Laatuyhtiö Henkel valunut ostotasolle

Helsingin pörssistä ei löydy yhtään kosmetiikka-alan yhtiötä. Sen sijaan Saksan ja Ranskan osakemarkkinoilta niitä löytyy useampia. Mainitsin muutama päivä sitten saksalaisen Henkelin blogimerkinnässä globaaleista brändiyhtiöistä. Esittelen tässä merkinnässä yhtiötä tarkemmin, sillä sen osakekurssi on laskenut kuluvan vuoden huipuistaan 20 prosenttia, mikä herättää automaattisesti arvosijoittajan mielenkiinnon, kun kyse on laatuyhtiöstä ja liiketoiminnan ulkoisesta syystä kurssilaskulle.

Kodinhoito- ja kosmetiikkajätti Henkel on siis listattu Saksan osakemarkkinoille. Sen tunnettuihin tavaramerkkeihin kuuluvat muun muassa Schwarzkopf, Dial ja Syoss. Näiden ohella myös Persil ja Loctite lukeutuvat Henkelin vahvaan tuotearsenaaliin.

Henkelin ehdottomana vahvuutena näyttää olevan laaja brändivetoinen kasvustrategia kehittyvillä markkinoilla. Yhtiö harjoittaa tavaramerkkiensä maantieteellistä levikkiä kasvattavaa liiketoimintaa 47 000 työntekijän voimin jo yli 120 eri maassa.

Liiketoiminnoissa Henkelin alkuvuosi 2015 on sujunut mallikelpoisissa merkeissä. Myynti kasvaa parhaillaan kaksinumeroisin kasvuprosentein (13,5 prosenttia) ja liikevoitto on vielä aavistuksen tukevammassa nousussa vuodentakaisesta (14,0 prosentin kasvu). Samoin osakekohtainen tulos kasvaa toistakymmentä prosenttia vuositasolla, ja kasvu on säilynyt voimakkaana myös kehittyvillä markkinoilla, jotka yleisesti ottaen ovat aiheuttaneet markkinoilla päänvaivaa viime aikoina.

Henkel_osake_5v

Henkelin kurssikehitys viimeiset 5 vuotta (EUR per osake)

Vaikka osakekurssin kehityksestä ei voisikaan näin päätellä, vahvisti Henkel puolivuotistuloksensa yhteydessä taloudelliset tavoitteensa kuluvalle tilikaudelle 2015. Ohjeistuksen mukaan osakekohtainen tulos kasvaa noin 10 prosenttia edellisvuodesta, jolloin se oli 4,38 euroa. Yksinkertaisen laskutoimituksen jälkeen Henkelin osakekohtainen tulos noussee tänä vuonna hieman reiluun 4,80 euroon.

Viime aikoina yhtiön osakekurssi on pudonnut noin 100 euron tuntumasta hieman alle 80 euroon. Samalla p/e-kerroin on vajonnut yli 20:n tasosta ”vain” 16,5:een (viime vuoden toteutuneesta osakekohtaisesta tuloksesta laskien 18,1).

Nykyarvostus vastaa karkealla tarkkuudella pörssin keskimääräistä tuloskerrointa, mutta Henkelin kohdalla vain-sana on lainausmerkeissä, koska yhtiökohtainen laatu ylittää selvästi pörssin keskimääräisen tason. Siksi laatuyhtiölle tulisi myös suoda preemio eli lisähinta markkinoiden keskivertoyhtiöön nähden.

Näin on ollut historiallisesti (=ei tae tulevasta), ja tilanne palautunee samalle uralle viimeistään sitten, kun nykyinen markkinahermoilu hieman tasoittuu. Viime aikojen kurssilaskussahan on ollut kyse nimenomaan osakkeelle ”sallittavan” p/e-kertoimen surkastumisesta, koska itse yhtiö ei ole tiedottanut mitään mullistavaa.

