Siirry pääsisältöön

Eurocentralbankernas balansräkningar 05-2023 (mera uppgifter för det privata placeringskapitalet)

Tämä artikkeli on Nordnetin kumppanin tuottama ja sisältää mainoslinkkejä

Händelser under månaden

Eurosystemets balansräkning har hållits praktiskt taget oförändrad sedan början av året efter att den då hade minskat med nästan 1 000 miljarder euro under några månader till följd av återbetalningar av eurosystemets refinansieringskrediter åt regionens banker. Nu väntar en ny återbetalning bakom hörnet då ytterligare 476,8 miljarder euro skallamorteras av bankerna i slutet av juni.

Den blåa delen av staplarna i bild 1 nedan visar att Eurosystemets bestånd av ‘QE-skuldebrev’ däremot hållits oförändrat och hittills har alltså minskningen av balansräkningen i sin helhet kommit från återbetalda bankkrediter (gröna delen av staplarna i bild 1). Senare under sommaren har man dock nu som avsikt att gradvis inleda att låta bli att återinvestera amorterade medel från QE-skuldebreven. Någon kanske kommer ihåg att Eurosystemets sedeltrycksaktiviteter har gjorts inom ramen för två program APP – (Asset Purchase Program) och PEPP (Pandemic Emergency Purchase Program). Tillsammans har man förvärvat obligationer för ca. 5000 miljarder euro varav 3 388 miljarder inom APP-programmet. De är amorteringar av de sist nämnda som nu delvis skall lämnas oåterinvesterade. Det tunga ansvaret för att finansiera de jättelika statsskulderna försöker man nu gradvis på detta sätt återföra till det privata placeringskapitalet, där ansvaret förstås hela tiden borde ha legat.

Statsobligationer till salu

Dagssituationen i grova drag: Euro-områdets statsskuld uppgick till 12 214 miljarder euro (= 91,6 % x BKT) vid utgången av kalenderåret 2022. Den överlägset största enskilda finansiären av denna statsskuld är Euro-länderna själva som genom att modigt nytolka gamla heliga förbudlåtit sina centralbanker förvärva jättelika mängder statsobligationer. Dessa statsobligationer har huvudsakligen fövärvats under åren 2015-2022 och mängden översteg ökningen i statsskuld inom euro-området under nämnda period.

Under rätt många år har man alltså sannerligen inte behövat besvära det egentliga placeringskapitalet med den jättelika uppgiften att absorbera statsskuld. Nu har situationen ändras till den del att det riktiga placeringskapitalet igen måste ansvara för att teckna alla nya statsobligationer som emitteras för att finansiera budgetunderskotten.

I skrivande stund förväntas euro-områdets budgetunderskott för år 2023 uppgå till 3,5 % av BNP. Detta torde innebära ca. 400-500 miljarder euro nya eurostatsobligationer utöver vilket den betydligt större uppgiften att refinansiera det existerande beståndet givetvis också måste skötas. För det egentliga placeringskapitalet ökar nu återfinansieringsuppgiften till den del Eurosystemet låter bli att återinvestera APP-amorteringar. Uppdraget att absorbera mera statsobligationer sker också samtidigt som banksektorns likviditet åtstramas.

Euro-områdets centralbankssystem skapade inflationen genom en aldrig tidigare skådad ökning av sin balansräkning kopplat med den långa perioden med nollstyrränta. Eftersom ECB:s enda officiella uppgift är att bekämpa inflation måste man förstås nu för sin egen existens och trovärdighets skull ovillkorligen försöka göra något åt situationen man skapat.

Uppgiften försvåras av att teckningen av nya och återfinansieringen av gamla statsobligationer emitterade av de högt skuldsatta staterna måste ovillkorligen, löpande och utan störningrulla på i bakgrunden.

==============================================

EU-ländernas statsskuldsättning (källa: eurostat):

debt per country

===========================================================

Läget vid slutet av den föregående månaden (BILD 1):

1. Utvecklingen av Eurosystemets balansräkning till och med månadsskiftetinnan artikeln publiceras. Tio år på årlig nivå och det pågående året på månatlig nivå. I samma graf finns även Tysklands tioåriga statsobligations ränteutveckling under samma observationsperiod. I grafen åskådliggörs det omvända samband som finns mellan den långa obligationsräntan och centralbankernas balansräkningars slutsumma – detta är röda tråden i denna historia.

