Siirry pääsisältöön

Uusi potentiaalinen ostokohde – Bufab Holding AB

Tukholman pörssiin listautui kuluvan vuoden alkupuolella Bufab Holding AB, josta en ole nähnyt suomalaisessa talousmediassa toistaiseksi mainintaakaan. Kyseessä on kuitenkin kannattavasti kasvava, vuosikymmeniä liiketoimintaa harjoittanut laatuyhtiö, joten suomalaiset ovat tämän suhteen yhä Ruususen unessa. Siksi esittelen tässä merkinnässä Bufabin pintapuolisesti, päädyttyäni nostamaan yhtiön potentiaalisten ostokohteideni seurantalistalle.

Bufab perustettiin vuonna 1977 Smålandissa Hans Björstrandin toimesta. Yhtiön liiketoimintana on ollut alusta asti tuottaa ruotsalaiselle teollisuudelle pieniä komponentteja, kuten pultteja. Sittemmin yhtiö on laajentunut maantieteellisesti ja alkanut tarjota osien ohella myös kokonaisvaltaisempia palveluita teollisuudelle. Liikeidea ei kuulosta kovin mediaseksikkäältä, mutta tylsä on kuitenkin usein tuottavaa sijoittajan kannalta, kun osake ei ole kaikissa otsikoissa hehkutettu.

Koko historiansa ajan Bufabin kehitystä on leimannut yrittäjämäinen ote liiketoimintaan ja kustannustehokkuudesta huolehtiminen. Kaikkiaan yhtiö on osoittanut vuosikymmenten aikana voimakasta kasvua, säilyttäen kuitenkin keskimäärin erittäin hyvän kannattavuuden. 2010-luvulla Bufab on kansainvälistänyt myyntiään määrätietoisesti, ja yhtiö on tänään alallaan Euroopan johtava toimija.

Listauduttuaan viime talvena Bufabilla on 38 110 533 osaketta, joista yhtiön kymmenen suurinta osakkeenomistajaa omistavat yhteensä 56,2 prosenttia. Alleviivaamisen arvoista on yhtiön johdon sitoutuminen, sillä seitsemän jäsenen hallituksesta viidellä on henkilökohtainen osakeomistus yhtiössä. Näistä viidestä jäsenestä jopa neljällä Bufabin osakeomistus on rahamääräisesti tuntuvaa kokoluokkaa, eli omistus henkilöä kohden on kuusinumeroinen määrä osakkeita (euroissa suurimmat hallitusjäsenten omistukset useita miljoonia).

Kaikkiaan Bufabilla oli kesäkuun 2014 loppuun mennessä 1 686 eri osakkeenomistajaa. Euromääräisesti yhtiön osakekannan nykyinen markkina-arvo on hieman yli 220 miljoonaa euroa, joten yhtiö sijoittuu keskisuurten yhtiöiden kategoriaan (mid cap).

Nettovelkaa Bufabilla oli kesäkuun 2014 lopussa 611 miljoonaa kruunua, eli hieman yli 65 miljoonaa euroa. Yhtiön omavaraisuusaste oli kesäkuun 2014 lopussa hyvänä pidettävä 50 prosenttia, ja nettovelan suhde käyttökatteeseen vakaalla tasolla 2,5.

Taloudellisten tunnuslukujen kehityksen osalta mainittakoon, että Bufabin myynti on kasvanut viimeisten 10 vuoden aikana keskimäärin 7 prosenttia vuodessa. Tämä tarkoittaa toisin sanoen sitä, että yhtiön liikevaihto on kaksinkertaistunut vuosikymmenen aikana. Bufabin viimeisten kymmenen vuoden kasvusta orgaanista on ollut keskimäärin 4 prosenttiyksikköä, joten yritysostot ovat muodostaneet vuosikasvusta keskimäärin 3 prosenttiyksikköä.

Kun Bufabin kannattavuutta tarkastelee viimeisten kymmenen vuoden ajanjaksolla, asettuu yhtiön operatiivinen liikevoittomarginaali keskimäärin hyvälle 11 prosentin tasolle. Tämä laskelma on tehty oikaisemalla luvuista pois kertaluonteiset erät.

Kokonaisuutena Bufabin kasvu on ylittänyt kansantalouden kasvun selvällä marginaalilla, minkä lisäksi myös liiketoiminnan kannattavuus on osoittautunut vakaaksi. Yhtiön tuotteilla näyttää siten olevan selvää arvoa asiakkaille, ja toisaalta pitkä yhtäjaksoinen menestys viestii positiivista myös yhtiön kulttuurista ja johtamisesta.

