Spekulatiivinen kultasijoitus, jossa korkea tuottopotentiaali: Chesapeake Gold Corp

Tässä kirjoituksessa menen astetta spekulatiivisemmalle puolelle verrattuna aikaisempiin kirjoituksiini kulta- ja hopeakaivosyhtiöihin liittyen. Aikaisemmin olen kirjoittanut yhtiöistä, joilla on jo olemassa olevaa tuotantoa ja sitä kautta syntyvää kassavirtaa. Mikäli tämän lisäksi riittää vielä uskallusta mennä riskisempiin osakkeisiin, niin siinä tapauksessa mineraaliesiintymien kehitykseen erikoistuneet yhtiöt (myöhemmin käytän termiä kehitysyhtiöt) voivat tarjota mielenkiintoisia sijoitusmahdollisuuksia. Näihin yhtiöihin sijoittaminen on “high risk – high reward” -peliä, joten tappiomahdollisuuskin on otettava huomioon.

Kehitysyhtiöt omistavat mineraaliesiintymiä, jotka ne ovat joko itse löytäneet tai ostaneet toiselta taholta. Kehitysyhtiöt vievät hankkeita eteenpäin tekemällä esim. teknisiä ja taloudellisia analyysejä esiintymistä. Kehitysyhtiöt tyypillisesti myyvät esiintymät ja siihen liittyvät kaivosoikeudet eteenpäin isoille kaivosyhtiöille, jotka lopulta tekevät lopulliset investoinnit. Ei ole poissuljettua, että kehitysyhtiöt muuttuvat myöhemmin kaivosyhtiöiksi rakentamalla kaivoksen omistamiensa varantojen päälle. Varsinkin suurten esiintymien kohdalla on kuitenkin yleensä järkevämpää myydä esiintymät suurille kaivosyhtiöille kuin itse alkaa investoimaan. Tämä siitä syystä, että kehitysyhtiöt itse ovat kooltaan yleensä hyvin pieniä. Pienten yhtiöiden on hyvin vaikea saada markkinoilta pääomaa järkevään hintaan investointien toteuttamiseksi. Alhaisemmat pääomakustannukset (WACC) ovat merkittävä etulyöntiasema suurille kaivosyhtiöille pieniin kehitysyhtiöihin verrattuna.

Jalometallien, kuten miltei kaikkien muidenkin merkittävien luonnonvarojen kohdalla, olemme siinä pisteessä, että uudet merkittävät löydökset ovat yhä harvinaisempia ja etsintään käytettävät rahalliset panostukset ovat yhä suurempia. Kaukana historiassa ovat ne päivät kun esimerkiksi isoja kultakimpaleita saattoi löytää pienellä vaivalla maan päältä. Nykyisin kultakaivokset louhivat satojen metrien syvyyksistä kiven palasia, joiden kultapitoisuus on muutama hassu gramma per tonnin painoinen kivi. Kaivamisen lisäksi kulta täytyy vielä erottaa kivestä kalliiden teollisten prosessien avulla. Asiaa ei helpota sekään, että uusia löydöksiä täytyy monesti lähteä etsimään epävakaista maista, joita saattaa johtaa mielipuolinen sotilashallinto. Uusien löydösten vähentyessä jo löydetyt neitseelliset varannot saattavat kirjaimellisesti muuttua vielä kullan arvoisiksi.

Alhaalla matelevien kullan ja hopean hintojen seurauksena isot kultakaivosyhtiöt ovat keskittyneet lähinnä kulujen karsimiseen, mutta mikäli metallien hinnat jatkavat elpymistään, on alalla todennäköisesti paljon patoutunutta investointitarvetta, mikä johtanee myös yrityskauppa-aktiviteetin kasvuun. Kaivostoiminta on aina syklistä, mitä pidempi investointilama sitä varmemmin voidaan odottaa investointibuumia tulevaisuudessa.

Itse olen kiinnittänyt huomioni kanadalaiseen kehitysyhtiöön nimeltä Chesapeake Gold Corp (TSX kaupankäyntitunnus: CKG). CKG omistaa yhden tämänhetken suurimmista kehittämättömistä  kulta- hopea- ja sinkkiesiintymistä maailmassa. Tämä Metates-niminen esiintymä sijaitsee Meksikossa (voit tutustua kohteeseen tästä). Yhtiöllä on lisäksi muitakin kehityshankkeita Pohjois- ja Väli-Amerikassa, mutta Metates on näistä ylivoimaisesti merkittävin.

