Osakkeiden tunnusluvut haltuun: P/E, P/B, P/S, osinkotuotto ja ROE

Tässä kirjoituksessa tarkastellaan yleisimpiä osakkeiden tunnuslukuja, joihin sijoittajan on tärkeää kiinnittää huomiota sijoituskohteita kartoittaessaan ja tutkiessaan. Käsittelen P/E-, P/B- ja P/S-luvut, osinkotuoton ja oman pääoman tuoton.

Huomioi, että mikään yksittäinen osakkeen tunnusluku ei ole sellaisenaan riittävä peruste sijoituspäätökselle. Tunnusluvut voivat kuitenkin toimia tapana seuloa esiin mielenkiintoisia osakkeita ja antaa lähtökohdan tarkemmalle analyysille.

P/E-luku, osakkeiden tunnusluvuista yleisin

P/E-luku eli osakkeen tuloskerroin kertoo sijoittajalle, kuinka monessa vuodessa yhtiö maksaa osakkeen nykyhinnan takaisin liiketoimintansa nettotuloksen kautta.

P/E-luku saadaan laskettua jakamalla yhtiön osakekurssi (P) liiketoiminnasta ansaitulla osakekohtaisella tuloksella (EPS). Samaan lopputulokseen johtaa myös vaihtoehtoinen polku, jossa yhtiön koko osakekannan markkina-arvo (P) jaetaan yhtiön absoluuttisella eli rahamääräisellä nettotuloksella (E).

Tuloskertoimen tulkinnassa melko suoraviivaisena oletuksena on, että yhtiön nettotulos säilyy täysin muuttumattomana tulevina vuosina suhteessa tarkasteluhetkeen. Indikaattorina P/E-luku on siis korkeintaan suuntaa antava – tosin ei aivan kirjaimellisesti, koska tunnusluku ei ota lainkaan kantaa yhtiön tuloksen kasvuvauhtiin tai edes tulosmuutoksen suuntaan.

Tunnusluvulle on ominaista, että nopeasti kasvaville yhtiöille sallitaan korkeampi P/E-luku. Tämä perustuu siihen, että nykyhetken tuloksesta laskettava korkea tuloskerroin kompensoituu tulevien vuosien tuloskasvulla, jolloin esimerkiksi viiden tai kymmenen vuoden päästä saavutettavasta nettotuloksesta laskettava P/E-luku sijoittajan omalle hankintahinnalle muodostuu mahdollisesti hyvinkin alhaiseksi.

P/E-luvun tulkinta ei ole kuitenkaan aina yksinkertaista, koska erilaiset tilikauden aikana syntyvät kertaluonteiset erät vaikeuttavat yhtiön todellisen tuloksentekokyvyn määrittelemistä. Myös luonteeltaan ns. syklisissä eli suhdannekierron aikana voimakkaasti elävissä liiketoiminnoissa on haastavaa arvioida keskimääräistä tuloskuntoa. Tuloskerroin onkin sijoituspäätöksen näkökulmasta luotettavimmillaan silloin, kun yhtiön tuloskehitys on ennustettavaa ja vakaata.

Olen kirjoittanut P/E-luvun hyödyntämisestä ja tuloskasvun huomioivasta PEG-luvusta tarkemmin täällä.

P/B-luku (tunnetaan myös nimellä P/BV)

Osakkeen hinta on mahdollista suhteuttaa pörssiyhtiön kirjanpidolliseen tasearvoon P/BV-tunnusluvun avulla. Kyseessä on pörssiyhtiön markkina-arvoisen taseen ja kirjanpidollisen taseen suhdeluku.

P/BV-tunnusluvussa on kyse pörssiyhtiön ns. tasesubstanssin arvostuksesta (price/book value). Tunnusluvun arvo saadaan laskettua osatekijöistä, jotka ovat seuraavat;

  • P = osakekurssi
  • BV = taseen oma pääoma jaettuna osakkeiden lukumäärällä; osakekohtainen oma pääoma
  • P/BV = Osakkeen pörssikurssi / Osakekohtainen oma pääoma

Tunnusluku sisältää P/E-luvun tavoin useita ongelmakohtia ja tulkinnanvaraisuutta. P/BV-luvun tulkinnassa keskeistä on, että pörssiyhtiön taseen kirjanpidolliset arvot eivät välttämättä vastaa omaisuuserien käypiä arvoja, jos omaisuudesta luovuttaisiin tarkasteluhetkellä. Arvostusero voi ilmetä ali- ja yliarvostusten kautta. Jälkimmäisen osalta riskinä on erityisesti taseen mahdollinen liikearvo.

