Valitse

voittajarahastot

9 rahastoa, jotka ovat lyöneet indeksin

Alkuun

Noin kolmannes pohjoismaisista rahastoista lyö indeksin. Kävimme läpi kaikki 517 Nordnetin tarjoamaa rahastoa ja valitsimme niistä yhdeksän parasta riskikorjatun tuoton perusteella, kolmessa eri kategoriassa.

Nyt voit helpommin valita sinulle sopivat ja parhaiten tuottavat rahastot. Vie säästäminen uusiin korkeuksiin.

Suomi-rahastot

Evli Suomi Pienyhtiöt

Kehitys (ml. kulut)*

3 v

+42 %

5 v

+102 %

10 v

+126 %

Lue lisää

Morningstar-rating

Morningstar-vastuullisuusrating

Riskimittari

1 2 3 4 5 6 7

Kokonaiskulusuhde

1,6 %

Rahasto sijoittaa varansa pääasiassa suomalaisten pienten yritysten osakkeisiin. Rahaston sijoituskohteiden ulkopuolelle rajautuvat pörssin suurimmat yritykset (markkina-arvoltaan yli 2 miljardia euroa). Rahasto voi sijoittaa varojaan myös sellaisten ulkomaisten yritysten arvopapereihin, joiden liiketoiminnasta merkittävä osa on peräisin Suomesta sekä rajoitetusti muiden Suomen lähialueilla toimivien yritysten osakkeisiin. Rahaston salkku sisältää pääsääntöisesti 25–30 osaketta, mikä mahdollistaa varojen riittävän hajautuksen.

Lue lisää: Avaintietoesite

Handelsbanken Suomi

Kehitys (ml. kulut)*

3 v

+15 %

5 v

+79 %

10 v

+77 %

Lue lisää

Morningstar-rating

Morningstar-vastuullisuusrating

Riskimittari

1 2 3 4 5 6 7

Kokonaiskulusuhde

1,91 %

Rahasto on aktiivisesti hoidettu osakerahasto, jonka tavoitteena on saavuttaa tuotto, joka ylittää Suomen osakemarkkinoiden tuoton. Rahasto sijoittaa suomalaisten yritysten liikkeellelaskemiin osakkeisiin tai sellaisten yritysten osakkeisiin, joiden toiminnasta merkittävä osa kohdistuu Suomeen. Kun rahastoyhtiö valitsee osakkeita rahastoon, se painottaa erityisesti, että yrityksen strategia sopii yhteen arvioon siitä, mikä voi antaa osakkeelle hyvän kurssikehityksen. Seuraavaksi rahastoyhtiö arvioi yhtiön avainlukuja esimerkiksi voittokasvua suhteessa markkinoiden odotuksiin. Johdannaisia voidaan käyttää sijoitustavoitteiden saavuttamiseksi sekä salkunhoidon tehostamiseksi. Rahaston vertailuindeksi on OMX Helsinki Cap Gross Index. Koska rahasto on aktiivisesti hallinnoitu, voi sen arvonkehitys ajan kuluessa poiketa vertailuindeksin arvonkehityksestä.

Lue lisää: Avaintietoesite

Evli Suomi Select

Kehitys (ml. kulut)*

3 v

+37 %

5 v

+75 %

10 v

+62 %

Lue lisää

Morningstar-rating

Morningstar-vastuullisuusrating

Riskimittari

1 2 3 4 5 6 7

Kokonaiskulusuhde

1,8 %

Rahasto on kotimainen osakerahasto. Sijoituskohteiden valinnassa keskeinen valintaperuste on osakkeen arvostus suhteessa kasvuun. Pääpaino on kohtuullisesti hinnoitelluissa yhtiöissä, joiden tuloksen ja tulevien kassavirtojen kasvu on yli keskimääräisen sekä yhtiöissä, jotka ovat vertailuryhmäänsä nähden aliarvostettuja ja joiden arvostuskertoimilla on nousumahdollisuuksia. Tämä tavoite voidaan saavuttaa aktiivisella salkunhoidolla sekä kattavalla fundamentaalianalyysilla, jota täydennetään kvantitatiivisella analyysilla. Rahaston toimialapainotukset pohjautuvat toimialojen suhdannekuvaan sekä suhteelliseen arvostukseen. Salkun koostumusta vaihdellaan markkinatilanteiden mukaan.

