Siirry pääsisältöön

Warren Buffettin vuotuinen sijoittajakirje julkaistu

Mestarisijoittaja, sijoitusyhtiö Berkshire Hathawayn keulakuva Warren Buffett on julkaissut jo vuosikymmenien ajan keskimäärin mahdottoman hyviä arvosijoittamisen filosofiaa sisältäviä vuosikirjeitä sijoittajille. Pari päivää sitten ilmestyi kirjekokoelman tuorein versio, joka kannattaa lukaista läpi ajatuksella. Se sisältää myös muutamia teräviä havaintoja päivän markkinatilanteesta erityisesti osakehinnoittelun osalta.

Laitan tämän merkinnän pääasian heti alkuun: Buffettin tuoreimpaan sijoittajakirjeeseen pääset tästä linkistä.

En lähde suomentamaan koko kirjettä, mutta yhteenvetona ja kertauksenomaisesti laitan tähän merkintään yhdeksän prinsiippiä, jotka olen soveltaen koonnut Buffettin aiempien kirjeiden filosofiasta. Mainittakoon, että listaus on myös saanut vaikutteita myös Buffettin kirjeiden ulkomaisista analyyseistä.

1. Tunne numerot ja niiden merkitys

Sijoitustoiminnassa tarvittavat tunnusluvut jakautuvat yhtiöstä kertoviin ja osakkeen hinnoittelua kuvaaviin numeroihin.

Yhtiön tunnusluvut kertovat, miten itse yhtiö menestyy, kuinka se kasvaa ja kannattaa sekä miten yritystoiminnan käytössä olevat varat tuottavat. Ne kertovat, kuinka laadukas liiketoiminta on kyseessä. Yhtiökohtaiset tunnusluvut kertovat sijoittajalle yhtiöstä ja sen laadusta, vaikka pörssi laitettaisiin kiinni vuosikausiksi.

Sen sijaan osakekohtaiset tunnusluvut kertovat, miten yhtiön laatu on arvostettu osakemarkkinoilla. Ne viestivät sijoittajalle, paljonko laadusta joutuu maksamaan esimerkiksi suhteessa yhtiön myyntiin (P/S), tulokseen (P/E) ja nettovarallisuuteen (P/BV). Yhtiön arvostusta voidaan verrata myös osinkoon.

Keskeisin ymmärtämisen arvoinen asia on, että hyvä yhtiö ei ole automaattisesti hyvä sijoitus, jos kaikki laatu on jo osakkeen hinnassa. Toinen keskeinen asia on, että mikään yksittäinen tunnusluku ei kerro yhtiön tai sijoituksen laadusta aukottomasti.

Paras lopputulos syntyy vain ja ainoastaan tunnuslukuja yhdistelemällä. Vaikeimmat laskutoimitukset ovat kuitenkin vain yksinkertaista jakolaskua, eli aivan peruslaskutoimituksia.

Warren Buffett onkin huhujen mukaan todennut, että mikäli sijoitustoiminta olisi kiinni ainoastaan matemaattisista kyvyistä, hän olisi palannut jo kauan sitten lehdenjakajaksi.

2. Sijoita vain sellaiseen, minkä ymmärrät

Warren Buffett sijoittaa vain sellaiseen, minkä hän kykenee henkilökohtaisesti ymmärtämään. Tämä tarkoittaa käytännössä sitä, että Buffett haluaa sisäistää kohtuullisella tarkkuudella yhtiön ansaintamallin. Jos hän ei käsitä toimialan tulonmuodostusta tai yhtiön keskimääräistä parempaa kilpailuasemaa alalla, hän ei katso voivansa myöskään arvioida riittävällä tarkkuudella käsillä olevan liiketoiminnan tulevia tuottoja osakkeen arvonmäärityksen perustaksi.

Todennäköisesti tämän kriteerin vuoksi moni Buffettin suursijoitus on kohdistunut ajan mittaan kuluttajatuoteyhtiöihin, joiden tavaramerkit notkuvat markettien hyllyillä täynnä hinnoitteluvoimaa.

3. Seuraa nimenomaan arvon, älä hinnan kehitystä

Buffettin lausuntoja kärjistäen pörssi kertoo lyhyellä aikavälillä varmuudella vain yhtiön osakkeen välittömästi rahaksi vaihdettavan markkinahinnan, mutta ei välttämättä aina ja joka tilanteessa yhtiön pitkän aikavälin arvoa eli osingonmaksupotentiaalia. Buffettin sijoitusriski rakentuu yhtiön menestyksen kautta; kurssikäyrän perusteella sijoittavan riski voi realisoitua erityisesti lyhyellä aikavälillä muiden sijoittajien toimien perusteella.

