Verot haltuun?

Verokysymykset ovat sijoittajan kannalta pidemmän päälle erittäin tärkeitä, vaikka omaa sijoitustoimintaansa ei tietenkään kannata koskaan pohjustaa vain pikkumaiseen verotekniseen kikkailuun. Sijoittajan kannattaa olla aina jossain määrin tietoinen veroympäristön muutoksen aiheuttamista koti- ja ulkomaisista riskeistä, jotka saattavat pahimmillaanmerkitä merkittävää ja yllättävää oletetun sijoitustuoton vähenemistä. Toisaalta sijoittajan on huomioitava, että verotuksella on laajasti tarkastellen merkittäviä ohjausvaikutuksia, ja esimerkiksi Kim ja Tom Lindström ovat kirjassaan Onnistu osakemarkkinoilla aiheellisesti arvostelleet Suomen raskasta pääomaverotusta.

Voiko veroista edes kirjoittaa mielenkiintoisesti ja ymmärrettävästi?

Suomessa julkiset viranomaistahot tarjoavat pääosin erittäin hyvää tietoa myös sijoittajan kannalta tärkeistä verotusjärjestelmän perusteista ja esimerkiksi luonnollisen henkilön käyttöön on vuosittain tarjolla sijoittajallekin hyödyllinen Henkilöverotuksen käsikirja (vv 2011, pdf-tiedosto). Pikkunäppärällä tietämyksellä, tutustumalla kriittisesti riittävään määrään erilaisia lähteitä ja kiinnittämällä huomiota kokonaiskuvaan pääsee jo varsin pitkälle verotusasioissa. Ilmaista tietoa on verkossa tarjolla runsaasti. Sijoittajan on hyvä tietää myös jotain muun muassa verosuunnittelusta ja sijoitusyhtiön mielekkyydestä. Sijoittajan verotiedot ja -taidot punnitaan käytännössä vasta vaikeammissa verotilanteissa ja veroilmoitusta täyteltäessä. Veroymmärryksen tärkeys nousee esille erityisesti, kun suunnitellaan sijoitussalkun vuosittaista perushuoltoa ja tehtäessä jatkuvaa omistusoptimointia.

Tällä kertaa tarkastelussa on “opaskirjanen”, “ohjekirja” ja “veroaapinen” suomalaissijoittajan verotuksen perusteisiin. Kaikki esiteltävät teokset ovat soveltuvilta osin hyödyllisiä myös aivan aloittelijalle, mutta varsinkin myöhemmin esiteltävä Sijoittajan verotus sopii ennemmin edistyneeksi oppikirjaksi kuin puhtaaksi hakuteokseksi.

Pörssisäätiö (2012). “Sijoittajan vero-opas 2012 Vesa Korpela (2012). “Sijoittajan verokirja“. Helsinki: Verotieto Oy Elina Fasoúlas & Petri Manninen & Ville Niiranen (2012). “Sijoittajan verotus“. Helsinki: FINVA

Pidän itseäni verojen osalta perusfiksuna sijoittajana, vaikka luonnollisesti työn kautta olen tutustunut mitä oudompiin erikoistilanteisiin aina amerikkalaisista IRC Section 302:n mukaisista yhtiötapahtumista TeliaSoneran vuonna 2011 toteuttamaan verrattain yksinkertaiseen omien osakkeiden ostoon ja sitä seuranneeseen verokuvioon. Jo pelkästään kotimaisen verotietämyksen ylläpito vaatii kuitenkin jatkuvaa tiedonhakua ja seuraamaan myös aktiivisesti oikeusrintamalla tehtyjä ratkaisuja, joten esimerkiksi monella tavoin raskaiden ulkomaisten erikoistapahtumien osalta tietoa joutuu aina pitkälti etsimään case-by-case -periaattetta noudattaen. Silloin tällöin olen joutunut omissa asioissani turvautumaan esimerkiksi osinkoverotuksen osalta myös ulkomaisiin verottajiin, mutta valitettavasti palvelu on ollut useimmissa tapauksissa varsin heikkoa (pois lukien Saksa). Suomessa verottaja palvelee erinomaisesti verrattuna useimpiin muihin maihin. Hyvä keino ylläpitää omaa perusverotietämystä on lukea säännöllisesti Taloustaito-lehteä. Toisaalta lukuisat tuttavani ja ystäväni opiskelevat oikeustieteitä, joten sitäkin kautta jotain uutta olen kuullut aina silloin tällöin.

