Kampanjayhtiö: Adidas

Urheiluvaatteisiin ja välineisiin fokusoitunut Adidas tavoittelee urheiluteollisuudessa johtavaa markkina-asemaa globaalisti. Yhtiön tavoitteena on yhdistää tavoitteellinen urheilu, liikuntaharrastus ja terveellinen elämäntyyli yhdeksi kategoriaksi, joka on kaupallistettavissa eli muutettavissa rahaksi. Esittelen Adidaksen tässä merkinnässä yritysesittelyn tasolla. Yhtiön osake on merkinnän julkaisuhetkellä mukana Nordnetin ulkomaisten osakkeiden kaupankäyntikampanjassa.

Adidas on jo tänään yksi maailman johtavista urheiluvälineiden valmistajista. Yhtiö on valinnut selkeät kohdemarkkinat maantieteellisesti ja tuoteryhmittäin. Riskienhallinnan näkökulmasta Adidas on hajauttanut liiketoimintansa useiden eri tuotemerkkien varaan. Näistä tunnetuimpia ovat pääbrändi Adidaksen ohella Reebok ja Taylor Made. Osin erilaisten tavaramerkkien markkinoiminen merkitsee myös sitä, että kuluttajatuoteyhtiö tavoittaa maksimaalisen määrän potentiaalisia asiakkaita erilaisine tarpeineen ja preferensseineen.

Adidas on julkisesti viestinyt pyrkivänsä erottautumaan kilpailijoistaan tuotteiden innovatiivisuudella ja muotoilulla. Ensin mainittua tekijää voidaan pitää korulauseena jota muutkin alan toimijat harjoittavat, mutta muotoilun osalta Adidaksen on mahdollista erilaistua esimerkiksi omilla raidoillaan.

Julkilausuttuihin tavoitteisiin kuuluu Adidaksella myös yrityskulttuurin vaaliminen ja liiketoiminnan harjoittaminen sosiaalisesti ja ympäristöllisesti kestävällä tavalla. Nämä ovat ymmärrettäviä elementtejä paitsi arkisessa liiketoiminnan harjoittamisessa, myös yrityskuvan luomisessa. Erityisesti kuluttajaliiketoiminnassa yleinen mielikuva yhtiön vastuullisuudesta lienee merkitykseltään kohoavalla trendillä, ja useat asiakkaat äänestävät ostoksissaan jo tänä päivänä lompakollaan.

Viime kädessä kaikki Adidaksen tavoitteet tähtäävät tietenkin osakkeenomistajille luotavaan taloudelliseen lisäarvoon. Yhtiön tarjoaman sijoittajainformaation mukaan sen kaikki avainbrändit omaavat vahvat kasvunäkymät sekä keskipitkällä että pitkällä aikavälillä. Keskipitkäksi voitaneen ymmärtää 3–5 vuotta ja pitkäksi tätä kauemmas ulottuvat aikahorisontit.

Tuloskehitys

Kuluttajatuoteliiketoiminnoissa laatuyhtiöllä on usein suhdannesyklin yli luonteeltaan vakaa liiketoiminnan kassavirta, ja näin on myös Adidaksen kohdalla. Kassavirta turvaa kohdistetut investoinnit kasvuun kaikissa suhdannevaiheissa, mahdollistaen samalla myös tasaisen ja pitkällä aikavälillä trendinomaisesti kasvavan osakekohtaisen voitonjaon. Adidaksen tapauksessa investoinneista merkittävä osa kohdistuu brändien luomiseen ja niiden vahvistamiseen markkinoinnin keinoin. Kaiken kaikkiaan Adidas on linjannut, että se tavoittelee toimialan keskiarvoa parempaa osakekurssin kehitystä ja osingonjaon kasvu-uraa.

Vuoden 2013 viimeisellä neljänneksellä Adidas-konsernin myynti kasvoi 12 prosenttia vertailukelpoisin valuuttakurssein suhteessa edellisvuoden vastaavaan ajankohtaan. Nyt saavutettu myyntitaso vastaa yhtiön liiketoimintahistoriassa kaikkien aikojen ennätystä. Tilinpäätöstiedotteen mukaan kasvukehitystä oli kaikissa konsernin tavaramerkeissä ja kaikilla yhtiön strategisesti tärkeillä maantieteellisillä markkina-alueilla. Jalkapalloon liittyvien tuoteryhmien myynti kasvoi loka-joulukuussa 2013 jopa 35 prosenttia edellisvuoteen nähden FIFA World Cup -malliston ennakkotoimitusten johdosta.

