Siirry pääsisältöön

Assa Abloy mukaan ostoseurantaan

Lukitusjärjestelmistä suurelle yleisölle tunnetuksi tullut Assa Abloy on vähemmän tunnettu tuttavuus sijoittajapiireissä. Se on harmi, sillä kyseessä on yksi Tukholman pörssin laadukkaimmista yhtiöistä. Tarkastelen tässä merkinnässä sekä Assa Abloyn liiketoimintaa että osakkeen arvostustasoa lyhyesti ja yleisellä tasolla.

Segmenteittäin analysoituna Assa Abloyn liiketoiminnan kasvu on ollut alkuvuonna 2014 voimakasta APAC-divisioonassa eli Aasian ja Tyynenmeren markkina-alueella. Hyvää kasvuvauhtia on ilmennyt myös Euroopassa ja Lähi-idässä, joissa konserni on kirjannut myynnin kasvua molemmilla markkinoilla. Vähintään 20 prosentin kasvulukemia yhtiö on raportoinut alkuvuonna Etelä-Amerikasta ja Afrikasta, mutta nämä markkinat edustavat konsernin myynnistä toistaiseksi yhteenlaskettunakin vain 3 prosenttia.

Jos jotain heikkoa haluaa Assa Abloyn alkuvuoden kehityskaaresta löytää, niin vaisumpaa kehitystä esiintyi yhtiön globaalissa teknologiabisneksessä. Tämän yhtiö kuitenkin laittoi varsin tuoreessa toisen neljänneksen osavuosikatsauksessaan projektien viivästymisten syyksi.

Assa Abloyn ydinliiketoiminta, lukitusjärjestelmien kehittäminen ja myynti, ei lähtökohtaisesti kuulosta raketinomaisessa kasvussa olevalta liiketoiminnalta. Sitä se kuitenkin hyvin johdettuna on, sillä Assa Abloyn myynti kasvoi nykyisessäkin markkinatilanteessa alkuvuonna noin 14 prosenttia. Havaittavissa on sekä vahvaa liikevaihdon että liikevoiton kasvua, joskin myös yritysjärjestelyillä eli epäorgaanisella kasvulla on tärkeä roolinsa lukujen taustalla.

Tarkemmin analysoituna myynnin kasvulukemasta 2 prosenttiyksikköä oli alkuvuonna orgaanista eli karkeasti sanoen jo olemassa olevien liiketoimintojen kasvua. Kymmenen prosenttiyksikköä alkuvuoden kasvusta selittyy yritysostoilla. Kahden prosenttiyksikön verran myötätuulta aiheutui valuuttakursseista.

Assa Abloyn liikevoitto kasvoi Q2:n aikana 13 prosenttia, saavuttaen 2,2 miljardia kruunua. Liikevoiton kasvu johti osakekohtaisen tuloksen 12 prosentin kasvuun. Osavuositasolla yhtiö teki tulosta 4,14 kruunua osaketta kohden, kun vertailukaudella huhti-kesäkuussa 2013 osakekohtainen tulos oli 3,71 kruunua.

Assa Abloyn tulos kasvoi 12 prosenttia paitsi Q2:n, myös koko alkuvuoden aikana. Osakekohtaisella tuloksella tarkasteltuna kasvua muodostui viime vuoden 6,78 kruunusta 7,56 kruunuun. Yhtiöllä on tuloskasvun ohella myös ymmärrettävästi erittäin vahva kassavirtakehitys: operatiivinen kassavirta kasvoi yli 20 prosenttia sekä huhti-kesäkuussa 2014 että koko alkuvuonna.

