Laatuyhtiö United Technologies valunut ostotasolle

Helsingin pörssissä hissiyhtiö Koneen osake on alkanut 2000-luvulla tuntua ikiliikkujalta. Finanssikriisivuodesta 2009 yhtiö on onnistunut kasvattamaan myyntiään tuntuvasti ja nostamaan liikevoittomarginaalinsa 11,9 prosentista 14,1 prosenttiin. Yhdysvaltain osakemarkkinoilta löytyy kuitenkin vielä Konettakin kannattavampi ja suurempi hissialan globaali ykkönen, Otis. Se kuuluu United Technologies -nimiseen (kaupankäyntitunnus UTX) emoyhtiöön, joka harjoittaa erittäin kannattavaa liiketoimintaa usealla eri toimialalla. Esittelen tässä merkinnässä yhtiön pääpiirteittäin.

United Technologies on yhdysvaltalainen, monikansallinen monialayhtiö, joka harjoittaa korkealuokkaista liiketoimintaa vaativilla ilmailun ja rakentamisjärjestelmien markkinoilla. Yhtiöllä on sekä ”raudanvalmistusta” että kasvavaa huolto- ja palveluliiketoimintaa. Vuosina 2004–2014 yhtiön osake on tuottanut 200 prosenttia, mikä vastaa miltei kaksinkertaista tuottoa suhteessa yleiseen markkinakehitykseen.

Konserni perustettiin vuonna 1934. Sen alkuperäinen nimi oli United Aircraft Corporation. Vuodesta 1975 lähtien se on tunnettu nimellä United Technology Corporation. 2000-luvulle tultaessa yhtiö on arvioitu maailman arvostetuimpien toimijoiden joukkoon, muun muassa Barron’sin toimesta.

Neljä bisnestä samassa kuoressa

Monialaisuuteen viitaten United Technologies harjoittaa liiketoimintaa neljässä eri divisioonassa. Aiemmin sillä oli myös Sikorsky-brändillä varustettua helikopteribisnestä, mutta parhaillaan on käynnissä kyseisen yksikön myyntihanke.

Jatkossa konserniin jäävät seuraavat yksiköt (suuruusjärjestyksessä myynnillä).

1. UTC Climate, joka tekee lämmitykseen, ilmanvaihtoon ja raikkaaseen hengitykseen liittyviä järjestelmiä. Vuonna 2014 yksikön liikevaihto ylsi 16,8 miljardiin dollariin. Yhtiö arvioi pitkän tähtäimen myynnin kasvuksi yksikössä keskimäärin 4–6 prosenttia vuodessa.

2. Pratt & Whitney, joka palvelee kaupallista ja armeijan lentoteollisuutta, erityisesti moottoreita. Yksikön liikevaihto oli viime vuonna 14,5 miljardia dollaria. Yhtiö arvioi pitkän tähtäimen myynnin kasvuksi yksikössä keskimäärin 6–8 prosenttia vuodessa. Tasoa voidaan nimittää myös ”korkeaksi yksinumeroiseksi” kasvuksi.

3. UTC Aerospace, joka valmistaa ilmailulle ja teollisuudelle erilaisia tuotteita. Yksikön liikevaihto on 14,2 miljardia dollaria vuodessa. Yhtiö arvioi pitkän tähtäimen myynnin kasvuksi yksikössä keskimäärin 5–7 prosenttia vuodessa.

4. Otis, joka on maailman suurin hissivalmistaja ja niiden huoltopalveluiden tuottaja. Yksikön liikevaihto oli viime vuonna 12,9 miljardia dollaria. Yhtiö arvioi pitkän tähtäimen myynnin kasvuksi yksikössä keskimäärin 4–6 prosenttia vuodessa.

Yhteenlaskettuna United Technologiesin liikevaihdosta 58 prosenttia muodostuu uuslaitemarkkinoilta ja 42 prosenttia jälkimarkkinoilta, kuten huollosta.

