Lisää ostoja, maltillinen velkapositio avattu

Aloitin viime viikolla uuden osto-ohjelman. Osakehankintojen ensimmäinen erä oli sen verran suuri, että jouduin avaamaan vieraan pääoman ehtoisen rahoituksen position kaupanteon yhteydessä. Nyt kiinni markkinoilla ovat siis sekä omat että osittain myös pankin rahat.

Lisäsin huhtikuun alkupuolella Nordea-omistustani sekä saamillani osingoilla että maaliskuun Olvi-myynneistä vapautuneilla käteisvaroilla. Viime viikolla tein ensimmäisen oston Berkshire Hathawayssa, jonka osakkeita en ole omistanut koskaan aikaisemmin. Ostojeni keskihankintahinnaksi muodostui $79.31 ajankohtana, jolloin EUR/USD vaihtokurssi oli noin 1,32. Jätin tietoisesti suojaamatta valuuttaposition, joten se tulee vaikuttamaan sijoitusaikana euromääräiseen tuottooni.

Yhtiö on tullut kansan keskuudessa kuuluisaksi Warren Buffettin johtamana sijoitusyhtiönä. Minulle henkilökultti ei ollut peruste sijoitukselle, sillä elämän realiteetit ja rajallisuus nousivat pintaan juuri ennen ostotoimeksiantoani, kun yhtiö tiedotti 81-vuotiaan Buffettin sairastuneen vakavasti. On siis oletettavaa, että yhtiön johdossa tulee tapahtumaan muutoksia, mahdollisesti jo tulevina kuukausina tai viimeistään lähivuosina.

Oman salkkuni näkökulmasta Berkshire Hathaway tarjoaa hajautusta USA:an ja kehittyville markkinoille. Toisaalta sijoituskohteen ydin on kuitenkin lähellä oman salkkuni aiempaa ydintä: erittäin kannattavaa pankki- ja vakuutustoimintaa, joita Berkshiren tapauksessa edustavat mm. Wells Fargo, Bank of America, U.S. Bancorp, Geico ja Munich Re.

Berkshire Hathaway on suureksi osaksi sijoitusyhtiö. Siksi kysymys Buffettin tulevasta seuraajasta on erinomaisen tärkeä, eikä sitä tule väheksyä sijoituskohteen turvamarginaalia heikentävänä kysymysmerkkinä. Sijoitustoiminnan ja ”floatin” hyödyntämisen lopputulos riippuu hyvin merkittävästi siitä, onko yhtiön sijoituskassan ohjaksissa allekirjoittanut, Warren vai mies, joka keittää aamuisin Nokia-kahveja. Koska yhtiön johtoon tulee lähivuosina väistämättä joku edellä mainitun kolmikon ulkopuolelta, on syytä keskittyä siihen, mitä Berkshire Hathawayn osakkeenomistajalle kuuluu nykyisen taitavan yritysjohdon lisäksi.

Edellisen tilikauden päättyessä yhtiö oli merkittävä osakkeenomistaja mm. seuraavissa yhtiöissä (suluissa omistusosuus kohdeyhtiön koko osakekannasta): American Express (13.0%), Coca-Cola Company (8.8%), ConocoPhillips (2.3%), IBM (5.5%), Johnson & Johnson (1.2%), Kraft Foods (4.5%), Munich Re (11.3%), Posco (5.1%), Procter & Gamble (2.6%), Sanofi (1.9%), Tesco (3.6%), U.S: Bancorp (4.1%), Walmart (1.1%) ja Wells Fargo (7.6%). Listalla olevat yhtiöt ovat markkina-asemiltaan johtavia, tuloksentekokyvyltään vahvoja, ydinliiketoiminnoiltaan ”suojattuja” ja kannattavia sekä yritysjohdoiltaan ”tiukat laatukriteerit” täyttäviä. Koska listalla on todennäköisesti myös useita lukijalle jo entuudestaan tuttuja yhtiöitä, voidaan Berkshiren ydinomistuksia luonnehtia myös ”helposti ymmärrettäviksi liiketoiminnoiksi”. Kirjoitin myös itse aiemmin tänä vuonna Coca-Colasta mielenkiintoisena sijoituskohteena, joten pääsin nyt yhtiön osakkaaksi välikäden kautta.

