markkinoiden luomista, koska kaikki toimijat voivat toimia ilman tarvetta arvioida alkuperäistä vastapuoliriskiä.

Tunne tuotteiden kustannukset

Kun käyt kauppaa optioilla ja termiineillä, maksat välityspalkkion. Maksamasi summa vaihtelee asiakkaan ehtojen mukaan. Välitystasot näkyvät kulloinkin voimassa olevassa Nordnetin hinnastossa. Välityksen lisäksi maksat pörssille myös ns. selvityspalkkion. Selvityspalkkio ja välitys maksetaan sekä ostaessasi että myydessäsi optiota.

Huom!

Edellä olevat tiedot eivät kata kaikkia johdannaisiin liittyviä riskejä ja merkittäviä näkökulmia. Koska johdannaiset ovat monimutkaisia rahoitusvälineitä ja niiden arvot liikkuvat voimakkaammin markkinaliikkeiden mukana kuin muiden tuotteiden, on tärkeää, että sijoittajana tutustut kunkin tuotteen erityisiin ehtoihin ja ominaisuuksiin ja käyt läpi kaikki tuotteisiin liittyvät riskitekijät.

Testaa tietosi.

Kun olet lukenut vakioiduista optioista ja termiineistä, on aika testata tietämyksesi. Jos pääset testin läpi, voit alkaa käydä kyseisillä arvopapereilla kauppaa.

Testaa tietämyksesi optioista ja termiineistä
© 2024 Nordnet Bank AB.
Nordnet | Yliopistonkatu 5, 3. krs | FI-00100 Helsinki