Tärkeää tietoa.

Tämän verkkosivuston osion tietoja ei ole tarkoitettu eikä niitä saa suoraan tai epäsuorasti, kokonaisuudessaan tai osittain, julkaista tai jakaa henkilöille, jotka asuvat tai oleskelevat Yhdysvalloissa, Australiassa, Japanissa, Kanadassa tai missään muulla lainkäyttöalueella, missä tällainen toiminta voi rikkoa paikallisia arvopaperilakeja tai -säännöksiä. Pääsy verkkosivuston tämän osion tietoihin ja asiakirjoihin on rajoitettu sääntelyyn liittyvistä syistä. Sinua pyydetään lukemaan seuraavat tiedot ja antamaan seuraava vahvistus aina, kun haet pääsyä näihin tietoihin. Vahvistuksesi on oltava todenmukainen ja paikkansapitävä.

Sivu on suunnattu vain tietyissä maissa asuville

Nordnet Bank AB:n ("Nordnet") verkkopalvelun (a) tämän osion tiedot on tarkoitettu ja niitä saa suoraan tai epäsuorasti, kokonaisuudessaan tai osittain, julkaista tai jakaa vain henkilöille, jotka ovat i) hyväksyttyjä institutionaalisia sijoittajia, qualified institutional buyers (sellaisena kuin käsite on nykymuodossaan määritelty vuoden 1933 U.S. Securities Actin ("Securities Act") kohdassa 144A ("QIBs"), tai (ii) henkilöille, jotka asuvat ja oleskelevat Yhdysvaltojen, mukaan lukien sen alueet ja provinssit, jokainen osavaltio Yhdysvalloissa ja Columbian piirikunnassa ("USA"), Australian, Japanin tai Kanadan ulkopuolella sekä asuvat ja oleskelevat toisella lainkäyttöalueella, missä tällainen toiminta ei riko paikallisia arvopaperilakeja tai -säännöksiä ja (b) ei ole tarjous myydä eikä tarjous arvopapereiden ostamisesta tai hankkimisesta Yhdysvalloissa, Australiassa, Japanissa tai Kanadassa tai muulla lainkäyttöalueella, missä tällainen toiminta voi rikkoa paikallisia arvopaperilakeja tai kyseisen lainkäyttöalueen säännöksiä.

Maat joissa pääsyä on rajoitettu tai se on kielletty

Verkkosivuston tässä osiossa mainittuja arvopapereita ("Arvopaperit") ei ole rekisteröity, eikä tulla rekisteröimään kulloinkin voimassa olevan Securities Actin tai minkään osavaltion arvopaperiviranomaisen vaatimusten mukaisesti, eikä niitä voida tarjota tai myydä Yhdysvalloissa ilman Securities Actin mukaista rekisteröintiä tai soveltamatta vapautusta Securities Actin rekisteröintivaatimusten soveltamisalaan kuulumattomasta liiketoimesta tai sellaisen liiketoimen kautta, joka on voimassa kaikkien Yhdysvaltojen osavaltioiden tai muiden lainkäyttöalueiden voimassa olevien arvopaperilakien mukaisesti. Mitään sellaisten Arvopapereiden tarjousta ei tulla osoittamaan yleisölle Yhdysvalloissa. Yhdysvalloissa myytävät arvopaperit tullaan myymään vain QIB:lle ja vain Securities Actin sallimin rekisteröintivaatimukseen liittyvin poikkeuksin. Arvopapereita ei ole rekisteröity, eikä niitä tulla rekisteröimään, sovellettavan arvopaperilainsäädännön mukaisesti Australiassa, Japanissa, Kanadassa tai millään muulla lainkäyttöalueella, missä se olisi laitonta tai vaatisi rekisteröintiä tai muita toimia, eikä niitä siksi voida tarjota tai myydä sellaisen henkilön lukuun tai eduksi, jonka rekisteröity osoite on Australiassa, tai joka oleskelee tai asuu Australiassa, Japanissa, Kanadassa tai millä tahansa muulla lainkäyttöalueella, missä se olisi laitonta tai vaatisi rekisteröintiä tai muita toimia.