Suomalaisen sijoittajalle on tarjolla lukemattomia hyviä tietolähteitä ja esimerkiksi Kauppalehden keskustelupalstalla on vuosien varrella puitu verotusasioita monipuolisesti, vaikka näiden varaan omaa verotietämystä ei välttämättä kannatakaan täysin rakentaa. Veroasioista on valitettavasti liikkeellä runsaasti myös mututietoa, joten varsinkin yksityiskohtien osalta on aina syytä olla viime kädessä yhteydessä suoraan verottajaan – verottajalta saa tarvittaessa myös ennakkotietoa tai ennakkoratkaisun. Esimerkiksi tänä vuonna konkurssiin ajautuneen Elcoteq Oyj:n osakkeista syntyvää luovutustappiota ei kannata mennä kirjaamaan ensi vuoden veroilmoitukseen ennen kuin osakkeen lopullinen arvonmenetys vahvistetaan ja verottaja mahdollisesti julkaisee tarkemmat ohjeet. Verotietämyksessä on tietysti se hyvä puoli, että kaikkea ei tarvitse tietää, mutta toisaalta ei kannata myöskään olettaa, että arvopaperinvälittäjä osaa kaikkiin kysymyksiin vastata; asioista pitää varautua ottamaan itse selvää, jollet ole solminut esimerkiksi varainhoitosopimusta pankkisi kanssa.

Pörssisäätiö on jo yli kahdenkymmenen vuoden ajan julkaissut maksutta sijoittajien käyttöön Sijoittajan vero-opas -nimistä kirjasta, joka on oikeastaan jokaisen sijoittajan verotuksen ajokortti. Se on ollut myös minulle erittäin näppärä apuneuvo ja olen sitä suositellut myös useille asiakkaille, sillä sen avulla luonnollisen henkilön verotuksen perusteet on varsin helppo omaksua ja opaskirjanen sisältää tietoa myös muun muassa PS-tilin, vakuutussijoitusten ja lahjoitusten ja perintöjen verotuksesta. Mukana on myös runsaasti erilaisia varsin helppotajuisia käytännön esimerkkejä. Oppaassa ei perehdytä kaikkiin verotuksen yksityiskohtiin, joten lisätietoa on syytä hankkia esimerkiksi. Verosuunnittelua kirjassa käsitellään varsin lyhyesti, mutta kuitenkin riittävissä määrin aloittelijan tarpeisiin (mm. kauppojen ajoittaminen, osingot ja lahjoitukset).

Veronmaksajajien lakiasiain johtajan, VT Vesa Korpelan Sijoittajan verokirja soveltuu jo sekä pituutensa että perusteellisuutensa vuoksi sijoitusten ja säästämisten veroasioista huomattavasti enemmän kiinnostuneen kansalaisen käyttöön. Kirja jakautuu tiiviisiin lukuihin, alalukuihin ja vielä tarkempiin alalukuihin. Korpelan teoksessa on lisäksi riittävä määrä ajankohtaista verotietoa ja käytännöllisiä esimerkkejä. Kyseessä on ohjekirja, joten sitä ei varsinaisesti kannata lukea läpi kannesta kanteen, ellei tavoitteena ole koko verotietämyksen perusteellinen ajantasaistaminen. Lisäksi oppaasta voi hakea selkänojaa verottajan kanssa asioidessa, koska paikallisesta verotoimistosta ei välttämättä aina ole saatavilla riittävää sijoitusten ja säästöjen verotuksen asiantuntemusta.

Veroasioista ei ole kovinkaan helppo kirjoittaa, mutta sekä Pörssisäätiön opaskirjanen että Vesa Korpelan ohjekirja ovat loppujen lopuksi lievästä kapulakielisyydestään huolimatta varsin helppotajuisia ja varsinkin esimerkit helpottavat merkittävästi erilaisten veroasioiden syy-seuraussuhteiden hahmottamista. Korpelan teoksessa päähuomio keskittyy lakiteknisiin yksityiskohtiin ja verolainsäädännön tulkintaan, eikä siinä huomioida juurikaan lukijan todennäköisesti varsin vähäistä ennakkoverotietämystä toisin kuin Pörssisäätiön opaskirjasessa, jossa huomio keskittyy ennen kaikkea sijoittajan kannalta tärkeimpien verotuskuvioiden nopeaan läpileikkaukseen ja esimerkiksi luovutusvoittoverotuksen, vähennysten, rahasto- ja pitkäaikaissäästämisen, johdannaisten verotuksen, perintöverotuksen tai veroilmoituksen ilmeellisyyksiin ei keskitytä.

