Herlinit kiihdyttävät sisäpiiriläisten netto-ostoja, useassa suuryhtiössä myyntipainetta yritysjohdon toimesta

Helsingin pörssin painorajoitettu yleisindeksi on noussut tänä vuonna +25,4 %. Useiden suuryhtiöiden osakekurssit ovat kohonneet tätäkin vauhdikkaammin. Selvitin Helsingin pörssissä viime aikoina parhaiten tuottaneiden suuryhtiöiden johtoryhmien ja hallitusten sijoituskäyttäytymistä johtamansa yhtiön osakkeiden suhteen. Tarkastelen tässä merkinnässä, kokevatko yhtiöiden liiketoimintaa aitiopaikalta seuraavat henkilöt osakkeiden arvostustasot alkuvuoden nousun jälkeen jo liian haastavina.

Lähtökohtana tämänkertaiselle yksinkertaistetulle tarkastelulle on, että yritysjohto tietää lähtökohtaisesti parhaiten johtamansa yhtiön nykytilasta ja tulevaisuuden mahdollisuuksista. Näin ollen piensijoittajalla on kohtuullinen mahdollisuus saada hienoisia viitteitä yritysjohdon tuntemuksista osakkeen arvostustasosta tutustumalla siihen, miten yritysjohto käy kauppaa omistamillaan osakkeilla. Tarkastelussa sovelletaan luonnollisena olettamana, että yhtiön toimiva johto ei kuitenkaan käytä hyväkseen sisäpiirintietoa.

Rajasin merkinnän tarkasteluun Helsingin pörssistä 10 tämän vuoden aikana toistaiseksi parhaiten tuottanutta suuryhtiötä ilman osinkoja ja Nokiaa. Eliminoin tarkastelusta monimuotoiset yritysjohdoille laaditut palkitsemisjärjestelmät, jotka sisältävät osakepohjaisia kannustimia. Näin toimimalla pyrin hahmottamaan rajatun kuvan siitä, miten yritysjohto on käynyt henkilökohtaista osakekauppaansa valitulla ajanjaksolla ottaen mahdollisesti näkemystä täysin omatoimisesti. Osakekauppaan liittyvän kohdistamisen vuoksi myös yritysjohdon optiokaupat – lähinnä myynnit – rajautuvat tarkastelusta pois.

Vuoden 2013 aikana Helsingin pörssin 10 parhaiten noussutta osaketta suuryhtiöiden kategoriassa ovat tähän päivään mennessä seuraavat:

Neste Oil (+47,9 %)
Huhtamäki (+43,0 %)
UPM-Kymmene (+42,0 %)
Sampo (+40,2 %)
Stora Enso (+36,3 %)
Cargotec (+28,9 %)
Amer Sports (28,7 %)
Nordea (+25,7 %)
Nokian Renkaat (+24,2 %)
Kone (+22,9 %)

Edellä listatut tuotot ovat tarkastelun yksinkertaistamiseksi ilman osinkoja laskettuja. On aiheellista todeta, että kuluvan kalenterivuoden tähtiosake Nokia ei sisälly tarkasteluun. Mainittakoon silti, että yhtiön osake on tuottanut vuonna 2013 Helsingin pörssin suurten yhtiöiden kategoriassa selvästi parhaiten (+101,5 %).

Tarkasteltavissa kohdeyhtiöissä olen laskenut yritysjohdon netto-ostot laskemalla yhteen yksittäisten sisäpiirirekisteriin johtoryhmä- tai hallitusstatuksen vuoksi kuuluvien henkilöiden osakeostot ja -myynnit johtamassaan yhtiössä.

Edellä listattujen yhtiöiden sisäpiiriläisten netto-ostot ovat toteutuneet tänä vuonna seuraavasti:

