Saksalaiset lähdeverot takaisin – johdatus lomakkeisiin

Järkevä sijoittaja haluaa nähdä, että viivan alle jää pitkällä tähtäimellä kulujen ja verojen jälkeen jotain muutakin kuin tappiota. Suomessa tappioiden ainut myönteinen puoli on mahdollisuus vähentää ne myyntivoitoista, mutta mitään muuta iloa niistä ei olekaan. Sijoitustoimintaan liittyy hyvin usein sellaisia ylimääräisiä kustannuksia, joita ei välttämättä ole helppo hahmottaa tai ennakoida. Jukka Oksaharjun kirjassaan profiloima “kärsivällinen metsästäjä” on mielestäni kaiken muun lisäksi myös kustannus- ja verotietoinen sijoittaja. Hän ei seuraa sokeasti vain heti ja välittömästi syntyviä näkyviä kustannuksia ja veroja, vaan ymmärtää nämä täsmällisemmin eräiksi nykymaailmassa tapahtuvan sijoitustoiminnan “koviksi” ja usein epäsuorasti sijoittamiseen vaikuttaviksi reunaehdoiksi. Näihin kustannuksiin lukeutuvat mm. osingoista perittävät lähdeverot.

Minua on pyydetty talven aikana kirjoittamaan monenlaisia ohje- ja toimenpidepaketteja muun muassa eri maailman maiden liikaa perimien osinkojen lähdeverojen palauttamiseksi. Kuten jokainen ulkomaisten osinkojen verotukseen perehtynyt tietää, niin käytännössä tämä on mahdoton tehtävä, koska yleisohjeisiin on aina olemassa jokin sellainen poikkeus, jota en kuitenkaan muista ottaa huomioon ja toisaalta maakohtaisia eroja on valtavasti. Toinen ilmeinen ongelma on siinä, että takaisinperintäkäytännöt vaihtelevat hyvin paljon maasta toiseen ja joidenkin maiden osalta selkeiden takaisinperintäohjeiden saaminen on todella hankalaa.

Nyt teen kuitenkin poikkeuksen, koska saksalaisten pörssilistattujen yhtiöiden maksamien osinkojen lähdeveron palauttamiseksi on pyydetty yksityiskohtaisempia ohjeita ja selvennyksiä.

Miten periä liikaa perityt lähdeverot takaisin Saksasta?

Huom! Alla oleva osio on vuosi vanha, eikä se enää monilta osin pidä paikkaansa. Tuoreemmat ohjeistukset löydät täältä.

Hakemus saksalaisen pörssiyhtiön maksamien osakeosinkojen liikaa perittyjen lähdeverojen palauttamiseksi tulee tehdä Saksan veroviranomaisille alkuperäisellä paperilomakkeella viimeistään neljännen kalenterivuoden loppuun mennessä osingon maksuvuodesta, mutta takaisinperintäasiassa kannattaa kuitenkin olla riittävän ajoissa liikenteessä jo ennen viimeistä vuotta. Lomakkeet ovat erittäin helppotajuisia ja ne on varsin vaivatonta täyttää lomakkeen selkeän ulkoasun, sisäisen johdonmukaisuuden ja hyvin suoraviivaisten täyttöohjeiden ansiosta. Saksan verottaja BZSt:llä on lisäksi erityinen ulkomaisten sijoittajien neuvontapalvelu, jonka avuliaat virkailijat tavoitat sähköpostitse (service@germantaxes.info), verkkolomakkeella ja puhelimitse (+49 228 406 1212).

Saksassa on käytössä kiinteä 25 % osinkovero (saks. Quellensteuer), jonka päälle lyödään vielä erityinen 1,38 % “solidaarisuuslisä” (= 25 % + 1,38 % = 26,38 %; saks. Solidaritätszuschlag). Osinkovero on siis käytännössä 25 % ja tästä jo kertaalleen verotetusta verotetusta osingosta vähennetään vielä edellä mainittu solidaarisuuslisä (5,5 %, joka on efektiivisesti 1,38 % lisää veronmaksua), joten osingonmaksuun kohdistuu efektiivisesti lopulta Saksassa 26,38 % osinkovero. Suomalaisen sijoittajan tulee käytännössä periä Saksasta takaisin 11,4 % osinkoveroja, koska Suomen verottaja hyvittää suomalaiselle verovelvolliselle maiden välisen verosopimuksen nojalla korkeintaan vain 15 % Saksaan maksetusta osinkoverosta ja vaatii vielä 6 % maksettavaksi lopullisessa verotuksessa, jotta lopputulema olisi suomalaisittain 21 % (tai 22,4 % pääomaveroprogression vuoksi).Suomalainen verovelvollinen, joka on tässä oletusarvoisesti luonnollinen henkilö, tarvitsee takaisinperintää varten käytännössä vain takaisinperintälomakkeen (Claim for refund of German withholding taxes on dividends and/or interest) ja pankin/arvopaperivälittäjän oikeaksi todistamat (vapaamuotoiset) lippulaput maksetuista osingoista ja niistä pidätetystä lähde- ja solidaarisuusverosta. Lomakkeiden täyttämiseen on lisäksi syytä varata hieman aikaa ja tulostaa ne ulos vasta kun kaikki tiedot on täytetty niille oikein.