Trendinomainen tuloksen kasvattaja

Henkelin osakekohtaisen tuloksen kasvunopeus on ollut 2010-luvulla keskimäärin 11,6 prosenttia vuositasolla. Trendin pääsuunnan ja tasaisen vauhdin jatkuessa nettotulos kaksinkertaistuu keskimäärin seitsemän vuoden välein. Jo toteutunut tuloskasvu on luonnollisesti erittäin hyvä saavutus huomioiden vallitsevat markkinaolosuhteet. Näihin lukeutuvat esimerkiksi euroalueen kohmeinen talous ja eurokriisin eri vaiheet.

Tuloskasvun seurauksena Henkelin osakekurssi on kehittynyt 2010-luvulla hyvin: ennen osinkoja osake on tuottanut 130 prosenttia nykyhetkeen. Seuraavassa kuvassa esitetään Henkelin osakekohtaisen tuloksen mallikelpoinen kasvutrendi 2010-luvulla.

Henkel_osakekohtainen_tulos

Henkelin tulos per osake (EUR) 2010–2014

Henkelin osakekohtainen tulos kasvoi myös viime vuonna, lähes 8 prosenttia vuodesta 2013. Kaikkiaan 2010-luvulla yhtiön tulos osaketta kohden on kohonnut keskimäärin 11,6 prosenttia vuodessa. Tämä on perustunut paitsi myynnin kasvuun, myös liikevoittomarginaalin (voiton osuus myynnistä) kasvuun.

Yhteenvetona Henkelin track recordia voi hyvällä omallatunnolla kuvailla kannattavaksi kasvuksi. Sanapari on toki muodissa yleisesti sijoittajille myytävissä presentaatioissa, mutta tässä tapauksessa sillä on katetta.

Viime vuosien tuloskasvutahdillaan Henkel kaksinkertaistaa osakekohtaisen tuloksensa reilun kuuden vuoden välein. Kaikkiaan pörssin keskimääräiseen tuloskasvutahtiin nähden Henkelin vauhti on ollut noin kaksinkertaista. Tästä johtuen myös markkinoiden keskimääräistä p/e-lukua korkeampi arvostuskerroin olisi perusteltu, koska tunnusluvun jakajassa tulos kasvaa keskimääräistä selvästi nopeammin. Tämä luonnollisesti madaltaa yksittäisen sijoittajan hankintahintaan nähden laskettavaa p/e-lukua (nostaa sen käänteislukua eli tulostuottoa e/p) keskimääräistä nopeammin.

Myös suhteellinen kannattavuus jatkuvassa parannuksessa

Henkelin tapauksessa osakekohtaisen tuloksen kasvu ei pohjaudu ainoastaan myynnin kasvattamiseen, vaan myös liiketoiminnan kustannustehokkuuden eli suhteellisen kannattavuuden parantamiseen.

Seuraava kuva osoittaa yhtiön operatiivisen liikevoittomarginaalin selvän kohennuksen.

Henkel_liikevoittomarginaali

Henkelin liikevoittomarginaali (%) 2010–2014

Henkel on onnistunut kasvattamaan liikevoittonsa suhteellista osuutta liikevaihdosta koko 2010-luvun ajan. Näin tapahtui myös viime vuonna, jonka aikana Henkel kohensi voittomarginaaliaan 0,4 prosenttiyksiköllä. Saavutukseen pääsemistä edesauttoi yhtiön orgaaninen 3,4 prosentin myynnin kasvu, joten marginaalien kestävyys ei nojaa ainoastaan kustannustalkoisiin – mikä on hyvä asia kestävyyden kannalta.

Luonnollisesti pitkässä juoksussa ainoastaan myynnin kasvu voi johtaa kestäviin tulosparannuksiin (ja lähtökohdan mukaan myös voittomarginaalien levenemiseen). Mainittakoon tässä yhteydessä, että myös alkuvuonna 2015 Henkelin liikevoittomarginaali on jatkanut kohentumistaan. Tammi-kesäkuussa se oli jo 16,4 prosenttia, kasvua viime tilikauden keskitasoon nähden 0,6 prosenttiyksikköä.