Neste Oil (nettomyynnit yht. 2 021 osaketta; 1 sisäpiiriläinen ostanut, 1 myynyt)
Huhtamäki (nettomyynnit yht. 20 000 osaketta; 1 sisäpiiriläinen myynyt)
UPM-Kymmene (nettomyynnit yht. 34 060 osaketta; 3 sisäpiiriläistä myynyt)
Sampo (netto-ostot yht. 7 134 osaketta; 1 sisäpiiriläinen ostanut, 3 myynyt)
Stora Enso (nettomyynnit yht. 2 300 osaketta; 1 sisäpiiriläinen ostanut, 1 myynyt)
Cargotec (netto-ostot yht. 248 704 osaketta; 5 sisäpiiriläistä ostanut)
Amer Sports (nettomyynnit yht. 21 994 osaketta; 3 sisäpiiriläistä myynyt)
Nordea (nettomyynnit yht. 1 777 253 osaketta; 5 sisäpiiriläistä ostanut, 31 myynyt)
Nokian Renkaat (netto-ostot yht. 786 osaketta; 1 sisäpiiriläinen ostanut, 1 myynyt)
Kone (netto-ostot yht. 1 486 810 osaketta; 6 sisäpiiriläistä ostanut, 7 myynyt)

Netto-ostoja on havaittavissa kymmenen kärjen osalta neljässä yhtiössä, ja puolestaan nettomyyntejä kuudessa yhtiössä. Neste Oilin osalta mainittakoon, että ainoa osakemyynti on tapahtunut kuluvan marraskuun aikana. Huhtamäen osalta on syytä korostaa, että yritysjohto on merkinnyt optio-oikeuksilla tarkastelukauden aikana yhteensä 92 000 osaketta kahden henkilön toimesta, mikä kääntää kokonaiskuvan positiiviseksi yhtiön osalta.

UPM-Kymmenen kohdalla merkittävin kaupankäyntiaktiviteetti kohdistuu yritysjohdon optio-oikeuksien myynteihin. Näitä on ilmennyt laajalla rintamalla koko johtoryhmässä pitkin kuluvaa kalenterivuotta. Huomionarvoista on, että yksikään UPM:n sisäpiiriläinen ei ole netto-ostanut johtamansa yhtiön osakkeita tänä vuonna. Saman toimialan verrokkiyhtiö Stora Ensolla johdon kaupankäynti on ollut todella rauhallista, sillä netto-ostajia ja nettomyyjiä on kumpiakin vain yksi henkilö.

Sammon osakkeilla johdon kaupankäynti on ollut vaimeaa. Suurin osa yritysjohdosta on saanut hieman lisää osakkeita kappalemääräisesti palkitsemisjärjestelmän kautta kuluvan vuoden aikana. Vaikka netto-ostot ovat Sammon yritysjohdossa kappalemääräisesti plussalla kokonaisuuden osalta, on kuitenkin henkilöiden lukumäärällä mitattuna osakkeidensa myyjiä kolminkertainen määrä suhteessa osakkeiden netto-ostajiin.

Cargotecin yritysjohto on lisännyt kuluvan kalenterivuoden aikana omistustaan yhtiössä reippaalla kädellä. Valtaosasta netto-ostoja vastaa yhtiön suuromistaja Ilkka Herlin. Tosin hänen lisäkseen myös neljä muuta Cargotecin operatiivisen johdon tai hallituksen jäsentä ovat kasvattaneet osakeomistustaan. Huomionarvoista on, että Cargotecin sisäpiiristä kukaan ei ole nettomyynyt osakkeitaan tänä vuonna.

Amer Sportsin osakkeella on käyty kauppaa tänä vuonna lähellä kaikkien aikojen korkeinta kurssitasoa. Tähän yhdistettynä on mielenkiintoista havaita, että yhtiön hallituksen puheenjohtaja Anssi Vanjoki on keventänyt osakeomistustaan yhtiössä tänä vuonna liki 60 % osakkeiden lukumäärällä mitattuna. Hänen lisäkseen myös kaksi muuta sisäpiiriläistä ovat keventäneet positiotaan yhtiössä. On mielenkiintoista, että kukaan Amer Sportsin johdossa ei ole netto-ostanut yhtiötä tänä vuonna. Tosin taustalta on mainittava, että valtaosalla yhtiön sisäpiiriläisistä omistuksessa olevien osakkeiden määrä on kasvanut kuluvan kalenterivuoden aikana osana kompensaatiojärjestelmää.