Englanninkielinen suomalaisen verovelvollisen käyttämä takaisinperintälomake koostuu käytännössä kolmesta eri osasta, joista kaksi ensimmäistä englanninkielistä lomakesivua jäävät teoriassa Suomen verottajalle (1. for tax authorities in claimant’s country of residence), kaksi seuraavaa saksankielistä lomakesivua toimitetaan Saksan verottajalle (2. für das Bundessamt für Finanzen – for Bundessamt für Finanzen) ja kaksi viimeistä englanninkielistä lomakesivua jäävät verovelvolliselle itselleen (3. Claimant’s Copy). Lomakkeen viimeiseltä sivulta löydät lisäksi yksinkertaiset ja selvät täyttöohjeet.

Oikeastaan ainut mielenkiintoinen ja hieman erikoisempi tapaus on pörssinoteeratun sijoitusrahaston (ETF) jakamien tuottojen verokohtelu, jota olen pohdiskellut jo aiemmassa kirjoituksessani. ETF-tuotonjaossa on erityisesti huomioitava, että tavallisesti sopimusvaltiot tarkastelevat tavanomaisia ETF-tuotonjakoja (ks. kuitenkin short term vs. long term capital gains) verosopimuksen osinkotuloartiklan valossa ja vyöryttävät näihin tuotonjakoihin osinkolähdeveron, koska verosopimukset eivät tätä oikeastaan suoraan kiellä. Suomen verottajalla on ollut tapana hyvittää nämä ulkomaille maksetut verot niiltä osin, mitä osinkoartikla sanoo (esim. 15 %)

Saksan verottajan PDF-muotoisen takaisinperintälomakkeen ehdoton etu on siinä, että takaisinperintälomake pitää täyttää vain kerran, tiedot valuvat ensimmäisestä lomakkeesta toiselle ja sen voi tulostaa (kolmena vaadittuna kappaleena) automaattisesti yhdellä tulostuksella.

Laskenta- ja täyttöesimerkki: Matti Meikäläinen ja saksalaiset osinkotulot

Suomessa yleisesti verovelvollinen ja Suomessa asuva Matti Meikäläinen on saanut Saksasta vuonna 2012 (ks. Saksan kansainvälinen verosopimuslistaus, v. 2011) kahdesta eri pörssiyhtiöstä osinkotuloja (Heidelberg Cement AG – 100 kpl; SAP AG – 50 kpl) ja yhdestä pörssinoteeratusta saksalaisesta sijoitusrahastosta (ETF) tavanomaista tuotonjakoa (iShares STOXX Europe 600 Technology – 1000 kpl – veromaa: Saksa). Osingoista ja ETF:n suorittamasta tuotonjaosta on veloitettu Saksassa 26,38 % tuotonjakoon/osinkoon kohdistuvaa veroa.

Heidelberg Cement AG (HEI.DE):
– Osinko (100 kpl): 0,35 * 100 = 35 eur
– Lähdevero (ennakonpidätys): (0,35 * 100) * 0,25 = 8,75 eur
– Solidaarisuusvero: [(0,35 * 100) * 0,25] * 0,055 = 0,48 eur

SAP AG (SAP.DE):
– Osinko (50 kpl): 1,10 * 50 = 55,00 eur
– Lähdevero (ennakonpidätys): (1,10 * 50) * 0,25 = 13,75 eur
– Solidaarisuusvero: [(1,10 * 50) * 0,25] * 0,055 = 0,76 eur

iShares STOXX Europe 600 Technology (A0H08Q) [*]
– “Osinko” (1000 kpl):  0,1045 * 1000 = 104,5 eur
– Lähdevero (ennakonpidätys): (0,1045 * 1000) * 0,25 = 26,13 eur
– Solidaarisuusvero: [(0,1045 * 1000) * 0,25] * 0,055 = 1,44 eur

Matti haluaa periä liikaa perityt verot takaisin Saksasta, joten hän täytti saksalaisen takaisinperintälomakkeen myöhemmin kuvatulla tavalla. Matti on myös hakenut paikallisesta verotoimistosta leimat ja allekirjoitukset jokaiseen kolmesta takaisinperintälomakkeesta.

