Raisiosta seuraava kotimainen osinkoaristokraatti

Elintarvikeyhtiö Raision osakekurssi on parhaillaan viiden vuoden huippulukemissa. Olen edeltävissä blogimerkinnöissä korostanut kyllästymiseen asti osakekohtaisen voitonjaon muutosta pörssikurssin keskipitkän ja pitkän aikavälin ajurina. Tässä merkinnässä konkretisoin teoreettisen tarkastelun Raisioon, jolla on kotimaisten pörssiyhtiöiden keskuudessa pitkäkestoisin katkeamaton osingonjaon kasvuhistoria.

Käsittelin osakekohtaisen voitonjaon kasvattajia teoriatasolla kuluvan kuukauden alussa. Tämän merkinnän teemaan kytkeytyy sivujuonteena myös edellinen merkintäni, joka tarkastelee osinkovirran kehittymistä osakesalkun tasolla.

Edellä linkitetyissä aiemmissa merkinnöissä olen viitannut osinkoaristokraatin käsitteeseen. Standard & Poors –luokituslaitos ylläpitää listaa kyseisen kriteerin edellytykset täyttävistä pörssiyhtiöistä. Luokitusjärjestelmän mukaan pörssiyhtiö ansaitsee osinkoaristokraatin tittelin Euroopassa, jos yhtiö on kyennyt kasvattamaan osakekohtaista osinkoaan vähintään 10 vuotta yhtäjaksoisesti. Yhdysvalloissa vaatimustaso on sen sijaan tiukempi: New Yorkin pörssissä noteerattavilta yhtiöiltä edellytetään vähintään 25 vuoden yhtäjaksoista osakekohtaisen voitonjaon kasvua.

Yleisellä tasolla osakekohtaisen osingonjaon kasvutavoite on erinomainen useastakin näkökulmasta käsin. Sijoittajan perspektiivistä katsottuna kasvava osinkovirta merkitsee kasvavia tuloja vuosi toisensa jälkeen, vaikka osakkeita ei myytäisi kappalettakaan pois salkusta. Yhtiön liiketoiminnan kehityksen näkökulmasta kasvutavoite tuo puolestaan johtamiseen kurinalaisuutta, koska markkinat odottavat yhtiön parantavan suoritustaan jatkuvasti. Tähän viitaten yritysjohto joutuu fokusoimaan toimintansa omistaja-arvon kasvattamiseen.

Osinkoaristokraattien listalta ei löydy tällä hetkellä lainkaan suomalaisia pörssiyhtiöitä, mutta Raisio on sinne pyrkivien kotimaisen listan kärjessä. En ole käsittelyt Raisiota koskaan aiemmin itsenäisessä blogimerkinnässä, mutta muistan kommentoineeni yhtiötä viime vuoden syyskuussa erään merkinnän kommenttiosiossa seuraavasti:

Raisio on yhtiönä parempi kuin yleisesti luullaan. Voisin sijoittaa yhtiön Brändit-segmenttiin, jos se olisi itsenäinen listayhtiö. Muistikuvieni mukaan kyseinen yksikkö on Suomen kannattavin elintarvikealan liiketoiminto tämän kokoluokan yhtiöissä. En kuitenkaan pidä Raision konsernitason omistajarakenteesta lainkaan nykyhetkellä, mikä estää ostonapin painalluksen varsin tehokkaasti. Matti Rihko on tehnyt yhtiössä todellista laatujälkeä – epäorgaaniset yritysostot mukaan lukien. Mielestäni Raisio on järkevä valinta konservatiivisen arvosijoittajan pitkään salkkuun. Minulle osake ei kuitenkaan sovi ainakaan toistaiseksi. Kannattaa huomata, että Rihkon aikana Raision osingonjaossa on käynnistynyt lupaava kasvutrendi.”