Läget vid slutet av månaden före det (BILD 2-4):

2. Eurosystemets balansräknings slutsummas utveckling på medlemsstatsnivå till och med två månadsskiften innan artikeln publiceras.Tio år på årlig nivå och det pågående året på månatlig nivå. Här ska man lägga märke till att då man aggregerar de enskilda euroländernas centralbankernas balansräkningars slutsummor får man en större summa än slutsumman för Eurosystemets balansräkning. Detta beror på att de sk. Target2-fordringarna och -skulderna nollställs på Eurosystemsnivå.

3. Eurosystemets ‘QE’-obligationsmängds landsspecifika utveckling till och med två månader före artikeln publicerades.Tio år på årlig nivå och det pågående året på månatlig nivå. (QE= ‘quantitative easing’= stats- och övriga obligationer köpta med nya pengar tryckta för ändamålet).

4. Vissa av Eurosystemets euroländers centralbankers inbördes Target2-saldons utveckling till och med två månader före artikeln publicerades. Tio år på årlig nivå och det pågående året på månatlig nivå.

Då denna månatliga centralbanksartikel publiceras har vi även uppdaterat Zenostocks centralbanksrapports databas med den senaste datan för respektive länder.

Källa: European Central Bank, Statistical Data Warrehouse och euroländernas centralbankers webbsidor

CENTRALBANKERNAS BALANSRÄKNINGAR MAJ 2023

EUROSYSTEM+SAKSA10v-graph 052023

Bild 1 Eurosystemets balansräknings slutsumma till och med förra månadens slut, publicerad månatligen av Europeiska Centralbanken. Staplarna består av två olika delar, ‘QE’-värdepappren i blått och resten av centralbankens balansräknings tillgångssida i grönt. Enheten är miljarder euro. Det omvända samband mellan den långa obligationsräntan och centralbankernas balansräkningars slutsumma åskådliggörs i grafen – detta är röda tråden i denna historia.

TASE-graph 052023

Bild 2 Euroländernas centralbankers balansräkningars slutsummors aggregerade summa inklusive respektive länders Target2-saldon, två månader tillbaka

TASE_TAULUKKO 052023_SWE
QE-graph 052023

Bild 3 Eurosystemets QE-obligationsmängds landsspecifika utveckling till och med två månader tillbaka

QE_TAULUKKO 052023_SWE
TARGET2-graph 052023

Bild 4 Utvalda euroländers Target2-saldons utveckling till och med två månader tillbaka

TARGET_TAULUKKO 052023_SWE

Undersök närmare med hjälp av Zenostocks centralbanksrapport

Zenostock

Tutustu Zenostockin koko sisältöön | Bekanta dig med Zenostocks hela innehåll

Pelaa osakebiljardia | Spela aktiebiljard

Zenostock on verkossa toimiva osakkeiden ja osakesalkkujen etsintä- ja tutkimuspalvelu, joka tuottaa ideoita ja arvokasta tietoa itsetoimiselle osakesijoittajalle. Palvelu toimii kokeneiden salkunhoitajien työkaluna ja on sittemin avattu kaikille pörssinoteeratuista osakkeista kiinnostuneille sijoittajille. Palvelun tavoitteena on tunnistaa alhaisesti hinnoitellut osakkeet.

Tämä blogi sisältää Zenostock-palvelussa julkaistavia artikkeleita.

Zenostock är en nättjänst ämnad för att söka efter och forska i aktier och aktieportföljer. Tjänsten producerar idéer och värdefull information för den självständige aktieplaceraren. Zenostock fungerar som arbetsredskap för erfarna professionella portföljförvaltare och har sedermera gjorts tillgänglig för den aktieintresserade allmänheten. Zenostocks huvudsakliga syfte är att hitta underprisatta aktier.

Denna blog innehåller artiklar publicerade i Zenostock-tjänsten.