Matti on myös pyytänyt pankkiaan toimittamaan itselleen todistuksen maksetuista osingoista ja niistä peritystä lähde- ja solidaarisuusverosta (yht. 26,38 %). Matille toimitettu erillinen tosite hänelle tuloutetuista tuotonmaksuista ja niistä perityistä veroista  (engl. tax voucher). Tämä tosite varustettu pankin leimalla, pankkivirkailijan allekirjoituksella ja pankin osoitetiedoin.

1. Takaisinperintälomakkeen ensimmäinen sivu näyttää suurin piirtein tältä, kun se on täytetty. Osa lomakkeen riveistä saattaa olla liian pieniä täydellisten tietojen kirjoittamiseksi, jolloin (1) lomake on syytä täydentää näiltä käsin tai (2) takaisinperintäasiakirjojen liitteenä voi toimittaa erilliset lisätiedot, jos jotain tietoa puuttuu.

Saksan verottajan PDF-takaisinperintälomakkeen ensimmäinen sivu (MALLI)

2. Takaisinperintälomakkeen toinen sivu erittelee ne oleelliset tapahtumat (a-g-kohtien täyttämisessä on syytä olla tarkkana), joita Matin takaisinperintä oikeastaan koskee. Matti on jo muutama vuosi sitten perinyt joitakin lähdeveroja takaisin, joten rivitietojen osalta on hyvä käyttää omaa järkeä ja kokemusta (huomioi erityisesti seuraavat: VIb – ISIN-koodi, VIc – rahoitusvälineen virallinen nimi ja esim. tikkeri sulkuihin).

Saksan verottajan PDF-lomakkeen toinen sivu (MALLI)

Matti toimittaa lomakkeet ja osinkotositteet Saksaan osoitteella (Suomesta Economy-postimaksu tämäntyyppiselle lähetykselle on todennäköisesti 2,30 eur):

Bundesamt für Finanzen
D-53221 BONN
Saksa – German

— —

Lomakkeiden käsittelyajassa on ollut oman kokemukseni mukaan hieman vaihteluväliä, mutta se on ollut keskimäärin noin 2-4 kuukautta hieman vuodenajasta riippuen. Saksan verottaja toimittaa verovelvolliselle lopulta joko veroasiaa koskevan (1) hyväksyntäkirjeen (> rahat tilitetään pankkitilille) tai (2) lisätiedustelun (> kirje saapuu yleensä englanninkielisenä, joten siihen on varsin helppo reagoida; pyyntö liittyy useimmiten osinkolippulappujen merkintäpuutteisiin). Jos käsittelyaika on pidempi kuin puoli vuotta, niin suosittelen olemaan yhteydessä suoraan Saksan veroviranomaisiin.

Tiedän kyllä, että ulkomailla liikaa perittyjen osinkoverojen takaisinperintä ei välttämättä ole maailman hohdokkainta tai mielenkiintoisinta hommaa, mutta sitä on mielestäni tästä huolimatta erittäin hyvä harjoitella. Kuten alussa sanoin, minusta vero- ja kustannustietoisuus on eräs valistuneen “kärsivällisen metsästäjän” tuntomerkki.

PS. Verovelvollinen voi käyttää omalla vastuullaan takaisinperintälaskennan helpottamiseksi myös hyvin yksinkertaista ja karkeaa kollegani tekemää Excel-verolaskinta (.xls-muodossa).

[*] = Tämä ETF on tehnyt vuoden aikana useampia tuotonjakoja, joista osa on ollut saksalaisessa käytännössä verovapaita; tässä yhteydessä käsitellään vain yksi tavanomainen tuotonjako.

Vastuuvapaus: Tämä kirjoitus ja sen sisältämä tieto on tarkoitettu vain yleistiedoksi ja esimerkiksi. Todelliset verotilanteet voivat erota esitetystä (esim. veronmaksaja, joka on Suomessa yleisesti verovelvollinen, mutta astuu toisessa valtiossa) ja verotilanteesi on yksilöllinen. Kirjoituksen sisältö on koottu luotettavina pitämistäni tietolähteistä, keskusteluista ja omista kokemuksista, mutta mahdollisista virheistä en ota vastuuta. Veroasioissa on aina syytä kääntyä viime kädessä verottajan tai verotuksen erityisasiantuntijan puoleen. Esimerkki Matti Meikäläisestä on kuvitteellinen ja ei välttämättä kuvasta todellista verotilannetta. Excel-verolaskimen tekijänoikeuksia koskee CC BY-SA 3.0 -lisenssi ja käytät sitä omalla vastuulla.

/Thomas Brand

Etkö ole vielä Nordnetin asiakas? Tule asiakkaaksi tästä.