Metates

CKG:n teettämän alustavan esitutkimuksen (“pre-feasibility study”) mukaan Kaivoksen rakentaminen Metates-esiintymälle tulisi maksamaan noin 4,4 Miljardia dollaria, joten on mielestäni epätodennäköistä, että CKG, jonka markkina-arvo on noin 130 miljoonaa dollaria, lähtisi itse investoimaan kaivokseen. Tästä syystä hanketta tulisi tarkastella potentiaalisten ostajien näkökulmasta. Ostajalla on oltava isommat muskelit lähteä rakentamaan kaivosta. Ostajan täytyisi olla Goldcorp-, Barrick Gold- tai Newmont- kokoluokan kaivosyhtiöitä. Uskoa CKG:n kykyyn myydä Metatos-hanke eteenpäin lisää se, että yhtiön toimivalla johdolla on meriittilistallaan aikaisemmin onnistuneita kultahankkeiden myyntejä nimenomaan Meksikon maaperällä. Tämä on iso plussa, sillä se osoittaa, että johto tuntee paikallisen toimintaympäristön.

Seuraavassa esitän perusteluni sille, miksi CKG saattaa olla erittäin tuottoisa sijoitus nykyisellä reilun 3 CAD:n osakekurssilla ostettuna. Sijoitukseen liittyy tietysti myös riskinsä, joihin palaan lopussa. CKG:n menestys nojaa Metates-hankkeeseen ja sen eteenpäin myyntiin. Myynnin edellytykset ovat vielä nykyisellä kullan ja hopean hintatasoilla varsin heikot, sillä potentiaaliset ostajat (isot kultakaivosyhtiöt) eivät vielä panosta investointeihin. Mikäli kullan hinta jatkaa vielä nousuaan, mihin itse uskon, tulee Metates todennäköisesti olemaan yksi mielenkiintoisimmista kaivoshankkeista maailmassa.

Kuten jäljempänä esitetyt laskelmani havainnollistavat, hanke tulisi ostajan löytyessä todennäköisesti olemaan toteutuskelpoinen jopa nykyisillä kullan ja hopean hinnoilla. Tärkein asia CKG:n omistajan näkökulmasta on kuitenkin se, että kaivosinvestoinnin kannattavuuslaskelmat ovat todella vähän riippuvaisia Metates-esiintymän ostohinnasta. Kaivosinvestoinnin ollessa yli neljän miljardin dollarin suuruinen, ei ostajan kannalta juurikaan ole vaikutusta sillä, ostetaanko Metates-esiintymä CKG:ltä 200, 300 vai 500 miljoonalla dollarilla. CKG:n, jonka markkina-arvo tällä hetkellä on noin 130 miljoonaa dollaria, sadan miljoonan dollarin vaihteluilla myyntihinnassa suuntaan tai toiseen puolestaan on valtava vaikutus. Ratkaiseva tekijä mahdollisessa myyntitilanteessa tulee olemaan ostajan ja myyjän välinen neuvotteluasetelma. Pidän mahdollisena, että Metates-hankkeesta tullaan kilpailemaan ostajakandidaattien kesken jos investointibuumi lähtee käyntiin. Tämä olisi loistava asetelma CKG:n omistajille.

CKG:n mukaan Metates-hankkeen alustava kassavirtojen nettonykyarvo (NPV) olisi noin 6,7 miljardia dollaria. Laskelmissa on oletettu, että CKG tekisi itse varsinaisen investoinnin. Olen tehnyt Metates-hankkeesta oman NPV-laskelman, jossa oletuksena on, että NPV lasketaan mahdollisen ostajan näkökulmasta. Tällöin kustannuksissa huomioidaan myös esiintymän ja kaivosoikeuksien ostohinta, joka maksetaan CKG:lle (tämän ostohinnan arvio on CKG:n osakkeenomistajalle kaikkein tärkein luku)

Tärkeimmät oletukset laskelmassani ovat seuraavat: Kaivosinvestointi 4,8 miljardia dollaria (10% korkeampi kuin yhtiön oma arvio), tuotantokustannukset alussa 500 $/oz nousten myöhemmin 700 $/oz (yhtiön arvio keskimäärin 493 $/oz), diskonttokorko 8% (yhtiön omissa laskelmissa 5%) ja kaivoksen ikä 25 vuotta. Lisäksi olen arvioinut, että tuleva ostaja maksaa Metates-hakkeesta hinnan, joka on 10x todennetut ja todennäköiset kultavarannot (laskelmassa hopea on muutettu “gold equivalent” muotoon käyttäen 21 $/oz hopean hintaa). Todettakoon, että myyntihinta 10x kultavarannot on konservatiivinen arvio. Hyviä esiintymiä on aikaisemmin myyty jopa 25:n kertoimella.

Olen omissa laskelmissani käyttänyt selvästi konservatiivisempia oletuksia kuin yhtiön omassa esimerkkilaskelmassa, jonka mukaan Metates-investoinnin NPV olisi hurjan korkea 6,7 miljardia dollaria.

NPV riippuu voimakkaasti tuotannon ajoituksesta, jota on vaikea ennustaa. Olen käyttänyt omissa laskelmissani seuraavia tuotanto-oletuksia, jotka ovat samoja kuin yhtiön omissa laskelmissaTuotantoTuotantolaskelmissa hopea on “gold equivalent” -muodossa. Sinkin tuotanto ei näy kokonaistuotantoluvuissa.