Tätä tietoa jaellaan ja se on tarkoitettu vain i) Yhdistyneen kuningaskunnan ulkopuolella oleskeleville henkilöille tai ii) Financial Services and Markets Act 2000 (Financial Promotion) Order 2005 (”Säädös”) -säädöksen Artiklan 19(5) soveltamisalaan kuuluville ammattimaisille sijoittajille tai (iii) yhteisöille, joilla on korkea nettovarallisuus, ja muille henkilöille, joille sitä voidaan laillisesti tarjota ja jotka kuuluvat Artiklan 49(2)(a)-(d) soveltamisalaan (kaikkia edellä i, ii ja iii -kohdissa tarkoitettuja henkilöitä kutsutaan yhdessä "asianmukaiset henkilöt"). Arvopaperit ovat saatavissa, ja arvopapereiden merkitsemistä, ostamista tai muulla tavoin hankkimista koskevat kutsut, tarjoukset tai sopimukset tullaan kohdistamaan vain asianmukaisille henkilöille. Henkilöiden, jotka eivät ole asianmukaisia henkilöitä, ei tule toimia asiakirjojen tai niiden sisällön perusteella tai luottaa niihin.

Sivu ei ole esite vaan markkinointia

Verkkosivuston tässä osiossa olevat tiedot ja asiakirjat ovat markkinointia, eivätkä ne ole EU/2003/71-Direktiivin mukainen esite (tämä Direktiivi yhdessä mahdollisine lisäyksineen ja mahdollisten asiaankuuluvien Direktiivin mukaisten täytäntöönpanotoimenpiteiden kanssa kussakin jäsenvaltiossa, "Esitedirektiivi"). Esitedirektiivin mukaisesti laadittu ja Ruotsin Finansinspektionenin hyväksymä esite odotetaan julkaistavan Yhtiön toimesta, ja julkaisemisen jälkeen, sääntelyllisten rajoitusten mukaisesti, se voidaan julkaista yhtiön verkkosivuilla ja siihen voidaan soveltaa lakisääteisiä rajoituksia. Sijoittajien ei tule merkitä mitään verkkosivuston tämän osion tiedoissa ja asiakirjoissa mainittuja arvopapereita muiden kuin esitteessä olevien tietojen perusteella.

Euroopan talousalueella verkkosivuston tässä osiossa olevat tiedot ja asiakirjat on osoitettu vain Esitedirektiivissä tarkoitetuille päteville sijoittajille kussakin jäsenvaltiossa.

Huomioi paikalliset lait ja määräykset

Pääsy verkkosivuston tämän osion tietoihin ja asiakirjoihin voi olla laitonta tietyillä lainkäyttöalueilla, ja vain tiettyjen kategorioiden henkilöille voidaan antaa pääsy tällaisiin tietoihin ja asiakirjoihin. Kaikkien henkilöiden, jotka haluavat tutustua Nordnetin verkkosivuston tämän osion asiakirjoihin, on ensin varmistettava, etteivät he ole sellaisten paikallisten lakien tai asetusten piirissä, jotka, jotka kieltävät tai rajoittavat heidän oikeuttaan käyttää tätä verkkosivuston osiota tai vaativat rekisteröintiä tai hyväksyntää arvopapereiden hankkimiseksi. Tällaista rekisteröintiä tai hyväksyntää ei ole saatu eikä tulla saamaan. Nordnet ei ole vastuussa sovellettavien lakien ja asetusten rikkomisesta.

Jos sinulla ei ole lupaa käyttää tämän verkkosivuston aineistoa tai jos olet epävarma siitä, onko sinulla lupa käyttää tätä materiaalia, ole hyvä ja poistu tältä verkkosivustolta.

Täten vakuutan, että:

  1. Asun ja oleskelen maassa, joka on Yhdysvaltojen, Australian, Japanin tai Kanadan ulkopuolella, tai olen QIB Yhdysvalloissa;
  2. Minulla on lupa käyttää verkkosivuston tämän osion tietoja ja asiakirjoja ilman minkäänlaista lakisääteistä rajoitusta ja ilman, että Nordnetiltä vaaditaan lisätoimenpiteitä;
  3. En lähetä tai välitä tietoja tältä verkkosivustolta Yhdysvalloissa levitettäviin julkaisuihin; ja
  4. Olen lukenut, ymmärtänyt ja hyväksyn noudattavani kaikkia edellä mainittuja rajoituksia.