Pohjoismaiset pankkiosakkeet nousivat merkittävällä tavalla viime talvena, kun sijoittajat huomasivat toimialan osingonmaksupotentiaalin kohentuvan lähiaikoina vakavaraisuussäännösten täytyttyä. Nordean osakkeen arvostustason selvä korjausliike näkyy mielenkiintoisena havaintona pankin sisäpiiriläisten kaupankäynnissä: viimeisten 6 kuukauden aikana vain 1 sisäpiiriläinen on netto-ostanut yhtiön osakkeita, sen sijaan noin 30 on nettomyynyt niitä. Tämä on varsin vavisuttava havainto. Koko kalenterivuoden osalta Nordean sisäpiiristä 5 henkilöä ovat netto-ostaneet pankkia, ja puolestaan 31 ovat nettomyyneet. Ostot painottuvat edellä kuvatusti alkuvuoteen, jolloin kurssi oli merkittävästi nykyistä alhaisemmalla hintatasolla.

Nokian Renkaiden yritysjohdon kaupankäynti keskittyy tänäkin vuonna enimmäkseen optiomyynteihin. Osakkeiden osalta netto-ostajia on havaittavissa 1 koko kalenterivuoden aikana, siinä missä myös nettomyyjiä on vain 1 henkilö. Toisessa menestyvässä kasvuyhtiössä eli Koneessa Antti Herlinin mittavat netto-ostot nostavat Koneen sisäpiirin netto-ostot miltei 100 miljoonaan euroon kuluvalta vuodelta. Näistä Herlin vastaa joko suoraan tai määräysvaltayhteisönsä kautta noin 98,4 %:sta. Kokonaisuutena Koneen sisäpiiristä löytyy mainitun pääomistajan lisäksi 5 muutakin netto-ostajaa, joskin myös 7 kappaletta nettomyyjiä.

Laajassa kuvassa kotimaisten suuryhtiöiden osakkeiden tuntuva kurssinousu on tuonut myyntilaidalle erityisesti Nordean, Amer Sportsin ja UPM-Kymmenen johtajistoa. Sen sijaan Cargotecissa ja Koneessa Herlinit ovat ylläpitäneet mittavia netto-ostoja. Tosin on lisättävä, että Herlinien ohella molemmissa yhtiöissä myös muu yritysjohto on toiminut varsin aktiivisesti ostolaidalla.

Kokonaisuutena kotimaisten suuryhtiöiden yritysjohdot eivät koe nykyisiä arvostustasoja ainakaan erityisen edullisina, sillä henkilöiden lukumäärällä mitattuna netto-ostajia on valikoiduissa yhtiöissä yhteensä vain 20 henkilöä. Myyntilaidalla on puolestaan toiminut nettomääräisesti jopa 51 henkilöä.

Tarkastelun viitekehyksen reunalta on havaittava lopuksi, että yritysjohdon näkemys johtamansa liiketoiminnan arvostustasosta ja sen tulevaisuuden arvioidusta kehityskaaresta välittyy osin myös optio-oikeuksien kaupankäynnin kautta. Kokonaiskuva muuttuu nämä kaupat huomioiden huomattavalla tavalla puhtaasti osakepohjaista tarkastelua pessimistisemmäksi Nokian Renkaissa ja UPM:ssä. Sen sijaan Huhtamäessä kaksi henkilöä on nähnyt viisaimmaksi vaihtaa optio-oikeudet tuntuvaan osakeomistukseen yhtiössä.

Kirjoittajan toisen sijoituskirjan Hajauta tai hajoa (311 s.) myynti on alkanut!

https://www.nordnet.fi/palvelut-ja-tuotteet/sijoittamisen-tukena/sijoituskirja.html

Kirjoittaja lähipiireineen omistaa tekstissä mainituista yhtiöistä Sammon ja merkittävän määrän Nordean osakkeita kirjoitushetkellä. Blogi ei sisällä sijoitussuosituksia, eikä kirjoituksen tarkoituksena ole laatia tekstissä mainituista yhtiöistä tai edes niiden osista sijoitusanalyysiä, taikka antaa osakkeesta suositusta tai tavoitehintaa. Kirjoittajaa voi seurata myös Twitterissä (@JukkaOksaharju). Sisäpiiriläisten netto-ostot on laskettu aikaväliltä 1.1.2013 – 20.11.2013.

Etkö ole vielä Nordnetin asiakas? Tule asiakkaaksi tästä.