P/BV-tunnusluku menettää luotettavuuttaan, jos yhtiön liiketoiminta sisältää mittavan määrän aineetonta omaisuutta eli henkistä pääomaa. Tasearvossa ilmenevät tähän viitaten vain koneet, laitteet ja rakennukset, joita kyseinen yhtiö ei merkittävässä määrin tarvitse.

Kokonaisuutta tarkastellen P/BV-luku on kuitenkin hyvin käyttökelpoinen, koska tunnusluku on yksi vakaimmista suhdannesyklin yli. Tunnusluvun tulkinnan osalta on huomattava, että taseen kirjanpitoarvon kasvuvauhti on riippuvainen pörssiyhtiön kannattavuudesta, kasvusta ja voitonjakosuhteesta eli siitä, paljonko yhtiö jakaa vuosittain tuloksestaan osinkoina.

P/S-luku

Osakkeen arvostus on mahdollista suhteuttaa yhtiön tuloksen ja tasearvon lisäksi myös myyntiin eli liiketoiminnan kokoluokkaan.

Pörssiyhtiön osakekannan arvostus suhteessa myyntiin lasketaan seuraavasti:

P/S-luku = Osakekannan markkina-arvo / tilikauden liikevaihto

P/S-tunnusluku (price/sales) kuvaa osakekannan markkina-arvon ja pörssiyhtiön kerryttämän liikevaihdon välistä suhdetta. Mitä korkeampi on P/S-tunnusluvun arvo, sitä arvokkaampana sijoittajat pitävät yhtiötä suhteessa sen nykyiseen liikevaihtoon. On kuitenkin huomattava, että P/S-luku ei ota kantaa myynnin kasvuvauhtiin, tai edes muutoksen suuntaan.

Korkean P/S-arvostuskertoimen pörssiyhtiöiden odotetaan tuottavan liikevoittoa tulevaisuudessa kasvavia määriä, jolloin yhtiön osakkeesta kannattaa maksaa enemmän nykyiseen myyntiin nähden. Toteutuessaan odotettua hitaampi kasvuvauhti voi kuitenkin johtaa osakkeen hinnan alenemiseen.

P/S-tunnusluvun etuna suhteessa P/E-lukuun on, että P/S on määritelty myös tappiollisille yrityksille. Lisäksi P/S-luvun liikevaihtoon ei sisälly satunnaisia tai liiketoimintaan kuulumattomia eriä, jotka voivat vaikuttaa yksittäisen tilikauden tulokseen. Toisaalta P/S-luku ei huomioi yhtiön kannattavuutta.

Koska liikevaihtoa ei ole tapana ilmaista osakekohtaisena lukuna, P/S-lukua laskettaessa koko yrityksen markkina-arvoa verrataan sen liikevaihtoon. Lopputuloksen kannalta ei ole merkitystä käytetäänkö osakekohtaisia vai koko yritystä koskevia lukuja.

Kuten P/E-luvun, myös P/S-luvun tyypilliset arvot voivat vaihdella paljon eri toimialojen välillä.

Osinkotuotto

Sijoittaja voi suhteuttaa pörssiyhtiön maksaman vuotuisen osinkovirran osakkeen nykyhintaan (tai hankintahintaan).

Osinkotuoton laskemisen etuna on sen yksinkertainen laskentakaava:

Osinkotuotto-% = osakekohtainen osinko/osakekurssi

Kaava johtaa siihen, että vastaus ilmaistaan vuosituoton osalta prosenttilukuna. Tämä mahdollistaa osinkotuoton vertaamisen suoraan vaihtoehtoisten korkosijoitusten tuottoon. Vertailu on ymmärrettävä myös siitä näkökulmasta, että osakkeiden myyntivoitot ovat ainakin lyhyellä aikavälillä epävarmat, mutta sen sijaan osinko on mahdollista nähdä suhteellisen vähäriskisenä pohjatuottona.