Näkökulman mukaan menestyvän sijoittajan keskeisin tehtävä on etsiä ja löytää osakemarkkinoilta ajoittaisia tilanteita, joissa yhtiön hinta ja arvo poikkeavat toisistaan merkittävästi. Hinta on tässä yhteydessä se, minkä sijoittaja osakkeestaan maksaa. Arvo on puolestaan se, minkä hän osakkeestaan saa. Hinta voidaan nähdä myös tuottona muilta sijoittajilta spekulatiivisesti, siinä missä arvo muodostuu itse yhtiössä ja sen arkisissa liiketoiminnoissa osingonmaksukykyä luovalla tavalla.

Sijoittajan tuleekin nähdä osake pitkäjänteisenä osuutena yhtiöstä, eikä jatkuvasti vaihdannassa olevana pelipaperina: Kuka voisi kuvitella ostavansa kokonaisen yhtiön pois pörssistä vain siksi, että sen hinta on noussut lähihistoriassa? Tällöin ostaja ei enää näkisi osakkeen tulevia kurssinoteerauksia päivittäin pörssissä, koska koko yhtiö poistuisi markkinoilta ostotarjouksella. Eikö silloin olisi parempi, että osakkeen hinta olisi kehittynyt yhtiön todellista arvoa vaatimattomammin lähihistoriassa?

On kuitenkin korostettava, että osakemarkkinoilla yhtiöt hinnoitellaan pääsääntöisesti varsin tehokkaasti myös lyhyellä aikavälillä, kuten rahoitusteoria antaa olettaa. Sijoittajan mahdollisuus käydä erityisen kannattavaa osakekauppaa muodostuu näin ollen lyhyellä aikavälillä ilmenevistä muutoksista tehokkuuden asteessa – ei niinkään siitä, että tehokkaiden markkinoiden teoria olisi väärä tai täysin harhaanjohtava.

4. Säilytä aina turvamarginaali

Analyysivirheiden haitallisten vaikutusten eliminointiin voidaan panostaa tietoisesti. Sijoittaja voi hyödyntää erityisesti ostotoimeksiannoissaan niin sanottua turvamarginaalia (margin of safety). Marginaali voidaan asettaa esimerkiksi tietyn prosenttimäärän perusteella.

Käytännössä turvamarginaali vähennetään sijoittajan arvioimasta ”todellisesta arvosta” esimerkiksi seuraavasti.

Sijoittajan arvioima pörssiyhtiön osakekannan fair value (FV)
– ”Normaali” aliarvostus, jonka sijoittaja vaatii tuotto-odotukseksi
– Turvamarginaali (esimerkiksi 5 prosenttia)
= Ostotoimeksiannon rajahinta 

Turvamarginaalia hyödyntävän sijoittajan ongelmaksi muodostuu käytännössä, että potentiaalisia ostokohteita on hyvin vähän. Etenkin silloin, jos sijoittaja keskittää kaupankäyntinsä vain tiettyihin reuna-alueiden pörsseihin, kuten OMX Helsinkiin.

Turvamarginaalin hyvänä puolena on, että sijoituskohteen tulevan kehityksen ei tarvitse osoittautua niin ruusuiseksi kuin on alun perin ennakoitu, sillä marginaali toimii ikävien yllätysten puskurina, joka takaa lopputulemana hyvän sijoitustuoton paremmalla todennäköisyydellä.

Sijoittajalla on turvamarginaalin käsitteen kautta näin ollen kaksinkertainen mahdollisuus alentaa pitkän aikavälin sijoitusriskiä:

a) yhtiön tulevan kehityksen arvioiminen konservatiivisesti ja
b) turvamarginaalin vähentäminen arvioidusta todellisesta arvosta.

5. Innostu sijoittamisesta fanaattisesti

Kun innostut sijoitustoiminnasta, tutustut todennäköisesti ostokohteisiin yhtiökohtaisella tasolla. Tällöin voit Buffettin mukaan madaltaa osakesijoitukseen kohdistuvaa riskiä liiketoiminnan ansaintapotentiaalia koskevan ymmärryksen lisääntymisen kautta.

Laatuyhtiöitä pitkäjänteisesti omistava sijoittaja kohtaakin osakkeen lyhyen aikavälin kurssiriskistä poikkeavia riskejä, joista keskeisimpiä ovat inflaatio sekä osinkoverotuksen ja yhtiön osingonjakopotentiaalin muutokset sijoitusaikana.

Näiden riskitekijöiden minimointi edellyttää itse yhtiön, sen johtamisen, liiketoimintaympäristön ja kilpailuedun analyysiä.

