Siirry pääsisältöön

Tietoa palkkioista.

Sinulla on Nordnet Bank AB:n (”Nordnetin”) asiakkaana oikeus saada tietoja Nordnetin saamista tai maksamista palkkioista niille kolmansille osapuolille, joiden kanssa yhteistyössä Nordnet tarjoaa sinulle sijoituspalveluja. Nordnet toimittaa kattavat, tarkat ja ymmärrettävät tiedot palkkioiden ja maksujen luonteesta ja määrästä, tai mikäli summaa ei voida tarkasti määrittää, tiedon siitä, miten arvio summasta on laskettu ja tarvittaessa myös tieto asiakkaalle siirretystä palkkiosta tai edusta.

Alla on tietoa Nordnetin saamista palkkioista tai eduista.

Rahasto-osuuksien välittäminen.

Nordnet tarjoaa palvelussaan kaupankäyntiä suurella määrällä rahastoja useilta eri toimijoilta. Rahastoyhtiöt maksavat Nordnetille palkkion Nordnetin suorittamista palveluista. Palkkion suuruus määräytyy prosentuaalisena osuutena summasta, jonka rahastoyhtiö perii rahaston omistajilta hallinnointimaksuina.

Asiakkaana ja rahaston omistajana sinä maksat rahastolle hallinnointimaksuja. Tieto tietyn rahaston hallinnointimaksun suuruudesta löytyy rahaston instrumenttisivuilta Nordnetin verkkopalvelussa sekä rahaston avaintietoesitteestä. Hallinnointimaksu veloitetaan rahaston arvosta, yleensä päivittäin, jolloin veloitus vastaa 1/365 osaa hallinnointimaksusta. Rahastoyhtiö perii hallinnointimaksun ja maksaa osan siitä Nordnetille. Maksu suoritetaan yleensä neljännesvuosittain. Nordnetin saama osuus on yleensä 40–60% rahastoyhtiön perimästä hallinnointimaksusta.

Palkkion määrä perustuu Nordnetin asiakkaiden todelliseen omistustilanteeseen kussakin rahastossa kullakin ajanhetkellä. Nordnetin asiakkaat eivät koskaan maksa enempää hallinnointimaksua kuin miten paljon sitä kullakin ajanhetkellä peritään.

Jos asiakas saa riippumatonta neuvontaa tai salkunhoitopalvelua, joka johtaa edellä kuvattuihin palkkioihin, niin Nordnet palauttaa näiden asiakkaiden maksamat palkkiot kyseisten omistusten osalta takaisin asiakkaille. Palautus toimitetaan viivytyksettä ja rahana siinä valuutassa, johon tili on liitetty.

ETF-kuukausisäästäminen.

Nordnet tarjoaa asiakkailleen kuukausisäästämistä pörssilistattuihin rahastoihin (”ETF:iin”). Nordnetin asiakkaat voivat säästää laajaan tarjontaan pörssilistattuja rahastoja. Nordnet saa palkkioita niiltä rahastoyhtiöiltä ja liikkeeseenlaskijoilta, joiden tuotteet sisältyvät palveluun.

Nordnetin saamien palkkioiden summa määräytyy sen mukaan, miten paljon Nordnetin asiakkaat sijoittavat varojaan ETF-kuukausisäästösopimuksen piirissä oleviin pörssilistattuihin rahastoihin kuukausittain. Liikkeeseenlaskijat maksavat Nordnetille noin 0,1–0,2 % osuuden tästä summasta.

Jos asiakas saa riippumatonta neuvontaa tai salkunhoitopalvelua, joka johtaa edellä kuvattuihin palkkioihin, niin Nordnet palauttaa näiden asiakkaiden maksamat palkkiot kyseisten omistusten osalta takaisin asiakkaille. Palautus toimitetaan viivytyksettä ja rahana siinä valuutassa, johon tili on liitetty.

Listautumisannit, uusmerkinnät ja muut yhtiötapahtumat.

Nordnet voi osallistua listautumisantien, emissioiden ja muiden yhtiötapahtumien (”tarjousten”) järjestämiseen. Nordnet saa emissioiden, listautumisantien ja muiden yhtiötapahtumien markkinoinnista sekä merkintäpaikkana ja liikkeeseenlaskijan asiamiehenä toimimisesta palkkion liikkeeseenlaskijalta/listautuvalta yhtiöltä tai tämän taloudellisilta neuvonantajilta tai yhtiötapahtuman pääjärjestäjältä. Palkkio on muuttuva prosenttiosuus, joka lasketaan siitä summasta, jolla asiakkaat ovat merkinneet arvopapereita tai saaneet allokoituja osakkeita tai arvopapereita emissiossa, pörssilistautumisessa tai muussa yhtiötapahtumassa.

Palkkio, jonka Nordnet saa asiakkaidensa merkitsemästä määrästä on normaalisti 1–3 %. Niissä tapauksissa, missä Nordnet ei aktiivisesti osallistu emission, listautumisannin tai muun yhtiötapahtuman järjestämiseen, mitään palkkiota ei makseta Nordnetille.

Jos asiakas saa riippumatonta neuvontaa tai salkunhoitopalvelua, joka johtaa edellä kuvattuihin palkkiohin, niin Nordnet palauttaa näiden asiakkaiden maksamat palkkiot kyseisten omistusten osalta takaisin asiakkaille. Palautus toimitetaan viivytyksettä ja rahana siinä valuutassa, johon tili on liitetty.