Lue lisää: Avaintietoesite

Lue lisää Suomi-rahastoista

Suomen osakemarkkinoiden osuus on noin 0,38 % prosenttia maailmanindeksistä (MSCI World). Useimmilla suomalaisista sijoittajista on kuitenkin paljon suurempi osuus säästöistään suomalaisissa osakkeissa. Tämä ei ole teoreettisesti optimaalista, mutta käytännössä on järkeenkäypää sijoittaa isommin siihen markkinaan, jonka tuntee parhaiten.

Kotimaisissa osakerahastoissa on myös etuna se, että ne on noteerattu euroissa, mikä vähentää valuuttariskiä ja valuutanvaihtokuluja.

Globaalit rahastot

Didner & Gerge Global

Kehitys (ml. kulut)*

3 v

+23 %

5 v

+114 %

Lue lisää

Morningstar-rating

Morningstar-vastuullisuusrating

Riskimittari

1 2 3 4 5 6 7

Kokonaiskulusuhde

1,62 %

The overall financial objective of the fund is to achieve a growth in terms of fund unit value in a long-term perspective. Long-term is defined as a period of time of five years or more. The fund is an equity fund that is permitted to invest in equities and equity-related, transferable securities. At a minimum, 80 % of the fund’s assets shall be invested in equities or equity-related, transferable securities. The selection of equities and the weight of different markets or sectors in the portfolio is not predetermined. This means that the fund may from time to time be weighted towards certain markets, sectors or regions. The fund is an actively managed fund. Only in order to render fund management more effective, to decrease risk or to protect the fund’s assets against exchange rate exposure may the fund invest in derivatives. The fund will normally not invest in derivatives.

 

Lue lisää: Avaintietoesite

Evli Maailma

Kehitys (ml. kulut)*

3 v

+23 %

5 v

+77 %

10 v

+96 %

Lue lisää

Morningstar-rating

Morningstar-vastuullisuusrating

Riskimittari

1 2 3 4 5 6 7

Kokonaiskulusuhde

1,6 %

Rahasto sijoittaa varansa osakkeisiin maailmanlaajuisesti. Rahaston sijoitusstrategia on aktiivinen eikä rahastolla ole indeksi-, toimiala- tai maantieteellisiä rajoitteita. Sijoituskohteina ovat pääasiallisesti kehittyneiden talouksien osakkeet Euroopassa, Pohjois-Amerikassa, Japanissa ja Australiassa. Rahasto painottaa yhtiöitä, joilla on vakaa kassavirta ja jotka ovat siihen suhteutettuna vähävelkaisia ja edullisesti hinnoiteltuja.

Lue lisää: Avaintietoesite

Sparinvest SICAV Ethical Global Value

Kehitys (ml. kulut)*

3 v

+21 %

5 v

+62 %Lue lisää

Morningstar-rating

Morningstar-vastuullisuusrating

Riskimittari

1 2 3 4 5 6 7

Kokonaiskulusuhde

1,99 %

Rahasto sijoittaa amerikkalaisiin, eurooppalaisiin, australialaisiin, japanilaisiin ja muihin aasialaisiin osakkeisiin. Rahasto voi osin sijoittaa myös muihin arvopapereihin. Osakkeet valitaan arvoperusteisella menetelmällä. Julkisesti saatavilla olevien tietojen tarkan analysoinnin jälkeen salkkuun valitaan osakkeita, joiden markkina-arvo on huomattavasti pienempi kuin niiden todellinen arvo. Rahastolla on tyypillisesti suurempi turvallisuusmarginaali ja siten pienempi riski kuin yleisillä markkinoilla. Rahasto keskittyy pääoman säilyttämiseen. Ethix SRI Advisors varmistaa puolueettomien Norm-Based Screening© - ja Sector-Based Screening© -menetelmien avulla, että kaikki salkun sijoitukset ovat eettisiä.