Korpelan verokirjassa on myös runsaasti oikeustapauksia ja esimerkkejä on luonnollisesti Pörssisäätiön ohutta kirjasta enemmän. Verotusasioihin tutustuvan sijoittajan kannalta Korpelan opas on kuitenkin hieman hankalatajuinen, koska verotusasiat eivät kaiken kaikkiaan ole kovinkaan yksinkertaisia ja joissakin tapauksissa lopullisten verovaikutusten arviointi voi olla hyvin hankalaa. Korpelan kirjan lukemista helpottaa huomattavasti varsin kattava asiahakemisto (jossa on kuitenkin valitettavasti virheitä ja puutteita), lyhennelistaus ja varsin kattava lähdeluettelo. Lähdeluettelosta löytyy runsas määrä hyvää ja syventävää verokirjallisuutta, mutta erityishuomioni kiinnittyi G. Kockin erinomaiseksi tietolähteeksi totemaani Pörssitieto-nimiseen osakesäästäjän käsikirjaan.

Aivan kuin näissä kahdessa – Sijoittajan vero-oppaassa ja Sijoittajan verokirjassa – ei olisi jo aivan tarpeeksi verotietämystä kaikille vuodenpäiville, niin nyt marraskuussa on lisäksi ilmestynyt myös Elina Fasoúlasin, Petri Mannisen ja Ville Niirasen yhdessä kirjoittajama Sijoittajan verotus -niminen oppikirjan ja veroaapisen yhdistelmä. Tämä teos kuitenkin eroaa kahdesta aiemmin esittelemästäni kolmella merkittävällä tavalla: (1) kirja rakentuu kahta aiempaa huomattavasti selvemmin sijoitustuotteiden ja omaisuusluokkien elinkaaren ympärille (hankinta, tuotto ja luovutus); (2) kirja soveltuu laajuutensa ja perusteellisuutensa vuoksi niin aloittelijalle kuin pitkälle ehtineelle; ja (3) kirjassa huomioidaan selvemmin verovelvollisen erikoistilanteet (kansainväliset tuotot, ulkomailla asuminen, sijoitustoiminnan luonne, vakuutukset ja verotusmenettely). Sijoittajan verotus on valitettavasti hieman oppikirjamainen (oikeassa marginaalissa juoksevat lait, asetukset ja oikeustapaukset) ja varsin kuivahko, joten sitä voi käyttää lähinnä vain teemapohjaisena haku- ja lähdeteoksena. Päälukujen lopussa on myös runsaasti hyvää kutakin aihepiiriä syventävää kirjallisuutta, johon on aiheellisesti sisällytetty myös lukuisia artikkeleita. Sijoittajan verotuksesta kuitenkin puuttuu tavallisen lukijan elämää helpottava asiahakemisto ja lähdekirjallisuuden olisi voinut sijoittaa lukijaa ajatellen teemapohjaisesti kirjan loppuun. Oppikirjaan olisi hyvä ollut kerätä loppuun myös verosanasto.

Sijoittajan verotus sopii erityisesti sellaiselle lukijalle, joka kaipaa laaja-alaisen ja perusteellisen katsauksen sijoittajan kannalta olennaisiin ja vähemmän olennaisiin verokysymyksiin. Kirjassa on runsas määrä varsin hyviä käytännön esimerkkejä, oikeustapauksia ja omaisuuslajien erikoisuuksiin paneudutaan erittäin tarkasti. Mukaan on kuitenkin ehditty liittää myös muun muassa kahden tärkeän ja ajankohtaisen suomalaisen oikeustapauksen – KHO 2012:56 ja KHO2012:69 – tiiviit tulkinnat (Taloustaito-lehdessä edestakaisia osakekauppoja on käsitelty laajemmin). Kirjassa käsitellään runsaasti sellaista tematiikkaa, jota esimerkiksi Korpelan kirjassa ei käsitellä juuri nimeksikään, kuten sijoitusyhtiön perustamisen mielekkyyttä, ETF:iä, arvoesineitä ja ammattimaista sijoitustoimintaa (mm. osakelainaus). Tästä huolimatta joitakin varsin tärkeitä aihealueita käsitellään näennäisesti varsin tarkasti, mutta silti tietyt aspektit jäävät kattamatta ja olisinkin kaivannut esimerkiksi ulkomailta saatujen osinkojen verotuskohtelun tarkempaa erittelyä ja peruslähtökohtien kuvaamista. Hyvitysmenetelmän ja takaisinperinnän olisi voinut kuvata vähintään seikkaperäisesti esimerkiksi flow-kaaviona. Toisin kuin Korpelan teoksessa, Sijoittajan verotus -kirjassa ei esitellä esimerkiksi TeliaSonera AB:n toteuttamia osakkeiden takaisinostojen verovaikutuksia, vaan koko asia kuitataan puolella sivulla. Toisaalta Sijoittajan verotus esittelee varsin perusteellisesti esimerkiksi vaihtovelkakirja- ja optiolainan verotusta ja johdannaisiin liittyviä verotuskysymyksiä, jotka Korpelan kirjassa saavat varsin vähän huomiota. Sijoitusyhtiön perustamiseen liittyviä asioita käsitellään kiitettävässä laajuudessa lähinnä vain Sijoittajan verotus -kirjassa, kun Korpela toteaa vain jotain yleistä ja ympäripyöreää.

