Siirry pääsisältöön

Eurocentralbankernas balansräkningar 01-2023 (och har Eurosystement alls något eget kapital kvar?)

Tämä artikkeli on Nordnetin kumppanin tuottama ja sisältää mainoslinkkejä

Händelser under månaden

Enligt eurosystemets veckobalansräkning per den 14.2 stod saldot på långvariga refinansieringskrediter beviljade åt regionens banksektor på 1 257 miljarder euro. Detta är 64 miljarder mindre än i Zenostocks rapport från förra månaden. Efter detta uppgår likviditetsåtstramningen för banksektorn, för dessa krediters del, till 859 miljarder euro räknat från oktobersaldot på 2 116 miljarder då projektet inleddes. Man ser utvecklingen tydligt i den gröna delen av balansräkningsstapeln i bild 1 nedan.

Samma bild avslöjar lika tydligt att den större, blåa, stapeln inte har minskat. Eurosystemet har ej ännu någonsin prövat sig på att minska på beståndet av (sedelfinansierade) QE-obligationer. Nästa månad skall detta historiska försök inledas.

Eurosystemet (=borgensmannen för euro-valutans värde) är för tillfället själv förlustbringande och i praktiken utan eget kapital

Enligt ovannämnda veckobalansräkning stod Eurosystemets egna kapital (= eget kapital + reserveringar + värderegleringskontot) i 705 milljarder den 14.2. Eurosystemets “officiella” soliditet är följaktligen 8,9 % i skrivande stund (egna medel 705 genom balansomslutning 7 872).
I verkligheten existerar dock denna buffert på 705 miljarder euro kanske inte alls. Kom nämligen ihåg att euro-områdets centralbanksväsende tillåter sig att (över-) värdera sin obligationsportfölj till anskaffningsutgift.

Fråga: Vid vilken räntenivå uppnås en förlust på 705 miljarder för en 5.000 miljarders skuldebrevsportfölj förvärvad till nollränteavkastning och med en, säg, 6 års snittlöptid? Svar:2,57 %


Denna räntenivå är redan passerad och trots att vi varken känner till snittlängden eller den exakta anskaffningsränteavkastningen för Eurosystemets QE-obligationsportfölj vågar vi oss på gissningen att Eurosystemet inte för tillfället hade någon nämnvärd mängd eget kapital alls kvar om monsterobligationsportföljen värderades till sitt marknadsvärde.

I de nationella centralbankerna (inklusive Finlands Bank) är soliditetsläget enligt huvudregel sämre än för Eurosystemet i sin helhet. Detta p.g.a. de stora Target 2-saldona, vilka blir netto noll på systemnivå, som sväller balansräkningarna och försämrar soliditetskvoten.

Soliditetsproblemet underlättas inte av att Eurosystemet för tillfället gör löpande förluster till följd av att intäkterna från skuldebrevsportföljen förvärvade till nollränta inte täcker ränteutgifterna. Om detta kommer ni sannolikt snart att få läsa mera om ien hel del publikationer och tidningar då eurocentralbankerna så småningom börjar publicera sina årsberättelser för 2022.

=========================================================================

Läget vid slutet av den föregående månaden (BILD 1):

1. Utvecklingen av Eurosystemets balansräkning till och medmånadsskiftet innan artikeln publiceras. Tio år på årlig nivå och det pågående året på månatlig nivå. I samma graf finns även Tysklands tioåriga statsobligations ränteutveckling under samma observationsperiod. I grafen åskådliggörs det omvända samband som finns mellan den långa obligationsräntan och centralbankernas balansräkningars slutsumma – detta är röda tråden i denna historia.