 

Lue lisää: Avaintietoesite

Lue lisää globaaleista rahastoista

Kuten nimi kertoo, sijoitus globaaleille osakemarkkinoille tarkoittaa koko maailman kattaville osakemarkkinoille sijoittamista. Hajauttaminen on yksi rahoitusteorian kulmakivistä. Globaaleille osakemarkkinoille sijoittaminen onkin helppo ja hyvä tapa hajauttaa sijoitukset eri markkinoille. Kaikki maailman maat eivät kuitenkaan ole yhtä suurella painotuksella maailmanindeksissä.

Monilla globaaleilla rahastoilla on vertailuindeksi, joka sisältää vain kehittyneitä markkinoita. Käytännössä globaaleissa rahastoissa siis painottuvat USA ja muut kehittyneet länsimaat, joissa pääkonttoriaan pitävät yhtiöt kuitenkin toimivat aktiivisesti myös kehittyvissä maissa. Maailmanindeksi on hyvä perusta pitkäjänteiseen rahastosäästämiseen.

 

Kehittyvien markkinoiden rahastot

Handelsbanken Kehittyvät Markkinat Teema

Kehitys (ml. kulut)*

3 v

+18 %

5 v

+39 %

10 v

+64 %

Lue lisää

Morningstar-rating

Morningstar-vastuullisuusrating

Riskimittari

1 2 3 4 5 6 7

Kokonaiskulusuhde

1,67 %

Rahasto sijoittaa yrityksiin, jotka toimivat niin sanotuilla kehittyvillä markkinoilla (emerging markets) Aasiassa, Etelä-Amerikassa, Itä-Euroopassa ja Etelä-Afrikassa. 

Lue lisää: Avaintietoesite

Swedbank Robur Global Emerging Markets

Kehitys (ml. kulut)*

3 v

+18 %

5 v

+41 %

Lue lisää

Morningstar-rating

Morningstar-vastuullisuusrating

Riskimittari

1 2 3 4 5 6 7

Kokonaiskulusuhde

1,73 %

The Fund is an equity fund with a global focus on emerging markets that are included in the MSCI Emerging Markets Index. Up to 20% of fund assets may be invested partly in companies in other countries than emerging markets, provided that these companies have at least 30% of their assets, operations, profit or sales in emerging markets and also in countries included in the MSCI Frontier Markets Index. The fund may use derivative instruments in order to improve returns. The fund has a long-term investment horizon and an active investment strategy that focuses on company selection, which includes sectoral and regional analysis as important parts of the strategy. Also, the Fund follows the fund company's policy on responsible investments. The fund normally pays no dividends and profits are reinvested in the fund.

 

Lue lisää: Avaintietoesite

JPM Emerging Markets Equity

Kehitys (ml. kulut)*

3 v

+19 %

5 v

+31 %

10 v

+50 %

Lue lisää

Morningstar-rating

Morningstar-vastuullisuusrating

Riskimittari

1 2 3 4 5 6 7

Kokonaiskulusuhde

1,75 %

Rahasto sijoittaa varansa pääasiassa sellaisissa maissa noteerattuihin pörssiosakkeisiin, jotka Maailmanpankki on luokitellut matala- ja keskituloisiksi. 

Lue lisää: Avaintietoesite

Lue lisää kehittyvien markkinoiden rahastoista

Kehittyvien markkinoiden rahastot tarkoittavat sijoittamista maihin ja alueisiin, joissa kehitys on nopeaa ja taloudellinen kasvu vahvaa. Kiina on yksi suurimmista kasvumarkkinoista ja sen painoarvo on noin 30 prosenttia kategorian indekseissä. Globaalien osakerahastojen lisäksi on hyvä sijoittaa myös kehittyvien markkinoiden rahastoihin, sillä kehittyvät markkinat puuttuvat monista maailmanindekseistä. Sijoitus kehittyville markkinoille tarkoittaa suurempaa riskiä, mutta niissä on mahdollisuus myös suurempaan tuottoon.