Kuriositeettina mainittakoon, että yhtiön osakekurssi on noussut kommentin jälkeen osingot mukaan lukien noin 50 prosenttia – valitettavasti ilman minua. Erityisen mielenkiintoista Raisiossa sijoituskohteena on se, että yhtiön maksamien yhtäjaksoisesti kasvaneiden osakekohtaisten osinkojen historia alkaa keväästä 2007. Tilikaudelta 2006 Raisio maksoi 0,03 EUR osingon, minkä jälkeen osakekohtainen voitonjako on kohonnut poikkeuksetta joka tilikausi seuraavasti:

2007 0,04 EUR
2008 0,07 EUR
2009 0,09 EUR
2010 0,10 EUR
2011 0,11 EUR
2012 0,12 EUR
2013e* 0,13 EUR

* Inderesin ennuste

Vuosien 2006 – 2012 välisenä aikana Raision maksama osakekohtainen osinkovirta on nelinkertaistunut, vaikka matkan varrelle ovat osuneet sekä finanssikriisi että eurokriisi. Osinkotrendi korostaa sitä, että pitkäjänteisellä sijoittajalla on varaa tyytyä kolmen tai neljän prosentin efektiiviseen osinkotuottoon ostohetkellä, jos hän saa hankintahinnalleen lähemmäs 10 prosentin osinkotuoton vuosien kuluessa.

Raisiota koskevan tarkasteluajanjakson alussa yhtiön osake maksoi pörssissä noin 1,50 EUR kappaleelta. Tähän suhteutettuna sijoitushetken efektiivinen osinkotuotto oli noin 2 – 3 prosenttia. Sen sijaan yhtiön tänään maksamalla osakekohtaisella osingolla tuotto kohoaa jo noin 8 prosenttiin. Hankintahintaan nähden laskettu osinkotuotto kohoaa siis asteittain sillä edellytyksellä, että pörssiyhtiö kykenee jakamaan edellä esitetyllä tavalla vuosi toisensa jälkeen kasvavaa osakekohtaista osinkovirtaa. Käytännössä tämän toteutuu kahta kautta: liiketoiminnan nettotulosta kasvattamalla tai osingonjakosuhdetta korottamalla.

Listaan seuraavaksi Raision maksaman osakekohtaisen osingon suhteen yhtiön tulokseen tilikausittain (osingonjakosuhde):

2007 74,6%
2008 55,9%
2009 105,0%
2010 127,0%
2011 68,8%
2012 66,7%
2013e* 74,2%
Keskimäärin 2007-2012 toteuma: 83,0%
Keskimäärin 2007-2013 ennuste: 81,7%

* Inderesin ennuste

On luonnollista, että pörssiyhtiö – kuten mikään muukaan yhtiö – ei voi maksaa omistajilleen osinkoa pitkällä aikavälillä enemmän kuin se ansaitsee liiketoiminnastaan. Tätä taustaa vasten on huomattavaa, että Raision keskimääräinen osakekohtaisen osingonjaon kasvutrendi näyttää kestävältä suhteessa yhtiön vuotuiseen ansaintakykyyn ja sen kasvuun.

On siis huomionarvoista, että Raisio on jakanut vuosittain keskimäärin vähemmän osinkoa kuin liiketoiminta on ansainnut nettotulosta. Tähän viitaten myös yhtiön tuloksenteko on kohentunut selvästi viime vuosien aikana. Lisäksi keskimäärin selvästi alle sadan prosentin osingonjakosuhteen pohjalta on mahdollista esittää, että yhtiön nykyinen osakekohtainen osinkotaso vaikuttaa kestävältä.

Realismin säilyttääkseni on kuitenkin todettava, että jatkossa Raision osakekohtaisen osingonjaon kasvu edellyttää ennen kaikkea nettotuloksen kasvua. Tämä perustuu siihen, että yhtiön korvausinvestointien tarpeesta johtuen 100 prosentin voitonjakosuhde olisi kestämätön. Yhtiön tase on myös muuttunut tarkasteluajanjakson alun eli vuoden 2006 nettokassasta (gearing -19,1 prosenttia) nykyhetken lievään nettovelkaan (gearing Q1/2013 lopussa +8,4 prosenttia). Raisio ei siis kykene enää ostamaan merkittävää määrää kasvua velkaantumatta – joskin yhtiön nykyjohdolle on annettava tunnustusta siitä, että kassavarat on laitettu viime vuosina tuottamaan.

Toisaalta yhtiön tulostrendin osalta on mainittava, että Q1/2013 aikana Raision liiketulos kasvoi 20 prosenttia edellisvuoteen nähden. Tämä antaa yhtiölle todella hyvät eväät kasvattaa voitonjakoaan jälleen ensi keväänä, jos liiketoiminnan trendi jatkuu jotakuinkin samansuuntaisena.