Sijoittajan verotus soveltuu parhaiten käytettäväksi joko yksinäiseksi perusjohdannoksi verotukseen tai yhdessä Vesa Korpelan Sijoittajan verokirjan kanssa. Korpelan kirja soveltuu paremmin lukijalle, joka hakee suodatettua ja valmiiksi sulateltua tietoa, kun taas Sijoittajan verotus soveltuu ennemminkin opiskeltavaksi kannesta kanteen tai tiedostavalle lukijalle, joka tietää jo ennakkoon varsin tarkoin, mitä on hakemassa ja osaa myös hyödyntää mahdollisesti tarjottua oikeuskirjallisuutta.

PS. Jos verokirjallisuus tuntuu liian kalliilta, niin kannattaa huomioida Vesa Korpelan vinkki: “Muita [aktiivisen] osakesäästäjän verotuksessa vähennyskelpoisia kuluja ovat esimerkiksi ammattikirjallisuus, kuten talousalan lehtien tilausmaksut.” (s. 78) – Vähennyksiin kannattanee tarjota myös hankkimaansa verokirjallisuutta.

Sijoittajan vero-opas 2012

> Aloittelijan pakollinen tietopaketti ja yksinkertaisten perusasioiden kertaukseen/tarkistamiseen. Päivittyy vuosittain.
> Arvosana: 8/10

Sijoittajan verokirja (2012)

> Aloittelijan ja edistyneen helppokäyttöinen ja käytännöllinen opaskirja, jossa on myös runsaasti relevantteja esimerkkejä.
> Arvosana: 8½/10

Sijoittajan verotus

> Sijoittajan verotuksen perusteisiin perehtyvän (tulevan) asiantuntijan tai pidemmälle edenneen piensijoittajan hakuteos, jossa pääpaino on oikeuskäytännössä ja asioiden laajemmassa ymmärtämisessä. Sopii hyvin oman perusverokirjallisuuden kivijalaksi.
> Arvosana: 9+/10

Muut arvostelut/näkemykset:

– Arvopaperi: Kun tiedät, maksat vähemmän (Talouselämä)

Nämäkin kirjat saatavilla Bookplus-kirjakaupasta

Kirjoitus sisältää mainoslinkkejä

 

/Thomas Brand


Kommentit vanhasta Nordnet Blogista:

KL23 Marraskuu, 2012

Ansiokas kirjoituksesi ansaitsee lukijan kommentin:
1) Veronmaksajien Keskusliiton jäsenyyteen sisältyy maksuton puh.neuvonta myös sijoittajan veroasioissa. Googlettamalla selviää jäsenmaksun suuruus yms.
2) Esittelemiäsi kirjoja voi lainata myös paikallisesta kirjastosta.
3) Keskustelupalstojen veroneuvot ovat hyviä vinkkejä. Niiden oikeellisuus kannattaa aina tarkastaa virallisista lähteistä ennen niiden hyödyntämistä omassa sijoitustoiminnassa.

Thomas Brand23 Marraskuu, 20121) Veronmaksajain keskusliitosta voinee varmasti selvittää sellaisia hieman vaikeampia asioita, jotka osaa itse omatoimisesti kysyä ongelmatilanteen osuessa eteen. En ole koskaan Veronmaksajien puhelinpalveluun turvautunut, mutta todennäköisesti sinne ei kannata ihan perusasioissa soittaa, vaikka kuinka haluttaisi kuulla kaikki mahdollinen myyntivoittoverotuksesta.

Sijoittajan kannattaa tietysti viime kädessä turvautua aina verottajan virallisiin tietolähteisiin tai kysyä suoraan verotoimistosta. Tämäkään ei tietenkään ole 100%-varman tiedon tae, mutta helpottaa omaa elämää.