Vuosi 2014 on alkanut Bufabin osalta varsin mallikelpoisesti. Tilikauden ensimmäisen kuuden kuukauden aikana (H1/2014), toisin sanoen tammi-kesäkuussa 2014, yhtiön myynti kasvoi 8,4 prosenttia edellisvuoden vastaavasta ajankohdasta. Yhtiön mukaan syy kasvulle löytyy markkinaosuuksien voittamisesta ja vahvasta kysynnästä ydintuotteissa.

Myynnin bruttomarginaali kohosi vuoden alkupuoliskolla edellisvuoden vastaavan ajankohdan 29,5 prosentista 30,0 prosenttiin. Tämä johti kertaluonteisilla erillä oikaistun liikevoiton erinomaiseen 13,6 prosentin kasvuun. Tammi-kesäkuussa 2014 myös Bufabin tilauskanta kasvoi 7,4 prosenttia vuodentakaisesta, mikä on markkinaolosuhteet ja ympäröivän taloustilanteen huomioiden hyvä saavutus.

Bufabin hallitus on asettanut yhtiölle julkisesti taloudelliset tavoitteet. Näiden mukaan yhtiön keskimääräinen orgaaninen myyntikasvu ilman yritysostoja tulee olla 3 prosenttiyksikköä toimialan keskiarvoa vauhdikkaampaa, eli yhtiön tavoitteena on voittaa edelleen markkinaosuuksia selvästi. Tämän kasvutavoitteen lisäksi Bufab on asemoitunut kiihdyttämään kasvuaan myös yritysostoin.

Kannattavuuden osalta yhtiö pyrkii nostamaan operatiivisen voittomarginaalinsa 12 prosenttiin, joka on taloudellisten tavoitteiden mukaan keskiarvo liiketoimintasyklin yli. Nykyhetkellä Bufabin suhteellinen kannattavuus liikkuu 10–11 prosentin välimaastossa, joten tavoite sisältää kasvupotentiaalia. Yhtiön hallitus on linjannut myös käyttöpääomaa ja vakavaraisuutta koskevat reunaehdot, jotka pyrkivät varmistamaan yhtiön itsenäisen liikkumavaran kaikissa markkinaolosuhteissa.

Edellä esitettyjen yhteenvetolukujen osalta on selvää, että Bufab on yhtiökohtaiselta laadultaan hyvä, ja että se tuottaa yritystoimintaan sijoitetuille varoille lisäarvoa. Sijoittajan kannalta seuraava kysymys on, miten yhtiö hinnoitellaan tänään markkinoilla, eli millaiseksi muodostuu uuden sijoittajan tuotto, kun huomioon otetaan Bufabin osakkeen nykyiset arvostuskertoimet.

Bufab teki osakekohtaista tulosta viime vuonna 3,43 kruunua. Tänään yhtiön osake maksaa Tukholman pörssissä 53,50 kruunua kappaleelta. Suhteuttamalla nämä keskenään, saadaan Bufabin tuloskertoimeksi eli P/E-luvuksi 15,6. Se tuntuu kohtuulliselta arvostustasolta yhtiölle, jolla on osoittaa toimiva liiketoimintakonsepti ja vahvat kasvuluvut kannattavuudesta tinkimättä.

Turvamarginaalia sisältävä, vaihtoehtoinen tuloskertoimen laskutapa ottaa huomioon korolliset nettovelat, ja tällöin tuloskerroin kohoaa tasolle 20, mikä sekään ei kuulosta mahdottoman korkealta arvostuskertoimelta.

Lähiaikoina Bufab investoi viestintänsä mukaan myyntiorganisaation vahvistamiseen ja kansainväliseen kasvuun. Yhtiö arvioi puolivuotistuloksensa yhteydessä, että kasvu tulee olemaan jatkossa muilla markkinoilla Ruotsia voimakkaampaa. Osin syynä on myös se, että yhtiön ruotsalaiset asiakkaat ovat uudelleensijoittamassa toimintojaan maailmalle. Kokonaisuutena Bufabin myynti jakautuu tällä hetkellä karkeasti 50/50 Ruotsin ja muun maailman kesken.

