Kuinka paljon hyvää osakekursseihin on jo ladattu?

Tuloskausi on käytännössä jo ohitse, joten sijoittajalle tarjoutuu mahdollisuus laskea salkkuyhtiöidensä ja potentiaalisten ostokohteidensa tunnuslukuja tuoreimmilla mahdollisilla luvuilla. Tunnuslukujen analyysi on erinomaisen tärkeää, koska se auttaa sijoittajaa selvittämään, onko hyvä yhtiö myös hyvä sijoitus vallitsevalla arvostustasolla. Tulosraporttihan kertoo suoraan vain yhtiön laadusta, ei vielä sijoituksen mielekkyydestä – jotta sijoittaja saa sen selville, on laskettava tunnuslukuja, jotka yhdistävät yhtiökohtaiset realiteetit ja osakekurssin. Tarkastelen tässä merkinnässä lyhyesti yksinkertaisia tapoja selvittää osakkeen markkinahinnoitteluun jo sisään ladattuja odotuksia.

Kuten sijoittajat oppivat viimeistään it-huumassa, vaikuttaa yhtiöön ja sen osakkeeseen kohdistuvien odotusten sekä toteuman välinen poikkeama sijoitustuottoon. Toisin sanoen hyvä yhtiö ei ole aina synonyymi hyvälle sijoitukselle.

Yksittäisen osakesijoituksen kokonaistuotto (pääomavoitot + osingot) muodostuu paitsi yhtiön tosiasiallisesta menestyksestä kilpailullisilla markkinoilla, myös yhtiön kasvun ja kannattavuuden toteumasta suhteessa niihin oletuksiin, joita muut sijoittajat olivat hinnoitelleet osakkeeseen sillä hetkellä, kun yksittäinen sijoittaja osti osakkeensa.

Edeltävän huomioiden on elintärkeää, että sijoittaja hyödyntää sijoitustoiminnassaan laskukaavoja, jotka suhteuttavat yhtiökohtaisen laadun ja osakkeen arvostustasoa koskevan hinnoittelun.

Kuten jo todettua, hyvä yhtiö ei ole automaattisesti hyvä sijoitus. Lähtökohdan johdosta sijoittajan tulee hallita osakeanalyysin perusteet ja tunnistaa eri tunnuslukujen saamista arvoista ne oletukset, joita yhtiön myynnin ja tuloksen kasvuun on kulloinkin ladattu. Osaketta kannattaa luonnollisesti ostaa mieluiten silloin, kun arvostuskertoimet ovat alhaiset ja myydä silloin, kun ne ovat korkeat.

Arvostustasolla tarkoitan tässä yhteydessä esimerkiksi sitä, kuinka monta kertaa vuotuisen myyntinsä tai tuloksensa verran yhtiö maksaa. Arvostustason kehitys voi olla tilanteesta riippuen täysin eri asia kuin osakkeen kurssikäyrän kehitys. Edeltävä lause on syytä sisäistää. Osakekurssin grafiikka kertoo vain sen, miten yhtiön osakekannan hinta on kehittynyt. Arvostustason kehityskaari kertoo sen, haluavatko sijoittajat maksaa aiempaa enemmän vai vähemmän yhtiön vuosituloksesta ja -myynnistä.

Osakekurssi voi siis myös nousta, vaikka yhtiön arvostustaso laskisi. Tämä on mahdollista silloin, kun osakekurssi kohoaa, mutta prosentuaalisesti vähemmän kuin yhtiön tuloskunta kohenee samanaikaisesti.

Osakkeen hintatason analyysi suoritetaan pääasiassa osakekohtaisten tunnuslukujen kautta. Ainakin teoriassa osakesijoittajien kollektiivinen vaatimus vuosituotolle on noin 10 prosenttia. Kun omistajien tuottovaatimus tiedetään tai ainakin oletetaan sovituksi kollektiivisella tasolla, on mahdollista laskea kulloinkin vallitsevista osakekohtaisista tunnusluvuista odotusarvot yhtiökohtaiselle suorituskyvylle.

Menetelmä perustuu siihen, että osakkeenomistajan tuotto-odotus realisoituu yhtiön liiketoiminnan generoiman tuloksen muodossa. Nyt siis puhutaan arjessa syntyvästä nettotuloksesta, ei osakekurssin poukkoilusta tilikauden aikana.

Jos tarkasteluhetken tulostuotto (E/P) on alhainen, on tulevaisuuden kasvuodotus tuloksen suhteen suuri. Vaihtoehtoisesti yhtiön kannattavuus voi olla hyvin vakaa, minkä vuoksi sijoittajat ovat valmiita tyytymään matalampaan, mutta melko varmaan tuotto-odotukseen, kenties vivuttaen omalla pääomalleen tavoiteltavia tuottoja velkarahan turvin. Allekirjoittanut on harjoittanut tätä muutaman kerran, ja kokemukset ovat keskimäärin varsin hyviä.

Jos tulostuotto kuitenkin ylittää 10 prosenttia, se ei heijasta juurikaan tulokseen ladattuja kasvunäkymiä, vaan sijoittajan kannalta lopputulos olisi varsin hyvä myös nykytuloksen säilyessä.

Mainittakoon tarkennuksena, että tulostuotto on tuloskertoimen eli P/E-luvun käänteisluku. Siinä missä P/E-luku kertoo, kuinka monta vuotta yhtiöllä kestää ansaita osakkeensa nykyhinta takaisin vakaan nettotuloksen muodossa, kertoo tulostuotto vuotuisen nettotuloksen tuottaman prosenttituoton osakkeen nykyhinnalle. Se on karkealla kaavalla myös osinkotuotto, jos yhtiö jakaisi koko tuloksensa ulos.