Edellä mainittujen pörssilistattujen omistusten osalta Berkshiren Hathawayn markkina-arvoa on suhteellisen helppo haarukoida päivän kurssinoteerausten perusteella. Sen sijaan Berkshiren asettamien johdannaisten, vastaanottamien etuoikeuksien ja listaamattomien yhtiöomistusten arvonmääritys on vaikeaa, jos ei ajalliset resurssit huomioiden jopa täysin mahdotonta. Arvonmäärityksessä täytyy siten luottaa näiden osalta melko pitkälti Warren Buffettin estimaattiin, joka välittyy selvästi omien osakkeiden takaisinoston rajahinnasta (P/BV < 1,10).

Mainitun arvostustason alapuolella hän uskoo, että osakkeenomistajien sijoitusten intrinsic value kasvaa selvästi, sillä Berkshiren liiketoimintojen todellinen arvo ylittää Buffettin mielestä selvästi yhtiön kirjanpidollisen arvon. Kun Buffett ostaa (tai itse asiassa osti edellisen kerran viime syksynä) Berkshiren osakkeita, on aliarvostus todelliseen arvoon nähden todennäköisesti mieluummin kymmeniä kuin yksittäisiä prosentteja. Näin ollen osto-ohjelmani aloitus P/BV-tasolla 1,18 ei liene ”Omahan Oraakkelin” mielestä erityisen kallis. Se on kaiken lisäksi historiallisesti erittäin edullinen. Konservatiivinen arvio Berkshiren fair value BV-arvostukseksi on epäilemättä ainakin tasolla 1,25 – perustuen edelleen Buffettin arvioon yhtiöstä, jota hän on johtanut pyöreästi puoli vuosisataa. Tämä vastaisi yhtiön nykyisellä taserakenteella noin 90 dollarin osakekohtaista hintaa, joskin dollarimääräinen hinta on molempiin suuntiin herkkä markkina-arvoisten omaisuuserien arvonvaihteluille (lue: listattujen osakkeiden hintamuutoksille, jolloin BV voi joko nousta tai laskea).

Uskon, että Berkshire Hathaway täydentää erinomaisesti oman salkkuni maantieteellistä hajautusta, minkä listasin alkuvuonna erääksi vuoden 2012 sijoitusteemoistani. Viime vuonna kovin Eurooppa-painotteiseksi ja erityisesti pohjoismaiseksi muodostunut allokaatio muuttui tämänkertaisen oston jälkeen asteen verran globaalimmaksi. Jätin myös tietoisesti auki valuuttaposition (siis suojaamatta EUR/USD –kurssvaihtelun), joten mahdollinen euron heikentyminen tulee hyödyttämään Berkshire-sijoitukseni euromääräistä tuottoa. On kovin vaikeaa nähdä lyhyellä aikavälillä tilannetta, jossa EUR/USD –vaihtokurssi lähentelisi jälleen tasoa 1,50. Jos näin kuitenkin tapahtuisi, olisi Euroopan talous mitä todennäköisimmin pääsemässä kiinni kasvuun. Tämä luonnollisesti parantaisi skandinaavisten sijoitusteni odotettua tuottokehitystä.

Toisaalta kyse kansainvälisen perspektiivin lisäyksestä perustuu myös siihen, että koen edelleen OMXH:n osakkeet pääosin melko kalliiksi, joskin halvemmiksi kuin maaliskuussa jolloin kirjoitin aiheesta erillisen kirjoituksen (noin 13% nykyistä indeksilukemaa korkeammalla). On myös selvää, että Euroopan epävarmuus ei tule häviämään lähiaikoina, sillä esimerkiksi Hollanden tuleva vaalivoitto Ranskassa tulee sekoittamaan entisestään velkakriisin ”sammutussuunnitelmaa”, kuten ennustin jo vuodenvaihteessa.

Berkshire Hathaway tarjoaa myös verotusnäkökulmasta katsottuna mielenkiintoisen sijoitusmahdollisuuden, sillä yhtiö ei jaa lainkaan osinkoja. Tuotot ja yhtiön itse vastaanottamat osingot siis kumuloituvat vuosi toisensa jälkeen itse yhtiön uudelleen sijoittamina, jolloin minä ja muut sijoittajat joudumme maksamaan veroa vasta mahdollisesta luovutusvoitosta osakkeiden realisoinnin hetkellä. Näin ollen pitkä sijoitushorisontti kerryttää osakkeenomistajalle myös ”verottajan osan tuotoista”, sillä verotettavaa tuloa ei realisoidu koko sijoitusaikana lainkaan sijoittajan näkökulmasta. Veroedulla on toisaalta myös toinen näkökulma, sillä sijoituslainan korot ovat lähtökohtaisesti verovähennyskelpoisia. Tämän perusteella lainan todellinen kustannus muodostuu mitä todennäköisimmin nimellistä kustannusta jonkin verran alhaisemmaksi.

