Siirry pääsisältöön

USA RAPPORT 3-2023: Statsskuld, ränta, budgetunderskott och centralbanken

Tämä artikkeli on Nordnetin kumppanin tuottama ja sisältää mainoslinkkejä

Händelser under månaden

Den federala statens skuld har nu hållits oförändrad under fem månader till följd av att skuldtaksfrågan fortsättningsvis står olöst. Detta alltså trots att bundgetunderskottet redan upnått – 1 101 miljarder dollar under de första sex månaderna för det pågående budgetåret. Budgetunderskottet har vuxit betydligt jämfört med förra året och är nu, bortsett pandemibudgeterna 2020 och 2021, det klart största underskottet någonsin efter att hälften av ett budgetår förlöpit (bild 5). Till detta har för sin del bidragit den stigande räntebelastningen av statsskulden till följd av den högre räntenivån (bild 4). Situationen underlättas ej heller av att staten inte längre erhåller vinstutdelning av sin centralbank till följd av att Federal Reserve, likt alla övriga centralbanker i världen, nuförtiden är förlustbringande.

Utöver det oroväckande stora månadsunderskottet utgjorde det faktum att centralbanksbalansräkningen åter svängde uppåt den stora händelsen i mars. Detta p.g.a. “tvångssedeltryckningen” till följd av bankkonkurserna och de utfärdade depositionsgarantierna.

Finansministeriets kassasaldo (US Treasury General Account) per 6.4.2023 var 140 miljarder dollar och skatteuppbördsmånaden april innfaller i år vid enovanligt läglig tidpunkt. Om och när skuldtakstvisten löses kommer statsskulden att växa kraftigt under de därpåföljande dagarna. Det må konstateras att detta skuldhopp inte kommer att finansieras med att utauktionera nya statsobligationer på marknaden utan skuldökningen under de första dagarna kommer att synas i den för tillfället 6 800 miljarder stora “intergovernmental debt”-kategorin av totalskulden.

(Som en påminnelse kan noteras att den enskilt största borgenären i denna kategori är US Social Security Trust Fund som handhar en del av det statliga socialskyddet. Fondens hela fonderade egendom består av statsobligationer. Man kan alltså säga att som säkerhet för statens utlovade socialskydd ligger medel som staten lånat av sig själv. Eller, alternativt, staten har aldrig överfört några riktiga medel till fonden utan istället överräckt ett skuldebrev där man lovar att betala medlen sen senare).

USAs statsekonomi är i mycket dåligt skick och kritisk beroende av att man löpande finner medel att finansiera ökningen och refinansieringen av den jättelika statsskulden. Det är givetvis mer än självklart att några utbredda banksektorsproblem inte nu skulle behövas.

Följande sifferpar berättar rätt mycket om detta: Federal Deposit Insurance Companys (depositionsgarantisamfundet) tillgångar innan bankkonkurserna var 170 miljarder dollar och den amerikanska banksektorns depositionsbestånd är 16 000 miljarder.

Insatserna inför skuldtaksförhandlingarna är synnerligen höga.

RAPPORT

Vår (oftast) månatliga bildrapport ämnad att beskriva utvecklingen av den amerikanska statsskulden, statsskuldens räntekostnad, federala statens budgetunderskott samt centralbankens (Federal reserve) balansräkning.

Datamaterialet bakom graferna har vi samlat från följande öppna källor publicerade av USA:s statsförvaltning: www.treasurydirect.gov (U.S. Department of the Treasury Bureau of the Fiscal Service), www.fiscal.treasury.gov (Bureau of the Fiscal Service, US Department of the Treasury) och federalreserve.gov.

Tre bakgrundstal för er bildtolkning: Förenta Staternas bruttonationalprodukt vid utgången av budgetåret 30.9.2022 var ca. 25 000 miljarder dollar, den federala statens totala budgetintäkter var 4 896 miljarder dollar och utgifter 6 271 miljarder dollar för budgetåret som slutade den 30.9.2022.

STATSSKULD

Bild1 USAs statsskuld under budgetåren 1988-2022 och på månadsnivå för det pågående budgetåret.

RÄNTEKOSTNAD PÅ STATSSKULDEN

Bild2 Statsskuld och statsskuldens räntekostad (linje)för hela budgetår 1988-2022

Bild3 Räntekostnad i miljarder dollar och som årlig snittränta i %

Bild4 Statsskuldens räntekostnad mrd USD, kumulativ månadsutveckling under föregående och pågående budgetår

BUDGETUNDERSKOTT

Bild5 Federala statens budgetbalans (överskott/underskott),kumulativ månadsutveckling

Bild6 Federala statens budgetbalans på budgetårsnivå sedan år 1988

FEDERAL RESERVE (centralbanken)BALANSRÄKNING

Bild7 Federal Reserve – balansräkning sedan januari 2003 framtill den senaste veckobalansräkning och den amerikanska tioårsräntan

Bild8 Federal Reserve – balansräkning och amerikanska tioårsräntan på månadsnivå med start från oktober 2017.Tidpunkten då Federal Reserve inledde sitt försökatt minskasin balansomslutning genom att löpande låta bli att förnya en del avde centralbanksägda (s.k. ‘QE’-) obligationerna som förfaller till återbetalning. Försök nummer 2 inleddes i maj 2022.