6. Vältä suosittuja osakkeita

Buffettin filosofian mukaan menestyvä sijoittaja haluaa ostaa laadukkaita pörssiyhtiöitä. Tämä ei ole kuitenkaan sama asia kuin ostaa muodikkaita yhtiöitä, jotka ovat sijoittajien huulilla ja markkinakeskustelun kuumimmalla huipulla. Muotiosakkeiden sijaan menestyvä sijoittaja etsii yhtiöitä, jotka kykenevät hyvään kannattavuuteen suhdanteesta – ja vallitsevasta muotisuuntauksesta – riippumatta.

7. Ymmärrä korkoa korolle -tekijän merkitys

Pörssi on lyhyellä aikavälillä sijoittajien kollektiivisen tunnemaailman vuoristorata, mutta pitkällä aikavälillä markkinamekanismi toimii kuin vaaka, joka punnitsee jokaisen yhtiön tosiasiallisen kehityksen. Jos yhtiö menestyy suhdanteiden yli, seuraa perässä myös osakekurssi.

Hetkelliset alamäet ovat hyvä tilaisuus sijoittaa salkkuun tuloutuneet osinkorahat takaisin laatuyhtiöön. Mitä enemmän kurssi tilapäisesti laskee, sitä enemmän sijoittaja saa uusia osakkeita osinkotuloillaan.

Kun laatuyhtiön osakekohtainen osinko kasvaa pitkällä aikavälillä ja sijoittajan salkussa olevien laatuyhtiön osakkeiden lukumäärä kohoaa vuodesta toiseen, pääsee korkoa korolle -tekijä vauhtiin.

8. Tiedä, milloin kannattaa sijoittaa

Osakemarkkinoilla ei tehdä rahaa sijoittamalla hyvään yhtiöön. Menestyvä sijoittaja voittaa sijoittamalla yhtiöön, joka on parempi kuin markkinoilla yleisesti luullaan. Osakkeen arvostustaso ostohetkellä määrittelee yhtiön tulevaisuutta kohtaan jo ladatut kasvuodotukset.

Osakkeenomistajan sijoitustuotto ei siis muodostu ainoastaan yhtiön tosiasiallisesta kasvusta – tärkeää on lisäksi toteutuvan kasvun ja osakkeeseen jo ostohetkellä hinnoitellun kasvun erotus. Ostot kannattaa tästä syystä tehdä yleensä silloin, kun epävarmuus tulevaisuudesta on suurinta ja analyytikoiden ennustehaarukka on leveimmillään.

9. Sisäistä, mitä sinun ei tule tehdä

”Risk comes from not knowing what you are doing”, totesi Buffett aikoinaan.

Ja hän jatkoi: “The market, like the Lord, helps those who help themselves. But, unlike the Lord, the market does not forgive those who know not what they do.”

Kirjoittajan sijoituskirjoja Hyvästä yhtiöstä hyvään sijoitukseen (2012, 233 s.) ja Hajauta tai hajoa (2013, 311 s.) voi tilata signeerattuna ja/tai omistuskirjoituksella.

https://www.nordnet.fi/palvelut-ja-tuotteet/sijoittamisen-tukena/sijoituskirja.html

Kirjoittaja lähipiireineen ei omista Berkshire Hathawayn osakkeita kirjoitushetkellä. Blogi ei sisällä sijoitussuosituksia, eikä kirjoituksen tarkoituksena ole laatia tekstissä mainituista yhtiöistä tai edes niiden osista sijoitusanalyysiä, taikka antaa osakkeesta suositusta tai tavoitehintaa. Kirjoittajaa voi seurata myös Twitterissä (@JukkaOksaharju).

Photo credit: @Doug88888 / Foter / CC BY-NC-SA

Etkö ole vielä Nordnetin asiakas? Tule asiakkaaksi tästä.

Alla olevassa kommenttikentässä voit kommentoida tämän blogikirjoituksen sisältöä ja lukea muiden jättämiä kommentteja. Kommenttien sisältö ei edusta Nordnetin mielipidettä. Nordnet ei tarkista kommentteja ennen niiden julkaisemista, mutta poistamme epäasialliset kommentit, jos sellaisia esiintyy. Jos haluat tietää lisää siitä, miten Nordnet käsittelee henkilötietojasi, klikkaa tästä.

Subscribe
Lähetä minulle ilmoituksia:
guest
2 Kommenttia
uusin
vanhin tykätyin
Inline-palaute
Näytä kaikki kommentit
Nimetön
Nimetön
08.03.2015 22:29

Aarni: Listaus oli linkin artikkelissa täysin eri, onhan Buffett ollut muutenkin tapetilla. Oksaharjun koostamat prinsiipit mielestäni toki paremmat.

Nimetön
Nimetön
07.03.2015 01:03