Tämä kategoria sopii niille, jotka uskovat kehittyvien markkinoiden nopean kasvun jatkumiseen ja kirimiseen kohti kehittyviä markkinoita. Kehittyvät markkinat pitävät sisällään korkean tuottopotentiaalin, mutta myös korkean riskin.

*Kehitys 8.5.2018 asti.

Tärkeää tietoa riskeistä

Huomioi, että historiallinen kehitys ei ole tae tulevasta tuotosta. Rahoitusvälineiden arvo voi nousta tai laskea. On olemassa riski, ettet saa sijoittamiasi varoja takaisin. Sinun tulee perehtyä rahastoesitteeseen ja avaintietoesitteeseen ennen kuin sijoitat rahastoihin. Rahastoesitteen saat rahastoyhtiöltä ja avaintietoesitteen löydät nordnet.fi-sivustolta rahaston yleiskatsaus -sivulta sekä toimeksiantosivulta.

Mikään tällä sivulla esitetty ei ole, eikä sitä tule käsittää sijoitussuositukseksi, sijoitusneuvonnaksi, tarjoukseksi tai kehotukseksi ostaa tai myydä rahoitusvälineitä. Sijoittajana vastaat itse riskistä, joka liittyy tällä sivulla annetun tiedon hyödyntämiseen sijoituspäätöstä tehdessäsi.

Sinulle räätälöity rahastosalkku

Rahastoneuvoja auttaa löytämään juuri sinulle sopivat rahastot.

Rahastoneuvoja on digitaalinen työkalu, joka auttaa sinua löytämään sinulle sopivan yhdistelmän kaikkein parhaimmista rahastoista. Vastaamalla muutamaan kysymykseen saat henkilökohtaisen ehdotuksen rahastoista, jotka sopivat sinulle ja riskiprofiiliisi. Rahastojen valinta tehdään samalla tavoin kuin listassa yllä.

Vastauksia usein kysyttyihin kysymyksiin

Miten nämä yhdeksän rahastoa on valittu?

Tällä sivulla esiteltyjen rahastojen valinta perustuu kvantitatiiviseen analyysiin historiallisista tuottotiedoista palkkioiden vähentämisen jälkeen. Malli on kehitetty sellaisten rahastojen löytämiseksi, jotka ovat pitkällä aikavälillä tuottaneet hyvin ja tasaisesti verrattuna rahaston vertailuindeksiin. Lähtökohtana on se, että niiden rahastojen, jotka ovat historiallisesti onnistuneet hyvin vaihtelevissa markkinaolosuhteissa, voidaan odottaa onnistuvan hyvin myös tulevaisuudessa.

Mallin tärkein tekijä on Information Ratio -tunnusluku, suomeksi informaatiosuhde. Informaatiosuhde on rahaston ja indeksin tuottoeron, eli alphan suhde tracking erroriin. Se kertoo, kuinka paljon vuotuista lisätuottoa on saatu suhteessa otettuun aktiiviseen salkunhoitoon liittyvään riskiin. Suurempi informaatiosuhde indikoi keskimääräistä parempaa tehokkuutta. Informaatiosuhde lasketaan mallissa suhteessa ”best-fit”-indeksiin, eli indeksiin, joka eniten muistuttaa rahaston historiallista kehitystä.