Ei Berkshire Hathaway kuitenkaan täysin riskitön sijoitus ole. Pidän kuitenkin itse hyvin todennäköisenä sitä, että yhtiö pystyisi mahdollisessa tulevassa kriisitilanteessakin hyödyntämään poikkeuksellisen vahvaa taseasemaansa ja ostamaan kannattavia liiketoimintoja tai erityisiä oikeuksia pois silloin, jos muut markkinatoimijat päätyvät niitä paniikissa myymään tai laskemaan liikkeelle. En siis pidä todennäköisenä sitä, että joutuisin ainakaan itse lisärahoittamaan yhtiötä missään suhdannevaiheessa. Tämän vuoksi uskallan nukahtaa edelleen – nyt hienoisesti sijoitusvelallisena – maltillisin mielin, koska tiedän omistusyritystäni johdettavan aina osakkeenomistajien intressissä, sillä Buffett omistaa johtamaansa yhtiötä kymmenillä miljardeilla dollareilla ja pitkäjänteisesti.

Viimeisenä perusteena velkarahoituksen käyttämiselle sijoitustoimintani rahoituslähteenä mainitsen nykyisen, hyvin alhaisen ja houkuttelevan korkotason. Mitä pidempään markkinakorot pysyvät matalina, sitä kauemmin lainakustannukseni on edullinen. Tässä skenaariossa Berkshire Hathawayn keskinkertainenkin kehitys tuottaisi voittoa, koska korkokustannukset jäisivät alhaisiksi. Jos sen sijaan markkinakorot kääntyvät nousuun, hyödyn salkkuni suurimman yksittäisen sijoituskohteen menestyksestä, sillä korkokatteen myönteinen kehitys parantaa pankkitoiminnan korkokatetta suunnilleen samassa suhteessa, kun maksan kasvavaa lainakustannusta.

Näin ollen Berkshire-osto ja sen rahoitus ovat myös osa koko portfolioni sijoitusstrategiaa. Saatan jatkaa yhtiön ostoja vielä myöhemmin, joskin arvostustason tulisi laskea selvästi nykyisestä. Velkavivun avaus jäi melko maltilliseksi ja “lainakapasiteettia” on edelleen varaa kasvattaa merkittävästi. Se voi myös tulla tarpeeseen, jos Euroopan pankkikriisi eskaloituisi hallitsemattomasti.

Kirjoittaja omistaa kirjoitushetkellä Berkshire Hathawayn osakkeita. Blogi ei sisällä sijoitussuosituksia. Kirjoittaja ei suosittele velkasijoittamista yleisellä tasolla, sillä vieraan pääoman ehtoisen rahoituksen hyödyntäminen sijoitustoiminnassa on täysin sidonnaista sijoittajan salkun koostumukseen, ”henkilökohtaisen taseen” tilanteeseen ja riskinsietokykyyn. Kirjoittajan mielestä velkasijoittajan tulee ymmärtää paitsi paremmat oman pääoman tuottomahdollisuudet, myös kasvava riskitaso ja laajentuva riskitekijöiden skaala. Kirjoittaja uskoo kuuluvansa itse keskimääräistä riskinottohalukkaampaan puoliskoon sijoittajakansasta. Kirjoittajaa voi seurata myös Twitterissä (@JukkaOksaharju).

Kommentit vanhasta Nordnet Blogista:

Lawrence23 Huhtikuu, 2012Tosi hyvää ja asiantuntevaa tekstiä, vasta-alkajakin jopa ymmärtää!

huhtis24 Huhtikuu, 2012Mielenkiinnon vuoksi: Käytätkö velkarahoituksen muotona välittäjältä otettua lyhytaikaista vai pidempiaikaista pankista haettua lainarahaa? näissä kuitenkin korkotaso poikkeaa melko paljon toisistaan?