Välityspalkkioton kaupankäynti pörssilistatuilla tuotteilla.

Nordnet Markets -palvelun puitteissa, missä Nordnetin asiakkaat voivat käydä kauppaa Nordea Bank AB:n (publ) liikkeeseenlaskemilla instrumenteilla ilman välityspalkkioita*, maksetaan kauppakohtainen palkkio, missä Nordea Bank AB (publ) toimii sopimuksen vastapuolena ja maksaa palkkion asiakkaiden avoimista yön yli -positioista. Palkkion maksu suoritetaan Nordea Bank AB:n (publ) toimesta Nordnetille.

Palkkio, jonka Nordnet saa yön yli -positioista, lasketaan prosenttiosuutena tuotteiden yhteenlasketusta rahoituskustannuksesta, jonka määräytymisestä on kerrottu kunkin tuotteen lopullisissa ehdoissa. Nordnetin osuus vastaa 67–83 % siitä palkkion kokonaismäärästä, joka on vähennetty tuotteen arvosta.

Palkkio, jonka Nordnet saa toteutuneista kaupoista, lasketaan prosenttiosuutena tuotteen spreadista (osto- ja myyntihinnan erotuksesta) sen jälkeen, kun suojauskustannukset (hedging cost) on vähennetty. Spread vaihtelee tuotekohtaisesti ja voi vaihdella myös tuotetyyppi- ja omaisuusluokkakohtaisesti. Todellinen spread-kulu selviää tuotteen tarjoustasoista. Nordnetin osuus spread-tuloista on 50 %.

* Välityspalkkiottomuus koskee Nordnetin verkkosivuilla ja Nordnetin tarjoamien kaupankäyntisovellusten (esimerkiksi Infront Web Traderin) kautta tehtyjä, kauppasummaltaan yli 100 euron tai yli 1000 SEK/DKK/NOK suuruisia toimeksiantoja Nordnet Markets -tuotteilla. Alle 100 euron tai alle 1000 SEK/DKK/NOK arvoisista toimeksiannoista peritään joko 3 EUR, 19 SEK, 29 NOK tai 29 DKK/toteutunut toimeksianto riippuen siitä, missä valuutassa noteerattu tuote on kyseessä. Kaupankäynti Nordnet Markets-tuotteilla ei vaikuta palkkiotasosi määräytymiseen. Puhelimen välityksellä tehdyistä toimeksiannoista peritään välityspalkkio ja toimenpidemaksu Nordnetin normaalin hinnaston mukaisesti. Käydessäsi pörssikauppaa muussa valuutassa kuin euroissa veloitetaan sinulta valuutanvaihtokulut. Automaattisen valuutanvaihdon kulut ovat 0,25 % kauppasummasta. Valuuttatilin kautta itse tehdyn valuutanvaihdon kulut ovat 0,075 % vaihdetusta summasta. Ennen kaupankäynnin aloittamista sijoittajan tulee suorittaa hyväksytysti tietämystesti tai muulla tavoin osoitettava riittävä tietämystaso varmistaaksesi tuotteiden asianmukaisuuden. Ota yhteyttä Nordnetin asiakaspalveluun, jos sinulla on kysyttävää. Nordnet pidättää itsellään oikeuden päättää tarjouksen milloin tahansa.

Omaisuudenhoito.

Jos olet sellaisen omaisuudenhoitajan asiakas, joka tekee yhteistyötä Nordnetin kanssa, on säilytystilisi Nordnetissä. Nordnetillä ja omaisuudenhoitajalla on sopimus, jonka perusteella he jakavat Nordnetille maksamasi välityspalkkion. Useimmissa tapauksissa yhteistyösopimuksissa määritellään, että Nordnet ja omaisuudenhoitaja jakavat jakelu- ja hallinnointipalkkiot, jotka Nordnet vastaanottaa rahastoyhtiöiltä (katso kuvaus ylempänä). Palkkion määrä vaihtelee eri omaisuudenhoitajien välillä. Yhteistyösopimuksissa määritellään, että keskimäärin Nordnet maksaa 40 % rahastoyhtiöiden palkkioista omaisuudenhoitajalle. Joissain tapauksissa yhteistyösopimuksissa on sovittu, että Nordnet maksaa omaisuudenhoitajalle osan välityspalkkioista, joita asiakas maksaa Nordnetille. Nordnet ei päätä välityspalkkion suuruutta, vaan se riippuu siitä, mitä asiakas on sopinut omaisuudenhoitajan kanssa. Nordnetin perimä osuus välityspalkkiosta on 0,04–0,085 % ostohinnasta. Asiakkaan maksaman välityspalkkion yli jäävä osuus on palkkiosta omaisuudenhoitajalle. Palkkion suuruus on 0,05–0,45 % ostohinnasta.

Asiakkaan osoittaminen.

Jos kolmas osapuoli on osoittanut sinut Nordnetin asiakkaaksi, saa tämä palkkion osoituksesta, joka lasketaan:

  • kertapalkkiona tai
  • vuosipalkkiona, joka lasketaan prosenttiosuutena hallinnoidusta pääomasta tai
  • vuosipalkkiona, joka lasketaan osuutena maksetuista välityspalkkioista tai
  • vuosipalkkiona, joka lasketaan osuutena maksetuista hallinnointimaksuista tai
  • näiden yhdistelmänä