Omistajan passiiviset tulot vahvassa kasvussa

Erinomainen ja määrätietoinen liiketaloudellinen kehityskulku on johtanut siihen, että Henkel on kyennyt palkitsemaan vuosittain omistajiaan yhä suuremmilla osingoilla. 2010-luvulla yhtiön osakekohtainen osingonjako on pysytellyt tukevasti nousuladulla, mitä havainnollistaa seuraava kuva.

Henkel_osakekohtainen_osinko

Henkelin osinko per osake (EUR) 2010–2014

2010-luvulla Henkel on kasvattanut osakekohtaista osinkoaan keskimäärin 16,1 prosenttia vuodessa. Tahdilla osingonjako kaksinkertaistuu reilun neljän vuoden välein.

Pitkäjänteiselle omistajalle tämä on luonnollisesti merkinnyt passiivisten tulojen jatkuvaa ja merkittävää kasvua. Myös viime vuoden tuloksesta Henkel jakoi kasvavan osingon, ja kasvua kertyi vuoteen 2013 nähden 7,4 prosenttia.

Alhainen osingonjakosuhde vahvistaa osinkojen tulevaa kasvunäkymää

Osingonjaon kasvutrendin kanssa samaan aikaan on huomattava, että Henkelin maksama osakekohtainen osinko edustaa vain 29,9 prosenttia tilikauden nettotuloksesta. Näin ollen voidaan todeta, että valtaosa Henkelin tuloksesta ohjataan liiketoiminnan kehittämiseen. Samalla voidaan sanoa, että yhtiön nykyosinkotaso on hyvässä turvassa, vaikka liiketoiminnan tuloskunto notkahtaisikin hetkellisesti.

Alhaiseen osingonjakosuhteeseen (osingon osuuteen tuloksesta) viitaten Henkel ei siis ole perinteinen osinkokone, vaan vakaasti kasvuun panostava yhtiö. Huomionarvoista ja sijoittajan kannalta erittäin mieluista on, että Henkelin kasvu on osoittautunut 2010-luvun hyvin johdetuksi ja erinomaisen vakaaksi. Toisin sanoen tuloksesta yhtiöön pidätetyillä varoilla on tehty asioita, jotka hyödyttävät omistajia. Ja näkeehän tämän investointitarinan menestyksen myös osakekurssista, joka edellä esitettiin.

Tämän hetken markkinatilanteessa yhteistä kaikille vahvoille kuluttajatuoteyhtiöille – kuten meikkijäteille – on haastavahko osakehinnoittelu, jossa yhtiön tarjoama nykyhetken osinkotuotto on varsin alhainen. Tämä johtuu siitä, että sijoittajat pitävät liiketoimintamallia erittäin vakaana ja sen tulevaisuuden kasvuodotuksia stabiileina. Henkelin kohdalla nykyhetken osinkotuotto on 1,6 prosenttia, koska yhtiö jättää tuloksestaan varoja investointeihin.

On kuitenkin muistettava, että osakkeen pitkän aikavälin kokonaistuotto muodostuu ennustetusta nykyosingosta lisättynä osingonjaon kasvuprosentilla.

Pitkän tähtäimen kasvuajurit kunnossa

Oletukset Henkelin vakaudesta ovat pitkälti perusteltuja, sillä eurooppalainen väestöpyramidi osoittaa ikääntymisen merkkejä, mikä luo ryppyjen syventymisen kautta kasvavat markkinat kilohinnaltaan huimille anti age -tuotteille. Eikä vanheneminen katso suhdannevaihetta – aina vaan syvemmän rypyn ilmestyttyä asiakkaat hakevat kirkkaiden lamppujen alta yhä väkevämpää myrkkyä levitettäväksi.

Kunhan kassaan kertyy riittävästi uutta käteistä, olen Henkelin ostonapilla nykyhinnoin. Korostan kuitenkin, että arvio perustuu omaan tämänhetkiseen käsitykseeni yhtiön laadusta, sen tulevasta kasvusta ja henkilökohtaisesta riskinsietokyvystäni. Jokainen harkitsee luonnollisesti itse kohteen soveltuvuuden salkkuun, ja toivon tämän merkinnän herättävän mielenkiintoa omatoimiseen perehtymiseen.