Jukka Oksaharju24 Huhtikuu, 2012Pankista nostettua viiden vuoden bullet-muotoista lainaa, josta muodostuu laina-aikana rasitteeksi ainoastaan korkokustannus. Vakuuksina kahta osakelajia kotimaisia osakkeita. Lainatyypin valinnalla pyrin eliminoimaan lyhyen aikavälin markkinariskiä, jolloin voin keskittyä “vain” yhtiövalintoihin. Pidän yksityisyyden rajana rahoituksen osalta niitä yksityiskohtia, jotka liittyvät lainanantajaan ja lainakustannukseen. Loppukaneettina mainittakoon se, että kustannuksen ohella tärkeää on se, millaisia ovat lainan ehdot (ml. mahdollinen vakuusvaatimus).

Efiko Group24 Huhtikuu, 2012Kiintoisa juttu jälleen kerran! BH:sta epäkiinnostavan tekee tuo tosiasia ettei se ole koskaan maksanut osinkoja eikä ilmeisesti aio lähitulevaisuudessa maksaakaan. Kiinnostavaa on nähdä muuttuuko tämä linja jos johdossa tapahtuu muutoksia ja mikä on osingon suuruus.

Lyhytaikaisten varojen kassa on kuitenkin kasvanut / pysynyt suunnilleen samana:
2008: 26.1B, 31.0B, 38.8B, 2011: 37.6B

Jukka Oksaharju24 Huhtikuu, 2012Lyhytaikaiset varat mahdollistavat BRK:lle osallistumisen erityisen kannattaviin operaatioihin silloin, kun likviditeetin hinta kohoaa markkinoilla. Esimerkiksi yhtiön omien osakkeiden ostot ovat ehdollisia sille, että kassa säilyy yli $20 bln tasolla. On siis kovin epätodennäköistä, että joutuisin itse lisärahoittamaan kyseistä yhtiötä – sen sijaan BRK toimii itse “kalliina pankkina” hädän hetkellä.

Pekka H24 Huhtikuu, 2012Luonnehdit OMXH:ta melko kalliiksi. Puhutko tällöin koko markkinan arvostuksesta vai pelkästään itseäsi periaatteessa kiinnostavien “laatuyhtiöiden” hinnasta? Katsotko, että jokin muu markkina on kiinnostavammin hinnoiteltu? Mitä arvelisit esim. Espanjan IBEX35-indeksin ostamisesta – sehän on samalla tasolla kuin vuoden 2009 pohjat? Toki finanssisektorilla on tuossa indeksissä huomattava paino.

Jukka Oksaharju25 Huhtikuu, 2012Viittauksella OMXH-indeksiin tarkastelen lähinnä suuria yhtiöitä. Luonnollisesti oma “seurantalistani” ja mielenkiintoni kohdistuu siihen tusinaan yhtiöitä, joita haluaisin itse mahdollisesti hintakriteerin täyttyessä ostaa ja omistaa. Jos puhutaan esimerkiksi OMXH25-indeksistä, en ostaisi sitä tällä hetkellä omaan salkkuuni (uskon hieman rahoitusteorian vastaisesti osakepoimintaan kyseisen indeksin yksittäisiin yhtiöihin liittyen). Yleisellä tasolla USA on kiinnostavammin hinnoiteltu – joskaan ei halpa indeksitasolla – sillä yhtiöiden laatu ja markkina-alueen kasvu ovat lähitulevaisuudessa vakuuttavampia kuin Euroopassa yleensä. Espanjasta täytyy myöntää, että tunnen markkinaa indeksin tasolla toistaiseksi melko huonosti. Olen perehtynyt enemmän yksittäisiin yhtiöihin, joista voisin ostaa Inditexiä nykyhintaa selvästi halvemmalla. Kuten tässä blogimerkinnässä toin ilmi, haluan hajauttaa salkkuni maantieteellistä koostumusta pois Euroopasta. Näin ollen Espanja ei ole tällä hetkellä kovin lähellä oman mielenkiintoni kohteita. Toisaalta pidän myös selvänä sitä, että uusien Eurooppa-sijoitusten skaala löytyy mieluummin Pohjoismaista, sillä koen Etelä-Euroopan ongelmat pitkäaikaisiksi ja syviksi – osin jopa hallitsemattomiksi ja ennalta arvaamattomiksi. Mitä tulee vuoden 2009 pohjalukemiin, on antamasi vertailu suuntaa antava, mutta nykyinen markkinatilanne on huolestuttavampi alueen pankkien ja valtioiden kannalta. Sijoitukset Espanjaan vaativat luottamusta poliittisen järjestelmän kykyyn selättää markkinavoimat, mitä ainakaan minulla ei ole riittävästi. Valitettavasti poliitikkojen track record on toistaiseksi huono, joten haluan allokoida varojani mieluummin kohteisiin, joiden riskit ovat paremmin ennakoitavissa. Kaipaan siis sijoituskohteiltani ennustettavuutta, jota minulle tarjoavat Euroopasta esimerkiksi Nordea ja Sampo. Laitan kuitenkin korvan taakse Espanjan markkinan, jos ehtisin perehtyä siihen kevään mittaan hieman enemmän ja kenties kirjoittaa aiheesta katsauksen. Todennäköisesti sieltäkin voisi löytyä yksittäisiä yhtiöitä, jotka kelpaisivat indeksin sijasta salkun ostokohteiksi.