Tämän artikkelin sisältö ei ole sijoitustutkimusta, rahoitusanalyysiä eikä sijoitusneuvontaa, eikä artikkelin sisältöä saa tulkita minkään­laisena suosituksena ostaa tai myydä mitään osaketta tai sijoitus­kohdetta. Mitään takeita tämän artikkelin sisällön oikeel­lisuudesta ei voida antaa. Jos tämän artikkelin lukija haluaa muodostaa jostain osakkeesta tai sijoitus­kohteesta mielipiteen mahdollista sijoituspäätöstä varten, vastaa hän tästä vain ja ainoastaan itse. Tässä tapauksessa suosittelemme, että lukija joko itse tai mahdollisen sijoitus­neuvojansa kanssa hankkivat lisätietoa asiasta.

Zenito Oy julkaisee artikkeleita aiheista, jotka Zenito Oy syystä tai toisesta pitää mielenkiintoisina. Tämä ei tarkoita sitä, että asia objektiivisesti tarkasteltuna olisi mielenkiintoista tai relevanttia.

Innehållet i denna artikel är inte investerings- eller finansanalys och inte heller investerings­rådgivning. Artikelns innehåll får inte heller ses som någon form av rekommendation att köpa eller sälja någon aktie eller annat placeringsobjekt. Inga garantier angående innehållets riktighet i denna artikel kan ges. Ifall läsaren av denna artikel vill forma en åsikt beträffande någon aktie eller något placerings­objekt för ett eventuellt placeringsbeslut, ansvarar läsaren och enbart läsaren själv för detta. I detta fall rekommenderar vi att läsaren antingen själv eller tillsammans med sin eventuella investerings­rådgivare införskaffar tilläggsinformation angående saken.

Zenito Oy publicerar artiklar om ämnen, som Zenito Oy av en eller annan orsak anser vara intressanta. Detta betyder inte att ämnet, objektivt sett, skulle vara intressant eller relevant.

Tällä sivulla ja linkeistä avautuvan materiaalin on tuottanut ja toimittanut Zenostock. Nordnet Bank AB (Nordnet) ei ole osallistunut materiaalin laatimiseen eikä ole tarkistanut sen sisältöä tai tehnyt sisältöön muutoksia. Näin ollen Zenostock vastaa materiaalista ja siitä, että materiaali noudattaa sovellettavia lakeja ja säädöksiä, ei Nordnet.

Materiaali ei ole yksilöllistä sijoitusneuvontaa. On tärkeää, että sijoittajana teet sijoituspäätöksen harkitusti, esimerkiksi perustat sijoituspäätöksen omaan arvioosi eri lähteistä saaduista tiedoista. Nordnet ei vastaa mistään välittömästä tai välillisestä vahingosta tai menetyksestä, jotka johtuvat tämän sivun tietojen käytöstä. Aineistoa ei saa kopioida ilman Nordnetin nimenomaista suostumusta.

On mahdollista, että Nordnetillä voi olla omistuksia arvopapereissa, joita esitellään tässä materiaalissa. Tällaiset mahdolliset omistukset on hankittu ainoastaan hallinnollisista syistä, eli niillä ei tavoitella voittoa.

Nordnetin toimintaa valvoo Ruotsin valvontaviranomainen, Finansinspektionen. Lisäksi Nordnetin Suomen sivuliikkeen toimintaa valvoo menettelytapojen osalta Suomen Finanssivalvonta.

Sijoittamiseen osake- ja pääomamarkkinoilla liittyy aina riskejä. Historiallinen tuotto ja kehitys ei ole tae tulevasta tuotosta. Sijoitusten arvo ja tuotto voi nousta tai laskea, ja sijoittaja voi menettää sijoittamansa pääoman kokonaan.

Etkö ole vielä Nordnetin asiakas? Tule asiakkaaksi tästä.

Alla olevassa kommenttikentässä voit kommentoida tämän blogikirjoituksen sisältöä ja lukea muiden jättämiä kommentteja. Kommenttien sisältö ei edusta Nordnetin mielipidettä. Nordnet ei tarkista kommentteja ennen niiden julkaisemista, mutta poistamme epäasialliset kommentit, jos sellaisia esiintyy. Jos haluat tietää lisää siitä, miten Nordnet käsittelee henkilötietojasi, klikkaa tästä.

Subscribe
Lähetä minulle ilmoituksia:
guest
0 Kommenttia
Inline-palaute
Näytä kaikki kommentit