SIJOITUSKIRJAT OVAT NYT ALENNUKSESSA (hinnat sis. postituksen ja ALV:n):

Hyvästä yhtiöstä hyvään sijoitukseen 14,90 euroa (norm. 19,90 euroa). 

Hajauta tai hajoa 19,90 euroa (norm. 25,00 euroa).

Molemmat kirjat pakettihintaan 29,90 euroa (norm. 39,90 euroa)

>> Sijoituskirjojen tilauslomakkeelle

Tarjoushinnat koskevat automaattisesti kaikkia uusia tilauksia. Jos haluat signeerauksen tai omistuskirjoituksen, mainitsethan siitä tilauslomakkeen viestikentässä.

Kirjoittaja lähipiireineen ei omista Henkelin osakkeita kirjoitushetkellä. Blogi ei sisällä sijoitussuosituksia, eikä kirjoituksen tarkoituksena ole laatia tekstissä mainituista yhtiöistä tai edes niiden osista sijoitusanalyysiä, taikka antaa osakkeesta suositusta tai tavoitehintaa. Kirjoittajaa voi seurata myös Twitterissä (@JukkaOksaharju).

Photo credit: thor_mark / Foter / CC BY-NC-SA

Jukka Oksaharju
Jukka Oksaharju
Osakestrategi, Nordnet Suomi

Etkö ole vielä Nordnetin asiakas? Tule asiakkaaksi tästä.

Alla olevassa kommenttikentässä voit kommentoida tämän blogikirjoituksen sisältöä ja lukea muiden jättämiä kommentteja. Kommenttien sisältö ei edusta Nordnetin mielipidettä. Nordnet ei tarkista kommentteja ennen niiden julkaisemista, mutta poistamme epäasialliset kommentit, jos sellaisia esiintyy.
Jos haluat tietää lisää siitä, miten Nordnet käsittelee henkilötietojasi, klikkaa tästä.

guest
6 Kommentti
vanhin
uusin tykätyin
Inline-palaute
Näytä kaikki kommentit
Nimetön
Nimetön
07.10.2015 02:30

Jäikö jotain mainitsematta? Näin nopealla tarkastelulla,miksi viimeisen n. 6kk aikana konsensuksen tavoitehinta on ollut laskussa? Yhtiö on verrokkeihin nähden vähintäänkin lievästi ylihinnoiteltu. Vapaa kassavirta on ollut laskussa. Miten käypä hinta arvioidaan jos edellä mainituilla ei ole merkitystä? Historian perusteellako?

Nimetön
Nimetön
07.10.2015 09:50

Saksaan sijoittavan kannattaa jälleen kerran muistaa verotusasiat, eli osinkoveroja pitää periä takaisin ellei sitten halua maksaa reippaasti ylimääräisiä veroja. Ainakaan itsellä ei ole mitään kiinnostusta ruveta moiseen paperisotaan eli joudun suosiolla skippaamaan saksalaiset osakkeet.

https://www.nordnet.fi/blogi/saksalaiset-lahdeverot-takaisin-parempi-mieli-johdatus-lomakkeisiin-2/08/01/2013/

Nimetön
Nimetön
Vastaa  Nimetön
07.10.2015 10:15

Suomi ei vastaavaa veroa peri ulkomaalaisilta sijoittajilta. No, maamme onkin rikas.

Nimetön
Nimetön
Vastaa  Nimetön
08.10.2015 03:27

Voisiko valtionjohto tehdä jotakin, että verosopimuksia rikkovat EU maat saataisiin noudattamaan sopimuksia? Voisiko joku EU tuomioistuin saada Saksan ja Ranskan kaltaiset sopimus rikkurit kuriin?

Nimetön
Nimetön
07.10.2015 17:52

Goodwillia 50% taseen arvosta. Henkel on tyypillinen kasvun ostaja.

Nimetön
Nimetön
10.10.2015 10:38

Kumpi kannattaa, HEN3 vai tavallinen? Hintaero on melkoinen, eli halvempi parempi?