Viimeisen täyden tilikauden 2013 osalta Bufab kerrytti myyntiä hieman yli 2 miljardia kruunua, eli suuruusluokaltaan noin 220 miljoonaa euroa. Operatiivista voittoa Bufab teki viime vuonna hieman yli 200 miljoonaa kruunua, eli jonkin verran yli 20 miljoonaa euroa. Kyseessä on selvän kasvupotentiaalin omaava, jo nykyhetkellä kannattava yhtiö.

Bufabin kasvupotentiaalin ollessa maailmalla tulee huomioida, että yhtiön suhteellinen kannattavuus voi kohota myyntimäärien kasvaessa Ruotsin ulkopuolella. Se olisikin sijoittajan näkökulmasta ideaalitilanne, jos sekä myynti että voiton suhteellinen osuus myynnistä kohenisivat trendinomaisesti.

Suhteellisen kannattavuuden kasvupotentiaalia kuvastaa, että Bufabin liiketoiminnot tekevät tällä hetkellä (Q2/2014) Ruotsissa 17,5 prosentin voittomarginaalia, siinä missä kansainväliset toiminnot jättävät viivan alle myynnistä vain 7,3 prosenttia – mikä sekin on hyvin kannattavaa liiketoimintaa.

Tämän merkinnän ajoituksen osalta on huomattava, että Bufabin osake on laskenut viimeisten kahden kuukauden aikana yli 15 prosenttia, kuten seuraavasta kuvaajasta ilmenee.

bufabosake

Bufabin osakekurssin kehitys listautumisesta talvella 2014 nykyhetkeen (lähde: Bufab)

Edeltävän kurssigrafiikan olen ottanut tänään, joten osakkeen nykyhinta on nyt lähempänä yhtiön koko pörssihistorian alalaitaa kuin ylälaitaa. Pörssihistorian aikana Bufabin osakkeella on käyty kauppaa hintahaarukassa 48,10–68,50 kruunua osakkeelta. Tänään hinta on 53,50 kruunua.

Bufabin lyhyestä pörssihistoriasta johtuen on vielä vaikea arvioida yhtiön houkuttelevuutta sijoituskohteena osinkovirran pohjalta. Suuntaviivoja antaa kuitenkin yhtiön julkinen osinkopolitiikka, jonka mukaan vuotuisesta nettotuloksesta on tavoitteena maksaa pitkällä aikavälillä 50 prosenttia ulos osinkoina. Tavoitteessa huomioidaan kuitenkin yhtiön lyhyen aikavälin yleiset rahoitustarpeet maksuvalmiuden ja yritysostojen näkökulmasta.

Analyytikoiden konsensus odottaa Bufabilta tänä vuonna noin 3,60 kruunun osakekohtaista tulosta. Siitä puolet muodostaisi osaketta kohden maksettavaksi osingoksi 1,80 kruunua, mikä tuottaisi osakkeen nykyhinnalle 3,4 prosentin efektiivisen osinkotuoton. Se kuulostaa mukavalta pohjatuotolta, jos yhtiö onnistuu kasvutavoitteessaan jatkossa, hilaten osaketta kohden maksamaansa osinkoa tulevina vuosina asteittain ylöspäin (mikä kohottaisi sijoittajan omaan hankintahintaan maksettavaa osinkotuottoprosenttia pitkällä aikavälillä).

Suomi-sijoittajalle Bufabin houkuttelevuutta lisää asteen verran, että EUR/SEK -vaihtokurssi on muuttunut viimeisten 12 kuukauden aikana tasolta 8,7 tasolle 9,2.

Jos sijoittajalla riittää uskoa Bufabin pitkän aikavälin kasvunäkymään, nyt saattaisi olla erinomainen tilaisuus hypätä osakkeen kyytiin kohtuullisella arvostustasolla. Koska tämä merkintä on yleisen tason katsaus yritykseen – ei sijoitusanalyysi tai -suositus – kannattaa yhtiöstä kiinnostuneiden ehdottomasti tutustua Bufabin kotisivuihin.

Kirjoittajan sijoituskirjoja Hyvästä yhtiöstä hyvään sijoitukseen (2012, 233 s.) ja Hajauta tai hajoa (2013, 311 s.) voi tilata signeerattuna ja/tai omistuskirjoituksella.

https://www.nordnet.fi/palvelut-ja-tuotteet/sijoittamisen-tukena/sijoituskirja.html

Kirjoittaja lähipiireineen ei omista Bufabin osakkeita kirjoitushetkellä. Blogi ei sisällä sijoitussuosituksia, eikä kirjoituksen tarkoituksena ole laatia tekstissä mainituista yhtiöistä tai edes niiden osista sijoitusanalyysiä, taikka antaa osakkeesta suositusta tai tavoitehintaa. Kirjoittajaa voi seurata myös Twitterissä (@JukkaOksaharju)

Photo credit: Charlón / Foter / Creative Commons Attribution-NonCommercial-NoDerivs 2.0 Generic (CC BY-NC-ND 2.0).

