Euroopan ETF-rintamalla tapahtuu – joitakin havaintoja EY:n tutkimuksesta

Ernst & Young julkaisi viime viikolla todella mielenkiintoisen European ETFs: the game changer for growth in asset management -raportin Euroopan ETF-markkinoiden nykytilasta ja tulevaisuuden näkymistä. Euroopan ETF-markkinat ovat kasvaneet hieman nytkähdellen viime vuosina ja maailmantalouden epävarmuuksista huolimatta ETF-tuotteet ovat pärjänneet huomattavasti muita sijoitustuotteita paremmin, EY:n Lisa Kealy toteaa raportin esipuheessa. ETF-markkinoiden kasvuun uskovat myös alan suuret toimijat. EY haastatteli raporttia varten vuonna 2012 yli kolmeakymmentä ETF-sijoitusmaailman edustajaa – mukana oli myös merkittävimpien eurooppalaisten ETF-talojen edustajia. EY:n näkemys ETF:ien tulevaisuudesta on kokonaisuudessaan erittäin myönteinen, vaikka lyhyellä tähtäimellä erilaisia sääntelystä ja valvonnasta, toimialan sisäisistä muutoksista, vaikeasta markkinaympäristöstä ja sijoittajien tarpeista johtuvia haasteita selvästi onkin näköpiirissä

EY:n raportin mukaan yksinkertaisilla, likvideillä ja kuluiltaan järkeville ETF:lle on yhä edelleen kysyntää ja ETF-tuotteilla onkin ollut tässä suhteessa selvä kilpailuetu muihin sijoitustuotteisiin ja -ratkaisuihin. Raportti kuitenkin muistuttaa, että Euroopan ETF-markkinat ovat yhä edelleen varsin kehittymättömät verrattuna Yhdysvaltoihin, mutta onneksi Euroopassa suuret institutionaaliset sijoittajat ja perinteiset piensijoittajat hyödyntävät enenevissä määrin ETF-tuotteita. EY:n tutkimus nostaa esille kaksitoista erittäin tärkeää havaintoa, mutta todellisuudessa näistä varsin pieni osa koskettaa piensijoittajaa suoraan ja raportti onkin tarkoitettu enemmänkin ETF-toimialan edustajille iltalukemistoksi.

EY:n raportin mukaan Euroopan ETF-markkinat ovat tällä hetkellä jossain määrin odottavalla kannalla, vaikka suurin osa haastatelluista näyttääkin uskovan eurooppalaisten ETF-tuotteiden tulevaisuuteen ja markkinoiden kasvuun. Sijoittajat haluavat EY:n mukaan entistä halvempia, läpinäkyvämpiä ja selkeämpiä sijoitustuotteita, joten ETF-tuotteet ovat varsin selvä vastaus tähän tarpeeseen. EY:n raportissa kuitenkin korostetaan, että ETF-sijoittamisen ja sijoittajakulttuurin muutos vaatii myös entistä aktiivisempaa piensijoittajien koulutusta ja opastusta ja piensijoittajakunnan tarpeiden ymmärrystä. Euroopassa on tällä hetkellä tarjolla runsaasti tavanomaisia osake-ETF-rahastoja, joten EY:n mukaan erilaisille niche-toimijoille on avautumassa erinomainen tilaisuus tuoda markkinoille myös erikoisempia ETF-tuotteita, jotka eivät nojaa vain tiettyyn tunnettuun osakeindeksiin, omaisuusluokkaan, toimialaan tai sijoitusstrategiaan.

EY:n raportti esittelee yksitoista piensijoittajan kannalta suoraan tai epäsuoraan mielenkiintoista kehitystrendiä (huom! jätin listauksesta käytännössä pois ETF-tuotteiden rinnakkaislistausta ja ETF:ien sisäistä sääntelyä koskevat kohdat, jotka eivät ole kovinkaan relevantteja asioita tässä kohtaa), joista osaa olen myös yrittänyt hieman avata ja terästää omilla lisähavainnoilla:

  1. ETF-tuotteet löytävät tiensä keskipitkällä ja pitkällä aikavälillä entistä useamman piensijoittajan salkkuun. Euroopan ETF-markkinoilla on nähtävissä pitkän aikavälin kasvutrendi, mutta valitettavasti ETF-markkinamme on edelleen edelleen usealla mittarilla mitattuna noin 5 – 10 vuotta Yhdysvaltain markkinoita jäljessä niin koon kuin tuotevalikoimankin puolesta. Perinteiset noteeraamattomat sijoitusrahastot pärjäävät Euroopassa yhä edelleen varsin hyvin, koska meillä rahoitusmarkkinat ovat pirstaleiset ja sijoituskulttuuri poikkeaa Yhdysvalloista. Osa ETF-taloista taistelee kynsin ja hampain markkinaosuuksistaan.
  2. Koulutuksen ja tuotetuntemuksen merkitys korostuu, koska lähes 80 % EY:n haastattelemista ETF-vaikuttajista koki juuri piensijoittajien olevan toimialan kasvun moottori. Tämä tarkoittaa toisaalta myös sitä, että ETF-talojen on tehtävä entistä enemmän monenkeskistä yhteistyötä pankkien ja itsenäisten sijoitustavaratalojen kanssa. Brändäyksen merkitys korostuu, koska “peruskamaa” on tällä hetkellä tarjolla aivan liikaa. ETF-tietoutta parantamalla vähennetään myös psykologisia esteitä ETF-kaupankäynnin aloittamiseen.
  3. Suurimmat pörssinoteeratut indeksirahastot pärjäävät jatkossakin kilpailussa parhaiten, koska ne ovat jo saavuttaneet hallinnoimansa pääoman osalta break-evenin. Kilpailu tulee jatkossa Euroopassa kovenemaan, joten hallinnointikulut tulevat jatkossakin laskemaan, uusia tuotteita lanseerataan markkinoille myös tulevaisuudessa ja mittakaavaetujen merkitys korostuu. Toisaalta myös pienikin voi olla kaunista, koska pieni ETF-talo voi tarjota kiinnostuneille sijoittajille ketterästi uusia ja innovatiivisia ETF-tuotteita.
  4. Euroopassa ETF-toimiala kohtaa toisenlaiset haasteet ja paineet verrattuna Pohjois-Amerikkaan, koska markkinapaikat ovat likviditeetiltään hyvin vaihtelevia ja rinnakkaislistaukset aiheuttavat omat haasteensa. Näiden lisäksi Euroopan ETF-markkinat eroavat veroiltaan, tuotonjaoiltaan ja sijoittaja-asenteiltaan Pohjois-Amerikan kypsistä markkinoista. Eurooppalaisten ETF-talojen pitää kyetä tarjoamaan entistä laajempi määrä erilaisia indeksejä, markkinoita ja omaisuusluokkia, joten asiakasymmärryksen merkitys korostuu jatkossa entisestään. Tämä tarkoittaa sitä, että toimialalla tulee tapahtumaan jatkossakin muutoksia, jotkut ETF-talot laittavat laput luukulle ja pienet niche-toimijat nostavat päätään. Toisaalta ETF-talot ovat nykyisin Euroopassa pakotettuja etsimään entistä useampia jakelu- ja yhteistyökumppaneita, jotan yhteistoiminta kilpailijoidenkaan kanssa ei ole poissuljettu vaihtoehto.
  5. ETF-toimialla tapahtuu jatkossakin sekä merkittäviä yritysjärjestelyjä että ETF-tuotteiden poisvetoja (entistä enemmän?), koska “peruskama” ei enää yksinkertaisesti aina kelpaa. Pienet ja liian tylsät/eteeriset pörssinoteeratut indeksirahastot tullaan todennäköisesti korjaamaan pois markkinoilta ja isot ETF-talot todennäköisesti ostavat parhaat pienet niche-toimijat itselleen. Yhdysvalloissa jotkut ovat lopettaneet ainakin osan tai koko ETF-liiketoimintansa.
  6. Isot eurooppalaiset ETF-talot haluavat laajentaa tarjontaansa ja jakeluaan myös jatkossa, mutta sääntely, negatiiviset talousuutiset (ETF:stä yleisesti ja makrotaloudesta), jakelukanavaongelmat ja globaali kilpailu voivat hidastaa tätä kehitystä. ETF-talot hakenevat yhteistyökumppaneita entistä enemmän finanssialan muista toimijoista.
  7. ETF-tuotekehityksen ja uusien tuoteinnovaatioiden merkitys korostuu. Raportin mukaan myös ETF-toimialalla pätee ensimmäisen toimijan etu, jonka ansiosta ETF:ien hallinnointikulut voidaan pitää korkeina asiakasuskollisuuden kärsimättä. Uusien tuotteiden pitää olla mielenkiintoisempia kuin vanhojen tai niiden pitää olla huoamttavasti vanhempia paremmin toteutettuja (kulut). ETF-toimialalla erikoistumisesta tulee eräs kestävän kilpailuedun lähde ympäristössä, jossa hitaasti kasvava kokonaispääoma virtaa yhä useampiin ETF:iin.
  8. Aktiivisten ETF-tuotteiden esiinmarssi on alkanut ja jatkossa rajanveto erilaisten ETF:ien välillä voi olla hankalampaa. Erilaisia ETF-rakenteita tarjottanee tulevaisuudessa entistä enemmän. Sääntely estää rahoitusinnovaatioiden kitkattoman diffuusion ja vähentää näin valitettavasti samalla myös hintakilpailua, mutta uusien tuotteiden ansiosta piensijoittajille ja pienemmille yhteisöille on tarjolla entistä mielenkiintoisempia ETF-tuotteita perinteisten ETF:ien rinnalle.
  9. Euroopassa käynnissä olevat sääntelyhankkeet tulevat todennäköisesti nostamaan ETF-sijoittamisen kustannuksia, kun sääntelytsunamin kustannukset vyörytetään asiakkaille. Osa sääntelyhankkeista todennäköisesti kuitenkin parantanee toimintaympäristön ennustettavuutta ja tuotteiden likviditeettiä, mutta toisaalta jotkut uudet asetukset ja vaatimukset johtanevat mahdollisesti siihen, ettei tietynlaisia “älykkäitä” ETF-tuotteita edes kannata tuoda markkinoille.
  10. ETF-markkinoiden voimakas kasvu ja kehitys on EY:n mukaan enemmän kuin tervetullus valonpilkahdus Euroopan talouselämän ja rahoitusmarkkinoiden synkkyyteen (ks. aasialaiset haastavat meidät) ETF-talot kamppailevat EY:n mukaan hankalan haasteen kanssa: miten pitää kulut maltillisina sääntely- ja kilpailupaineen keskellä? Omaisuusluokkien määrän kasvu, monipuolinen tuotekehitys ja asiakastuntemuksen parantuminen toivottavasti parantavat tilannetta niin, että myös piensijoittaja toivottavasti voittaa. EY yrittää jopa pukea rahoitusmarkkinoiden pelastajan viittaa ETF:ien harteille, mutta tästä voi olla oikeutetusti eri mieltä ainakin lyhyellä tähtäimellä tai ainakin niin kauan kuin Euroopan epävakaus jatkuu.