Maantieteellisessä tarkastelussa on nostettava esiin, että vertailukelpoisin valuutoin mitattuna Adidas-konsernin myynti kasvoi Kiinassa koko vuonna 2013 vauhdikkaat 7 prosenttia, muilla Aasian markkinoilla 5 prosenttia ja Pohjois-Amerikassakin 2 prosenttia. Euroopassa myynti laski koko vuoden aikana hieman, mutta kasvoi kuitenkin loka-joulukuussa 3 prosenttia. Trendi on siis kääntymässä parempaan päin myös yhtiön haastavimmilla maantieteellisillä markkina-alueilla.

Adidas-konserni listaa itse avainbrändinsä seuraavan jaottelun mukaan:

Adidas-brändi

adidasbrändi

Adidas-tavaramerkin myynti (mEUR)

Reebok

reebokbrändi

Reebok-tavaramerkin myynti (mEUR)

Reebok-CCM

reebokccm

 

Reebok-CCM -tavaramerkin myynti (mEUR)

Rockport

rockport myynti

Rockport-tavaramerkin myynti (mEUR)

TaylorMade

Taylormade myynti

Taylor Made -tavaramerkin myynti (mEUR)

Adidas on integroinut kaikkien tavaramerkkiensä kehitykseen erillisen yksikköön, joka vastaa konsernin markkinointitoiminnoista globaalisti. Usean brändin portfoliolla Adidas pyrkii kasvattamaan kokonaismarkkinaosuuttaan urheiluteollisuudessa ja hyödyntämään mahdollisia synergioita muun muassa tavarantoimituksissa ja tuotekehityksessä.

Toistaiseksi Adidas-konsernin strategia on toiminut varsin hyvin, mistä osoituksena yhtiön liikevaihto on kasvanut vuodesta 2009 vuoteen 2013 kokonaiset 40 prosenttia.

adidaskonsernimyynti

Adidas-konsernin myynti (mEUR)

adidas konserni tulos

Adidas-konsernin operatiivinen voitto (mEUR)

Viime vuosina Adidas-konsernin operatiivinen voitto on kasvanut poikkeuksetta joka vuonna edellisvuoteen nähden. Vuoden 2013 operatiivinen voitto oli jopa 2,5-kertainen suhteessa vuonna 2009 saavutettuun.

Tulevaisuus

Syksyllä 2010 Adidas-konserni kertoi tavoitteekseen kasvattaa myyntiään vähintään 17,5 miljardiin euroon viimeistään vuoden 2015 loppuun mennessä. Tavoitteen saavuttaminen merkitsisi selvästi toimialan keskiarvoa nopeampaa kasvua, ja erityisen vahvaa kasvua sekä kuluvalle tilikaudelle 2014 että seuraavalle tilikaudelle 2015. Adidas myös tavoittelee ensi vuoden loppuun mennessä 1,8 miljardin euron operatiivista voittoa, mikä olisi hieman yli 40 prosenttia viime vuonna saavutettua tasoa korkeampi.

Vuonna 2010 Adidas ennakoi operatiivisen voittomarginaalinsa kohoavan 11 prosentin tasolle vuoden 2015 loppuun mennessä.  Viime vuonna saavutettu taso oli 8,7 prosenttia.

adidasvoittomargin

Adidas-konsernin operatiivinen voittomarginaali (%)

Tavoitteita voidaan pitää haastavina saavuttaa, mutta kuitenkin mahdollisuuksien rajoissa olevina tavoitetasoina. Tätä mieltä on myös Adidaksen johto, joka myönsi joulukuussa 2013, että tavoitteet ovat alun perin ennakoitua haasteellisempia mutta edelleen toteutettavissa.