Etkö ole vielä Nordnetin asiakas? Tule asiakkaaksi tästä.

Alla olevassa kommenttikentässä voit kommentoida tämän blogikirjoituksen sisältöä ja lukea muiden jättämiä kommentteja. Kommenttien sisältö ei edusta Nordnetin mielipidettä. Nordnet ei tarkista kommentteja ennen niiden julkaisemista, mutta poistamme epäasialliset kommentit, jos sellaisia esiintyy.
Jos haluat tietää lisää siitä, miten Nordnet käsittelee henkilötietojasi, klikkaa tästä.

guest
4 Kommentti
vanhin
uusin tykätyin
Inline-palaute
Näytä kaikki kommentit
Nimetön
Nimetön
06.09.2014 09:37

Kiitos, että esittelit taas vähän tuntemattomampaa yhtiötä. Näitä on aina mukava lukea. Jäin miettimään muutamaa asiaa. Millä perusteella pidät 11 % liikevoittomarginaalia hyvänä? Eikai marginaali pelkästään kerro oikein mitään (pääoman tuotto on mielestäni parempi mittari). Minusta marginaalia pitäisi verrata kilpailijoihin. Marginaalit ovat aina toimialakohtaisia ja joillakin toimialoilla alhaiseltakin näyttävät marginaalit voivat olla hyviä ja päinvastoin. Osaatko sanoa millaiselta kilpailijoiden marginaalit näyttävät? Et käsittele myöskään sitä miksi yhtiö olisi kilpailijoitaan parempi. Onko se? Oletko mietinyt mistä viime aikainen kurssilasku johtuu? Minusta kurssilasku itsessään ei ole syy lähteä ostoksille. Jos yhtiön näkymät ovat heikentyneet, kurssilasku voi olla ihan perusteltu. Ehäpä osake oli… Lue lisää >>

Nimetön
Nimetön
07.09.2014 11:11

Sijoitusharrastaja: Mielestäni teollisuudelle komponentteja tarjoavan yhtiön laadusta kertoo positiivista, jos liikevoittomarginaali on kaksinumeroinen. Tietysti sijoitusanalyysissä oman pääoman tuotto on keskeinen tunnusluku, ja siihen viittasin tässä yritysesittelyssä välillisesti lauseella “Bufab on yhtiökohtaiselta laadultaan hyvä, ja se tuottaa yritystoimintaan sijoitetuille varoille lisäarvoa”. Bufabin oma pääoma siis tuottaa 14-15 prosenttia vuodessa, mikä ylittää oman pääoman tuottovaatimuksen. Koska tämä on yritysesittely, ei toimialakohtaista vertailua ole tehty. Bufab kuitenkin menestyisi myös siinä hyvin, sillä esimerkiksi FinnvedenBulten (Bulten AB) tavoittelee 7 prosentin operatiivista voittomarginaalia, tunnusluvun nykytason ollessa hieman alle 5 prosenttia. Vaikka vertailu on karkea ja ainoastaan suuntaa antava, on Bufabin keskimäärin kaksinumeroinen marginaali erittäin hyvä.… Lue lisää >>

Nimetön
Nimetön
15.12.2014 20:18

Nordic Capital on nyt myynyt omistuksensa. Mielenkiintoista nähdä miten kurssi alkaa kehittyä. Melko isoa heittoa on ollut, jonkinlaisia ostospekulaatioita on tiettävästi liikkeellä. Mielenkiintoinen osake seurattavaksi!

Nimetön
Nimetön
24.02.2015 02:00

Tästä kirjoituksesta on jo aikaa vierähtänyt, mutta millaisena näet Jukka tällä hetkellä yhtiön potentiaalin kun tuli oikein kunnon dippi kurssiin? Riskit pitkällä ja keskipitkällä aikavälillä?

Oman näkemykseni mukaan kurssin romahdus johtuu odotettua heikommista tuloksista ja maksettavasta osingosta viime vuodelta. Oletko samaa mieltä tai onko ihan tietoa asiasta tarjota?

Kiitos jo etukäteen!