Euroopan ETF-toimialan muutostrendien vaikutuksia suomalaisiin piensijoittajiin on tässä vaiheessa vielä varsin hankala arvioida, mutta pidän erittäin todennäköisenä, että (a) entistä useampi suomalainen pankki ja sijoituspalveluyhtiö pyrkii hakeutumaan entistä läheisempiin väleihin eri ETF-liikkeeseenlaskijoiden ja muiden ETF-alan toimijoiden kanssa (vrt. Mandatum Lifen yhteistyösopimus iSharesin kanssa), (b) ETF-markkinoiden kasvu ja monipuolistuminen johtaa keskipitkällä aikavälillä jonkinasteiseen pääomapakoon perinteisistä sijoitusrahastoista, (c) kansainväliset ETF-talot pyrkivät tulemaan entistä enemmän esille myös paikalliset (esim. seminaarit, tietoiskut ja nettisivut), (d) ETF- ja indeksirahastoja tarjotaan entistä enemmän osana varsinkin varakkaampien yksityishenkilöiden ja instituutioiden varainhoitoon (ja tämä voi osaltaan myös myönteisesti edistää pienten toimijoiden esiinmarssia ja uusien ja entistä yksinkertaisempien varainhoitopalkkiomallien syntyyn), (e) ETF-tuotteita nostetaan jatkossa entistä enemmän esille pankkien sijoitusneuvonnan yhteydessä, (f) Euroopan ja Yhdysvaltojen kiristyvä hintakilpailu ei välttämättä paranna ETF-markkinoiden (tai varsinkaan yksittäisten ETF-tuotteiden) hinta-/laatusuhdetta, (g) ETF-markkinoille saapuvat uudet toimijat haastavat varsinkin pienet ETF-talot ja tarjoavat uusia (innovatiivisia?) vaihtoehtoja ja (h) ETF-markkinoiden kasvu ja kehitys johtavat entistä kovempaan kritiikkin perinteisten sijoitusrahastojen korkeita kuluja kohtaan ja sijoittajat vaativat jatkossa aiempaa kovempaan ääneen aitoa alfaa maksamiensa palkkioiden vastineeksi. Ennusteet perustuvat varsin optimistiseen kuvaan ETF-tuotteiden vaikutuksista sijoittamisen mielekkyyteen ja finanssialan ansaintalogiikkaan, joten tässä mielessä näkemykseni voivat olla hieman turhan optimistisia.

Käytännössä indeksirahastot ovat todennäköisesti nykyään useimmille (suomalaisille) piensijoittajille ainakin jossain määrin tuttu sijoituskohde, joten käytännössä tällä hetkellä pitää vain toivoa, että piensijoittajat ymmärtävät ottaa jatkossa huomattavasti nykyistä enemmän vastuuta omasta sijoitustoiminnastaan (ja ylipäänsä taloudenhoidostaan), innostuvat sijoittamisesta ja uskaltautuvat tarkastelemaan noteerattuja ja noteeraamattomia indeksirahastoja uusin silmin.

Millaisia itseesi ja sijoituksiisi vaikuttavia muutosvoimia sinä näet ETF-markkinoilla paikallisesti ja globaalisti?

Kuvalähde: NASA’s Marshall Space Flight Center / Foter.com / CC BY-NC

 

/Thomas Brand

Etkö ole vielä Nordnetin asiakas? Tule asiakkaaksi tästä.

Alla olevassa kommenttikentässä voit kommentoida tämän blogikirjoituksen sisältöä ja lukea muiden jättämiä kommentteja. Kommenttien sisältö ei edusta Nordnetin mielipidettä. Nordnet ei tarkista kommentteja ennen niiden julkaisemista, mutta poistamme epäasialliset kommentit, jos sellaisia esiintyy.
Jos haluat tietää lisää siitä, miten Nordnet käsittelee henkilötietojasi, klikkaa tästä.

guest
0 Kommentti
Inline-palaute
Näytä kaikki kommentit