Asiakkaittain luokiteltuna konsernin liikevaihdosta 20 prosenttia tulee armeijan käyttämistä lentoteollisuuden tuotteista ja palveluista, 35 prosenttia kaupallisista lentoteollisuuden tuotteista ja palveluista sekä 45 prosenttia muista kaupallisista ja teollisista tuotteista ja palveluista.

Maantieteellisesti tarkasteltuna liikevaihto jakautuu 38 prosenttia Yhdysvaltoihin, 27 prosenttia Eurooppaan, 20 prosenttia Aasiaan ja Tyynenmeren alueelle sekä 15 prosenttia muille markkinoille.

Toimialansa kirkkain tähti

Monialayhtiölle ominaisesti United Technologiesin konsernitason kannattavuus on säilynyt vakaana. Yhtiön oman pääoman tuotto on vaihdellut 2010-luvulla erinomaisessa haarukassa 18,0–22,8 prosenttia. Samaan aikaan operatiivinen liikevoittomarginaali on pysynyt vaihteluvälissä 14,3–16,0 prosenttia (myynnistä). Kaikkiaan United Technologiesin kannattavuus on useimmissa liiketoimintayksiköissä toimialansa kärkeä globaalisti tarkasteltuna. Kyseessä on näin ollen todellinen laatukohde, joka on tarjonnut vakaata ja korkeaa kannattavuutta.

Huomionarvoista tulevaisuutta tarkastellen on, että edellä luetelluissa kannattavuusluvuissa on mukana myös Sikorsky-helikopteriyksikkö. Sen liikevoittomarginaali on ollut 8,7 prosenttia, joten yksiköstä luopumisen jälkeen United Technologiesin suhteellinen kannattavuus kasvanee entisestään, ja yhtiö voi myös paremmin fokusoitua ensiluokkaisimpiin liiketoimintoihinsa.

Sikorskyn 9 miljardin dollarin myyntihinnalla yhtiö aikoo ostaa takaisin omia osakkeitaan, mikä kohentaa vastaavassa suhteessa jäljelle jäävien osakkeiden suhteellisia tunnuslukuja. Huomionarvoista onkin tässä viitekehyksessä yritysjohdon omistajaystävällisyys. Rahoja ei tuhlata mihin tahansa kasvuhankkeisiin, vaan riittävän tuottovaatimuksen ylittävien hankkeiden loputtua piirustuspöydältä, yhtiö jakaa kaiken ulos voitonjakona.

Finanssikriisistä nykyhetkeen United Technologies on jo maksanut omistajilleen takaisin osinkoina ja omien osakkeiden takaisinostoina yhteensä yli 19 miljardia dollaria.

Arvostuskertoimet valuneet vihdoin järkevälle pallokentälle

Laadustakaan ei kannata maksaa mitä tahansa hintaa tuotto-odotuksen kustannuksella. Kuten edellä on jo mainittu, on United Technologiesin osake pudonnut kuluvan vuoden huipuistaan 24 prosenttia.

Lasku on madaltanut luonnollisesti myös useita yhtiön arvostuskertoimia. Viime vuoden osakekohtaisesta tuloksesta laskettava p/e-luku on tällä hetkellä “vain” 13,9. Se on selvästi alle pörssin keskimääräisen p/e-luvun. Tässä on mielestäni sisään hinnoiteltuna jo mahdollisuus pieneen tuloslaskuun ensi vuonna.

Osakkeen liikevaihtoon suhteutettu p/s-luku on noin 1,4.

Osinkotuotto uudelle sijoitukselle kohoaa nyt 2,64 prosenttiin. Luku on laskettu yhtiön tänä vuonna kvartaaliosinkojen suunnitelman mukaan maksamalla 2,56 dollarin vuosiosingolla ja nykykurssilla. Tässä viitekehyksessä onkin huomioitava osakekohtaisen osingon tanakka kasvu-ura joka vuosi, vaikka historia ei olekaan koskaan aukoton tae tulevaisuuden kehityskaaresta.