Alla olevassa kommenttikentässä voit kommentoida tämän blogikirjoituksen sisältöä ja lukea muiden jättämiä kommentteja. Kommenttien sisältö ei edusta Nordnetin mielipidettä. Nordnet ei tarkista kommentteja ennen niiden julkaisemista, mutta poistamme epäasialliset kommentit, jos sellaisia esiintyy.
Jos haluat tietää lisää siitä, miten Nordnet käsittelee henkilötietojasi, klikkaa tästä.

guest
10 Kommentti
vanhin
uusin tykätyin
Inline-palaute
Näytä kaikki kommentit
Nimetön
Nimetön
13.03.2015 13:12

Kiitos hienosta kirjoituksesta! Entäs USA:lle maksetut lähdeverot, voidaanko periä takaisin ja miten?

Nimetön
Nimetön
Vastaa  Nimetön
11.05.2015 01:55

USA harvemmin perii liikaa lähdeveroja, vaan yleensä ihan oikein eli 15%. Onko sinulta perinyt liikaa?

Nimetön
Nimetön
Vastaa  Nimetön
11.05.2015 20:09

Varmaan kyseessä MLP:t. Niistä otetaan muistaakseni 35%.

Nimetön
Nimetön
24.09.2015 16:18

Entäs jos ostankin jenkeistä ADR todistuksilla?
Kuinka veroasiat sitten hoidetaan?

Nimetön
Nimetön
Vastaa  Nimetön
24.09.2015 17:21

ADR:t edustavat jotain määrää “oikeita” osakkeita, ts. ADR ei itsessään ole varsinaisesti osake. Se on siis todistus, “receipt”. Yhdysvalloissa ADR:ien olemassa olo johtuu ei-yhdysvaltalaisia yhtiöitä koskevasta lainsäädännöstä.

ADR:n tapauksessa on olennaista tietää, mikä on yhtiön todellinen verotuksellinen kotimaa. Jos esimerkiksi ostat Yhdysvalloista ABB:n ADR-todistuksia, todellinen verotuksen määrittävä maa on Sveitsi ja osingon mahdollinen vero kannetaan Sveitsin lähdeveron mukaisesti (35 %).

Nimetön
Nimetön
20.10.2015 12:08

Ansiokas kirjoitus. Lisäkommenttina että leimat lomakkeeseen pitää hakea tosiaan suomalaisesta verotoimistosta. Vain isoimmat niistä osaavat käsitellä kansainvälisiä asioita. Olennaisinta kuitenkin on, että Suomen verotoimistosta ei saa leimaa ennenkuin verotus on vahvistettu. Esim. vuoden 2014 keväällä maksetuille osingoille lomakkeeseen saa Suomen verotoimiston leiman vasta kun verotus on vahvistettu vuoden 2015 lopulla. Aikamoinen viive siis……

Nimetön
Nimetön
Vastaa  Nimetön
23.10.2015 10:57

Hei Sijoittaja!

Mukava, että jo hieman vanhentuneesta tekstistä oli sinulle hyötyä. Toimintatavat Saksassa ja veroprosentit ovat näistä ajoista jo hieman muuttuneet.

Kunnianhimoisena tavoitteena olisi joskus pyrkiä siihen, että kävisin nämä caset vielä yksitellen läpi ja päivittäisin niitä viimeisten kokemusteni valossa.

Lisäksi olisi hyvä esitellä juuri tällaisia pieniä mainitsemiasi huomautuksia ylimääräisen työn välttämiseksi. En tullut tuota vahvistettua verotusta aiemmin edes pohtineeksi, vaikka asia varmaan on juuri noin kuin sen sanoit olevan. 🙂

Nimetön
Nimetön
Vastaa  Nimetön
20.11.2016 22:05

Miten toimintatavat Saksassa ovat muuttuneet? Kysyn kun palautuksen hakeminen on taas ajankohtaista.

Nimetön
Nimetön
Vastaa  Nimetön
11.06.2016 11:37

Itse olen saanut kyllä joka kerta leiman verotoimistosta heti osingonjaon jälkeen, niin tänäkin vuonna toukokuussa. Eli verotuksen vahvistamista ei kyllä edellytetä eikä tällaista viivästystä siten ole.

Nimetön
Nimetön
02.12.2015 01:42

Hei Thomas,
ja minullekin heräsi kysymyksiä, vaikkakin oiva kirjoituksesi onkin jo vuosien takaa.
Kuinka toimitaan oy muotoisen sijoitusyhtiön kanssa, joka on saanut osinkotuloja Saksasta?
Niistähän tosiaan jo paikallinen veroviranomainen on napannut omasta mielestään “omansa”.
Kun suomessa verotettaisiin ilmeisesti siitä mahdollisesta tuloksesta ainoastaan.