Analyysi tehdään eri aikaväleillä kymmenen vuoden historiaan asti, jotta voidaan nähdä, miten rahasto on pärjännyt eri ajanjaksoilla ja eri markkinaolosuhteissa. Rahastot laitetaan jokaisella ajanjaksolla paremmuusjärjestykseen ja niille annetaan pisteytys sijoituksen mukaan. Kokonaispisteet lasketaan eri ajanjaksojen painotetun keskiarvon mukaan. Malli palkitsee rahaston, jolla on pitkä historia tasaisesta ylituotosta. Jotta rahasto saa mallissa hyvät pisteet, ei riitä, että se on tuottanut hyvin joinain ajanjaksoina, vaan siltä vaaditaan jatkuvaa ja tasaista ylituottoa.

Mitä rahastoihin sijoittaminen maksaa?

Kun käyt rahastoilla kauppaa Nordnetissä, et maksa lainkaan osto- tai myyntikuluja, eli merkintä- tai lunastuspalkkioita.

Rahastojen hallinnointipalkkio on yleensä 1–2 prosenttia (%). Palkkio määritetään rahaston arvosta ja maksat sen riippumatta siitä, nouseeko vai laskeeko rahaston arvo. Hallinnointipalkkio määritetään vuosittaisena prosenttiosuutena, jotta rahastoja voidaan vertailla keskenään. Rahastoyhtiö vähentää hallinnointipalkkion automaattisesti rahasto-osuuden arvosta jokaisena arvonlaskentapäivänä. Palkkiota ei siis veloiteta erikseen, vaan se sisältyy kulloiseenkin rahasto-osuuden arvoon. Näin ollen näet aina, kuinka rahasto kehittyy kulujen jälkeen. Kun tarkastellaan rahaston kurssin historiallista kehitystä, näet siis aina rahaston nettokehityksen, eli kehityksen kulujen jälkeen, mikä tekee helpommaksi vertailla rahastojen todellista kehitystä.

Rahastoyhtiö perii hallinnointimaksun ja maksaa osan siitä Nordnetille. Maksu suoritetaan yleensä neljännesvuosittain. Nordnetin saama osuus on yleensä 40–60 % rahastoyhtiön perimästä hallinnointimaksusta.

Korvauksen määrä perustuu Nordnetin asiakkaiden todelliseen omistustilanteeseen kussakin rahastossa kullakin ajanhetkellä. Nordnetin asiakkaat eivät koskaan maksa enempää hallinnointimaksua kuin miten paljon sitä kullakin ajanhetkellä peritään.

Kun teet rahastotoimeksiannon Nordnetin verkkopalvelussa, näet erittelyn siitä, miten kustannukset vaikuttavat rahastosijoitukseesi.

Mitä etuja säästämisessä on juuri Nordnetin kautta?

Nordnetissä sinä päätät säästöistäsi. Tarjoamme sinulle digitaaliset työkalut ja fiksut palvelut, joiden avulla rahoillasi on parhaat mahdollisuudet kasvaa. Näet kauppasi yhdellä silmäyksellä ja voit tehdä oikeat sijoituspäätökset.

Nordnet nousi Osakesäästäjien Keskusliiton Välittäjä 2017 -tutkimuksessa arvopaperivälittäjien vertailun selväksi suosikiksi. Olemme Suomen laadukkain arvopaperivälittäjä. Tutkimuksessa kartoitettiin sijoittajille tärkeitä palveluita ja niiden laatua. Nordnet sai korkeimmat pisteet kaikissa 14 sijoittajalle tärkeimmässä tutkimuskategoriassa.

Avaa tili verkkopankkitunnuksilla 3 minuutissa.

Asiakkuuden avaaminen on maksutonta.

Rahoitusvälineiden arvo voi nousta tai laskea. On olemassa riski, ettet saa sijoittamiasi varoja takaisin. Historiallinen kehitys ei ole tae tulevasta tuotosta. Sinun tulee perehtyä rahastoesitteeseen ja avaintietoesitteeseen ennen kuin sijoitat rahastoihin. Rahastoesitteen saat rahastoyhtiöltä ja avaintietoesitteen löydät nordnet.fi-sivustolta rahaston yleiskatsaus -sivulta sekä toimeksiantosivulta.