NPVKuten yllä olevasta taulukosta huomataan, NPV (ennen veroja) on selvästi positiivinen jopa nykyisellä kullan hintatasolla (1 320 $/oz). Taulukosta huomataan myös, että kullan hinnan nousu 1 500 $/tasolle nostaisi NPV:tä selvästi.

Laskelmissa on oletettu mielestäni konservatiivisesti, että CKG:n saama myyntihinta olisi 270 miljoonaa dollaria. Mikäli hanke myydään tällä hinnalla, tulisi sillä olemaan todella merkittävä vaikutus CKG:n osakekurssiin. Ottaen huomioon, että yhtiön markkina-arvo tällä hetkellä on noin 130 miljoonaa dollaria. CKG:n markkina-arvo sisältää kaiken lisäksi noin 30 miljoonan kassavarat ja muutaman muun pienemmän kehityshankkeen. Tästä johtuen tuottopotentiaali on hurja, jos kaikki palaset loksahtavat paikoilleen.

Sijoituksen riskit:

– Metates-hankkeesta on toistaiseksi tehty vasta alustava esitutkimus. Tämän seurauksena arvioidut investointi -ja tuotantokustannukset sekä varantojen suuruus tulevat tarkentumaan. Esimerkiksi investointikustannusten nouseminen yli 5 miljardin dollarin voisi vaarantaa koko hankkeen.

– Kustannusten nouseminen kullan hintaa nopeammin. Kaivoshankkeisiin sijoittajan tulisi erityisellä tarkkuudella seurata öljyn hinnan kehitystä. Mikäli öljy kallistuu kultaa nopeammin, tulee se heikentämään hankkeen kannattavuutta.

– Potentiaalisia ostajia on melko vähän, sillä mahdollisia ostajia ovat käytännössä vain suuret kaivosyhtiöt.

– Poliittisen riskin toteutuminen tai paikallisten asukkaiden voimakas vastustus.

– Metates-hankkeen myynnin toteutuminen on epätodennäköistä, ellei kullan hinta jatka nousuaan.

– CKG taistelee myös aikaa vastaan, sillä yhtiön kassa palaa yli 5 miljoonaa dollaria vuodessa. Yhtiö on tällä hetkellä kuitenkin velaton ja kassassa on rahaa noin 30 miljoonaa dollaria, joten akuuttia hätää ei ole.

Kaikenkaikkiaan riskit ovat mielestäni jo hyvin huomioituna hinnoissa, joten positiiviset yllätykset voivat nostaa kurssia selvästi.

—————————————————————————————————

Tekstissä mainituista yhtiöistä kirjoittaja omistaa Chesapeake Gold Corp:n osakkeita. Kirjoitusta ei pidä tulkita ostosuositukseksi.

Kuvien lähteet: Chesapeake Gold Corp; Goldcorp

Etkö ole vielä Nordnetin asiakas? Tule asiakkaaksi tästä.

Alla olevassa kommenttikentässä voit kommentoida tämän blogikirjoituksen sisältöä ja lukea muiden jättämiä kommentteja. Kommenttien sisältö ei edusta Nordnetin mielipidettä. Nordnet ei tarkista kommentteja ennen niiden julkaisemista, mutta poistamme epäasialliset kommentit, jos sellaisia esiintyy.
Jos haluat tietää lisää siitä, miten Nordnet käsittelee henkilötietojasi, klikkaa tästä.

guest
3 Kommentti
vanhin
uusin tykätyin
Inline-palaute
Näytä kaikki kommentit
Nimetön
Nimetön
06.07.2014 20:48

Kiitos kirjoituksesta. Kiva lukea kullasta! Pari kysymystä

Onko esiintymän määrästä minkäänlaista arviota vielä olemassa?

Oletko tekstissä mainittuja muita lupaavia esiintymiä kerennyt vielä tutkimaan? Potentiaalia?

Yhden esiintymän perusteella on ehkä tämmöistä riskiä vielä ottaisi.

Nimetön
Nimetön
06.07.2014 21:40

Metates-esiintymästä tehdyt laskelmat ovat 18,2 milj. Oz kultaa ja 526 milj. Oz hopeaa (proven & probable). Nämä ovat ulkopuolisen konsultin tekemiä standardien mukaisia laskelmia. Tämä ei tietysti tarkoita sitä etteivätkö ne voisi mennä pieleen, mutta osoittaa, että laskelmat eivät ole vain johdon “hatusta vetämiä”.

Eräs vielä isompi esiintymä, johon en ole vielä kunnolla perehtynyt, on Seabridge Goldin hanke British Columbiassa. Tämä on peräti 38 milj. Oz kultaesiintymä.

Tässä linkki:

http://seabridgegold.net/projects.php

Tutkittavaa olisi vielä paljon jäljellä.

Nimetön
Nimetön
07.07.2014 20:02

Ihan mielenkiintoinen löytö, kiitos siitä että kerroit muillekin. Itse olen enemmän riskisijoittaja, joten kiva lukea myös tällaisia analyyseja. Tuoto ja riski kulkee vähän käsi kädessä näin se vaan menee!