Juha25 Huhtikuu, 2012Hei, kiitokset hyvästä blogista. Huomasin vanhoja kirjoituksiasi selaillessani, että täällä ei ole taidettu koskaan käsitellä PKC Groupia. Mitä mieltä olet kyseisestä yhtiöstä?

Anna25 Huhtikuu, 2012Täältä myös kiitokset erinomaisesta blogista. Toivottavasti jatkat pohjoismaisen finanssisektorin aktiivista seuraamista ja havaintojen kirjoittamista, sillä en ole vielä löytänyt mistään muualta yhtä analyyttistä ja inspiroivaa otetta kyseisen toimialan seurantaan.

Jukka Oksaharju25 Huhtikuu, 2012En ole koskaan omistanut PKC:ta, mikä johtuu ensisijaisesti yhtiön pääosin korkeana säilyneestä arvostustasosta. Olen aina mieltänyt yhtiön “alihankkijaketjuun”, jonka hinnoitteluvoima on heikko ja tulevaisuuden näkymä epävarma. Tosin PKC:n osalta täytyy todeta, että yhtiö on ollut jo kauan hyvin johdettu ja myös viime aikojen laajentumishankkeet vaikuttavat onnistuneilta. En kuitenkaan osaa sanoa, miksi PKC olisi kilpailijoitaan parempi asiointi- ja yhteistyövaihtoehto asiakkaiden näkökulmasta. Vastaus tähän kysymykseen toimisi perusteena yhtiön kestävälle kilpailuedulle, joka mahdollistaisi pitkän aikavälin menestyksen. On kuitenkin rehellisyyden nimissä sanottava, että PKC:ta huonompia yhtiöitä on kotimainen pörssi pullollaan – kyse ei siis ole kovin huonosta yhtiöstä, mutta mielestäni arvostustaso signaloi suhteessa vielä parempaa yhtiötä kuin PKC todellisuudessa ja kaikessa syklisyydessään oikeasti on. Näillä perusteilla PKC ei tule lähiaikoina olemaan mielestäni kiinnostavien ostokohteiden listalla. Syklisen liiketoimintamallin ja alihankinnasta johtuvan mielestäni melko epävarman tulevaisuuden näkymän lisäksi myös hintakriteeri on johtopäätöksessäni ratkaiseva tekijä – arvostus on siis yksinkertaisesti minulle liian korkea.

Aapo25 Huhtikuu, 2012Berkshire Hathaway soveltuu hyvin Ponzi-periaatteella tuottavaksi sijoitukseksi.

Vaaran merkkejä
– yhtiö ei jaa lainkaan osinkoja
– ”Omahan Oraakkeli”
– Berkshiren liiketoimintojen todellinen arvo ylittää Buffettin mielestä selvästi yhtiön kirjanpidollisen arvon
– pitkä sijoitushorisontti kerryttää osakkeenomistajalle myös ”verottajan osan tuotoista”

Bernie ja Warren ovat aika velikultia!

Loppuvuoden tulosvaroittaja osa 1 | Nordnet Blogi3 Toukokuu, 2012[…] haluat antaa varasi hoidettavaksi. Omat esimerkkini ihanteelliselle yritysjohdolle löytyvät täältä ja […]

Roger4 Toukokuu, 2012Upeita kirjoituksia – tykkään tosi paljon! Melkein vedin kaffet nenään kun vertailussa oli Warren ja Nokia-kahveja aamuisin keittelevä mies… :D Jatka samaan malliin!