2) Huomasin myös, että esimerkiksi HelMetistä löytyy paljon hyvää kirjallisuutta. Itse kartutan omaa sijoituskirjallisuuskokoelmaani, jotta kirjoja voi lukea omalla ajallaan ja tehdä kirjoillaan kuten itse haluaa. Jokainen tietysti lukee ja hankkii kirjansa omalla tavallaan.

3) Keskustelupalstoilta (vero)tiedon etsimiseen suhtautuisin kuitenkin kriittisesti, vaikka niiltä varmasti oikeitakin vinkkejä ja ohjeita saa (varsinkin hieman monimutkaisemmissa asioissa, joista usemmalla voi olla omakohtaista kokemusta). Suurimpia ongelmia ovat tiedon vakioimattomuus, verotekniikan muutokset ja käsitteelliset epäselvyydet.

Thomas Brand29 Marraskuu, 2012Verottajalta on nyt vihdoin saatu selkeämpi ohjeistus Elcoteq SE:n konkurssipesää koskevassa asiassa ja tappion vähennysoikeudessa.

Lisätietoa syntyvästä arvonmenetyksestä: http://www.vero.fi/fi-FI/Syventavat_veroohjeet/Verohallinnon_ohjeet/Elcoteq_SEn_osakkeiden_arvonmenetys_tulo%2825075%29

KL 23 Marraskuu, 2012

Ansiokas kirjoituksesi ansaitsee lukijan kommentin:
1) Veronmaksajien Keskusliiton jäsenyyteen sisältyy maksuton puh.neuvonta myös sijoittajan veroasioissa. Googlettamalla selviää jäsenmaksun suuruus yms.
2) Esittelemiäsi kirjoja voi lainata myös paikallisesta kirjastosta.
3) Keskustelupalstojen veroneuvot ovat hyviä vinkkejä. Niiden oikeellisuus kannattaa aina tarkastaa virallisista lähteistä ennen niiden hyödyntämistä omassa sijoitustoiminnassa.
Thomas Brand 23 Marraskuu, 2012

1) Veronmaksajain keskusliitosta voinee varmasti selvittää sellaisia hieman vaikeampia asioita, jotka osaa itse omatoimisesti kysyä ongelmatilanteen osuessa eteen. En ole koskaan Veronmaksajien puhelinpalveluun turvautunut, mutta todennäköisesti sinne ei kannata ihan perusasioissa soittaa, vaikka kuinka haluttaisi kuulla kaikki mahdollinen myyntivoittoverotuksesta.

Sijoittajan kannattaa tietysti viime kädessä turvautua aina verottajan virallisiin tietolähteisiin tai kysyä suoraan verotoimistosta. Tämäkään ei tietenkään ole 100%-varman tiedon tae, mutta helpottaa omaa elämää.

2) Huomasin myös, että esimerkiksi HelMetistä löytyy paljon hyvää kirjallisuutta. Itse kartutan omaa sijoituskirjallisuuskokoelmaani, jotta kirjoja voi lukea omalla ajallaan ja tehdä kirjoillaan kuten itse haluaa. Jokainen tietysti lukee ja hankkii kirjansa omalla tavallaan.

3) Keskustelupalstoilta (vero)tiedon etsimiseen suhtautuisin kuitenkin kriittisesti, vaikka niiltä varmasti oikeitakin vinkkejä ja ohjeita saa (varsinkin hieman monimutkaisemmissa asioissa, joista usemmalla voi olla omakohtaista kokemusta). Suurimpia ongelmia ovat tiedon vakioimattomuus, verotekniikan muutokset ja käsitteelliset epäselvyydet.
Thomas Brand 29 Marraskuu, 2012

Verottajalta on nyt vihdoin saatu selkeämpi ohjeistus Elcoteq SE:n konkurssipesää koskevassa asiassa ja tappion vähennysoikeudessa.

Lisätietoa syntyvästä arvonmenetyksestä: http://www.vero.fi/fi-FI/Syventavat_veroohjeet/Verohallinnon_ohjeet/Elcoteq_SEn_osakkeiden_arvonmenetys_tulo%2825075%29

Etkö ole vielä Nordnetin asiakas? Tule asiakkaaksi tästä.

Alla olevassa kommenttikentässä voit kommentoida tämän blogikirjoituksen sisältöä ja lukea muiden jättämiä kommentteja. Kommenttien sisältö ei edusta Nordnetin mielipidettä. Nordnet ei tarkista kommentteja ennen niiden julkaisemista, mutta poistamme epäasialliset kommentit, jos sellaisia esiintyy.
Jos haluat tietää lisää siitä, miten Nordnet käsittelee henkilötietojasi, klikkaa tästä.

guest
0 Kommentti
Inline-palaute
Näytä kaikki kommentit