Koska minun tehtäväni ei ole toimia analyytikkona, eikä tämän blogin tarkoituksena ole esittää sijoitussuosituksia yhtiökohtaisen numeroanalyysin muodossa, siteeraan suoraan Inderesin veljien ennusteita, jotka pyrkivät hahmottamaan Raisiosta kokonaiskuvaa sijoituskohteena. Inderesin mukaan Raisiolla on kyky tehdä tänä vuonna 0,18 EUR osakekohtaista tulosta. Ensi vuodelle ennuste on 0,19 EUR ja tilikaudelle 2015 jopa 0,22 EUR.

Raisio on nyt kasvattanut osakekohtaista osinkoaan kuusi vuotta putkeen. Kun Inderesin tulosennusteet suhteutetaan Raision nykyhetken osakekohtaiseen osinkoon (0,12 EUR), on mahdollista todeta, että Raisio kykenee halutessaan saavuttamaan seuraavien neljän vuoden aikana osinkoaristokraatin tittelin, vaikka yhtiön nettotulos ei kasvaisi lainkaan. Tämä perustuu siihen, että yhtiön nostaessa kuvitteellisessa skenaariossa osakekohtaista osinkoaan sentillä vuosittain, olisi yhtiön maksama osinko tilikaudelta 2016 osaketta kohden 0,16 EUR. Kuvitteellisen skenaarion mukainen osingonjakosuhde olisi seuraavanlainen nykyhetkeen vakioidulla nettotuloksella:

2013e* 74,2% (0,13 EUR)
2014e* 77,8% (0,14 EUR)
2015e* 83,3% (0,15 EUR)
2016e* 88,9% (0,16 EUR)

* skenaario, jossa yhtiön tulos vakioituu tilikauden 2012 tasolle ja osinko nousee sentin vuosittain

Skenaarion mukaan teoreettinen osinkosumma vuonna 2016 vastaisi yhtiön tilikauden 2012 tuloskunnosta hieman alle 90 prosenttia, joten kyseinen osingonjako olisi mahdollista suorittaa ilman velanottoa. Uskon trendinomaisen kasvun jatkuvan myös todellisuudessa, koska yhtiön johto on selvästi havainnut voitonjaon asteittaisen kasvun merkityksen omistaja-arvon luomisessa.

Viestini sijoittajakollegoille on seuraava: älkää menkö myymään Raisiota ainakaan ulkomaille. Laadultaan jatkuvasti koheneva yhtiö täyttää jo nyt useita laatuyhtiön kriteereitä, joita ovat esimerkiksi tasaisesti kasvava osinkovirta, vuodesta toiseen voitollinen liiketoiminta, laadukkaaksi havaittu yritysjohto ja kehittyvä tuotetarjonta.

Minun makuuni yhtiön omistajarakenne on ”liian konservatiivinen”. Lisäksi yhtiön oman pääoman tuotossa on edelleen selvästi kohennettavaa, joskin nykyinen kehityssuunta on kuluttajatuoteliiketoiminnan kannattavan kasvun myötä rohkaiseva.

Yhteenvetona Raisio on yhtiökohtaiselta laadultaan huomattavasti mainettaan parempi yhtiö, kuten lupaava Maituri-innovaatiokin potentiaaleineen osoittaa. Pidän kovin todennäköisenä, että Helsingin pörssi saa Raisiosta seuraavan eurooppalaisen määritelmän mukaisen osinkoaristokraatin. Toivottavasti ei kuitenkaan seuraavaa ostotarjouksen mukana ulkomaille lähtijää.

Kirjoittajan toisen sijoituskirjan Hajauta tai hajoa (311 s.) ennakkomyynti on alkanut!

https://www.nordnet.fi/palvelut-ja-tuotteet/sijoittamisen-tukena/sijoituskirja.html

Kirjoittaja ei ole koskaan omistanut Raision osakkeita. Blogi ei sisällä sijoitussuosituksia. Kirjoittajaa voi seurata myös Twitterissä (@JukkaOksaharju). Kuvamateriaalin lähde www.mtv3.fi.

Etkö ole vielä Nordnetin asiakas? Tule asiakkaaksi tästä.

Alla olevassa kommenttikentässä voit kommentoida tämän blogikirjoituksen sisältöä ja lukea muiden jättämiä kommentteja. Kommenttien sisältö ei edusta Nordnetin mielipidettä. Nordnet ei tarkista kommentteja ennen niiden julkaisemista, mutta poistamme epäasialliset kommentit, jos sellaisia esiintyy.
Jos haluat tietää lisää siitä, miten Nordnet käsittelee henkilötietojasi, klikkaa tästä.

guest
0 Kommentti
Inline-palaute
Näytä kaikki kommentit