Nykyosingon tasoa puolustanee ainakin mahdolliselta tilapäiseltä tulosnotkahdukselta se, että yhtiön viimeisin osinko edustaa vain 34,6 prosenttia tilikauden nettotuloksesta. Näin ollen alhainen osingonjakosuhde toimii hyvänä puskurina osinkoleikkuria vastaan. Ja toki ennen osingonjaon kasvukäyrän katkaisemista yhtiö lopettaisi todennäköisesti omien osakkeidensa takaisinoston.

Jotta osakekohtainen osinko voisi kasvaa tulevaisuudessakin, on yhtiön reaalisen liiketoiminnan kasvun jatkuttava. Ainoastaan liikevaihdon kasvu mahdollistaa osakekohtaisen tuloksen ja osingon kasvun hyvin pitkällä aikavälillä – kustannuksia ja tehokkuutta ei voi trimmata loputtomiin, jos myynti sakkaa.

Seuraava kuva osoittaa United Technologiesin suotuisan kehityskaaren myynnin osalta.

UTliikevaihto

United Technologiesin liikevaihto 2009–2014 (miljardia dollaria)

Finanssikriisin jälkeen United Technologiesin liikevaihto (myynti) on kasvanut poikkeuksetta joka vuosi. Keskimääräinen vuosikasvu on asettunut 5,2 prosentin tasolle. Kun samaan aikaan myös kannattavuusmarginaalit ovat kehittyneet suotuisasti, on osakekohtainen tuloskin kasvanut seuraavasti.

UTeps

United Technologiesin osakekohtainen tulos 2009–2014 (dollaria)

Vuonna 1997 United Technologiesin osakekohtainen tulos ylitti ensi kerran dollarin osakkeelta. 2000-luvun alussa osakekohtainen tulos oli jo noin 1,80 dollaria. Kahden dollarin rajapyykki rikkoutui vuonna 2002.

Ennen edellisen globaalin finanssikriisin puhkeamista United Technologies ehti saavuttaa vuonna 2008 noin 4,80 dollarin osakekohtaisen tuloksen. Jotain yhtiön iskunkestävyydestä kertoo, että edes kriisivuonna 2009 yhtiön osakekohtainen tulos ei laskenut kuin reilut 15 prosenttia, tasan 4,00 dollariin osakkeelta.

Finanssikriisin jälkeen United Technologiesin osakekohtainen tulos on kasvanut keskimäärin 11,2 prosenttia vuodessa. Tahdin jatkuessa tuloskunto kaksinkertaistuu keskimäärin 6,5 vuoden välein.

Huomionarvoista on, että myös United Technologiesin osakekohtainen osinko on kasvanut mallikelpoisen tuloskasvun avittamana keskimäärin samat 11,2 prosenttia vuodessa seuraavasti.

UTdiv

United Technologiesin osakekohtainen osinko 2006–2014 (dollaria)

Viime aikojen osingonmaksukehityksen taustalta on mainittava, että United Technologies on maksanut osinkoa katkeamattomasti jo vuodesta 1936. Tästä on mahdollista päätellä, että liiketoiminnalla on olemassa tietty iskunkestävyys eri suhdanteita varten. Näin on perusteltua arvioida, että myös yhtiön osingonmaksun jatkumisella lienee keskimääräistä yhtiötä korkeampi todennäköisyys.

Osakesplitti taas edessä?

Erinomaisen pitkän aikavälin track recordin johdosta United Technologiesin markkina-arvo on kohonnut rivakasti, ja osakkeen yksikköhinnan pitämiseksi maltillisena yhtiö on splitannut osakesarjansa jopa kokonaiset yhdeksän kertaa.

Viimeisin splitti tapahtui vuonna 2005 suhteella 2:1. 1990-luvulla vastaavia splittejä oli kaksin kappalein, vuosina 1996 ja 1999.