Jukka Oksaharju7 Toukokuu, 2012Berkshire Hathaway julkisti Q1/12-tuloksensa viime perjantaina. Osavuosikatsaus oli mielestäni hyvä ja varsin yllätyksetön, joten keskeiset ostohetken oletukseni lähitulevaisuuden osalta näyttävät varsin oikeaan osuneilta. Jatkan luonnollisesti yhtiön ja sen julkisesti noteerattujen omistusten seuraamista, mistä tulen tarvittaessa kirjoittamaan jatkossa myös blogissa – viimeistään Q2/12-katsauksen yhteydessä. Lopuksi mainittakoon, että yhtiön osake on noussut nyt tasolle $82.33. Olen lisäksi tyytyväinen siitä, että EUR/USD -vaihtokurssi näyttää kehittyvän euromääräisen tuottoni kannalta suotuisasti ja odotusteni mukaisesti.

Pari huomiota Kreikan kaatumista varten | Nordnet Blogi15 Toukokuu, 2012[…] merkittävästi Euroopan ulkopuolisia sijoituksia. Tätä toimintastrategiaa edustaa esimerkiksi Berkshire Hathaway –ostoni hieman alle kuukausi sitten. Ulkomaisten sijoitusten osalta on mahdollista altistaa sijoituksen […]

Ajatuksia markkinatilanteesta ja ostokohteista | Nordnet Blogi6 Kesäkuu, 2012[…] talouden portinvartijana moninkertaisesti suhteessa EKP:n vastaavaan track recordiin. Kuten totesin Berkshire Hathawayn oston yhteydessä, pidän kiinni näkemyksestäni EUR/USD -vaihtosuhteen kehityksestä kohti pariteettia. Huhtikuussa […]

Oman salkun välitilinpäätös | Nordnet Blogi2 Heinäkuu, 2012[…] 8,00 euroa per osake. Prosentuaalinen tuotto euroissa bruttomääräisesti: +13,4% Berkshire Hathawayn osto-ohjelma Osakkeen päätöskurssi 2.7.2012 on $83.39. Keskihankintahinta $79.31 per osake. EUR/USD […]

Jukka Oksaharju17 Heinäkuu, 2012Kevensin tätä positiota selvästi ja vapautin likviditeettiä tuleviin hankintoihin (ja maksoin tätä varten otettua lainaa pois). BRK-sijoituksen tuotto oli kaikilla mittareilla erinomainen, niin suhteessa indeksiin kuin myös absoluuttisesti. Arvonnousua myös tuki EUR/USD-muutos, jota tosin ennakoin jo hyödykseni tässä merkinnässä alun perinkin. Kirjoitan tarkemmin tästä sijoituksesta ja tulevista suunnitelmistani tarkemmin Q2-tuloskauden jälkeen. Valmistautukaamme siis huomisaamun Nordea-julkistukseen.

OMXH:n parhaat yhtiöt osa 6 | Nordnet Blogi13 Elokuu, 2012[…] hinnoitteluvoiman omaavaa. Yksi esimerkki suuren kokoluokan sijoituksesta on Buffettin johtaman Berkshire Hathawayn ostama Benjamin […]

Velkakriisin kurssipohja on ohitettu | Nordnet Blogi14 Syyskuu, 2012[…] nyt 100% sijoitusasteella. Keväällä salkkuni sijoitusaste liikkui noin 115% tasolla, kun ostin Berkshire Hathawayta velkarahoitukseen turvautuen. Loppukesän aikana salkun tase palautui velattomaksi. Juuri nyt […]

Ulkomainen osto-ohjelma lähellä aloitusta | Nordnet Blogi5 Lokakuu, 2012[…] Foods on johdettu Yhdysvalloista. Viimeksi mainitun omistajakuntaan lukeutuu myös Warren Buffettin Berkshire Hathaway, mikä antaa positiivisen signaalin ainakin toimialan pitkän aikavälin ansaintalogiikasta. On […]


Etkö ole vielä Nordnetin asiakas? Tule asiakkaaksi tästä.

Alla olevassa kommenttikentässä voit kommentoida tämän blogikirjoituksen sisältöä ja lukea muiden jättämiä kommentteja. Kommenttien sisältö ei edusta Nordnetin mielipidettä. Nordnet ei tarkista kommentteja ennen niiden julkaisemista, mutta poistamme epäasialliset kommentit, jos sellaisia esiintyy.
Jos haluat tietää lisää siitä, miten Nordnet käsittelee henkilötietojasi, klikkaa tästä.

guest
0 Kommentti
Inline-palaute
Näytä kaikki kommentit