Alla olevassa kommenttikentässä voit kommentoida tämän blogikirjoituksen sisältöä ja lukea muiden jättämiä kommentteja. Kommenttien sisältö ei edusta Nordnetin mielipidettä. Nordnet ei tarkista kommentteja ennen niiden julkaisemista, mutta poistamme epäasialliset kommentit, jos sellaisia esiintyy.
Jos haluat tietää lisää siitä, miten Nordnet käsittelee henkilötietojasi, klikkaa tästä.

guest
7 Kommentti
vanhin
uusin tykätyin
Inline-palaute
Näytä kaikki kommentit
Nimetön
Nimetön
21.11.2013 16:48

Mielenkiintoista dataa olet kerännyt.

Olet paljon kirjoitellut Nordeasta ja se taitaakin olla salkussasi hyvällä painolla. Minulla on myös Nordeaa suoraan että välillisesti Sammon kautta. Kiinnitin jo muutama vikko sitten huomiota sisäpiirin myynteihin. Näetkö tässä huolestuttavia piirteitä? Mielestäni tulevaisuus näyttää kuitenkin ihan hyvältä, vakavaraisuusvaatimukset täyttyneet eli osinkoa voidaan kasvattaa halutessa melko roimasti, luottotappiot pienenemässä, korot jo niin alhaalla että korkokatteessa varmaan enemmänkin nousuvaraa kuin laskuvaraa. Ja kaiken lisäksi Nordean osake ei ole mitenkään erityisen korkein arvostuskertoimin hinnoiteltu kun miettii positiivisia katalyyttejä, siinä mielessä ihmettelen sisäpiiriläisten myyntejä, onko kenties jotain erityistä tietoa tulevasta?

Nimetön
Nimetön
25.11.2013 16:57

Ilari: Nordea on ollut salkkuni suurin yksittäinen sijoitus marraskuusta 2011 lähtien. Toki omistan yhtiötä välillisesti myös Sammon kautta. Eivät sisäpiirin myynnit taida olla koskaan mikään positiivinen merkki, mutta uskottelen itselleni, että suurin osa sisäpiiristä myy osakkeitaan huojentuneena tuntuvan kurssinousun jälkeen. En usko, että heistä kovinkaan suuri osa perustaa sijoituspäätöstään tässä yhteydessä tarkkoihin laskelmiin yhtiön valuaatiosta erilaisine tuottovaatimuksineen. Täysin akateemista laskelmaa todennäköisempää on kurssihistoriaan pohjautuva analyysi siitä, että nyt olisi hyvä aika keventää osakekäyrän grafiikan perusteella. Ja pitää aina muistaa, että yritysjohdolla on tavallaan useampi muna samassa korissa, jos he omistavat työnantajansa osakkeita tuntuvalla määrällä. Jos käy oikein huonosti, on vaarana… Lue lisää >>

Nimetön
Nimetön
26.11.2013 02:18

Jukka, kiitos oivasta kirjoituksesta. Ymmärsikö disclaimeristasi oikein, että olet laittanut UPMt ja NREt lihoiksi? 🙂

Nimetön
Nimetön
26.11.2013 11:28

Mika Nuutinen: Aivan oikein. En omista yksilöimiäsi yhtiöitä tällä hetkellä lainkaan. Huomautettakoon, ettei näiden yhtiöiden painoarvo ole ollut yli kahteen vuoteen kovin merkittävä allokaatiossani. Tämä on toki subjektiivinen tulkinta, koska yleensä keskitän selvästi tavanomaista enemmän ja se, mikä on minulle vähän voi olla laajasti yhtiöiden lukumäärällä hajauttavalla paljon. UPM:n painoarvo ei ole ollut koskaan korkea, Nokian Renkaiden oli tuntuva kevääseen 2011 asti.

Nimetön
Nimetön
27.11.2013 11:10

Moi Jukka. Eritäin mielenkiintoinen kirjoitus. Tiedätkö onko maailmalla tehty tutkimusta siitä mitä näistä sisäpiirikaupoista voi päätellä, jos mitään? Arvelisin että on myös rahastoja/ETF:iä jotka perustuvat yritysjohdon kauppojen analyysiin. Tunnetko niitä?

Nimetön
Nimetön
03.12.2013 15:06

Hei Jukka, ehtisitkö kommentoida tuota aiemmin esittämääni kysymystä? Tiedän että olet kiireinen mutta olisi kiinnostavaa kuulla näkemyksesi

Nimetön
Nimetön
04.12.2013 11:48

Herlinit ovat näemmä käyneet kauneus- ja nuorennusleikkauksessa, mikäli kuvaan on uskominen. Ovat pöllineet lookin parilta jenkkistaralta.