Osingot

Pitkän tähtäimen sijoittajan näkökulmasta on olennaista tarkastella osinkovirtaa, joka on salkun ainoa tulovirta ennen osakkeiden mahdollista myyntihetkeä. Adidas on kyennyt maksamaan trendinomaisesti kasvavaa osakekohtaista osinkoa vuodesta 2005 lähtien. Ainoastaan finanssikriisin synkkyyden keskellä, vuonna 2009, yhtiö laski osakekohtaista voitonjakoaan suhteessa vuotta aiempaan. Viime vuodelta ehdotettu osinko on yli 4,5-kertainen suhteessa vuodelta 2005 maksettuun. Adidaksen osingosta päättävä yhtiökokous järjestetään tänä keväänä 8. toukokuuta.

addudivi

Adidas-konsernin osakekohtainen osinko (EUR)

On mahdollista todeta, että Adidaksen voitonjako on kestävällä pohjalla, sillä osinko on edustanut viimeisten viiden vuoden aikana tuloksesta korkeimmillaankin vain 37,4 prosenttia. Yhtiön maksama osinko vuodelta 2010 oli vain 29,5 prosenttia vuosituloksesta.

Viime vuosina Adidaksen osakemäärä on säilynyt muuttumattomana. Samaan aikaan yhtiön taseen oma pääoma on kasvanut vuoden 2009 tasosta (3,8 miljardia euroa) viime vuoden lopun 5,5 miljardin euron tasolle, joten yhtiön osakekohtainen nettovarallisuus on kasvanut merkittävästi. Adidas on myös kyennyt kohentamaan oman pääomansa tuottoa vuonna 2009 saavutetulta 6,5 prosentin tasolta viime vuonna generoidulle, hyvälle 14,3 prosentin tuottotasolle.

Vuonna 2013 Adidas teki osakekohtaista tulosta 4,01 euroa. Siihen suhteutettuna yhtiön P/E-luku on nykyisellä, noin 77 euron osakekurssilla tasolla 19. Arvostuskerroin olettaa tuloskasvun jatkuvan, mutta Adidaksella on osoittaa oletuksen taustalle myös saavutuksia – yhtiön osakekohtainen tulos oli vuonna 2009 alle kolmanneksen nykyisestä, eli 1,25 euroa osakkeelta. Ensi vuodelle konsensus odottaa Adidakselle selvää tuloskasvua, joka pudottaisi osakkeen nykyhintaan lasketun P/E-luvun noin 17,5:n tasolle.

Adidaksen osakekannan markkina-arvo on tällä hetkellä hieman yli yhtiön myynnin, eli noin 16,2 miljardia euroa. Markkina-arvon ja myynnin suhteuttava P/S-luku on näin ollen tasolla 1,1. Tämän hetken osinkotuottoa Adidas maksaa 2 prosenttia suhteessa nykykurssiinsa, mutta tuloskasvumahdollisuuksien myötä osinkovirralla on selvät kasvuedellytykset.

**

Lähestyvät jalkapallon maailmanmestaruuskilpailut tuovat piristystä ja uuden kasvuvaihteen Brasilian talouteen. Sponsoreille kisat takaavat globaalin näkyvyyden. 5.–30.5.2014 voit sijoittaa valittuihin osakkeisiin ja ETF:iin alennetuin kuluin.

>> Siirry tästä Nordnetin kampanjasivuille

Kirjoittajan sijoituskirjoja Hyvästä yhtiöstä hyvään sijoitukseen (2012, 233 s.) ja Hajauta tai hajoa (2013, 311 s.) voi tilata signeerattuna ja/tai omistuskirjoituksella.

https://www.nordnet.fi/palvelut-ja-tuotteet/sijoittamisen-tukena/sijoituskirja.html

Kirjoittaja lähipiireineen ei omista kampanjan kohteena olevia yhtiöitä kirjoitushetkellä. Blogi sisältää markkinointiviestin, mutta se ei sisällä sijoitussuosituksia, eikä kirjoituksen tarkoituksena ole laatia tekstissä mainituista yhtiöistä tai edes niiden osista sijoitusanalyysiä, taikka antaa osakkeesta suositusta tai tavoitehintaa. Kirjoittajaa voi seurata myös Twitterissä (@JukkaOksaharju).

Etkö ole vielä Nordnetin asiakas? Tule asiakkaaksi tästä.

Alla olevassa kommenttikentässä voit kommentoida tämän blogikirjoituksen sisältöä ja lukea muiden jättämiä kommentteja. Kommenttien sisältö ei edusta Nordnetin mielipidettä. Nordnet ei tarkista kommentteja ennen niiden julkaisemista, mutta poistamme epäasialliset kommentit, jos sellaisia esiintyy.
Jos haluat tietää lisää siitä, miten Nordnet käsittelee henkilötietojasi, klikkaa tästä.

guest
0 Kommentti
Inline-palaute
Näytä kaikki kommentit