Tulostuoton (E/P) laskentatausta voidaan esittää seuraavasti:

E/P = [1 / (P/E)]
E/P = [ROE / (P/BV)]
E/P = [Nettotulos-% / (P/S)]

Kuten edellä olevista keskenään vaihtoehtoisista kaavoista voidaan havaita, saadaan yhtiökohtaiset odotukset kartoitettua erilaisilla tavoilla. E/P merkitsee kaavoissa tulostuottoa, jonka paikalle on sijoitettava kussakin tapauksessa osakesijoittajan yllä kuvattu tuottovaatimus tai yksilöllinen tavoitetaso. Loppu on tämän jälkeen kaavojen mekaanista soveltamista.

Osakehinnoittelun asettuessa P/BV-tasolle 1, odottavat sijoittajat pörssiyhtiöltä 10 prosentin oman pääoman tuoton eli ROE:n tasoa. Jos osakkeen P/BV-luku jää alle yhden, odottavat sijoittajat yhtiöltä alle 10 prosentin ROE-toteumaa. Samalla logiikalla osakkeen P/BV-arvon kohoaminen merkitsee, että sijoittajat ovat ladanneet yhtiön kannattavuutta kohtaan selvästi kaksinumeroisia keskimääräisiä ROE-odotuksia.

Jos osakkeen hinta suhteessa osakekohtaiseen liikevaihtoon (P/S) on yksi, on yhtiölle ladattu 10 prosentin vaatimus nettotulosmarginaalista. Osakkeenomistajalle riittää sen sijaan yhtiöstä saatava 5 prosentin nettotulosmarginaali, jos osakkeen P/S-arvo on sijoitushetkellä 0,5. Vastaavasti osakkeen P/S-luvun kohotessa päälle yhden, on yhtiön nettotulosmarginaalia kohtaan asetettu yli 10 prosentin vaatimus.

Lukuisten esimerkkien jälkeen keskeinen havainto voidaan tiivistää: yksittäisen sijoittajan tuotto riippuu pitkälti osakkeen hankintahetken arvostustasosta.

Yhtiö on tasan niin hyvä kuin se on, ja yhtiö itse generoi yritystoiminnassaan olevalle varallisuudelle juuri sellaisen tuoton kuin se generoi. Tämä käy ilmi osavuosikatsauksista ja tilinpäätöstiedotteista – niistä ilmenee yhtiön laatu. Sijoittajien välillä tuottoerot riippuvat keskeisimmin siitä, millaisin arvostustasoin he hankkivat osuutensa laatuyhtiöstä. Tässä oletetaan mekaanisesti, että kukaan ei sijoita velkavipua hyödyntäen, mikä muuttaisi sijoittajien välisiä eroja omalle pääomalle saatavissa tuotoissa.

Kun sijoittaja on saanut selville, mitä markkinoilla on jo yhtiötä kohtaan hinnoiteltu, tulee hänen tehdä omat johtopäätöksensä toimeksiantojen osalta vertaamalla omaa näkemystään markkinoiden näkemykseen. Jos sijoittaja uskoo yhtiön olevan tulevaisuudessa kannattavampi kuin markkinoilla luullaan, on oston paikka käsillä. Asian kääntäen käsillä olisi tietysti myyntihetki.

Tässä merkinnässä lyhyesti kuvattujen tunnuslukujen tulkinnan pääsäännöt voidaan esittää seuraavasti:

a) Mitä korkeampi P/BV-luku, sitä korkeampaa ROE:a yhtiöltä odotetaan
b) Mitä korkeampi P/E-luku, sitä vauhdikkaampaa tuloskasvua yhtiöltä odotetaan
c) Mitä korkeampi P/S-luku, sitä kannattavampaa yhtiön toiminnan ennustetaan olevan
d) Mitä korkeampi osakkeen efektiivinen osinkotuotto, sitä vähemmän yhtiölle on ladattu tuloskasvupaineita

Kun salkkusi todennäköisesti kehittyi positiivisesti viime vuonna, halventuivatko omistuksesi kuitenkin arvostustasolla mitattuna, kun ottaa huomioon yhtiöiden tosiasiallisen kehityskaaren tilinpäätösten valossa?

Kirjoittajan sijoituskirjoja Hyvästä yhtiöstä hyvään sijoitukseen (2012, 233 s.) ja Hajauta tai hajoa (2013, 311 s.) voi tilata signeerattuna ja/tai omistuskirjoituksella.

https://www.nordnet.fi/palvelut-ja-tuotteet/sijoittamisen-tukena/sijoituskirja.html

Blogi ei sisällä sijoitussuosituksia, eikä kirjoituksen tarkoituksena ole laatia tekstissä mainituista yhtiöistä tai edes niiden osista sijoitusanalyysiä, taikka antaa osakkeesta suositusta tai tavoitehintaa. Kirjoittajaa voi seurata myös Twitterissä (@JukkaOksaharju).

Photo credit: JD Hancock / Foter / CC BY

Etkö ole vielä Nordnetin asiakas? Tule asiakkaaksi tästä.

Alla olevassa kommenttikentässä voit kommentoida tämän blogikirjoituksen sisältöä ja lukea muiden jättämiä kommentteja. Kommenttien sisältö ei edusta Nordnetin mielipidettä. Nordnet ei tarkista kommentteja ennen niiden julkaisemista, mutta poistamme epäasialliset kommentit, jos sellaisia esiintyy.
Jos haluat tietää lisää siitä, miten Nordnet käsittelee henkilötietojasi, klikkaa tästä.

guest
0 Kommentti
Inline-palaute
Näytä kaikki kommentit