Mikäli yleinen markkinatunnelma ei pilaa täysin yhtiön kasvutavoitteita, on hyvin perusteltua olettaa myös 2010-luvulle ehtivän yhden splitin. Osakkeen yksikköhintahan on tällä hetkellä jo noin 95 dollaria.

Lyhyellä tähtäimellä markkinatilanne jakautunut

United Technologiesin positiivisia valopilkkuja ovat Yhdysvaltain kotimarkkinat, joilla talous on vielä kohtuullisessa vedossa. Toisaalta yhtiön johto on nostanut liiketoiminnan kustannustehokkuutta tarmokkaasti, joten tulosrivin kasvulla on edellytykset muodostua liikevaihdon kasvua vauhdikkaammaksi skaalaetujen johdosta.

Yhtiö itse näkee myös kaupallisen segmentin jälkimarkkinoiden, kuten huollon ja palveluiden, kasvavan jatkuvasti. Suhdannetekijänä myös raaka-aineiden alentuvat hinnat tukevat konsernin kannattavuutta.

Kysymysmerkkeinä näyttäytyvät lyhyellä aikavälillä Eurooppa ja globaalit valuuttakurssivaihtelut. Nämä voivat joko kääntyä yhtiön eduksi tai haitaksi lähiaikojen kasvunäkymissä.

Selkeinä haasteina yhtiö näkee Prattin tiettyjen tuotteiden kannattavuusmarginaalien paineen, ilmailussa vaihtuvan tuotevalikoiman siirtymäajan myyntimixin, armeijalle myytävän ilmailusegmentin myyntikehityksen, yleisen hinnoitteluvoiman ja viimeisimpänä muttei vähäisimpänä huolena, Kiinan.

Todennäköisesti juuri viimeksi mainittu Kiina on saanut United Technologiesin osakekurssin viimeaikaiseen paineeseen. Kuluvan vuoden huippunoteerauksesta osakekurssi on valahtanut alaspäin jo 24 prosenttia.

Megatrendit kasvun takeena?

Hyvin pitkällä aikavälillä United Technologies näkee liiketoiminnoillaan kaksi yhteistä megatrendiä. Nämä kasvattavat yhtiön näkemyksen mukaan potentiaalista ansaintaa merkittävällä tavalla yli suhdanteiden.

Ensimmäinen megatrendi on kaupungistuminen, joka vaikuttaa erityisesti kehittyvillä markkinoilla. Tänä vuonna noin 4 miljardia ihmistä asuu kaupungissa. Vuoteen 2030 mennessä kaupunkilaisia on yhtiön arvion mukaan jo 5,1 miljardin ihmisen verran. Keskiluokan vuosikasvuksi United Technologies arvioi 6 prosenttia. Tämä yhtälö luo merkittävän tarpeen kaupalliselle rakentamiselle, mukaan lukien hissiliiketoiminta.

Osin edeltävään kytkeytyvänä toinen megatrendi on lentokilometrien määrän kasvu. Tänä vuonna matkustuskilometrejä kertyy 4,0 triljoonaa mailia. Vuoteen 2030 mennessä määrän arvioidaan yli kaksinkertaistuvan 8,9 triljoonaan vuosimailiin. Tämä trendi tukee lentoliiketoiminnan kasvua.

Kaikkiaan United Technologies näyttää toimivan markkinoilla, jotka kasvavat trendinomaisesti. Näillä markkinoilla on lähtökohtaisesti hyvä olla mukana toimialan kannattavimman kärkiyhtiön kyydissä. Sellaisen yhtiön, joka voi kasvaa paitsi markkinan mukana, myös markkinaosuuksien voittaen. Nyt, kun myös sen osakekurssi on niiannut pitkälti yhtiön ulkoisista tekijöistä johtuen, on laatuyhtiösijoittajan perehdyttävä kohteeseen syvällisesti selvittääkseen, olisivatko riski ja tuotto jo houkuttelevassa suhteessa.