Vuodesta 2007 alkavassa tarkastelussa Assa Abloyn operatiivinen kassavirta on paitsi säilynyt jatkuvasti kruunumääräisessä miljardiluokassa positiivisena, se on myös liukuvassa 12 kuukauden tarkastelussa kaksinkertaistunut tarkastelukauden alusta vuoteen 2014 tultaessa.

assaabloyoperatiivinenkassavirta

Assa Abloyn operatiivinen kassavirta (2007–2014; Assa Abloy IR)

Kaikkiaan konsernin liikevaihto on kasvanut varsin systemaattisesti viimeisten viiden vuoden aikana, kuten seuraavasta kuvasta ilmenee.

assaabloyliikevaihto

Assa Abloyn liikevaihto miljardia SEK (2009–2013)

Assa Abloyn liikevaihto on kasvanut vuodesta 2009 noin 39 prosenttia. Vuosikasvuksi muutettuna se vastaa noin 8,5 prosentin keskimääräistä myynnin kasvattamista.

Optimisti toteaisi, että lukema on moninkertainen verrattuna yleiseen talouskasvuun yhtiön toiminta-alueella. Skeptikko sanoisi kuitenkin, että merkittävä osa kasvusta on tullut yritysostojen kautta. Molemmat näkemykset ovat tavallaan oikeassa, mutta kokonaisuutena Assa Abloyn viime vuosien kasvusuoritusta on pidettävä vakuuttavana.

Kasvukehitystä tukee yhtiön monipuolinen tuoteportfolio: se sisältää niin mekaanisia lukitusjärjestelmiä, sähköisiä lukkoja, kodin turvapalveluita, julkishallinnolle tarjottavia tunnistamispalveluita kuin myös älyavaimiin perustuvia tietojärjestelmiä, joiden loppukäyttäjät voivat olla esimerkiksi koululaisia tai vanhuksia.

Assa Abloyn konsernitason myynnistä Eurooppa edusti 43 prosenttia alkuvuonna 2014. Toiseksi suurin yksittäinen markkina oli Yhdysvallat, mihin suuntautui 35 prosenttia konsernin myynnistä. Yhdessä nämä markkina edustavat liki 80 prosenttia Assa Abloyn myynnistä, joten lyhyellä tähtäimellä konsernin tuloskunto muodostuu niin sanotuilta kehittyneiltä, yleisellä talouskasvulla tarkasteltuna hitaasti kasvavilta markkinoilta. Tosin on huomattava, että lukitusala ja Assa Abloy alan edistyksellisimpiin kuuluvana toimijana kasvavat tällä hetkellä bruttokansantuotetta nopeammin.

Kehittyvien markkinoiden kasvutarinaa on toistaiseksi tarpeetonta liittää Assa Abloyn sijoituscaseen. Esimerkiksi Aasia muodosti viime vuonna yhtiön myynnistä vain 15 prosenttia, ja alkuvuonna 2014 konsernin myynti kasvoi alueella ainoastaan 2 prosenttia. Yhtiö itse ilmoittaa, että kehittyvien markkinoiden osuus sen myynnistä muodosti paikallisvaluutoissa laskettuna 23 prosenttia tammi-kesäkuussa 2014.

Vertailun vuoksi mainittakoon, että Assa Abloyn myynti kohosi Euroopassa tammi-kesäkuussa 2014 noin 6 prosenttia. Yhtiön toiseksi suurimmalla markkinalla, Yhdysvalloissa, myynti paisui alkuvuonna jopa 25 prosenttia suhteessa alkuvuoteen 2013. Myönteistä on, että Amerikassa myös yhtiön kannattavuuden marginaalit ovat korkeimmillaan muihin maantieteellisiin markkinoihin verrattuna.

Assa Abloyn liikevoittomarginaali laski Q2:n aikana viime vuoden vastaavan ajankohdan 16,1 prosentista 15,9 prosenttiin. Yhtiön mukaan tämä selittyy lähinnä yritysjärjestelyiden kautta tapahtuneilla konsernirakenteen muutoksilla. Järjestelyrintamalla Assa Abloy tosin on ollutkin aktiivinen, sillä konserni on suorittanut tähän mennessä jo 10 transaktiota kuluvana kalenterivuonna. Yhteenlaskettuna nämä yrityskauppakohteet muodostavat selvästi yli miljardin kruunun vuotuisen liikevaihdon.