Läget vid slutet av månaden före det (BILD 2-4):

2. Eurosystemets balansräknings slutsummas utveckling på medlemsstatsnivå till och med två månadsskiften innan artikeln publiceras.Tio år på årlig nivå och det pågående året på månatlig nivå. Här ska man lägga märke till att då man aggregerar de enskilda euroländernas centralbankernas balansräkningars slutsummor får man en större summa än slutsumman för Eurosystemets balansräkning. Detta beror på att de sk. Target 2-fordringarna och -skulderna nollställs på Eurosystemsnivå.

3. Eurosystemets ‘QE’-obligationsmängds landsspecifika utveckling till och med två månader före artikeln publicerades. Tio år på årlig nivå och det pågående året på månatlig nivå. (QE= ‘quantitative easing’= stats- och övriga obligationer köpta med nya pengar tryckta för ändamålet).

4. Vissa av Eurosystemets euroländers centralbankers inbördes Target 2-saldons utveckling till och med två månader före artikeln publicerades. Tio år på årlig nivå och det pågående året på månatlig nivå.

Då denna månatliga centralbanksartikel publiceras har vi även uppdaterat Zenostocks centralbanksrapports databas med den senaste datan för respektive länder.

Källa: European Central Bank, Statistical Data Warrehouse och euroländernas centralbankers webbsidor

CENTRALBANKERNAS BALANSRÄKNINGAR JANUARI 2023

Bild 1 Eurosystemets balansräknings slutsumma till och med förra månadens slut, publicerad månatligen av Europeiska Centralbanken. Staplarna består av två olika delar, ‘QE’-värdepappren i blått och resten av centralbankens balansräknings tillgångssida i grönt. Enheten är miljarder euro. Det omvända samband mellan den långa obligationsräntan och centralbankernas balansräkningars slutsumma åskådliggörs i grafen – detta är röda tråden i denna historia.

Bild 2 Euroländernas centralbankers balansräkningars slutsummors aggregerade summa inklusive respektive länders Target 2-saldon, två månader tillbaka

Bild 3 Eurosystemets QE-obligationsmängds landsspecifika utveckling till och med två månader tillbaka

Bild 4 Utvalda euroländers Target 2-saldons utveckling till och med två månader tillbaka

Undersök närmare med hjälp av Zenostocks centralbanksrapport

Zenostock

Tutustu Zenostockin koko sisältöön | Bekanta dig med Zenostocks hela innehåll

Pelaa osakebiljardia | Spela aktiebiljard

Zenostock on verkossa toimiva osakkeiden ja osakesalkkujen etsintä- ja tutkimuspalvelu, joka tuottaa ideoita ja arvokasta tietoa itsetoimiselle osakesijoittajalle. Palvelu toimii kokeneiden salkunhoitajien työkaluna ja on sittemin avattu kaikille pörssinoteeratuista osakkeista kiinnostuneille sijoittajille. Palvelun tavoitteena on tunnistaa alhaisesti hinnoitellut osakkeet.

Tämä blogi sisältää Zenostock-palvelussa julkaistavia artikkeleita.

Zenostock är en nättjänst ämnad för att söka efter och forska i aktier och aktieportföljer. Tjänsten producerar idéer och värdefull information för den självständige aktieplaceraren. Zenostock fungerar som arbetsredskap för erfarna professionella portföljförvaltare och har sedermera gjorts tillgänglig för den aktieintresserade allmänheten. Zenostocks huvudsakliga syfte är att hitta underprisatta aktier.

Denna blog innehåller artiklar publicerade i Zenostock-tjänsten.


Tämän artikkelin sisältö ei ole sijoitustutkimusta, rahoitusanalyysiä eikä sijoitusneuvontaa, eikä artikkelin sisältöä saa tulkita minkään­laisena suosituksena ostaa tai myydä mitään osaketta tai sijoitus­kohdetta. Mitään takeita tämän artikkelin sisällön oikeel­lisuudesta ei voida antaa. Jos tämän artikkelin lukija haluaa muodostaa jostain osakkeesta tai sijoitus­kohteesta mielipiteen mahdollista sijoituspäätöstä varten, vastaa hän tästä vain ja ainoastaan itse. Tässä tapauksessa suosittelemme, että lukija joko itse tai mahdollisen sijoitus­neuvojansa kanssa hankkivat lisätietoa asiasta.