Kaikesta jo mainitusta hyvästä huolimatta on realismia todeta, että ainakin osa United Technologiesin liiketoiminnoista on suhdanneherkkiä lyhyellä tähtäimellä. Yhtiön varsinainen Kiina-riippuvuus on vielä näkemättä kunnolla, sillä vuosien 2008–2009 rysäyksessä Kiina jatkoi noin 10 prosentin vuosikasvuaan Yhdysvaltain ja Euroopan syvistä taantumista huolimatta. Riskitön kohde tämä ei siis suinkaan ole, vaikka historiallisesti yhtiön tulos ei ole notkahtanut kuin nimellisesti taantumien aikaan.

Henkilökohtaisesti en näe United Technologiesin pitkän tähtäimen kasvukuvan muuttuneen viime aikojen turbulenssissa. Markkinoilla koittaa varsin harvoin ajankohtia, jolloin laatuliiketoiminta hinnoitellaan maltillisesti. Tämän näimme muutama viikko sitten Koneen ja Wärtsilän osakkeiden alkusyksyn kuopissa.

Nyt näemme mielestäni vastaavanlaisen United Technologiesin kohdalla Yhdysvalloissa. Uskon, että riittävän pitkällä horisontilla tarkasteltuna nykyhinta edustaa mallia “kasvua kohtuuhintaan”.

Täysin kestävää kilpailuetua ei ole millään yhtiöllä markkinataloudessa, mutta United Technologiesin kohdalla esimerkiksi tutkimus- ja tuotekehityspanostukset ovat globaalissa mittakaavassa uniikit. Yhtiö käyttää vuositasolla niihin jopa 5 miljardia dollaria. Vertailun vuoksi Helsingin pörssissä noteeratun Koneen liikevaihto on noin 8 miljardia dollaria. Siitä on vielä pitkä matka samaan kehitysbudjettiin, joskin Kone voi fokusoida sen ainoastaan Otista vastaan, siinä missä United Technologies kehittää paljon muutakin liiketoimintaa.

SIJOITUSKIRJAT OVAT NYT ALENNUKSESSA (hinnat sis. postituksen ja ALV:n):

Hyvästä yhtiöstä hyvään sijoitukseen 14,90 euroa (norm. 19,90 euroa). 

Hajauta tai hajoa 19,90 euroa (norm. 25,00 euroa).

Molemmat kirjat pakettihintaan 29,90 euroa (norm. 39,90 euroa)

>> Sijoituskirjojen tilauslomakkeelle

Tarjoushinnat koskevat automaattisesti kaikkia uusia tilauksia. Jos haluat signeerauksen tai omistuskirjoituksen, mainitsethan siitä tilauslomakkeen viestikentässä.

Kirjoittaja lähipiireineen ei omista Koneen tai United Technologiesin osakkeita kirjoitushetkellä. Blogi ei sisällä sijoitussuosituksia, eikä kirjoituksen tarkoituksena ole laatia tekstissä mainituista yhtiöistä tai edes niiden osista sijoitusanalyysiä, taikka antaa osakkeesta suositusta tai tavoitehintaa. Kirjoittajaa voi seurata myös Twitterissä (@JukkaOksaharju).

Photo credit: Thomas Hawk / Foter / CC BY-NC

Etkö ole vielä Nordnetin asiakas? Tule asiakkaaksi tästä.

Alla olevassa kommenttikentässä voit kommentoida tämän blogikirjoituksen sisältöä ja lukea muiden jättämiä kommentteja. Kommenttien sisältö ei edusta Nordnetin mielipidettä. Nordnet ei tarkista kommentteja ennen niiden julkaisemista, mutta poistamme epäasialliset kommentit, jos sellaisia esiintyy.
Jos haluat tietää lisää siitä, miten Nordnet käsittelee henkilötietojasi, klikkaa tästä.

guest
1 Kommentti
vanhin
uusin tykätyin
Inline-palaute
Näytä kaikki kommentit
Nimetön
Nimetön
13.10.2015 13:52

UTX löytyy osana hyvin hajautettua salkkuani joka löytyy blogistani =)