Korkealla osinkotuotolla profiloituvat pörssiyhtiöt tekevät yleensä vakaata tulosta, mikä myös suojaa niiden osakkeita kurssilaskua vastaan. Pörssistä on kuitenkin löydettävissä myös matalan osinkotuoton osakkeita. Alhainen sijoitushetken osinkotuotto perustuu oletukseen siitä, että yhtiön maksama osakekohtainen osinko kasvaa pitkällä aikavälillä pörssin keskiarvoa nopeammin.

Korkean osinkotuoton osakkeiden tasainen ja vakaa hinnoittelu pohjautuu osaltaan siihen, että sijoittajat arvostavat osinkoa yleensä enemmän kuin jakamatta jätettyä eli yhtiön sisään jäänyttä tulosta.

Suomessa pörssiyhtiöt maksavat osinkoa yleensä vuosittain keväisin, maailmalla voitonjako suoritetaan sen sijaan yleensä neljästi vuodessa eli kvartaaleittain. Hajauttamalla sijoituksiaan ulkomaille sijoittaja kykenee tasaamaan osinkotulokertymäänsä kalenterivuoden sisällä.

Oman pääoman tuotto

Sijoittajan näkökulmasta yksi tärkeimmistä tilinpäätösluvuista on oman pääoman tuottoprosentti eli lyhenteenä ROE (return on equity). Se on mittari, joka kuvaa pörssiyhtiön taseessa olevalle osakkeenomistajien varallisuudelle saatua tuottoa tarkastelukaudella, yleensä vuositasolla.

Oman pääoman tuotto kertoo pörssiyhtiön kyvystä huolehtia omistajien yritykseen sijoittamista pääomista, eli se osoittaa, kuinka paljon omalle pääomalle on kertynyt tuottoa vuoden aikana.

Pörssiyhtiön oman pääoman tuotto kertoo sijoittajalle, kuinka paljon yhtiön liiketoiminta tuottaa vuodessa prosentteina ”korkoa” yhtiön taseessa olevalle, osakkeenomistajille kuuluvalle oman pääoman ehtoiselle varallisuudelle.

Oman pääoman tuoton tulkintaohje on hyvin yksinkertainen: mitä korkeampi on tunnusluvun arvo, sitä kannattavampaa on yhtiön liiketoiminta. Pörssiyhtiöt ovat Suomessa keskimäärin yltäneet hieman alle 15 % oman pääoman tuottoon.

Pörssiyhtiön taloudellisesta raportointiaineistosta on mahdollista laskea ROE seuraavasti:

ROE = Nettotulos (ennen vähemmistöosuutta) / Taseen oma pääoma tilikauden alussa.

Osakkeiden tunnusluvut, rahastosäästäminen, treidaus… Opi lisää aiheista Nordnet-koulussa

Nordnet-kouluun on koostettu linkkejä oppimateriaaleihin, joilla pääset alkuun sijoittamisessa – olit sitten kiinnostunut osakkeiden tunnusluvuista, rahastoista tai vaikka treidauksesta. Tutustu Nordnet-kouluun tästä!

Tässä esitetty ei ole eikä sitä tule käsittää sijoitussuositukseksi tai kehotukseksi merkitä, ostaa tai myydä arvopapereita. Sijoittajan tulee sijoituspäätöksiä tehdessään perustaa päätöksensä omaan arvioonsa sekä ottaa huomioon omat tavoitteensa ja taloudellinen tilanteensa. Sijoittamiseen ja rahoitusvälineisiin liittyy aina riskejä. Sijoitusten arvo ja tuotto voi muuttua ja sijoitetun pääoman voi menettää jopa kokonaan. Historiallinen kehitys ei ole tae tulevasta tuotosta.

Jukka Oksaharju
Jukka Oksaharju
Osakestrategi, Nordnet Suomi

Etkö ole vielä Nordnetin asiakas? Tule asiakkaaksi tästä.

Alla olevassa kommenttikentässä voit kommentoida tämän blogikirjoituksen sisältöä ja lukea muiden jättämiä kommentteja. Kommenttien sisältö ei edusta Nordnetin mielipidettä. Nordnet ei tarkista kommentteja ennen niiden julkaisemista, mutta poistamme epäasialliset kommentit, jos sellaisia esiintyy.
Jos haluat tietää lisää siitä, miten Nordnet käsittelee henkilötietojasi, klikkaa tästä.

guest
0 Kommentti
Inline-palaute
Näytä kaikki kommentit