Esimerkkinä yritysostokohteesta mainittakoon Enox, jonka Assa Abloy hankki kasvaakseen Intian markkinoilla. Enoxin liikevaihto on noin 130 miljoonaa kruunua, ja yhtiö työllistää 220 henkilöä. Kyseessä on konsernin ensimmäinen yrityskauppa nopeasti kasvavalla ja varsin suurella Intian markkina-alueella.

Assa Abloy on ollut viimeisten viiden vuoden aikana ideaalinen sijoituskohde, koska yhtiö on kyennyt kasvattamaan keväästä toiseen osakekohtaista osinkovirtaansa.

assaabloyosinkokaari

Assa Abloyn osakekohtainen osinko SEK (2009–2013)

Yhtiön maksama osinko on kasvanut 58 prosenttia vuodesta 2009. Se merkitsee keskimäärin noin 12 prosentin vuotuista kasvua osakekohtaiseen voitonjakoon.

Vahvan voitonjaon taustalta löytyy osakekohtaisen tuloksen selvä kasvutrendi finanssikriisin jälkeen.

assaabloyeps

Assa Abloyn osakekohtainen tulos SEK (2007–2014; Assa Abloy IR)

Kuten myynnin ja osakekohtaisen tuloksen verrattain samannäköisistä kehityskaarista voineekin jo päätellä, on Assa Abloyn suhteellinen kannattavuus säilynyt hyvin vakaana viime vuosien aikana.

assaabloyliikevoittomarginaali

Assa Abloyn liikevoittomarginaali (2007–2014; Assa Abloy IR)

Kun muistaa finanssikriisin ja eurokriisin, on suorastaan hämmästyttävää, että Assa Abloyn suhteellinen kannattavuus on pysytellyt huomattavan vakaana vuodesta toiseen. Viimeisten kahdeksan vuoden aikana konsernin rullaava 12 kuukauden liikevoittomarginaali on säilynyt 15,5–16,5 prosentin välimaastossa poikkeuksetta. Liikevoittomarginaali kuvastaa liikevoiton osuutta konsernin liikevaihdosta eli myynnistä, tässä tapauksessa kertaluonteisista eristä puhdistettuna versiona.

Kuten jo edellä on mainittu, Assa Abloyn kasvu on nojautunut poikkeuksellisen vahvasti yrityshankintoihin. Ne ovat viime vuosina edustaneet yhtiön myynnin kasvua seuraavasti: vuonna 2009 noin 3 prosenttiyksikköä, vuonna 2010 noin 8 prosenttiyksikköä, vuonna 2011 noin 18 prosenttiyksikköä, vuonna 2012 noin 9 prosenttiyksikköä ja vuonna 2013 noin 4 prosenttiyksikköä raportoidusta myynnin kasvusta.

Koska yritysostorintamalla on ollut aktiviteettia, on myös Assa Abloyn korollinen nettovelka paisunut jonkin verran.

assaabloygearing

Assa Abloyn gearing ja nettovelka (2007–2014; Assa Abloy IR)

Rahamääräisesti tarkasteltuna konsernin nettovelka on kasvanut vuoden 2007 tasosta noin 50 prosenttia. Tänään yhtiön velkaantuneisuus on suhteellisessa tarkastelussa lähellä vuodesta 2007 alkavan tarkasteluajanjakson huippua. Käyttökatteeseen nähden velka ei kuitenkaan ole vielä huolestuttavan korkea, ottaen huomioon erityisesti liiketoiminnan vakaaksi osoittautuneen luonteen.