Zenito Oy julkaisee artikkeleita aiheista, jotka Zenito Oy syystä tai toisesta pitää mielenkiintoisina. Tämä ei tarkoita sitä, että asia objektiivisesti tarkasteltuna olisi mielenkiintoista tai relevanttia.

Innehållet i denna artikel är inte investerings- eller finansanalys och inte heller investerings­rådgivning. Artikelns innehåll får inte heller ses som någon form av rekommendation att köpa eller sälja någon aktie eller annat placeringsobjekt. Inga garantier angående innehållets riktighet i denna artikel kan ges. Ifall läsaren av denna artikel vill forma en åsikt beträffande någon aktie eller något placerings­objekt för ett eventuellt placeringsbeslut, ansvarar läsaren och enbart läsaren själv för detta. I detta fall rekommenderar vi att läsaren antingen själv eller tillsammans med sin eventuella investerings­rådgivare införskaffar tilläggsinformation angående saken.

Zenito Oy publicerar artiklar om ämnen, som Zenito Oy av en eller annan orsak anser vara intressanta. Detta betyder inte att ämnet, objektivt sett, skulle vara intressant eller relevant.

Tällä sivulla ja linkeistä avautuvan materiaalin on tuottanut ja toimittanut Zenostock. Nordnet Bank AB (Nordnet) ei ole osallistunut materiaalin laatimiseen eikä ole tarkistanut sen sisältöä tai tehnyt sisältöön muutoksia. Näin ollen Zenostock vastaa materiaalista ja siitä, että materiaali noudattaa sovellettavia lakeja ja säädöksiä, ei Nordnet.

Materiaali ei ole yksilöllistä sijoitusneuvontaa. On tärkeää, että sijoittajana teet sijoituspäätöksen harkitusti, esimerkiksi perustat sijoituspäätöksen omaan arvioosi eri lähteistä saaduista tiedoista. Nordnet ei vastaa mistään välittömästä tai välillisestä vahingosta tai menetyksestä, jotka johtuvat tämän sivun tietojen käytöstä. Aineistoa ei saa kopioida ilman Nordnetin nimenomaista suostumusta.

On mahdollista, että Nordnetillä voi olla omistuksia arvopapereissa, joita esitellään tässä materiaalissa. Tällaiset mahdolliset omistukset on hankittu ainoastaan hallinnollisista syistä, eli niillä ei tavoitella voittoa.

Nordnetin toimintaa valvoo Ruotsin valvontaviranomainen, Finansinspektionen. Lisäksi Nordnetin Suomen sivuliikkeen toimintaa valvoo menettelytapojen osalta Suomen Finanssivalvonta.

Sijoittamiseen osake- ja pääomamarkkinoilla liittyy aina riskejä. Historiallinen tuotto ja kehitys ei ole tae tulevasta tuotosta. Sijoitusten arvo ja tuotto voi nousta tai laskea, ja sijoittaja voi menettää sijoittamansa pääoman kokonaan.

ZenostockKumppani
Verkkopalvelu

Etkö ole vielä Nordnetin asiakas? Tule asiakkaaksi tästä.

Alla olevassa kommenttikentässä voit kommentoida tämän blogikirjoituksen sisältöä ja lukea muiden jättämiä kommentteja. Kommenttien sisältö ei edusta Nordnetin mielipidettä. Nordnet ei tarkista kommentteja ennen niiden julkaisemista, mutta poistamme epäasialliset kommentit, jos sellaisia esiintyy. Jos haluat tietää lisää siitä, miten Nordnet käsittelee henkilötietojasi, klikkaa tästä.

guest
0 Kommenttia
Inline-palaute
Näytä kaikki kommentit