Zenostock

Tutustu Zenostockin koko sisältöön | Bekanta dig med Zenostocks hela innehåll

Pelaa osakebiljardia | Spela aktiebiljard

Zenostock on verkossa toimiva osakkeiden ja osakesalkkujen etsintä- ja tutkimuspalvelu, joka tuottaa ideoita ja arvokasta tietoa itsetoimiselle osakesijoittajalle. Palvelu toimii kokeneiden salkunhoitajien työkaluna ja on sittemin avattu kaikille pörssinoteeratuista osakkeista kiinnostuneille sijoittajille. Palvelun tavoitteena on tunnistaa alhaisesti hinnoitellut osakkeet.

Tämä blogi sisältää Zenostock-palvelussa julkaistavia artikkeleita.

Zenostock är en nättjänst ämnad för att söka efter och forska i aktier och aktieportföljer. Tjänsten producerar idéer och värdefull information för den självständige aktieplaceraren. Zenostock fungerar som arbetsredskap för erfarna professionella portföljförvaltare och har sedermera gjorts tillgänglig för den aktieintresserade allmänheten. Zenostocks huvudsakliga syfte är att hitta underprisatta aktier.

Denna blog innehåller artiklar publicerade i Zenostock-tjänsten.


Tämän artikkelin sisältö ei ole sijoitustutkimusta, rahoitusanalyysiä eikä sijoitusneuvontaa, eikä artikkelin sisältöä saa tulkita minkään­laisena suosituksena ostaa tai myydä mitään osaketta tai sijoitus­kohdetta. Mitään takeita tämän artikkelin sisällön oikeel­lisuudesta ei voida antaa. Jos tämän artikkelin lukija haluaa muodostaa jostain osakkeesta tai sijoitus­kohteesta mielipiteen mahdollista sijoituspäätöstä varten, vastaa hän tästä vain ja ainoastaan itse. Tässä tapauksessa suosittelemme, että lukija joko itse tai mahdollisen sijoitus­neuvojansa kanssa hankkivat lisätietoa asiasta.

Zenito Oy julkaisee artikkeleita aiheista, jotka Zenito Oy syystä tai toisesta pitää mielenkiintoisina. Tämä ei tarkoita sitä, että asia objektiivisesti tarkasteltuna olisi mielenkiintoista tai relevanttia.

Innehållet i denna artikel är inte investerings- eller finansanalys och inte heller investerings­rådgivning. Artikelns innehåll får inte heller ses som någon form av rekommendation att köpa eller sälja någon aktie eller annat placeringsobjekt. Inga garantier angående innehållets riktighet i denna artikel kan ges. Ifall läsaren av denna artikel vill forma en åsikt beträffande någon aktie eller något placerings­objekt för ett eventuellt placeringsbeslut, ansvarar läsaren och enbart läsaren själv för detta. I detta fall rekommenderar vi att läsaren antingen själv eller tillsammans med sin eventuella investerings­rådgivare införskaffar tilläggsinformation angående saken.

Zenito Oy publicerar artiklar om ämnen, som Zenito Oy av en eller annan orsak anser vara intressanta. Detta betyder inte att ämnet, objektivt sett, skulle vara intressant eller relevant.

Tällä sivulla ja linkeistä avautuvan materiaalin on tuottanut ja toimittanut Zenostock. Nordnet Bank AB (Nordnet) ei ole osallistunut materiaalin laatimiseen eikä ole tarkistanut sen sisältöä tai tehnyt sisältöön muutoksia. Näin ollen Zenostock vastaa materiaalista ja siitä, että materiaali noudattaa sovellettavia lakeja ja säädöksiä, ei Nordnet.

Materiaali ei ole yksilöllistä sijoitusneuvontaa. On tärkeää, että sijoittajana teet sijoituspäätöksen harkitusti, esimerkiksi perustat sijoituspäätöksen omaan arvioosi eri lähteistä saaduista tiedoista. Nordnet ei vastaa mistään välittömästä tai välillisestä vahingosta tai menetyksestä, jotka johtuvat tämän sivun tietojen käytöstä. Aineistoa ei saa kopioida ilman Nordnetin nimenomaista suostumusta.

On mahdollista, että Nordnetillä voi olla omistuksia arvopapereissa, joita esitellään tässä materiaalissa. Tällaiset mahdolliset omistukset on hankittu ainoastaan hallinnollisista syistä, eli niillä ei tavoitella voittoa.

Nordnetin toimintaa valvoo Ruotsin valvontaviranomainen, Finansinspektionen. Lisäksi Nordnetin Suomen sivuliikkeen toimintaa valvoo menettelytapojen osalta Suomen Finanssivalvonta.

Sijoittamiseen osake- ja pääomamarkkinoilla liittyy aina riskejä. Historiallinen tuotto ja kehitys ei ole tae tulevasta tuotosta. Sijoitusten arvo ja tuotto voi nousta tai laskea, ja sijoittaja voi menettää sijoittamansa pääoman kokonaan.

ZenostockKumppani
Verkkopalvelu

Etkö ole vielä Nordnetin asiakas? Tule asiakkaaksi tästä.

Alla olevassa kommenttikentässä voit kommentoida tämän blogikirjoituksen sisältöä ja lukea muiden jättämiä kommentteja. Kommenttien sisältö ei edusta Nordnetin mielipidettä. Nordnet ei tarkista kommentteja ennen niiden julkaisemista, mutta poistamme epäasialliset kommentit, jos sellaisia esiintyy. Jos haluat tietää lisää siitä, miten Nordnet käsittelee henkilötietojasi, klikkaa tästä.

Subscribe
Lähetä minulle ilmoituksia:
guest
0 Kommenttia
Inline-palaute
Näytä kaikki kommentit