Entä mikä sitten estää meitä ryntäämästä kilpaa ostolaidalle? Tänään Assa Abloyn osakekurssi on 336,50 kruunua. Nykyhetken noin 15,50 kruunun osakekohtaisella tuloksella laskettuna yhtiön P/E-luku asettuu tasolle 22. Viimeksi maksamaansa 5,70 kruunun osakekohtaiseen osinkoon nähden osake tuottaa efektiivistä osinkovirtaa nykyhinnalleen 1,7 prosenttia.

Kasvuyhtiön arvostuskertoimet kruunaa tasepohjaista arvostusta kuvaava P/BV-luku, joka on nykyhetkellä 4,3. Vielä alkuvuonna 2010 ja syksyllä 2011 Assa Abloyn P/BV-tunnusluku oli alle 2,5. Tähän viitaten osakkeen viimeaikainen erinomainen kehitys – vuoden 2011 alusta osingot mukaan lukien noin 150 prosentin osaketuotto – selittyy paitsi liiketoiminnan hyvällä kehityksellä, myös arvostuskertoimien tuntuvalla nousulla.

Assa Abloyn osake on siis kehittynyt parin kolmen viime vuoden aikana selvästi paremmin kuin alla oleva liiketoiminta, joka sekin on kuitenkin erittäin hyvin kannattavassa vireessä edellä todetusti. Osakkeen markkinahinnoittelu ei aiheuta välittömiä toimenpiteitä sijoitussalkun osalta, mutta yhtiön laatu huomioiden osake tulee olemaan potentiaalisten ostokohteiden seurantalistan vakiokalustoa.

Kirjoittajan sijoituskirjoja Hyvästä yhtiöstä hyvään sijoitukseen (2012, 233 s.) ja Hajauta tai hajoa (2013, 311 s.) voi tilata signeerattuna ja/tai omistuskirjoituksella.

https://www.nordnet.fi/palvelut-ja-tuotteet/sijoittamisen-tukena/sijoituskirja.html

Kirjoittaja lähipiireineen ei omista Assa Abloyn osakkeita kirjoitushetkellä. Blogi ei sisällä sijoitussuosituksia, eikä kirjoituksen tarkoituksena ole laatia tekstissä mainituista yhtiöistä tai edes niiden osista sijoitusanalyysiä, taikka antaa osakkeesta suositusta tai tavoitehintaa. Kirjoittajaa voi seurata myös Twitterissä (@JukkaOksaharju).

Photo credit: practicalowl / Foter / Creative Commons Attribution-NonCommercial 2.0 Generic (CC BY-NC 2.0)

Etkö ole vielä Nordnetin asiakas? Tule asiakkaaksi tästä.

Alla olevassa kommenttikentässä voit kommentoida tämän blogikirjoituksen sisältöä ja lukea muiden jättämiä kommentteja. Kommenttien sisältö ei edusta Nordnetin mielipidettä. Nordnet ei tarkista kommentteja ennen niiden julkaisemista, mutta poistamme epäasialliset kommentit, jos sellaisia esiintyy.
Jos haluat tietää lisää siitä, miten Nordnet käsittelee henkilötietojasi, klikkaa tästä.

guest
3 Kommenttia
vanhin
uusin tykätyin
Inline-palaute
Näytä kaikki kommentit
Nimetön
Nimetön
05.08.2014 14:16

Kyllä, hyvä, mutta kallis firma. Toivottavasti iLoq listautuu:
http://www.iloq.com/fi/news/alylukkofirma-iloqin-kova-kasvu-jatkuu/

Nimetön
Nimetön
05.08.2014 15:24

Bloomberg näyttää yli 24 P/e:tä. Osinko vaivaiset 1.69%. Blääääh.

Nimetön
Nimetön
06.08.2014 20:31

Hyvä artikkeli. Tekisitkö seuraavaksi analyysin jostakin seuraavista firmoista?
Addtech (Ruotsin pörssin kannattavin firma RoE:lla mitattuna)
Intrum Justitia
Unibet
Sweco
Alfa Laval
Atlas Copco
Indutrade
ABB